PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 300
Tytuł artykułu

Karol Adamiecki - polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania)

Autorzy
Warianty tytułu
Karol Adamiecki - Polish Co-originator of Management and Organization Study (Biography and Achievements).
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pokrótce przedstawiono dzieje organizatorskiej empirii i przełomu, jakim były prace , poglądy i praktyka F.W. Taylora. Zaprezentowano obszernie poglądy i spuściznę Karola Adamieckiego na tle wydarzeń, w jakich toczyło się jego życie. Dokonano analizy twórczości uczonego, co pozwoliło przedstawić pełny obraz teorii harmonizacji Adamieckiego, jego poglądy na stan i charakterystykę nowej dyscypliny, a także jego podejście do historycznego dorobku i dokonań w zakresie nauki organizacji i kierowania. Usystematyzowano osiągnięcia Adamieckiego jako nauczyciela akademickiego. Przedstawiono losy recepcji dzieła Karola Adamieckiego, zarówno w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym.
EN
Brief history of the organizational knowledge practice and the turning point, which were works, views, practices of F.W. Taylor. Extensively views and legacy of Karol Adamiecki were presented relating to events in his life. An analysis of the works of this scholar was made, what allowed to introduce the full scope of the Adamiecki's theory of harmonization, his views on the state and characteristics of this new discipline, as well as his approach to historical achievements and achievements in of the organization and management study. Achievements of Karol Adamiecki as the university lecturer were systematized. Fates of Karol Adamiecki's work reception were presented in both - domestic, as well as foreign - dimensions. (AT)
Rocznik
Strony
300
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Karol Adamiecki - prace cytowane
 • Adamiecki K., Metoda wykreślna organizowania pracy zbiorowej w walcowniach, "Przegląd Techniczny" 1909, nr 17, 18, 19, 20.
 • Adamiecki K., Znaczenie społeczne pracy inżyniera w przemyśle, "Przegląd Techniczny" 1923, nr 41, 42, 43, 44.
 • Adamiecki K., Uwagi w sprawie założenia Instytutu Organizacji Pracy, "Przegląd Techniczny" 1924, nr 7.
 • Adamiecki K., Potrzeba założenia Instytutu Organizacji Pracy, b.w., Warszawa b.r.w. (1924).
 • Adamiecki K., Harmonizacja jako jedna z głównych podstaw organizacji naukowej, "Przegląd Techniczny" 1924, nr 49, 52, 53.
 • Adamiecki K., Stanowisko inżyniera jako kierownika zakładów wytwórczych, w: Naukowa Organizacja Pracy. I Zjazd Polski 1924, Nakładem Komitetu Wydawniczego Zrzeszeń Naukowej Organizacji Pracy w Polsce, Warszawa 1925.
 • K.A.: Współdziałanie w rozwoju naukowej organizacji na terenie międzynarodowym, "Przegląd Organizacji" 1926, nr 1.
 • Adamiecki K., Pomoc z Ameryki, "Przegląd Organizacji" 1926, nr 7.
 • Adamiecki K., Postępy w zastosowaniu metod naukowej organizacji w Zagłębiu Dąbrowskim i Katowickim, "Przegląd Organizacji" 1926, nr 7.
 • Adamiecki K., Uwagi w sprawie kosztów własnych wytwarzania, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 1.
 • Adamiecki K., Kontrola jako zasada naukowej organizacji, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 5.
 • K.A.: Generał William Crozier, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 10.
 • Adamiecki K., Krótki zarys historii rozwoju naukowej organizacji w Polsce na tle jej rozwoju w innych krajach, "Przegląd Organizacji" 1929, nr 5.
 • Przemówienie Prof. K. Adamieckiego, w: Zeszyt I Prac II Polskiego Zjazdu Naukowej Organizacji (dodatek) "Przegląd Organizacji" 1929, nr 8.
 • Adamiecki K., Harmonograf, "Przegląd Organizacji" 1931, nr 4.
 • Adamiecki K., Czy nauka organizacji przyczynia się do pogłębienia kryzysu i bezrobocia? "Przegląd Organizacji" 1931, nr 12.
 • Adamiecki K., Uwagi do definicji nauki organizacji, "Przegląd Organizacji" 1931, nr 12.
 • Adamiecki K., Zastosowanie nauki kierownictwa (organizacji) w życiu gospodarczym, "Przegląd Organizacji" 1932, nr 1.
 • Adamiecki K., Nauka organizacji i jej rola w życiu gospodarczym, Warszawa 1932.
 • Adamiecki K., O istocie naukowej organizacji, Nakładem Koła Naukowej Organizacji Studentów PW, Warszawa 1938.
 • Adamiecki K., Harmonizacja pracy, oprać. Z. Zbichorski, INOiK, Warszawa 1948.
 • Adamiecki K., O nauce organizacji, wybór wprowadzenie i posłowie Z. Heidrich, wyd. 1, PWE, Warszawa 1970; wyd. 2, TNOiK i PWE, Warszawa 1985.
 • Adamiecki K., Pożądany kierunek kształcenia technicznego w Polsce, wyszukał i przygotował do druku J. Piłatowicz, "Życie Szkoły Wyższej" 1987, nr 12.
 • Monografie i prace zbiorowe
 • 50 lat Wydziałów Mechanicznych Politechniki Warszawskiej 1915-1965, Warszawa 1965.
 • 75 let Ceskeho komitetu pro vedecke fizeni, Praha 2001.
 • 100 Jahre Betriebswirtschaftslehre in Deutschland 1898-1998, M. Lingenfelder, Vahlen, München 1999.
 • Akademia Nauk Technicznych 1920-1932, Gebethner i Wolf, Warszawa 1932.
 • Bajkowski A., Koszty własne i ich charakterystyka, INOiK, Warszawa 1937.
 • Bajkowski A., Zasady techniki organizacji i kierownictwa, INOiK, Warszawa 1939.
 • Białas S., Szybiński A., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959, nakładem AGH, Kraków 1959.
 • Bielski M., Polska myśl naukowa w dziedzinie organizacji i kierownictwa w latach 1900-1939, "Problemy Organizacji" 1967, nr 9.
 • Bieńkowski S., Zagadnienie gospodarki przedsiębiorstw, AH, Kraków 1948.
 • Birszenk A., Piece mieszkaniowe i trzony kuchenne, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1953.
 • Brandeis L.D., Naukowa Organizacja a koleje żelazne, Izba Przemysłowo-Handlowa i Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa 1929.
 • Caro L., Solidaryzm, jego zasady, dzieje i zastosowania, b.w., Lwów 1931.
 • Classics in Scientific Management. A Book of Readings, ed. D. Del Mar and R.D. Collons, The University of Alabama Press, Tuscaloosa 1976.
 • Copley F.B., Frederic W. Taylor Father of Scientific Management, vol. I-II, Harper & Brothers, New York-London 1923.
 • Czarnowskij N.F., Techniczno-ekonomiczne zasady w przemyśle metalowym, Orga-Metal, Moskwa 1927.
 • Czech A., Adamiecki-Hauswald-Rothert w 100-lecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce, AE, Katowice 2004.
 • Czermiński J., Trzcieniecki J., Elementy teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa-Kraków 1973.
 • Czylok T., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Monografia Oddziału Śląskiego, TNOiK, Katowice 1985.
 • Deutsche Biographische Enzyklopädie, Bd 4, K.G. Saur, München-New Providence-London-Paris 1996.
 • Dąbrowa Górnicza zarys rozwoju miasta, red. W. Długoborski, SIN i Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1976.
 • Dinter H.S., Spod czarnych dymów. Łódź w latach 1861-1918, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1978.
 • Dos Passos J., Ciężkie pieniądze, Czytelnik, Warszawa 1990.
 • Drury H.B., Scientific Management. A History and Criticism, Columbia University, New York 1915.
 • Drzewiecki P, Najcenniejszy skarb w życiu człowieka, Wydawnictwo "Ligi Pracy", Warszawa 1937/38.
 • Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, INO, Warszawa 1926.
 • Gantt on Management, ed. A.W. Rathe, AMA and ASME, New York, 1961.
 • George, Jr C.S., The History of Management Thought, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1972.
 • Gide K, Rist K, Historia doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych, t. 1 i 2, Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej, nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Lublin-Łódź-Poznań-Kraków b.r.w..
 • Gospodarka Elektryczna w Polsce, red. inż. M. Kuźmicki, Wydawnictwo Związku Elektrowni Polskich, Warszawa 1926.
 • Gruszecki T, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hauswald E., Organizacja i zarząd, Nakładem Komisji Wydawniczej Kół Naukowych i Towarzystwa Bratniej Pomocy przy Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej, Lwów 1934.
 • Henry Le Chatelier jako następca Fr. W. Taylora, INO, Warszawa 1928.
 • Ilustrowany Słownik Techniczny, WNT, Warszawa 1962.
 • INO - INOiK - TNOiK Materiały i dokumenty 1925-1985, wprowadzenie, wybór i oprac. M. Egeman, TNOiK, Warszawa 1985.
 • INO - INOiK - TNOiK. Statuty 1925-1985, wprowadzenie, wybór i oprac. M. Egeman, TNOiK, Warszawa 1985.
 • Karol Adamiecki - twórca i pedagog, Materiały na Sesję Naukową, WSE, Katowice 1972.
 • Karol Adamiecki prekursor naukowej organizacji i kierownictwa, TNOiK, Poznań 1983.
 • Karol Adamiecki twórcą podstaw nauk organizacji i zarządzania w Polsce, AE, Katowice 1986.
 • Karol Adamiecki życie i dzieło, red. A. Czech i Z. Martyniak, TNOiK, Warszawa-Bydgoszcz 1997.
 • Karpiński Z., Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917, PWN, Warszawa 1968.
 • Kiel P., Rolbiecki J., Księga Adresowa Królestwa Polskiego rok 1911, wydawnictwa rok XII, Warszawa 1911.
 • Kijas A., Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku, IW Pax i Wydawnictwo Poznańskie, Warszawa-Poznań 2000.
 • Kotarbiński T, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
 • Księga Pamiątkowa inżynierów technologów Polaków - wychowanków Instytutu Technologicznego w Petersburgu, Warszawa 1933.
 • Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1969.
 • Le Chatelier H., Filozofia systemu Taylora, INO, Warszawa 1926.
 • Liebfeld A., Polacy na szlakach techniki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
 • Liebfeld A., Polscy inżynierowie, Iskry, Warszawa 1957.
 • Lisak J., Ekonomia jednostkowa, WSNSG, Katowice 1939.
 • Löffelholz J., Geschichte der Betriebswirtschaft und der Betriebswirtschaftslehre, CE. Poeschel, Stuttgart 1935.
 • Marshall A., Zasady ekonomiki, Wydawnictwo Arzta, Warszawa, 1.1 - 1925, t. II - 1928.
 • Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej Wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940, AE, Kraków 1988.
 • Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1989.
 • Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1993.
 • Naukowa Organizacja Pracy I Zjazd Polski 1924, Nakładem Komitetu Wydawniczego Zrzeszeń Naukowej Organizacji Pracy w Polsce, Warszawa 1925.
 • Nawrocki B., Zasady i prawa organizacji i kierownictwa na tle zagadnień praktycznych, Wydawnictwo "Ligi Pracy", Warszawa 1934.
 • Nordsieck F., Die Schaubildliche Erfassung und Untersuchung der Betriebsorganisation, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1932.
 • Nordsieck F., Grundlagen der Organisationslehre, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1934.
 • Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, t. IV, t. V, Warszawa 1899, t. IX, 1901.
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, t. 1, red. H. Bieniok, AE, Katowice 2001.
 • Politechnika Warszawska 1915-1925, Księga Pamiątkowa, red. L. Staniewicz, Warszawa 1925.
 • Politechnika Warszawska 1915-1965, PWN, Warszawa 1965.
 • Ponikowska M., Karol Adamiecki - zarys biografii, TNOiK, Warszawa 1949.
 • Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim, oprać. L. Jeziorański, Staraniem Stowarzyszenia Techników w Warszawie, Warszawa 1908.
 • Róziewicz J., Polsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918-1939, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
 • Róziewicz J., Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725-1918), Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984.
 • Rytel Z., Zarys nauki organizacji i kierownictwa, Nakładem Komisji Wydawniczej Tow. Brat. Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1936.
 • Rytel Z., Teoretyczne podstawy organizacji, nakładem INOiK, Księgarnia Wł. Wilak, Kraków-Poznań 1947.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej, Warszawa-Kraków 1927, t. 1.
 • Straszewicz Z., Zarys ekonomii politycznej, Warszawa 1924.
 • Strzelecki T., Harmonizacja działań w procesach pracy, PWE, Warszawa 1987.
 • Strzeszewski W., Przykładowe harmonogramy cyklicznej pracy na ścianach i warunki ich wprowadzania, GIG nr 112, Katowice 1952.
 • Taylor F.W., Zarządzanie warsztatem wytwórczym, INO, Warszawa 1926.
 • Taylor F.W., Zasady organizacji naukowej zakładów przemysłowych, Wydawnictwo "Ligi Pracy", Warszawa 1922.
 • Taylor F.W. Critical evaluations in business and management, ed. J.C. Wood and M.C. Wood, vol. I-IV, Routledge, London-New York 2002.
 • The Golden Book of Management, ed. L. Urwick, Newman Neame, London 1956.
 • Tradycja i współczesność w myśli organizatorskiej, AE, Kraków 1984.
 • Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, red. J. Kurnal, PWE, Warszawa 1972.
 • Wojalski M.Z., Działo się w Łodzi..., b.w., Łódź 1992.
 • Wierzbicki A., Żywy Lewiatan. Wspomnienia, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2001.
 • Witowski J., Obliczanie kosztów własnych, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań b.r.w..
 • Wren D.A., The Evolution of Management Thought, J. Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore 1994.
 • Wren D.A., The History of Management Thought, J. Wiley & Sons, b.m., 2005.
 • Zarządzanie teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Zbichorski Z., Metody sieciowe w zarządzaniu i organizacji produkcji, WNT, Warszawa 1977.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1965.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
 • Zimniewicz K, Teoria organizacji i zarządzania. Zarys problematyki, AE, Poznań 1981.
 • Znaczenie idei Karola Adamieckiego dla rozwoju nauk organizacji i zarządzania, TNOiK, Warszawa 1983.
 • Artykuły, broszury, recenzje
 • Baliński W., Naukowa organizacja na forum międzynarodowym, "Nowe Kadry" 1947, nr 6.
 • Baliński W., Wykresy Adamieckiego, "Przegląd Organizacji" 1948, nr 5.
 • Baliński W., Karol Adamiecki "O nauce organizacji. Wybór pism, "Przegląd Organizacji" 1971, nr 4.
 • Bernstein M., Harmonizacja aparatury w przemyśle chemicznym, "Przegląd Organizacji" 1929, nr 3.
 • Bielski Z., Południowo-rosyjski przemysł górniczo-hutniczy, "Czasopismo Techniczne" 1909, nr 8, 9, 10.
 • Bieńkowski S., Karol Adamiecki jako twórca, "Przegląd Organizacji" 1948, nr 5.
 • Borkowski S., Harmonizacja zespołów przędzalniczych, w: Naukowa Organizacja Pracy I Zjazd Polski 1924, Nakładem Zrzeszeń Kół Naukowej Organizacji w Polsce, Warszawa 1925.
 • Boroń J., Karol Adamiecki i jego dzieło, w: Karol Adamiecki prekursor naukowej organizacji i kierownictwa, TNOiK, Poznań 1983.
 • Burdziński E., Kultura w pracach Karola Adamieckiego, w: Karol Adamiecki twórcą podstaw nauk organizacji i zarządzania w Polsce, AE, Katowice 1986.
 • Ciesielska D., Karol Adamiecki - zarys działalności, w: Aktualne problemy organizacji i zarządzania przedsiębiorstw uspołecznionych, TNOiK, Szczecin 1968.
 • Ciołkówna A., Ćwiakowski M., Wkład Profesora Karola Adamieckiego w rozwój polskiej myśli naukowej w dziedzinie organizacji i kierownictwa, w: Karol Adamiecki - twórca i pedagog, Materiały na Sesję Naukową, WSE, Katowice 1972.
 • Clark W., Zastosowanie naukowej organizacji w przemyśle węglowym w Polsce, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 1.
 • Crozier W., Zastosowanie systemu Taylora do zbrojowni w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 11.
 • Czech A., Karol Adamiecki - sylwetka organizatora, TNOiK, Katowice 1980.
 • Czech A., Karol Adamiecki współtwórca naukowej organizacji, Huta im. F. Dzierżyńskiego Dąbrowa Górnicza i TNOiK Katowice 1983.
 • Czech A., Piotr Drzewiecki mecenas naukowej organizacji, TNOiK, Katowice 1983.
 • Czech A., Instytucjonalne początki nauczania organizacji i zarządzania na Śląsku, "Problemy Organizacji" 1983, nr 3-4.
 • Czech A., Aleksander Rothert - prekursor i kontynuator naukowej organizacji, TNOiK, Katowice 1985.
 • Czech A., Zarys naukowej organizacji w ujęciu F.W. Taylora, TNOiK, Katowice 1986.
 • Czech A., Zarys naukowych dokonań Karola Adamieckiego, w: Karol Adamiecki twórcą podstaw nauk organizacji i zarządzania w Polsce, AE, Katowice 1986.
 • Czech A., Adamieckiego koncepcja praw nauki organizacji i kierownictwa, "Prakseologia" 1990, nr 3-4.
 • Czech A., Pionierzy naukowej organizacji, w: Zrozumieć świętego Maksymiliana, red. bp B. Bejze, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1991.
 • Czech A., Organizacja pracy według metody wykreślnej - w 100-lecie ogłoszenia, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 2.
 • Czech A., Solidaryzm - światopoglądem twórców nauki organizacji i zarządzania, w: Religia a gospodarka. Suplement, red. S. Partycki, KUL, Lublin 2005.
 • Czech A., Herbert Hoover for Poland and Polish Managerial Community, "Journal of Economics & Management" 2007, vol. 3.
 • Czech A., Martyniak Z., Zagraniczna recepcja dzieła Karola Adamieckiego, w: Karol Adamiecki życie i dzieło, red. A. Czech i Z. Martyniak, TNOiK, Warszawa-Bydgoszcz 1997.
 • Czekaj J., Harmonogramowanie robót - specjalność polskiej szkoły organizacji, "Przegląd Organizacji" 1984, nr 12.
 • Czuma I., Z nauki o organizacji pracy, "Przegląd Współczesny" 1926, czerwiec.
 • Domański W., Pomiary czasu za pomocą chronometrów zespolonych, "Przegląd Organizacji" 1931, nr 4.
 • Domański W., Diagramograf, "Przegląd Organizacji" 1931, nr 5.
 • Drzewiecki P, Nauka organizacji a współpraca, Wydawnictwo "Ligi Pracy", Warszawa 1928.
 • Drzewiecki P., Racjonalizacja a bezrobocie, "Przegląd Organizacji" 1930, nr 7-8.
 • Durlik I., Karol Adamiecki - życie i dzieło, w: Informator Oddziału Gdańskiego, TNOiK, Gdańsk 1983.
 • Epsztejn I., Z zagadnień teorii organizacji pracy, "Myśl Współczesna" 1949, maj.
 • Fabiańska K, O niektórych pracach Karola Adamieckiego i ich znaczeniu dla nauki organizacji, "Przegląd Organizacji" 1966, nr 10.
 • Frank M., Z historii "Przeglądu Organizacji", "Przegląd Organizacji" 1966, nr 8-9 i 10.
 • Frank M., Program wykładów "Zasad organizacji pracy" prof. Karola Adamieckiego, "Problemy Organizacji" 1968, nr 11.
 • Fisher I., Scientific Management can double Wages, "Bulletin of Taylor Society" 1924, December.
 • Fisher I., Scientific Management made clear, "Bulletin of Taylor Society", part 2, 1925, December.
 • Freminville Ch. de, Uwagi o rozwoju naukowej organizacji we Francji, "Przegląd Organizacji" 1926, nr 4-5.
 • Freminville Ch. de, Rozwój organizacji naukowej w Stanach Zjednoczonych, "Przegląd Organizacji" 1926, nr 4-5.
 • Gabara W., Karol Adamiecki - prekursor naukowej organizacji pracy w Polsce, TNOiK, Warszawa 1983.
 • Geisler E.T., Pierwszy Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji Pracy, "Przegląd Techniczny" 1924, nr 49.
 • Grudzewski W.M., Karol Adamiecki - jego życie i dzieło, Wydawnictwo Instytutu Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 • Grzybowski S., Inżynier Karol Adamiecki, w: Znaczenie idei Karola Adamieckiego dla rozwoju nauk organizacji i zarządzania, TNOiK, Warszawa 1983; przedruk "Przegląd Organizacji" 1984, nr 8, 9, 10, 11.
 • Guzicki S., Istota i definicja naukowej organizacji. Uwagi na tle wspomnień - dyskusji z Profesorem Karolem Adamieckim, "Przegląd Organizacji" 1948, nr 5.
 • Harbich J., Produkcja wzorcowa, "Przegląd Organizacji" 1946, nr 12.
 • Hauswald E., Organizacja i zarząd przedsiębiorstw, "Czasopismo Techniczne" 1904, nr 6,7,8.
 • Hauswald E., I. Międzynarodowy Kongres Naukowej Administracji, odbitka z "Czasopisma Technicznego", Lwów 1924.
 • Hauswald E., Koszt wytwarzania i jego zależność od czasu i wydajności, w: Naukowa organizacja pracy. Pierwszy Zjazd Polski 1924, Nakładem Komitetu Wydawniczego Zrzeszeń Naukowej Organizacji Pracy w Polsce, Warszawa 1925.
 • Hauswald E., Historia działalności inżynierów lwowskich w dziele umiejętnej organizacji i administracji, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 8.
 • Hauswald E., Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji i Administracji w Rzymie, odbitka z "Przeglądu Technicznego", Warszawa 1928.
 • Hauswald E., Światowy Zjazd Racjonalnej Organizacji w Amsterdamie, "Czasopismo Techniczne" 1933, nr 8 i 9.
 • Hauswald E., Karol Adamiecki, jego twórczość i metody, "Przegląd Organizacji" 1934, nr 2.
 • Hauswald E., Twórczość i metody Karola Adamieckiego, odbitka z "Czasopisma Technicznego", Lwów-1934.
 • Heidrich Z., Adamiecki a międzynarodowy ruch naukowej organizacji, "Przegląd Organizacji" 1948, nr 5.
 • Heidrich Z., Podstawy teoretyczne nauki organizacji i kierownictwa w ujęciu jej twórców, "Biuletyn TNOiK", 1958, nr 9.
 • Heinen E., Betriebswirtschaftslehre, w: Staats Lexikon Recht-Wirtschaft-Gesellschaft, t. 1, Herder, Freiburg-Basel-Wien 19.
 • Kasiński M., Diagramograf. Studium użyteczności i zastosowanie, "Przegląd Organizacji" 1933, nr 3.
 • Kieser A., Geschichte der Organisationslehre, w: 100 Jahre Betriebswirtschaftslehre in Deutschland 1898-1998, M. Lingenfelder, Vahlen, München 1999.
 • Kontkiewicz S., Próby zastosowania wykresów Gantta w przemyśle górniczym, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 5.
 • Kotarbiński T, Główne myśli Karola Adamieckiego, "Prakseologia" 1971, nr 39-40.
 • Kotarbiński T., Źródła problematyki ogólnej dotyczącej sprawności działań, "Kultura i Społeczeństwo" 1971, nr 2.
 • Krzakiewicz K, Karol Adamiecki - prekursor teorii organizacji i zarządzania, w: Karol Adamiecki prekursor naukowej organizacji i kierownictwa, TNOiK, Poznań 1983.
 • Kurnal J., Karol Adamiecki - działalność naukowo-badawczą, w: Znaczenie idei Karola Adamieckiego dla rozwoju nauk organizacji i zarządzania, TNOiK, Warszawa 1983.
 • Liga Pracy i Instytut Organizacji Pracy, Warszawa 1919.
 • Lisowski A., O organizacji - w 50. rocznicę śmierci Karola Adamieckiego, "Przegląd Górniczy" 1983, nr 5.
 • Lisowski A., Podstawowy algorytm zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 7-8.
 • Lisowski W., Wyniki stosowania metody harmonograficznej do naprawy kotłów w poznańskich zakładach kolejowych, "Przegląd Organizacji" 1929, nr 12.
 • Lugrin J.P., Czy należy dążyć do racjonalizacji przemysłu chemicznego? "Przegląd Organizacji" 1931, nr 10 i 11.
 • Marsh E.G., The harmonogram of Karol Adamiecki, "Academy of Management Journal", June 1975.
 • Martyniak Z., Koryfeusz nauki organizacji, "Problemy Organizacji" 1971, nr 47.
 • Martyniak Z., Karol Adamiecki - prekursor współczesnych nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 6.
 • Mee J.F., Pioneers of Management, "Advanced Management - Office Executive" 1962, October.
 • Mendel T, Karol Adamiecki - nauczyciel i organizator, w: Karol Adamiecki prekursor naukowej organizacji i kierownictwa, TNOiK, Poznań 1983.
 • Mileski W., Prawo przekory, "Przegląd Organizacji" 1933, nr 10.
 • Mokrzycki GA., Wykresy planowo kontrolne, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 8.
 • Niepokolanów powstanie i rozwój do końca roku 1934, Nakładem M.I., Niepokalanów b.r.w..
 • Nordsieck F., Harmonogramme, w: Handwörterbuch der Organisation, E. Grochla, C.E. Poeschel, Stuttgart 1969.
 • Nurmi R., Aristotle and management, "Scandinavian Journal of Management Studies" 1984, August.
 • Paczuski R., Karol Adamiecki jego prace i wkład do nauki organizacji i kierowania, TNOiK, Bydgoszcz 1983.
 • Pełka B., K. Adamiecki "O nauce organizacji", "Ekonomista" 1971, nr 6.
 • Petersen P.B., The Pioneering Efforts of Major General William Crozier (1855-1942) in the Field of Management, "Journal of Management", 1989, nr 15(3).
 • Piece pokojowe systemu inż. K. Adamieckiego, b.w., Warszawa 1921.
 • Ponikowska M., Karol Adamiecki i Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, "Przegląd Organizacji" 1948, nr 5.
 • Raźniewski S., Zastosowanie naukowej organizacji w górnictwie, "Przegląd Organizacji" 1926, nr 1.
 • Raźniewski S., Wpływ działalności Adamieckiego na stosowanie naukowej organizacji w górnictwie, "Przegląd Organizacji" 1948, nr 5.
 • Rieger R., Naukowa organizacja pracy w górnictwie, "Przegląd Górniczo-Hutniczy" 1925, nr 12, 13, 14.
 • Rothert A., Der Moderne Geist in der Maschinenfabrik, "Technik und Wirtschaft" 1909, August, 1909, September, 1909, Oktober.
 • Rothert A., Poglądy nowoczesne na urządzenia i organizację fabryki maszyn, "Przegląd Techniczny" 1910, nr 14, 15, 17, 19, 21, 23.
 • Rothert A., Podstawy kalkulacji przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem fabryk maszyn, odbitka z "Przeglądu Technicznego", Warszawa 1912.
 • Rothert A., Prawidłowa organizacja przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1934, nr 1.
 • Rys biograficzny i działalność techniczno-naukowa ś.p. Prof. Karola Adamieckiego, "Przegląd Organizacji" 1933, nr 8.
 • Rytel Z., Nauka organizacji i kierownictwa, "Przegląd Organizacji" 1934, nr 12.
 • Rytel Z., Nauka organizacji i kierownictwa. Działalność i wzorzec, "Przegląd Organizacji" 1935, nr 2.
 • Rytel Z.,...w sprawie definicji nauki organizacji i kierownictwa, "Przegląd Organizacji" 1935, nr 9.
 • Rytel Z., Zasadnicze pojęcie nauki organizacji, "Przegląd Organizacji" 1938, nr 1.
 • Rytel Z., Harmonogram normatywny, "Przegląd Organizacji" 1946, nr 11.
 • Rytel Z., Parę uwag o Naukowej Organizacji, "Przegląd Organizacji" 1947, nr 5.
 • Rytel Z., Gdzie jesteśmy? Problemy Naukowej Organizacji, "Przegląd Organizacji" 1948, nr 1.
 • Skowroński A., Karol Adamiecki i jego prawa harmonii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1967, nr 2.
 • Skowroński A., Twórczość Karola Adamieckiego i jej znaczenie dla rozwoju polskiego przedsiębiorstwa, w: Aktualne problemy organizacji i zarządzania przedsiębiorstw uspołecznionych, TNOiK, Szczecin 1968.
 • Smoleński S., Prekursor polskiej myśli naukowej organizacji pracy - Karol Adamiecki 1866-1933, w: Informator Oddziału Gdańskiego, TNOiK, Gdańsk 1983, czerwiec.
 • Steinhaus H., Tägliche Schaubildliche Betriebsüberwachung (Planwirtschaft), "Stahl und Eisen" 1929, Heft 36.
 • Stosunki z Ameryką, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 4.
 • Śmigielski J., Teoria harmonogramów w zastosowaniu do mechanicznej obróbki, "Przegląd Organizacji" 1926, nr 2.
 • Tarwid S., Zastosowanie naukowej organizacji do usprawniania pracy na stacjach węzłowych, "Przegląd Organizacji" 1929, nr 4.
 • Tarwid S., Girtler J., Zastosowanie naukowej organizacji na stacjach rozrządowych i w pracach pociągów na polskich kolejach, "Przegląd Organizacji" 1933, nr 6-7.
 • Taylor F.W., Zasady naukowej organizacji pracy, w: Zarządzanie warsztatem wytwórczym, INO, Warszawa 1926.
 • Thierry J., Karol Adamiecki w piśmiennictwie rosyjskim, "Przegląd Organizacji" 1973, nr 2.
 • Tobik A., Karol Adamiecki, ein Begründer der Organisationswissenschaft aus Polen (1866-1933), "Vierteljahrschrift für Sozial - und Wirtschaftsgeschichte" 1983, Heft 4.
 • Tomaszewska J., Nowy typ terminarza biurowego, "Przegląd Organizacji" 1932, nr 2.
 • Trzecieniecki J., Profesor Karol Adamiecki - nauczyciel i wychowawca, w: Karol Adamiecki - twórca i pedagog w dziedzinie nauki organizacji i kierownictwa Materiały na Sesję Naukową, WSE, Katowice 1972.
 • Tuchołka J., Analiza przewozu w kopalni, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 12.
 • Wesołowski Z.P, Karol Adamiecki Pionier of Scientific Management, "The Polish American Journal" 1982, vol. 1, nr 5 i 6.
 • Zbichorski Z., Działalność Karola Adamieckiego w Politechnice Warszawskiej, w: Znaczenie idei Karola Adamieckiego dla rozwoju nauk organizacji i zarządzania, TNOiK, Warszawa 1983.
 • Zieleniewski J., U źródeł "Polskiej Szkoły Organizacji", "Nowe Książki" 1971, nr 10.
 • Zimniewicz K, Wkład Wielkopolan do nauki o organizacji, w: Karol Adamiecki prekursor naukowej organizacji i kierownictwa, TNOiK, Poznań 1983.
 • Zoll E, Zarys rozwoju teorii i praktyki organizowania pracy w rolnictwie polskim przed 1939 r., "Problemy Organizacji" 1971, nr 3.
 • Żmigrodzka M., The Development of Scientific Management in Poland, "Bulletin of the International Scientific Management Commitee" vol. I, No. 3, Praga 1926 (maszynopis).
 • Biogramy, komunikaty, sprawozdania, wspomnienia
 • W.B. (Baliński W.), O prace Adamieckiego, "Przegląd Organizacji" 1939, nr 2.
 • Baumgarten E, Polen, w: Handwörterbuch der Arbeitswissenschaft, F. Giese, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Halle a. S., 1930.
 • Blittek J., II Polski Zjazd Naukowej Organizacji, "Technik" 1928, nr 7.
 • Broniewski H., Henry Le Chatelier, w: H. Le Chatelier: Filozofia systemu Taylora, INO, Warszawa 1926.
 • Cooke E.B., III Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji w Rzymie (przedruk z "Bulletin of the Taylor Society"), "Przegląd Organizacji" 1928, nr 2.
 • Czech A., Karol Adamiecki glosa do biografii, "Przegląd Organizacji" 1985, nr 10.
 • Czech A., Karol Adamiecki 1866-1933 (w jęz. polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim), w: Karol Adamiecki twórcą podstaw nauk organizacji i zarządzania w Polsce, AE, Katowice 1986.
 • Czech A., II Polski Zjazd Naukowej Organizacji, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 5.
 • Drzewiecki P., IV Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji, "Przegląd Organizacji" 1929, nr 7.
 • Drzewiecki P, Wysokie odznaczenie prof. K. Adamieckiego na V Międzynarodowym Kongresie Naukowej Organizacji w Amsterdamie, "Przegląd Organizacji" 1932, nr 7-8.
 • Drzewiecki P, Ś.p. prof. inż. Karol Adamiecki, "Przegląd Techniczny" 1933, nr 13.
 • Drzewiecki P, Adamiecki Karol, w: Polski Słownik Biograficzny, t. I, PAU, Kraków 1935.
 • Heidrich Z., Karol Adamiecki, w: Encyklopedia Współczesna, WP, Warszawa 1959.
 • Jarecka H., Rodziewicz-Bielewicz Antoni, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXI, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988-1989.
 • St. K., Blacha żelazna jako materiał na kryćbę dachów, "Przegląd Techniczny" nr 51/1909.
 • Karłowska R.: Wspomnienia córki Profesora Karola Adamieckiego o jego życiu, w: Materiały pokonferencyjne z Jubileuszowej Sesji Naukowej X lat Lubelskiego Oddziału, TNOiK, Lublin 1968.
 • Karłowska R., O Karolu Adamieckim Wspomnienie "Przegląd Organizacji" 1970, nr 7.
 • Karłowska R., We wspomnieniach rodzinnych, "Przegląd Organizacji" 1982, nr 12.
 • Karol Adamiecki w 30 rocznicę zgonu, "Przegląd Organizacji" 1963, nr 5.
 • A.L., Sowieckie wspomnienie o Karolu Adamieckim, "Przegląd Organizacji" 1934, nr 9.
 • Nauka Polska, t. XII, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1930.
 • Nawrocki B., Tryumf nauki polskiej na V Międzynarodowym Kongresie Naukowej Organizacji, "Technik" 1932, nr 19.
 • Ponikowska M., Karol Adamiecki. Wspomnienia sprzed 25 lat, "Biuletyn TNOiK" 1958, nr 5.
 • Protokół zebrania Komisji Likwidacyjnej Instytutu Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie z dnia 1 czerwca 1933, "Przegląd Organizacji" 1933, nr 8.
 • Protokół z pierwszego walnego zgromadzenia członków Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa z dnia 1 czerwca 1933, "Przegląd Organizacji" 1933, nr 8.
 • Samujłło J., Jewniewicz Hipolit Dominik, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XI, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964-1965.
 • Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1925, "Przegląd Organizacji" 1926, nr 1.
 • Stosunki z Ameryką, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 10.
 • Śmigielski J., Semaine Polonaise, "Przegląd Organizacji" 1931, nr 1.
 • Thierry J., Dzieła Karola Adamieckiego w języku rosyjskim, "Przegląd Organizacji" 1972, nr 11.
 • Uczczenie zasług ś.p. Prof. Karola Adamieckiego, "Przegląd Organizacji" 1933, nr 8.
 • Urwick L., Charles Adamiecki (1866-1933), "Bulletin of the International Management Institute" 1933.
 • Witowski J., Harmonizacja jako jedna z zasad naukowej organizacji, "Przegląd Organizacji" 1928 nr 2.
 • J.W., Pierwsze placówki psychotechniki w Polsce, "Przegląd Organizacji" 1926, nr 2.
 • Wojciechowski J., Polskie Towarzystwo Psychotechniczne, "Psychotechnika" 1927, z. 1.
 • Wojciechowski J., Śp. prof. inż. Karol Adamiecki, "Psychotechnika" 1933, z. 2.
 • Wyrobisz S., Sprawozdanie Komisji prof. E.W. Kemmerera, "Przegląd Współczesny" 1927, nr 1.
 • Zaleski S., Ś.p. P. Prof. Karol Adamiecki, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1933, z. 3.
 • Zawidzki J., Henry Le Chatelier. Wspomnienie jubileuszowe (1871-1921), w: Henry Le Chatelier jako następca Fr. W. Taylora, INO, Warszawa 1928.
 • Żółkowski W., Wspomnienia o Karolu Adamieckim, "Przegląd Organizacji" 1979, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162021565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.