PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 191
Tytuł artykułu

Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej

Autorzy
Warianty tytułu
TQM Strategy at of the Offices Territorial Civil Service.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scharakteryzowano urzędy administracji publicznej jako organizacje świadczące usługi. Przedstawiono strategię TQM będącą propozycją nowego podejścia do zarządzania urzędami terytorialnej administracji publicznej. Omówiono metody implementacji i oceny strategii TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej. Zamieszczono także metodykę i wyniki badań w zakresie implementacji strategii TQM w śląskich urzędach terytorialnej administracji publicznej.
EN
Offices of the civil service were characterised as organizations providing services. A TQM strategy was introduced as a proposal of the new attempt at managing the offices of territorial civil service. Methods of the implementation and the assessment of the TQM strategy at the offices of territorial civil service were discussed. Also, the methodology and findings in the scope of the implementation of the TQM strategy at Silesian offices were included. (AT)
Rocznik
Strony
191
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J.: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Analiza Instytucjonalna Urzędu Gminy. Przewodnik dla samorządów. Red. M. Zawicki, S. Mazur. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004.
 • Bober J., Mazur S., Turowski B., Zawicki M.: Rozwój Instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kraków 2004.
 • Boć J., Chajbowicz A., Kowalczyk B., Lisowski P., Szadok-Bratuń A.: Prawo Administracyjne. Konserwatoria. Ćwiczenia. Kolonia Limited, 2001.
 • Borczuch A., Chwistecka-Dudek H.: Alianse jako gra strategiczna. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • Bugdol M.: Zarządzanie jakością w administracji samorządowej. Studia i Monografie, nr 306. Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
 • Bugdol M.: Zarządzanie przez jakość. Zagadnienia społeczne. Studia i Monografie, nr 329. Uniwersytet Opolski, Opole 2003.
 • Certo S.C., Peter J.P.: Strategie Management. Concepts and Application. Random House, New York 1988. Cyt. za A. Borczuch: Strategie dywersyfikacji narodowych funduszy inwestycyjnych. Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2003 (maszynopis pracy doktorskiej).
 • Chandler A.D.: Strategy and Structure Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge, London 1962, s. 13.
 • Charter Mark Standard, Charter Mark Team Cabinet Office. London 2004, April.
 • Christian E.: Quality Management Tools in CCE Candidate Countries. Current practice, needs and expectations. European Institute of Public Administration, Maastricht 2003.
 • Ciepielewska B., Dziembała L.: Podstawy statystyki. Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej oraz statystyki matematycznej. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1982.
 • Cyt. za: I. Campbell, R. Gläbe: Zarządzanie jakością według nowych norm serii ISO 9000- ISO 9004:2000 EFQM - Model doskonalenia. Red. J. Tkaczyk. Październik 2003.
 • Czech A.: At the centenary of scientific organization and management in Poland. The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice 2005.
 • Dolnicki B.: Samorząd terytorialny. Zakamycze, Kraków 2001.
 • Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej. Red. P. Tomaszewski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów. Red. J. Filek. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004.
 • Garbarski Z., Rutkowski J.: Marketing. PWE, Warszawa 1992.
 • George S., Weimerskirch A.: Total Quality Management. JWilley & Sons Inc, New York 1994.
 • Getting started with Baldrige National Quality Program Criteria for Performance Excellence. National Institute of Standards and Technology 2003, March.
 • Gierszewska G.: Zarządzanie strategiczne. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000.
 • Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i sług. Red. J. Pyka Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2004.
 • Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 • Hatch M.J.: Teoria organizacji. PWN, Warszawa 2002.
 • Izdebski H., Kulesza M.: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Liber, Warszawa 2004.
 • Izdebski H.: Samorząd Terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Lexis-Nexis, Warszawa 2004.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Jędralska K.: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Johnson G., Scholes K.: Exploring Public Sector Strategy. Pearson Education Limited, England 2001.
 • Karaszewski R.: TQM Teoria i praktyka. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Karaszewski R.: Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. TNOiK, Toruń 2005.
 • Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • Kolman R., Tkaczyk T.: Jakość usług. TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 • Kotier P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kowal R.W., Waniowski P., Wodniczka J.: Marketing - jak to się robi. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 • Kraśnicka T.: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Kreikenbaum H.: Planowanie strategiczne. PWE, Warszawa 1997.
 • Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. PWN, Warszawa 1999.
 • Lisiecka K.: Kreowanie jakości. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Malinowska E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. ODDK, Gdańsk 2002.
 • Marchesmay M.: Zarządzania strategiczne. PWN, Warszawa 1994.
 • Martyniak Z.: Metody organizacji i zarządzania. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 • Martyniak Z.: Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1993.
 • Menedżer Jakości. Rozwiązywanie problemów w praktyce przedsiębiorstw. Red. K. Lisiecka. Akademia Ekonomiczna, Kolegium Zarządzania, Katowice 1999.
 • Metoda Oceny - CAF 2006 (The Common Assessment Framework), "Służba Cywilna" 2006.
 • Metody sprawnego zarządzania. Red. H. Bieniok. Placet, Warszawa 2004.
 • Mitchell A., Zawidzki M., Owsiak M.: Wskaźniki ilościowe w obszarach zarządzania. Program Rozwoju Instytucjonalnego. Canadian Urban Institute, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, listopad 2003.
 • Morgan G.: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa 1997.
 • Morgan G.: Obrazy organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Moszoro M., Obłuska A., Posern-Zielińska M., Turowski B., Wójcik M., Wysoki S.: Standardy usług publicznych. Umbrella, Warszawa 2002, styczeń.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Oakland J.S.: Total Quality Management. Text with casus. Butterworth-Heinemann, 2003.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2001.
 • Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 2000.
 • Ohmae K.: The Mind of the Staregist. McGraw-Hill Inc., New York 1982. Cyt. za: A. Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 • Opolski K., Modzelewski P.: Zarządzanie jakością w usługach publicznych. CeDeWu sp. z.o.o, Warszawa 2004.
 • Osborne D., Gaebler T.: Rządzić inaczej. Media Rodzina of Poznań, Poznań 1992.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2004.
 • Ozeki K., Asaka T.: Handbook of Quality Tools. The Japanese Approach. Productivity Press Portland, Oregon 1996.
 • Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Porter M.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1999.
 • Prawo administracyjne. Red. J. Boć. Kolonia Limited, 2001.
 • PricewaterhouseCoopers: Report on the Evaluation of the Public Sector Excellence Programme. December 2000.
 • Rokita J.: Organizacja ucząca się. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Rokita J.: Zarządzania strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 • Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej. Red. J. Jeżewski. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999.
 • Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej. Red. A.K. Piasecki. Zielona Góra 2001.
 • Samorząd Terytorialny. Ustawy ustrojowe. Przepisy wprowadzające reformę samorządową. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego i inne teksty prawne. Red. M. Kulesza. C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem. Red. J. Kleer CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Singhai V., Hedricks K.: Mit Gedult zum Enfolg. Hanser Verlag München, QZ Jahrg. 45 (2000) 12.
 • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 • Standardy usług publicznych. Miara oczekiwań obywateli i narzędzie pomiaru efektywności działań administracji. Red. B. Turowski, S. Wysocki. Umbrella, Warszawa 2002, styczeń.
 • Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie. Red. F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2005.
 • Study on the use of the Common Assessment Framework (CAF) in European Public Administration. Eds. Ch. Engel, S. Fitzpatrick. The 41th meeting of the Directors - General Public Administration, Rome 2003, December.
 • Study on the use of the Common Assessment Framework in European Public Administrations. Red. P. Staes. European Institute of Public Administration, Maastricht, May 2005.
 • Swiątkiewicz J.: Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych). Biuro Rzecznika Prawa Obywatelskich, Warszawa 2005, styczeń.
 • Tekin-Akin A., Usta R.: Public Sector Improvement and Restructuring. 49 1 European Quality Congress, Quality: The way to sustainability. Antalya, 2005.
 • The Common Assessment Framework (CAF). Improving an organization through self-assessment. European Institute of Public Administration, October 2002.
 • Webber R.A.: Zasady zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Weber M.: The Theory of Social and Economic Organisation. New York 1947.
 • Zarządzanie jakością w administracji samorządowej. Pierwsze doświadczenia krajowe. Red. B. Turowski. Umbrella Stowarzyszenie Konsultantów, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie jakością według nowych norm serii ISO 9000 - ISO 9004:2000 EFQM - Model doskonalenia. Red. J. Tkaczyk. Październik 2003.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego, Wrocław 2003.
 • Zarządzanie w służbie cywilnej - poradnik praktyczny. Urząd Służby Cywilnej, Warszawa 2002.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1981.
 • Wydawnictwa periodyczne "Biuletyn Informacyjny. Polskie Forum ISO" 2001, nr 2 (39).
 • 2005 Internationaler Speyerer Qualitätswettbewerb ISQW Bewerberinformation, Speyer 2005.
 • Best Practice Institute 1999.
 • Broniewska G: Zarządzanie przez jakość w administracji publicznej. "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 3.
 • Bugdol M.: Empowerment a koncepcja zarządzania przez jakość. "Q-Jakości" 2005, nr 1(10).
 • Bugdol M.: Mity w zarządzaniu jakością. "Problemy Jakości" 2005, nr 8.
 • Bugdol M.: Praktyczne możliwości stosowania samoocen. "Q-Jakości" 2005, nr 2(11).
 • Bugdol M.: Produkty urzędów administracji publicznej. "Problemy Jakości" 2002, nr 9.
 • Bugdol M.: The Implementation of the TQM Philosophy in Poland. "The TQM Magazine", Emerald Group Publishing Limited 2005, Vol. 17, No. 2.
 • Camp R.C.: Best Practice Bechmarking: the Path to Excellence. "GBN Review" 2003/2004.
 • Comparative Review of Quality Management in Public Administrations - Responses to date. Red. G. Zurga. IPSG 2005, September.
 • Czaputowicz J.: Wspólna Metoda Oceny Administracji Publicznej w państwach Unii Europejskiej. "Służba Publiczna" 2002, nr 2, lato-jesień.
 • Davies A.: Enablers of Productivity. Benchmarkindex 2002.
 • EFQM Levels of Excellence. European Quality Award. Information Brochure for 2004.
 • EFQM Model Doskonałości EFQM. 2003. Tłum. Krajowa Organizacja Partnerska NGO, Warszawa.
 • Faber F., Potten M., Smeets B., Stompedissel B.: Quality Journeys in the European Public Sector. A Guide through 3 rd Quality Conference for Public Administration in the EU, Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations, The Hague 2005, March.
 • Gorzeń W., Bachman M.: VII Zjazd Klubu Pełnomocnika - Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard), Andersen Business Consulting, Gdańsk 2003, czerwiec.
 • Itrich-Drabarek J.: Samorządowa służba cywilna w Polsce - fakty i mity. "Służba Cywilna", 2004/2005, nr 9, jesień-zima.
 • Kieżun W.: Państwo powinno być oszczędne. "Gość Niedzielny" 2004, 13 czerwca.
 • Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis, S. Stec M., Szlachta J., Zaleski J.: Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce. "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 1-2.
 • Levels of Excellence. A Five Step Path to European Excellence. EFQM 2002.
 • Lisiecka K., Czyż-Gwiazda E., Papaj T.: Nagroda Jakości Speyer metodą generowania kapitału intelektualnego w organizacjach publicznych. W: Materiały konferencyjne. T. I Intellect 2005. Red. E. Skrzypek. Kazimierz Dolny 2005, 25-27 listopad.
 • Lisiecka K., Papaj T., Skurczyński M.: Narzędzia rozwoju systemu jakości produktów. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996 (maszynopis - badania statutowe).
 • Lisiecka K., Papaj T.: Bezpieczeństwo informacji w urzędach terytorialnej administracji publicznej. W: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi. Red. T. Wawak. Bielsko-Biała 2007.
 • Lisiecka K., Papaj T.: Jakość zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach terytorialnej administracji publicznej. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007 (niepublikowane - badania statutowe).
 • Lisiecka K., Papaj T.: TQM. Kryteria i metody oceny. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997 (maszynopis - badania statutowe).
 • Lisiecka K., Papaj T.: Zarządzanie jakością w urzędach terytorialnej administracji publicznej. Dylematy projektanta i auditora systemu jakości usług. "Problemy Jakości" 2005, nr 10.
 • Lisiecka K.: ISO 9000 Standards and TQM strategy. The Business Improvement Tools for the Polish Firms. ISO 9000 & Total Quality Management. Proceedings of the 3rd International Conference, S.K.M Ho. Honkong Baptist University, Honkong 1998.
 • Lisiecka K.: Zasada doskonalenia jakości w programach TQM. "Problemy jakości" 1998, nr 3.
 • Mantura W.: Potencjalne kierunki rozwoju kwalitologii. W: Współczesne nurty w inżynierii jakości. Red. P. Grudowski, J. Preihs, P. Jaszczura. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.
 • Mordel T.: Samorządowa Służba Cywilna. O potrzebie normatywnych gwarancji profesjonalizmu pracowników urzędów samorządowych. "Służba Cywilna" 2004/2005, nr 9, jesień-zima.
 • Papaj T.: Centrum Informacji Miejskiej jako element TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej. W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Red. J. Pyka. OPO TNOiK, Katowice 2002.
 • Papaj T.: Doskonalenie systemu zarządzania jakością usług w urzędach administracji publicznej. W: Współczesne nurty w inżynierii jakości. Red. P. Grudowski, J. Preihs, P. Waszczura. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.
 • Papaj T: Jakość usług w administracji publicznej. "Problemy Jakości" 2002, nr 9.
 • Papaj T.: Przedsiębiorstwo a organizacja publiczna - różnice i podobieństwa. W: Studia Ekonomiczne. Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmieniających się warunkach - wybrane problemy. Red. A. Czech, K. Lisiecka. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Papaj T.: Świadectwo chrześcijańskiego samorządowca. Jakość w urzędzie administracji publicznej - moralny obowiązek pracownika czy wymaganie klienta? W: Rocznice, które wspominają uobecniają i zapowiadają. Zagadnienia teologiczne, socjologiczne i historyczne. Red. ks. J. Kozyra, ks. M. Łuczak. Uniwersytet Śląski, Katowice-Piekary Śląskie 2005.
 • Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP. Red. M. Stec. "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 1-2.
 • Poziomy doskonałości EFQM. Uznanie za doskonalenie. Broszura informacyjna. Krajowa Organizacja Partnerska - NPO, EFQM 2002.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Warszawa 2007.
 • Richardson J.B.: Knowledge Pool. Excellence Model Issues, Linking the Balanced Scorecard with the EFQM Excellence Model. Public Sector Date-base Service, Cabinet Office 2001, January.
 • Rogala P.: Podstawowe narzędzia zarządzania jakością w jednostce samorządu terytorialnego. "Problemy Jakości" 2002, nr 4.
 • Rogala P.: Zastosowanie benchmarkingu w administracji publiczne. "Problemy Jakości" 2005, nr 7.
 • Saatweber V.S.: National Strategies for Implementing the CAF: Dissemination, Promotion and Assistance. German University of Administrative Sciences, Speyer 2003.
 • Samorządy w Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa 2005.
 • Sejrek E., Fasching M.: CAF & BSC in the Vienna City Administration. Conference Rome 2003, 17-18th of November.
 • Staes P., Thijs N.: Quality Management on the European Agenda. "Eipascope", nr 1, 2005.
 • Stoffels A., Heidler L.: CAT e-Tool and users' database; 3rd European CAF Event, Lisbon 2007.
 • Szczerski K.: Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2005.
 • Śląska Nagroda Jakości VI Edycja - 2003/2004. Podstawowe dane i kryteria nagród zespołowych. Nagrody Zespołowe Organizacje Publiczne oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Komitet Polskiej Nagrody Jakości, Katowice 2003.
 • Watling K.: The Public Sector Benchmarking Service in the UK. "GBN Review" 2003/2004.
 • Wawak T.: Wdrażanie Total Quality Management (TQM) na bazie norm EN ISO 9000 w urzędach administracji samorządowej - doświadczenia małopolskiego programu jakości. "ABC jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja. Quality Review" 1998, nr 1(13).
 • Wdrożenie metody CAF w wybranych ministerstwach i urzędach centralnych. Projekt 2004/016-829.01.03. WYG International IMC Polska, Mitel, Warszawa 2007.
 • Wysocki S.: Jak doskonalić zarządzanie w sektorze publicznym. "Gazeta Samorządu i Administracji" 2003, nr 6.
 • Żabiński L.: Gospodarka polska wobec globalizacji: bariery i warunki sukcesu przedsiębiorstw na rynkach unijnych. W: Gospodarka w obliczu globalizacji. Przegląd wybranych zagadnień. Red. K. Jędralska, L. Żabiński. PTE Katowice 2003.
 • Akty prawne
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Dz.U. 1994 r., nr 124, poz. 607.
 • Europejska Karta Samorządu Regionalnego z dnia 05.06.1997 r.
 • Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Dz.U. 1999, nr 112, poz. 1319 z dnia 31 grudnia z późn. zm.
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966.
 • Ustawa o finansach publicznych. Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148.
 • Ustawa o komercjalizacji państwowych prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Dz.U. 1996, nr 118, poz. 561.
 • Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych. Dz.U. 2002, nr 112, poz. 981.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578.
 • Ustawa o samorządzie województwa. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590.
 • Ustawa o administracji w województwie. Dz.U. 1998, nr 91, poz. 577.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. nr 169 poz. 1420.
 • Ustawa o służbie cywilnej. Dz.U. 1996, nr 89, poz. 402.
 • Normy
 • ISO 10014:2006 Quality management - Guidelines for realizing financial and economics benefits, ISO 2006.
 • ISO/IEC 13335-1:2004 Information technology - Security techniques - Management of information and communications technology security - Part 1: Concepts and models for information and communications technology security management.
 • PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2006, wrzesień.
 • PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, wrzesień 2001, PKN, Warszawa.
 • PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, PKN, Warszawa 2001, listopad.
 • PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. PKN, Warszawa 2005.
 • PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. PKN, Warszawa 2003, październik.
 • PN-ISO/IEC 17799:2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. PKN Warszawa 2007, styczeń.
 • PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania. PKN Warszawa 2007, styczeń.
 • PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. PKN, Warszawa 2004.
 • Inne źródła
 • www.benchmarking.com.pl
 • www.benchmarking.gov.uk
 • www.benchmarkindex.com
 • www.benchmarkindex.pl
 • www.chartermark.gov.uk
 • www.city.poznan.pl
 • www.dhv-speyer.de
 • www.e-europeawards.org
 • www.efqm.org.
 • www.efqm.pl
 • www.eipa.nl
 • www.eoq.org
 • www.eoq2007.com
 • www.eps-award.eu
 • www.eupan.org
 • www.ksap.gov.pl
 • www.msap.pl
 • www.pnj.pl
 • www.przejrzystapolska.progressframework.com
 • www.rybnik.pl
 • www.samorzad.pap
 • www.stat.gov.pl/katow/
 • www.szczecin.pl
 • www.umbrella.org.pl
 • www.um.gliwice.pl
 • www.zmp.poznan.pl
 • www.4qconference.org
 • Ankieta dla uczestników badań porównawczych z zakresu efektywności zarządzania organizacją "Benchmarking z innymi organizacjami" w I półroczu 2005. Urząd Miasta Gliwice, Gliwice 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162311462

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.