PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 311
Tytuł artykułu

Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono istotę rewizji finansowej, jako procedury poświadczającej wiarygodność sprawozdania finansowego. Omówiono historyczny rozwój zawodu biegłego rewidenta, jego współczesne wymogi zawodowe i etyczne oraz sposób zdobywania uprawnień. Scharakteryzowano standardy i procedury rewizji finansowej wypracowane przez teorię i praktykę rachunkowości międzynarodowych i krajowych. Zamieszczono także omówienie i wyniki badań empirycznych nad wpływem rewizji finansowej na kształtowanie wiarygodnego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej jednostki.
Rocznik
Strony
311
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Aleszczyk J.: Rachunkowość finansowa od podstaw. WSZB, Poznań 2000.
 • Andrzejewski M.: Odpowiedzialność i niezależność biegłych rewidentów w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. W: Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego. Materiały konferencyjne. Red. B. Micherda. Regionalny Oddział KIBR w Krakowie, Kraków 2006.
 • Adams R.: Audit Risk. Current Issues in Auditing. LongmanGroup, London 1991.
 • Albrieux G., PoupaG.: Badanie wyrywkowe - pobieranie prób. Poziom istotności. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 1997.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R.: Wszystko świetnie. Kreatywna księgowość - odpowiedzialność karna. "Rzeczpospolita" z 22.08.2002.
 • Berger M.: Umowa o badanie sprawozdań finansowych. Zakamycze, Kraków 2001.
 • Bień W.: Dziewięćdziesiąt lat działalności organizacji księgowych w Polsce. "Rachunkowość" 1998, nr 1.
 • Bień W.: Powstanie zawodu biegłego rewidenta w Polsce. "Rachunkowość" 1997, nr 8.
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
 • Bień W.: Opinia biegłego rewidenta o istotnych zagrożeniach działalności badanej jednostki. "Rachunkowość - Audytor" 2003, nr 1.
 • Bröl J.: Status i ustawowe zadania biegłego rewidenta. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2001.
 • Bröl J.: Zadania biegłego rewidenta wynikające z Kodeksu spółek handlowych. "Rachunkowość" 2001, nr 8, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 3.
 • Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Buk H.: Wpływ wyceny wartości aktywów netto łączących się spółek na obraz ich sytuacji majątkowej i finansowe]. W: Polska Szkoła Rachunkowości. Red. M. Gmytrasiewicz i A. Karmańska. SGW, Warszawa 2004.
 • Burns T.J., Hendrickson H.S.: The Accounting Sampler. McGraw-Hill Book Company, New York 1986.
 • Burzym E.: Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. PWE, Warszawa 1980.
 • Burzym E.: Rola biegłych księgowych w rozwiniętej gospodarce rynkowej oraz warunki ich działania. "Rachunkowość" 1992, nr 7.
 • Cebrowska T.: Badanie polityki rachunkowości - nowe wyzwanie dla audytora. W: Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych. Referaty i komunikaty na II Doroczną Konferencję Audytingu. KIBR, Warszawa 2001.
 • Cebrowska T., Kasperowicz A., Kes Z., Pasławska A.: Autoportret audytorów (wyniki badań ankietowych). "Rachunkowość" 2000, nr 8, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 3.
 • Ceglarek B.: Etyka biegłego rewidenta po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
 • Ceglarek B.: Etyka doradcy podatkowego a etyka biegłego rewidenta. W: Biznesmen i menedżer. Problemy bohaterów naszych czasów. Red. J. Jarco. WSZ, Wrocław 2000.
 • Cieślik J.: Z historii rewizji finansowej w Polsce. "Rachunkowość" 2002, nr 2.
 • Ćwiąkała-Małys A.: Aspekty prawno-finansowe sprawozdawczości finansowej. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2000.
 • Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E.: Podstawy rachunkowości zarządczej. PWE, Warszawa 2006.
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG. Dziennik Urzędowy UE (PL) L 157 z 09.06.2006.
 • Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005. Dokument opracowany przez Komitet Dobrych Praktyk. Forum - Corporate Governance, Warszawa 2004.
 • Dudek J.: Niezależność biegłego rewidenta - istotny element etyki wykonywania zawodu. "Rachunkowość" 2006, nr 2, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 1.
 • Dziedziczak I.: Rachunkowość informatyczna w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Red. J. Wojtyła. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Dziedziczak I.: Sposób kontroli procedur badania sprawozdań finansowych. W: Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych. Referaty i komunikaty na II Doroczną Konferencję Audytingu. KIBR, Warszawa 2001.
 • Dziedziczak I: Badanie zgodności ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą komputera z ustawą o rachunkowości. W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym. Materiały pokonferencyjne III Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2002.
 • Dziedziczak I.: Komputerowe badanie dyskontowania w rachunkowości przedsiębiorstw. W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Materiały pokonferencyjne IV Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2004.
 • 10 lat Krajowej Izby Biegłych Rewidentów - historia, regionalne oddziały, dokonania. KIBR, Warszawa 2002.
 • Dyduch A., Sawicka J., Stronczek A.: Rachunkowość finansowa. C.H.Beck, Warszawa 2004.
 • Escher-Weingart Ch.: Die gewandelte Rolle des Wirtschaftsprüfers. "NZfG" 1999, nr 19.
 • Encyklopedia popularna. PWN, Warszawa 1999.
 • Encyklopedia rachunkowości. Red. M. Gmytrasiewicz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Fedak Z.: Badanie rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w krajach o gospodarce rynkowej. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 1992.
 • Fedak Z.: Rewizja rocznych sprawozdań finansowych. Część I. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 1996.
 • Fedak Z.: Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 1998.
 • Fedak Z.: Nowe normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta. W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym. Materiały pokonferencyjne III Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2002.
 • Fedak Z.: Normy badania rocznych sprawozdań finansowych. "Rachunkowość" 1996, nr 2.
 • Fedak Z.: Kierunki rozwoju zawodu biegłego rewidenta. "Rachunkowość" 2003, nr 5.
 • Fedak Z.: Nowe normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta. "Rachunkowość" 2003, nr 2.
 • Gabrusewicz W.: Rozwój przedsiębiorstw państwowych i jego ocena w gospodarce rynkowej. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1992.
 • Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 2005.
 • Gabrusewicz W.: Analiza sprzedaży i jej wpływ na zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa. "Forum Rachunkowości" 2007, nr 1.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 2000.
 • Gierusz J.: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości (pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień). ODDK, Gdańsk 2005.
 • Gierusz J.: Zmiany w ustawie o rachunkowości 2001/2002. ODDK, Gdańsk 2001.
 • Gierusz J., Paszkiewicz A.: Ujawnianie kapitału marki w rachunkowości wyniki badań empirycznych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, nr 32.
 • Gierusz J.: Metody pomiaru wyniku finansowego przy realizacji kontraktów długoterminowych. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 2000, nr 56.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz L: Rachunkowość finansowa, część 1 wykład. Difin, Warszawa 1998.
 • Gmytrasiewicz M.: Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2007.
 • Gottlieb M.: Rola i obowiązki amerykańskiego biegłego rewidenta. "Rachunkowość" 1992, nr 4.
 • Grzegorczyk W.: Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo. "Rzeczpospolita" z 25.11.2002.
 • Gut P.: Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Hołda A., Pociecha J.: Rewizja finansowa. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Hołda A., Nowak W.: Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2002, nr 9.
 • Hołda A., Nowak W.: Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce. "Rachunkowość" 2003, nr 8.
 • Howard L.R.: Accounting & Finance. Longman Group, London, 1998.
 • Hendriksen E.A., Van Breda M.F.: Teoria rachunkowości. PWN, Warszawa 2002.
 • Helin A.: Techniki i metody badania sprawozdań finansowych. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 • Helin A.: Badanie rocznych sprawozdań finansowych a kryterium istotności. "Rachunkowość" 1997, nr 2.
 • Helin A.: Ustawa o rachunkowości wraz z komentarzem. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Hülle K.: Zmiany w dziedzinie sprawozdawczości i rewizji finansowej w UE. "Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich" 2003, nr 9.
 • Idzikowska G.: Niezależność biegłego rewidenta i usługi rewizyjne. "Rachunkowość" 2000, nr 11, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 4.
 • Idzikowska G., Ignatowski R.: Rachunkowość finansowa. Rafib, Łódź 1995.
 • Jaklik A., Micherda B.: Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych. SKwP, Oddział Okręgowy w Krakowie, Kraków 1992.
 • Janowski A., Sliż K.: Badanie zinformatyzowanej rachunkowości. "Rachunkowość" 2006, nr 5, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 2.
 • Janusz B.: Biegli rewidenci o swojej wiedzy i szkoleniach obligatoryjnych. "Rachunkowość" 2004, nr 11, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 4.
 • Jaruga A., Fijałkowska J.: Luca Pacioli - wielki uczony renesansu i jego koncepcja rachunkowości. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, nr 34.
 • Jeżowski M.: Fałszerstwa w rachunkowości w Polsce i na świecie na tle ewolucji systemów księgowych od czasów najdawniejszych do początku II wojny światowej. W: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych. Red. B. Micherda. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Kaliński A.: Metody i technika kontroli w przedsiębiorstwie. SKwP, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Warszawa 1983, z. 1.
 • Kaliński A.: Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów. "Rachunkowość" 1995, nr 10.
 • Kaliński A.: Niezależność biegłego rewidenta. "Rachunkowość" 1996, nr 3.
 • Kaliński A., Kwasiborski A.: Opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym. "Rachunkowość" 1992, nr 10.
 • Kaliński A., Kwasiborski A., Naumiuk T.: Podręcznik biegłego rewidenta. Rewiks sp. z o.o., Warszawa 1993.
 • Kalkutin W., Mitrofanow W.: Rewizja i kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych. PWG, Warszawa 1954.
 • Kałuża J.: Słownik podręczny angielsko-polski, polsko-angielski. Ex Libris - Galeria Polskiej Książki, Warszawa 2000.
 • Kamela-Sowińska A.: Polska rachunkowość w perspektywie globalizacji. "Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich" 2002, nr 8.
 • Kamela-Sowińska A.: Skąd się wzięła sprawa Enronu? "Rachunkowość" 2003, nr 4.
 • Kamela-Sowińska A.: Polskie Standardy Rachunkowości w praktyce. Czyli 10 pytań o rozwój polskiej rachunkowości w Unii Europejskiej. "Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich" 2004, nr 11.
 • Karmańska A.: Etyka w dydaktyce rachunkowości. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2005, nr 26.
 • Karmańska A.: Granice dążenia do dokładności informacyjnej sprawozdania finansowego na przykładzie odwracania dyskonta. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, nr 32.
 • Karmańska A.: Wycena bilansowa składników majątku w ośrodkach generujących korzyści ekonomiczne. W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Materiały pokonferencyjne IV Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2004.
 • Kęsik A.: Ryzyko rewizji finansowej w warunkach znowelizowanej ustawy o rachunkowości. W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Materiały pokonferencyjne IV Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2004.
 • Klimczak B.: Podstawowy problem etyczny zawodu biegłego rewidenta. "Rachunkowość" 1998, nr 9.
 • Kłopotek M.A.: Metody identyfikacji i interpretacji struktur przekonań w teorii Dempstera-Shafera. IPNPAN, Warszawa 1998.
 • Knedler K., Stasik M.: Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
 • Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów. Załącznik do uchwały nr 2 z dnia 30 czerwca 2002 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. "Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów" 2002, nr 52.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2005.
 • Kołaczyk Z.: Rachunkowość finansowa. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1997.
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości. Red. T. Kiziukiewicz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Komorowski J.: Wiarygodność przedsiębiorstwa jako wartość ekonomiczna. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. SGH, Warszawa 2005, z. 54.
 • Kostur A.: Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Kośmider M.: Jakość badania sprawozdań finansowych w świetle działalności Krajowej Komisji Nadzoru. W: Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej według MSSF i MSRF. Materiały pokonferencyjne VI Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2006.
 • Kowalczyk L.: Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 1999.
 • Krzywda D.: Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Red. B. Micherda. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Krzywda D.: I Doroczna konferencja auditingu. "Rachunkowość - Audytor", 2001, nr 1.
 • Krzywda D.: Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych. "Rachunkowość" 2004, nr 2, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 1.
 • Kuc B.R.: Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 • Kusz D.: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2001.
 • Kutera M.: Ewolucja celów rewizji finansowej. W: Polska Szkoła Rachunkowości. Red. M. Gmytrasiewicz i A. Karmańska. SGH, Warszawa 2004.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T.: Oszustwa księgowe. Difin, Warszawa 2006.
 • Kutzner H: Badanie sprawozdań finansowych małych spółek. "Rachunkowość" 1992, nr 1.
 • Kwasiborski A.: Badanie sprawozdań założycieli spółek akcyjnych i innych sprawozdań o podobnym charakterze. "Rachunkowość" 1999, nr 11, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 1.
 • Kwasiborski A.: Dokumentacja planowania badania sprawozdania finansowego. "Rachunkowość" 2000, nr 5, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 2.
 • Kwasiborski A.: Wdrażanie przepisów znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. "Rachunkowość" 2001, nr 5, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 2.
 • Kwasiborski A.: Inne usługi biegłego rewidenta. KIBR, Warszawa 2002.
 • Kwasiborski A.: Dokumentacja czynności końcowych badania sprawozdania finansowego. "Rachunkowość" 2005, nr 8, dodatek "Rachunkowość -Audytor", nr 3.
 • Kwasiborski A.: Stosowanie MSRF do badania sprawozdań finansowych "Rachunkowość" 2006, nr 5, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 2.
 • Leśniewski W.: Forum etyki - zmiany w Kodeksie etyki już wprowadzone i planowane. W: Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej według MSSF i MSRF. Materiały pokonferencyjne VI Dorocznej Konferencji Audytingu. KJJBR, Warszawa 2006.
 • Luty Z.: Finanse spółek. Elementy rachunkowości finansowej. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Luty Z.: Wycena w prawie bilansowym. W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym. Materiały pokonferencyjne III Dorocznej Konferencji Audytingu. KJJBR, Warszawa 2002.
 • Luty Z.: Zawód księgowego - regulowany czy ustanowiony przez właściciela. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, nr 21.
 • Luty Z.: Parytet wymiany udziałów łączących się spółek - skutki wynikowe i bilansowe. W: Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej według MSSF i MSRF. Materiały pokonferencyjne VI Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2006.
 • Luty Z.: Dylematy zawodu księgowego. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2007.
 • Lynch R.M., Williamson R.W.: Accounting for Management, Planning and Control. Mc Graw-Hill Book Company, New York 1983.
 • Mała encyklopedia rachunkowości. PWE, Warszawa 1971.
 • Marzec J.: Badanie sprawozdań finansowych. PTE, Warszawa 2002.
 • Mączyńska E.: Nieuczciwych metod księgowych nie powinno określać się jako kreatywne. "Rzeczpospolita" z 9.08.2002.
 • Mączyńska E.: Pułapki ekonomiczne w warunkach nowej cywilizacji - wyzwania dla rachunkowości. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2007.
 • Meigs W.B., Whittington O.R., Pany K., Meigs R.F.: Principles of Auditing. Irwin, Boston 1989.
 • Messner Z.: Perspektywy rozwoju rachunkowości w Polsce w najbliższych latach. "Rachunkowość" 1998, nr 5.
 • Messner Z.: Podstawy rachunkowości. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Messner Z.: Rozwój systemy rewizji finansowej w Polsce a wejście do Unii Europejskiej. W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym. Materiały pokonferencyjne III Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2002.
 • Messner Z.: Polski system kreowania kadr biegłych rewidentów i jego wpływ na poziom kwalifikacji kadry menedżerskiej. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Red. B. Micherda. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Messner M.: Polski system kreowania kadr biegłych rewidentów na tle rozwiązań zagranicznych. "Rachunkowość" 2004, nr 11, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 4.
 • Messner Z.: Polski system kreowania kadr biegłych rewidentów na tle projektu VIII Dyrektywy Unii Europejskiej. W: Rewizja finansowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Materiały pokonferencyjne V Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2005.
 • Messner Z., Binkowski B.: Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1986.
 • Messner Z., Pfaff J.: Podstawy rachunkowości. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2001.
 • Messner Z., Pfaff J.: Rachunkowość finansowa część I. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2004.
 • Micherda B.: Analityczna funkcja rachunkowości. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Micherda B.: Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Micherda B.: Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego. W: Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego. Materiały na konferencję naukową. Red. B. Micherda. Regionalny Oddział KIBR w Krakowie, Kraków 2006.
 • Micherda B.: Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Difin, Warszawa 2006.
 • Micherda B.: Kompetencje zawodowe w świetle etyki biegłego rewidenta. W: Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie i praktyce. Materiały pokonferencyjne VII Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2007.
 • Micherda B.: Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego. "Forum Rachunkowości" 2007, nr 1.
 • Micherda B., Andrzejewski M.: Ryzyko badania sprawozdania finansowego w świetle rozwoju komputerowych systemów rachunkowości. W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Materiały pokonferencyjne IVDorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2004.
 • Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M.: Współczesna analiza finansowa. Zakamycze, Kraków 2004.
 • Micherda B., Grabowska-Kaczmarczyk E.: Badanie sprawozdania finansowego w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej. "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2004, nr 9.
 • Micherda B., Soczówka H.: Rewizja finansowa - specjalność menedżerska. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Red. B. Micherda. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Mierzejewski S., Kurzawski R.: Dokumentacja rewizyjna badania sprawozdania finansowego. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2005.
 • Międzynarodowe regulacje rachunkowości - wpływ na rozwiązania krajowe. Red. A. Jaruga. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 1996. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 1996.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Międzynarodowe Wskazówki dotyczące Praktyki Rewizji Finansowej 2001. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2001.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2005.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2001.
 • Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych. "Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich" 2004, nr 12.
 • Międzynarodowy Standard Edukacyjny 8 - Wymogi dotyczące kompetencji biegłych rewidentów (wchodzi w życie 1 lipca 2008). SKwP, Zarząd Główny (tekst niepublikowany).
 • Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 (MSKJI). W: Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2005.
 • Molski S.: Kontrola jakości w firmach audytorskich. "Rachunkowość" 2000, nr 8, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 3.
 • Molski S.: Kilka uwag o szkoleniu obligatoryjnym biegłych rewidentów. "Rachunkowość" 2001, nr 5, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 2.
 • Montgomery R.H.: Auditing Theory and Practice. The Roland Press Company, New York 1912.
 • Morris I.: Przyszłość zawodu księgowego. W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Materiały pokonferencyjne IV Dorocznej Konferencji Audytingu. KJJBR, Warszawa 2004.
 • NaserK: Creativ Financial Accounting, its Nature and Use. Prentice Hall International, London, 1993.
 • Naumann K.P.: Jakość rewizji finansowej na tle rozwoju rachunkowości w Niemczech i Europie oraz w kontekście przemyśleń na temat niemieckiego organu ds. egzekwowania stosowania prawa. "Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich" 2002, nr 5.
 • Niezależność biegłych rewidentów w UE - zbiór podstawowych zasad. Rekomendacje Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 16.05.2002 r. "Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów" 2003, nr 56.
 • Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta " Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych". "Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów" 2005, nr 61.
 • Normy wykonywania zawodu. "Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów" 1996, nr 25.
 • Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta. "Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów" 2002, nr 53.
 • Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta. "Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów" 2005, nr 61.
 • Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa 2005.
 • Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 2003.
 • Nowakowski J., Jędral W.: O biegłych rewidentach z zakresu księgowości. Biegli i Zaprzysiężeni przez Izbę Przemysłowo-Handlowa w Katowicach. PWG, Katowice 1959.
 • Nurowski H.: Weryfikacja sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa 1976.
 • Okólnik nr KS 3/64 z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowości weryfikacji wyniku działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz dokonywania prawidłowych odpisów na fundusze specjalne. Dz.Urz. Min. Fin. 1964, nr 2, poz. 4.
 • Okólnik nr 12/65 z dnia 17 listopada 1965 r. w sprawie sporządzania przez biegłych księgowych orzeczenia o prawidłowości sprawozdań finansowych (tekst niepublikowany). Olchowicz I., Tłaczała A.: Sprawozdawczość finansowa. Difin, Warszawa 2002.
 • Olszak B.: Rachunkowość finansowa. WSZZiP, Łomża 1999.
 • Ostaszewicz A.: Specyfika badania małych jednostek. "Rachunkowość" 2000, nr 11, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 4.
 • Ostaszewicz A.: Opinia o kontroli wewnętrznej - Amerykański Standard Rewizji Finansowej nr 2. "Rachunkowość" 2004, nr 8, dodatek "Rachunkowość -Audytor", nr 3.
 • Owczarek K: Istotność a ryzyko badania. "Rachunkowość" 1997, nr 4.
 • Owczarek K.: Jakie metody próbkowania stosować do badania rocznych sprawozdań finansowych. "Rachunkowość" 1999, nr 9.
 • Owczarek K., Żurak-Owczarek C: Zastosowanie regresji liniowej do przeglądu analitycznego. "Rachunkowość" 2001, nr 5, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 2.
 • Owczarek Z.: Szacowanie istotności podczas badania sprawozdań finansowych. "Rachunkowość" 2004, nr 5, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 2.
 • Ożyński R.: Badanie sprawozdań finansowych partii politycznych oraz komitetów wyborczych. W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym. Materiały pokonferencyjne III Dorocznej Konferencji Audytingu. KJJBR, Warszawa 2003.
 • Paczuła Cz.: Niektóre problemy działania biegłych sądowych z zakresu rachunkowości i finansów. "Rachunkowość" 2004, nr 4.
 • Paczuła Cz.: Wybrane problemy współpracy biegłych rewidentów z audytorami wewnętrznymi. W: Rewizja finansowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Materiały pokonferencyjne V Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2005.
 • Pasierbska B.: Audyt systemu kontroli wewnętrznej. "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2005, nr 11.
 • Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Red. B. Micherda. Difin, Warszawa 2007.
 • Pfaff J.: Sprawozdawczość małych podmiotów gospodarczych. Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższej Szkoła Handlowa, Katowice 2001, nr 12.
 • Pfaff J.: Organizacja księgowości w małych przedsiębiorstwach. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2002.
 • Pfaff J.: Misja biegłego rewidenta na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. W: Polska Szkoła Rachunkowości. Red. M. Gmytrasiewicz i A. Karmańska. SGH, Warszawa 2004.
 • Pfaff J.: Obowiązki biegłego rewidenta w przypadku wykrycia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego spowodowanej oszustwem. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Red. B. Micherda. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Pfaff J.: Odpowiedzialność zarządu spółki kapitałowej za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005, nr 33.
 • Pfaff J.: System kontroli jakości pracy firm audytorskich i biegłych rewidentów. W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom III. Red. Z. Messner. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 • Podstawy rachunkowości. Red. K. Sawicki. PWE, Warszawa 2002.
 • Podstawy rachunkowości. Red. B. Micherda. PWN, Warszawa 2005.
 • Przybylski M.: Czy kreatywnie oznacza negatywnie? "Rzeczpospolita" z 25.11.2002.
 • Rachunkowość finansowa i podatkowa. Red. T. Cebrowska. PWN, Warszawa 2005.
 • Rachunkowość międzynarodowa. Red. L. Bednarskiego, J. Gierusz. PWE, Warszawa 2001.
 • Rachunkowość Polska. Biblioteka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, PWE, Warszawa 1967.
 • Rachunkowość w biznesie. Red. K. Czubakowska. PWE, Warszawa 2006.
 • Rajzer K: Znajomość sprawozdawczości i rewizji finansowej wśród studentów - przyszłych menedżerów (refleksje własne). W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Red. B. Micherda. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Raport Banku Światowego z dnia 8 lutego 2005 r. dotyczący przestrzegania standardów i kodeksów. Polska Rachunkowość i Rewizja Finansowa, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2005.
 • Reczek A.: Ład korporacyjny a rola biegłego rewidenta. W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Materiały pokonferencyjne IV Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2004.
 • Rewizja sprawozdań finansowych. Red. D. Krzywda. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2005.
 • Roberts C., Weetman P., Gordon P.: International Financial Accounting. A Comparative Approach. Pitman Publishing, London, 1998.
 • Rojek P.: Wyzwania stojące przed biegłymi rewidentami. "Rachunkowość" 2003, nr 4, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 2.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Prawo o spółkach akcyjnych. Dz.U. 1928, nr 39, poz. 383.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.06.1934 r. Kodeks Handlowy. Dz.U., 1937, nr 57.
 • Rozporządzenie Ministra Przemyślu i Handlu z dnia 14 grudnia 1928 r. o układaniu i przedstawianiu przez izby przemysłowo-handlowe sądom (sędziom) rejestrowym list, zawierających spis biegłych rewidentów. M.P. 1928, nr 294, poz. 720.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 października 1954 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej. Dz.U. 1954, nr 50, poz. 255.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 1982 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych. Dz.U. 1982, nr 25, poz. 180.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1990 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych, wysokości opłat za weryfikację oraz szczegółowych praw i obowiązków biegłych księgowych. Dz.U. 1990, nr 62, poz. 361.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego. Dz.U. 2004, nr 285, poz. 2852.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych. Dz.U. 2005, nr 15, poz. 133.
 • Sablik J.: Co dalej z biegłymi księgowymi? "Rachunkowość" 1992, nr 4.
 • Sawicki K.: Problem formułowania opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym jednostki. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1998, nr 47.
 • Sawicki K.: Problemy badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 2000, nr 56.
 • Sawicki K: Kontrola i rewizja wewnętrzna w aspekcie zarządzania i badania sprawozdań finansowych. Rachunkowość u progu XXI w. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 • Sawicki K: Tendencje zmian w zakresie badania sprawozdań finansowych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, nr 4.
 • Sawicki K.: Kontynuacja działalności a opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym. "Rachunkowość" 2000, nr 11, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 4.
 • Sawicki K.: Kontrola jakości audytingu a rachunkowość kreatywna, oszustwa i błędy. W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym. Materiały pokonferencyjne III Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2003.
 • Sawicki K.: Rewizja finansowa i jej znaczenie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 10.
 • Sawicki K: Podstawowe problemy badania sprawozdań finansowych i wykonywania zawodu biegłego rewidenta po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, nr 22.
 • Sawicki K.: Problemy nadzoru publicznego i wewnątrzkorporacyjnego, kontroli i weryfikacji prac biegłych rewidentów. W: Polska Szkoła Rachunkowości. Red. M. Gmytrasiewicz i A. Karmańska. SGH, Warszawa 2004.
 • Sawicki K.: Odpowiedzialność za rachunkowość jednostek gospodarczych a odpowiedzialność audytora za zbadanie sprawozdania finansowego. W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Materiały pokonferencyjne IV Dorocznej Konferencji Audytingu. KTBR, Warszawa 2004.
 • Seredyński R.: Norma 4. Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2005, nr 6.
 • Skoczylas W.: Zakres i sposób ustalania wskaźników stosowanych do analizy finansowej przedsiębiorstw. "Rachunkowość" 2004, nr 2.
 • Smejda A.: Ryzyko badania Sprawozdań Finansowych I Oszustw Kierownictwa Jednostki. "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2004, nr 1.
 • Smejda A.: V Doroczna Konferencja Audytingu. "Rachunkowość" 2004, nr II, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 4.
 • Smith K.: Etyka - zgodność z Kodeksem IFAC. W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym. Materiały pokonferencyjne. III Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2002.
 • Sojak S.: Kryteria wyodrębniania segmentów działalności według MSR 14. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, nr 32.
 • Sojak S.: Polityka cen transferowych w przedsiębiorstwach krajowych i wielonarodowych. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 2000, nr 56.
 • Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Red. G.K. Swiderska. Difin, Warszawa 2003.
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa. Red. H. Buk. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • Stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie jakości sprawozdań finansowych. "Rachunkowość - Audytor" 2001, nr 1.
 • Stępień M.: Ochrona środowiska w badaniu sprawozdania finansowego a świadomość ekologiczno-ekonomiczna menedżerów. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Red. B. Micherda. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Strąk T.: Wyrywkowe badanie wiarygodności metodą próbkowania według jednostek pieniężnych. "Rachunkowość" 2006, nr 2, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 1.
 • Surdykowska S.T.: Rachunkowość międzynarodowa. Zakamycze, Kraków 1999.
 • Surdykowska S.T.: Rachunkowość kreatywna a MSR/MSSF. W: Polska Szkoła Rachunkowości. Red. M. Gmytrasiewicz i A. Karmańska. SGH, Warszawa 2004.
 • Suskiewicz-Jach A.: Co zawiera raport biegłego rewidenta? "Prawo Przedsiębiorcy" 2002, nr 13.
 • Suskiewicz-Jach A.: Nowa opinia i raport biegłego rewidenta. "Prawo Przedsiębiorcy" 2003, nr 13.
 • System rachunkowości wspomaganej komputerem,. Red. I. Dziedziczak, J. Stępniewski. SKwP, Warszawa 1999.
 • Szymański K.G.: Biegły rewident w Kodeksie spółek handlowych. W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym. Materiały pokonferencyjne III Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2002.
 • Szymański K.G.: Rachunkowość i podatki, komentarz do ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów podatkowych. Difin, Warszawa 2000.
 • Swiderska G.K.: Rachunkowość w zarządzaniu wartością firmy. W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Red. J. Wojtyła. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Swiderska G.K.: Zmiany w prawie gospodarczym a kreatywna rachunkowość. W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym. Materiały pokonferencyjne III Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2002.
 • Swiderska G.K.: Wyzwania dla audytorów. "Rzeczpospolita" z 8.10.2003.
 • Swiderska G.K.: Jak wykorzystać zmiany w ustawie o rachunkowości dla poprawy jakości usług audytorskich? W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Materiały pokonferencyjne IV Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2004.
 • Świderska G.K.: Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2007.
 • Świderska M., Świderska G.K.: Oczekiwania inwestorów a zakres informacji ujawnianej w raporcie rocznym. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Red. B. Micherda. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Swiderska G.K., Podłowski P.: Zakres ujawnień zasobów intelektualnych w raportach rocznych spółek giełdowych w Polsce. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, nr 32.
 • Świderska G.K., Rybarczyk K: Badanie systemu rachunku kosztów pod kątem prawidłowości wyceny zapasów wytworzonych przez jednostkę. W: Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej według MSSF i MSRF. Materiały pokonferencyjne VI Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2006.
 • Tendera P.: Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie. Sporządzanie, badanie, weryfikacja. PWE, Warszawa 1987.
 • Tendera P.: Poradnik dla biegłych rewidentów. SKwP, Oddział Okręgowy w Katowicach, Katowice 1993.
 • Tendera P.: Badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 • Tiedje J.: VIII Dyrektywa - prawo spółek. Przechodzenie do reformy rewizji finansowej. W: Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej według MSSF i MSRF. Materiały pokonferencyjne VI Dorocznej Konferencji Audytingu. KJJBR, Warszawa 2006.
 • Turner J., Mock T., Srivastava R.: An Analysis of the Fraud Triangle. University of Illinois, USA, 2002.
 • Turyna J.: Standardy rachunkowości: MSR - US GAAP - polskie ustawodawstwo. Difin, Warszawa 2003.
 • Turyna J., Rak J.: Innowacje a międzynarodowe i amerykańskie standardy rachunkowości. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, nr 32.
 • Tymczasowe normy wykonywania zawodu. "Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów" 1994, nr 15.
 • Uchwala nr 332 Rady Ministrów z 16 sierpnia 1957 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych działających według rozrachunku gospodarczego. M.P. 1957, nr 73, poz. 438.
 • Uchwała nr 187 Rady Ministrów z 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych. M.P. 1959, nr 58, poz. 278.
 • Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych. M.P. 1963, nr 13, poz. 70.
 • Uchwała nr 38 Komisji Papierów Wartościowych z dnia 22 maja 1992 r. w sprawie dokonania wpisu na listę biegłych rewidentów. "Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych" 1992, nr 3, poz. 55.
 • Uchwała nr 538/43/2002 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta. "Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów" 2002, nr 53.
 • Uchwała nr 316/22/2001 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie Regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów. "Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów" 2006, nr 63.
 • Uchwała nr 154/11/2004 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów. Informator dla kandydatów na biegłych rewidentów. KIBR, Warszawa 2006.
 • Ustawa z 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dz.U. 1991, nr 111, poz. 480.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.
 • Ustawa z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 592 (tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 31, poz. 359).
 • Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2000, nr 113, poz. 1186.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2000, nr 54 (tekst jednolity).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2000, nr 14 (tekst jednolity).
 • Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem. Wprowadzenie B. Micherda. Zakamycze, Kraków 2001.
 • Uryga J., Bienias I.: Organizacja systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2005.
 • Walczak M.: Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie. SWSPiZ, Łódź 2001.
 • Wąsowski W.: Kreatywna rachunkowość. Difin, Warszawa 2005.
 • Wędzki D.: Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta. "Rachunkowość" 2003, nr 4.
 • Wiedefeldt P., Reymer S.: Społeczność niemiecka a 8 Dyrektywa UE. "Rachunkowość" 2000, nr 5, dodatek "Rachunkowość - Audytor", nr 2.
 • Wielgórska-Leszczyńska J.: Specyficzne problemy badania sprawozdań finansowych banków w świetle Międzynarodowych Wskazówek dotyczących Praktyki Rewizji Finansowej. W: Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej według MSSF i MSRF. Materiały pokonferencyjne VI Dorocznej Konferencji Audytingu. KIBR, Warszawa 2006.
 • Willingham J.J., Carmichael D.R.: Auditing Concepts and Methods. Mc Graw--Hill Book Company, New York 1979.
 • Winiarska K: Audyt finansowy. InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 • Wojciechowski E.: Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce. PWN, Warszawa 1964.
 • Wskazówki w sprawie udziału biegłego rewidenta (członków zespołu badającego) w inwentaryzacji. "Rachunkowość" 2003. Zeszyt Specjalny - Inwentaryzacja. Wzmacnianie ustawowej rewizji finansowej w UE. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 21.05.2003 r. "Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów" 2003, nr 56.
 • Vihten G.: Modern Internal Auditing. Current Issue in Auditing. Paul Co, London 1991.
 • Zielona Księga. Rola, pozycja i odpowiedzialność biegłego rewidenta w Unii Europejskiej. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 1998.
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1960 r. w sprawie badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych i udziału przedstawicieli organów finansowych i banków w tych czynnościach. Dz.U. 1960, nr 3, poz. 13.
 • Zarządzenie Ministra Finansów z 5 stycznia 1960 r. w sprawie określenia wysokości stawek za badanie sprawozdań finansowych. M.P. 1960, nr 8, poz. 38.
 • Zarządzenie Ministra Finansów z 5 stycznia 1960 r. w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych. M.P. 1960, nr 8, poz. 39.
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie weryfikacji wyniku bilansowego niektórych przedsiębiorstw państwowych. M.P. 1965, nr 65, poz. 371.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162118907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.