PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 6 | nr 1 (19) Prokonkurencyjna regulacja sektorowa | 125--150
Tytuł artykułu

Środki prawne regulacji prokonkurencyjnej transportu kolejowego. Stan dostosowania polskiej regulacji sektorowej do regulacji unijnej

Autorzy
Warianty tytułu
Legal measures of procompetitive regulation of the railways sector. The state of adjustment of the Polish regulation to the Community's regulation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Regulacja prokonkurencyjna, określana w literaturze także regulacją na rzecz konkurencji, stanowi stosunkowo nowy typ interwencjonizmu państwowego w gospodarkę, stosowanego w szczególnych sektorach gospodarki, głównie mających charakter służby publicznej (użyteczności publicznej). Sektor transportu kolejowego jest jednym z sektorów gospodarki w istotny sposób podlegających regulacji poprzez regulację prokonkurencyjna. Akty prawa wspólnotowego dotyczące nakładania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz certyfikatów bezpieczeństwa wprowadzają podstawowe środki regulacyjne o charakterze prokonkurencyjnym w transporcie kolejowym, takie jak obowiązkowe rozdzielenie określonych funkcji w sektorze, powołanie niezależnego organu regulacyjnego sektora, obowiązek wyznaczenia zarządcy infrastruktury, gwarancje niezależności gospodarczej (w tym w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania i rachunkowości) przewoźników kolejowych oraz podmiotów zarządzających infrastrukturą, gwarancje dostępu do infrastruktury kolejowej wraz z regulacją opłat pobieranych z tego tytułu, obowiązek zapewnienia kierowania się przez przewoźników kolejowych rachunkiem ekonomicznym czy gwarancje niedyskryminacji przewoźników kolejowych w procesie udzielania dostępu do infrastruktury. Polska regulacja transportu kolejowego zawarta w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wprowadza istotne elementy regulacji prokonkurencyjnej. Stopień wdrożenia środków prokonkurencyjnych należy jednak uznać za niewystarczający. Podstawowym mankamentem polskiej regulacji jest brak odpowiedniej gwarancji niezależności organu regulacyjnego (Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego), jak i nadmiernie szeroki zakres jego zadań, mogący wpływać na rozmycie podstawowej roli regulatora. (abstrakt oryginalny)
EN
Pro-competitive regulation, often called regulation for competition, constitutes a relatively new form of state intervention, provided for mainly where public service takes place. The railways is one of sectors which are regulated by procompetitive regulation. The European Community acts convey the most relevant regulatory measures of a procompetitive character, such as obligatory separation of certain functions in the sector, establishment of an independent regulatory body, obligatory appointment of infrastructure manager (operator), safeguards of the economic independence of railway undertakings and of infrastructure managers, obligatory access to railway infrastructure (Third Party Access) together with regulation of setting fees, obligation to guarantee economic efficiency of railway undertakings, and measures to guarantee non-discrimination of railway undertakings. Polish regulation of the railways sector, contained in the Act of 28 March 2003 on railway transport, brings some crucial elements of the procompetitive regulation. However, the degree of institution of procompetitive measures must be regarded as being insufficient. The main deficiency of the Polish regulation is the lack of adequate independence of the regulatory body (the President of the Railway Transport Office). It is also worth to point to the vast scope of the Polish regulatory body's competences, which dilute the chief role of a regulator. (original abstract)
Rocznik
Tom
6
Strony
125--150
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bartosch, A. 1998. E.C. Telecommunications Law: The New Draft Directive on the Legal Separation of Networks. European Competition Law Review, nr 8.
 • Basedow, J. 1984. Common Carriers Continuity and Disintegration in U.S. Transportation Law. Transportation Law Journal, nr 13.
 • Braun, J.-D. i R. Capito. 2002. w: Koenig Ch., Bartosch A. i J.-D. Braun (red.) EC Competition and Telecommunications Law. The Hague-London-New York: Kluwer Law International.
 • Cooper, J. C., Pautler P. A. i T. J. Zywicki. 2005. Theory And Practice Of Competition Advocacy At The FTC. Antitrust Law Journal, vol. 72.
 • Del Guayo, I. 2000. Energy law in Spain. w: Roggenkamp M. M., Rønne A., Redgwell C. i I. Del Guayo (red.) Energy Law in Europe. National, EU and International Law and Institutions. Oxford: Oxford University Press.
 • Deleuze, O. 2001. Introduction, referat wprowadzający do konferencji Right of access to energy, environmetal protection and opening of elektricity and gas markets, Energy Conference Brussels 27 and 28 of September 2001, s. 14, http://mineco.fgov.be/.
 • Dempsey, P. S. 2003. Transportation: A Legal History. Transportation Law Journal, vol. 30.
 • Gąsiewski, M. i T. Wojciechowicz. 2004. w: Brodecki Z. (red.) Infrastruktura. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Greaves, R. 2000. EC Transport Law, Harlow: Longman Group.
 • Jaroszyński, J. i R. Krzyżewski. 1995. Konkurencja a regulacja w sektorze usług pocztowych, Warszawa: Urząd Antymonopolowy.
 • Jasiński, P, Skoczny, T. i G. Yarrow. 1995. Konkurencja a regulacja w energetyce, Warszawa: Urząd Antymonopolowy.
 • Kamerschen, D. R., McKenzie R. B. i C. Nardinelli. 1991. Ekonomia, Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność.
 • Kapteyn, P. J. G. i P. Verloren Van Themaat 1998. Introduction to the Law of the European Communities. From Maastricht to Amsterdam. Third Edition, London-The Hague-Boston: Kluwer Law International.
 • Kearney, J. D. i T. W. Merrill. 1998. The Great Transformation of Regulated Industries Law. Columbia Law Review, vol. 98, nr 6.
 • Kosiński, E. 2005. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a reguły ochrony konkurencji w Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4.
 • Kosiński, E. 2006a. Konkurencja w sektorze transportowym w Polsce, w: Banasiński C., Kępiński M., Popowska B. i T. Rabska (red.) Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Kosiński, E. 2006b. Regulacja prokonkurencyjna nową funkcją państwa? Rozważania na przykładzie regulacji sektora elektroenergetycznego Unii Europejskiej, w: Popowska B. (red.) Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Kosiński, E. 2007a. Realizacja usług w ogólnym interesie gospodarczym w transporcie kolejowym w Polsce. Na zakręcie przemian, w: Banasiński C. i E. Stawicki (red.) Konkurencja w gospodarce współczesnej. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Kosiński, E. 2007b. Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu.
 • Kosiński, E. 2008. Środki prawne regulacji sektora gazu ziemnego Unii Europejskiej, w: Kieres L. (red.) Środki prawne publicznego prawa gospodarczego. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Majewska-Jurczyk, B. 1983. Ustawodawstwo antymonopolowe Stanów Zjednoczonych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Martin, R. E. 1985. w: Braden S. G., Shannon P. M., Zuckerman R. S., Christian B. J., Donohue Th. J., Haseltine P. W, Healy J. H., Martin R. E., Rule Ch. E i R. H. Jr. Taylor (red.) The Impact of Antitrust on the Transportation Industry - Has Regulation Gone Too far, Too Fast? Roundtable Discussion. Antitrust Law Journal, vol. 54.
 • Mathijsen, S. R. F. 2004. A Guide to European Union Law. Eighth Edition, London: Sweet & Maxwell.
 • McGowan, F. 2000. Air Transport Regulation in the EU. w: Galli G. i J. Pelkmans (red.) Regulatory Reform and Competitiveness in Europe, II. Vertical Issues. Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA: Edward Elgar Pub.
 • Mogel, W. A. i J. P. Gregg. 2004. Appropriateness of Imposing Common Carrier Status on Interstate Natural Gas Pipelines. Energy Law Journal, vol. 25.
 • Møllgaard, P. i C. K. Nielsen. 2004. The Competition Law and Economics of Electricity Market Regulation. European Competition Law Review, nr 1.
 • Morriss, A. P, Yandle, B. i A. Dorchak. 2005. Choosing How To Regulate. Harvard Environmental Law Review, vol. 29.
 • Nestorowicz, M. 2004. w: Brodecki Z. (red.) Infrastruktura. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Ostrihansky, R. 2003. Aspekty prawne polityk i innych zadań WE w: Barcz J. (red.) Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 • Piontek, E., Świtalski, W, Żylicz, M. i S. Szeremeta. 1995. Konkurencja a regulacja w transporcie, Warszawa: Urząd Antymonopolowy.
 • Ponti, M. i M. A. Capiella. 2000. Road Transport, w: Galli G. i J. Pelkmans (red.) Regulatory Reform and Competitiveness in Europe, II. Vertical Issues, Cheltenham, UK -Northampton, MA, USA: Edward Elgar Pub.
 • Rozwadowska-Palarz, A. i H. Palarz. 2002. Wprowadzenie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Gdańsk: ODDK.
 • Ryan, M. H. 2003. Structural Separation: A Prerequisite for Effective Telecoms Competition. European Competition Law Review, nr 6.
 • Saxer, Sh. R. 2005. Government Power Unleashed: Using Eminent Domain to Acquire a Public Utility or Other Ongoing Enterprise. Indiana Law Review, vol. 38.
 • Sidak, J. G. 2002. Is Structural Separation of Incumbent Local Exchange Carriers Necessary for Competition? Yale Journal on Regulation, vol. 19.
 • Sidak, J. G. 2003. The Failure of Good Intentions: The WorldCom Fraud and the Collapse of American Telecommunications After Deregulation. Yale Journal on Regulation, vol. 20.
 • Skoczny, T. 2002. Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej. Źródła. Tom 2: Regaty sektorowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Skoczny, T. 2003. Stan i tendencje rozwojowe prawa administracji regulacyjnej w Polsce, w: Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników-Administratywistów 2001 (red.) Ius Publicum Europeum. Dwunaste Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników-Administratywistów. Warszawa 20-22 września 2001 r. Referaty i glosy w dyskusji. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 • Skoczny, T. 2004. Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa. Problemy Zarządzania, nr 3.
 • Strzyczkowski, K. 2007. Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Szablewski, A. 2004. Regulacyjny paradoks pierwszej fazy liberalizacji sektorów sieciowych - perspektywa historyczna. Problemy Zarządzania, nr 3.
 • Szydło, M. 2005. Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 • Szyszczak, E. i A. Cygan. 2005. Understanding EU Law. First Edition, London: Sweet & Maxwell.
 • Świątecki, P. 2000. Nowe prawo kolejowe. Praktyczny komentarz, Warszawa: Kolejowa Oficyna Wydawnicza.
 • Taylor, G. R. 1951. The Economic History of the United States, Volume W, The Transportation Revolution, New York-Toronto: Holt, Rinehart, and Winston.
 • Weatherill, S. i P. Beaumont. 1993. EU Law. The essential guide to the legal workings of the European Community, London-New York-Ringwood-Toronto-Auckland: Penguin Books.
 • Wild, S. R. 1996. A History of Railroad Abandonments. Transportation Law Journal, vol. 23, nr 3.
 • Wood, D. 1999. w: Faull J. i A. Nikpay (red.) The EC Law of Competition. Oxford: Oxford University Press.
 • Woś, T. 1980. Niezależne organy regulujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zagadnienia prawne, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Zielińska-Głębocka, A. 2004. Podstawowe założenia teorii konkurencji, w: Brodecki Z. (red.) Konkurencja. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158579689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.