PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 188
Tytuł artykułu

Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych

Warianty tytułu
Cost-Benefit Analysis in the Effectiveness Evaluation of Environmentally Friendly Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono specyficzne cechy projektów proekologicznych i jej konsekwencje dla oceny efektywności przedsięwzięcia. Zanalizowano założenia i metodykę analizy kosztów-korzyści ze wskazaniem elementów wspomagających ocenę przedsięwzięć proekologicznych oraz jej ograniczeń. Przedstawiono wybrane metody wartościowania kosztów i korzyści środowiskowych związanych z przedsięwzięciem wraz z oceną ich użyteczności i uwzględnieniem uwarunkowań krajowych. Dokonano także weryfikacji procedury oceny ekonomicznej efektywności inwestycji związanych z ochroną środowiska na przykładzie projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
EN
Specific characteristics of environmentally friendly projects and their consequences for project effectiveness evaluation were discussed. Assumptions and methodology of cost-gain analysis were presented, together with pointing out items aiding the evaluation of environmentally friendly projects and their limitations. Chosen methods of costs and the environmental benefits evaluation were shown, together with the assessment of their usefulness while considering domestic conditions. Also, investment effectiveness of the economic evaluation procedure verification of projects involving environmental protection was made, on the example of the water-sewage project. (AT)
Rocznik
Strony
188
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Wydawnictwa zwarte i ciągłe
 • A Benefits Assessment of Water Pollution Control Programs Since 1972. Part 1: The Benefits of Point Source Controls for Conventional Pollutants in Rivers and Streams Final Report. U.S. Environmental Protection Agency, Washington 2000, www.epa.gov
 • A Methodological Approach to an Economic Analysis of the Beneficial Outcomes of Water Quality Improvements from Sewage Treatment Plant Upgrading and Combined Sewer Overflow Controls. EPA, Washington 1985.
 • Adger W.N., Brown K., Cervigni R., Moran D.: Total Economic Value of Forests in Mexico. "Ambio" 1995, No 5.
 • Analiza ekonomiczna projektu "Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach obejmująca budowę centralnej oczyszczalni ścieków oraz modernizację sieci kanalizacyjnej" (materiały niepublikowane). Gmina Gliwice, Gliwice 2000.
 • Arnold F.S., Sussman EG, Deck L.B.: Discounting in Environmental Policy Evaluation. EPA, Washington 1997.
 • Barde J.-P: Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty. W: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 • Baron M.: Techniki pomiaru preferencji w analizie kosztów-korzyści projektów środowiskowych. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W Pluta. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1042, Wrocław 2004.
 • Bateman I.J., Lovett A.A., Brainard J.S.: Applied Environmental Economics: A GIS approach to CBA. Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Baumol W.J.: On the Social Rate of Discount. "The American Economic Review" 1968, September.
 • Bazarnik J., Grabiński T, Kąciak E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Canadian Consortium of Management Schools, AE Kraków, Warszawa-Kraków 1992.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. Tom 1. PWE, Warszawa 2003.
 • Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO, Warszawa 1993.
 • Berggren M., Stähl S.: Paying for Environmental Services: A Choice Experiment of Water in Turrialba. Costa Rica. School of Economics and Commercial Law, Gothenburg University, Gothenburg 2003.
 • Binkley CS., Hanemann W.M.: The Recreation Benefits of Water Quality Improvement: Analysis of Day Trips in an Urban Setting. EPA, Washington 1978.
 • Boardman A.E., Greenberg D.H., Vining A.R., Weimer D.L.: Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 • Boyle K.J.: Konsekwencje zastosowania metody przenoszenia korzyści w warunkach ograniczonej dostępności danych. W: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego (materiały konferencyjne). Red. G. Anderson, J. Śleszyński. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 • Brochocka U., Gajęcki R.: Metody oceny projektów inwestycyjnych. SGH, Warszawa 1997.
 • Broniewicz E., Cygler M.: Kryteria oceny proekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych. W: Podejmowanie inwestycji proekologicznych i źródła ich finansowania. Red. B. Poskrobko. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Politechnika Białostocka, Białystok 1995.
 • Broniewicz E., Poskrobko B.: Nakłady na ochronę środowiska: metodyka i wyniki badań. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 • Canning D., Bennathan E.: The Social Rate of Return on Infrastructure Investments. W: Infrastructure and Growth: A Multicountry Panel Study. World Bank, www.worldbank.org (2000).
 • Cervero R., Duncan M.: Neighbourhood Composition and Residential Land Prices: Does Exclusion Raise or Lower Values? "Urban Studies" 2004, February.
 • Cost-Benefit Analysis. Ed. R. Layard, S. Glaister. Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 • Czaja S., Becla A.: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. AE, Wrocław 2002.
 • Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z.: Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, Białystok 1993.
 • Czechowski L., Dziworska K., Gorczyńska A.: Inwestycje proekologiczne - systemy zarządzania i finansowania. W: Ekonomika inwestowania: aspekty finansowe i ekologiczne. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2000.
 • Czechowski L., Dziworska K, Gorczyńska A.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy krajów Europy Środkowej. W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2003.
 • Dasgupta P., Sen A., Marglin S.: Guidelines for Project Evaluation. UN, New York 1972. De Haan B.J., Beusen A., Sedee C, Pearce D.W., Howarth A.: Technical Report on Water Quantity and Quality. RIVM, Bilthoven 2000, europa.eu.int
 • Decker M., Schul J.-J.: Performance of a Sample of Nine Sewage Treatment Plants in European Union Member Countries. European Investment Bank, Delft University Clean Technology Institute, Delft 1995.
 • Desvousges W.H., Smith K: Benefit-Cost Assessment Handbook for Water Programs. Volume I. EPA, Washington 1983.
 • Dinwiddy C, Teal F.: Principles of Cost-Benefit Analysis for Developing Countries. Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 • Drobniak A.: Ocena projektów publicznych z wykorzystaniem analizy kosztów-korzyści. "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 11-12.
 • Drobniak A.: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. AE, Katowice 2002.
 • Dziworska K: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - próba oceny. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. Red. H. Henzel. AE Katowice, Wyd. "Śląsk" Sp. z o.o., Katowice 1999.
 • Dziworska K: Inwestycje przedsiębiorstw. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
 • Famielec J.: Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. PWN, Warszawa--Kraków 1999.
 • Fiedor B.: Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska. Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
 • Fisher A., Hanemann M., Harte J., Home A., Ellis G, Von Hippel D.: Economic Valuation of Aquatic Ecosystem. EPA, Washington 1986.
 • Flak W, Henzel H., Krotla W, Marcinek K, Stosur E., Walica H.: Vademecum inwestora: Przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych. GIPH, Katowice 1996.
 • Fołtyn M.: Koncepcje społecznej stopy dyskontowej w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji proekologicznych. "Ekonomia i Środowisko" 2002, nr 2.
 • Fołtyn M.: Zastosowanie analizy kosztów-korzyści w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji proekologicznych. AE, Katowice 2005 (praca doktorska).
 • Frank R.F.: Why Is Cost-Benefit Analysis so Controversial? W: Cost-Benefit Analysis: Legal, Economic and Philosophical Perspectives. Red. M.D. Adler, E.A. Posner. The University of Chicago Press, Chicago & London 2000.
 • Garrod G, Willis K.G: Economic Valuation of Environment: Methods and Case Studies. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 1999.
 • Georgiou S.: Metody wyceny warunkowej. W: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego (materiały konferencyjne). Red. G. Anderson, J. Śleszyński. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 • Giplin A.: Environmental Economics: A Critical Overview. Wiley, 2000.
 • Gittinger J.P: Economic Analysis of Agricultural Projects. The John Hopkins University Press, The World Bank, Baltimore and London 1982.
 • Gołos P.: Wycena publicznych funkcji lasu na przykładzie LKP Lasy Gostynińsko--Włocławskie. www.mos.gov.pl
 • Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Red. T Madej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Górka K, Poskrobko B., Radecki W.: Ochrona środowiska. PWE, Warszawa 2001.
 • Guide to Cost Benefit Analysis of Major Projects in the Context of EC Regional Policy. European Commission Directorate-General for Regional Policy and Cohesion, europa.eu.int (1997).
 • Guidelines for Preparing Economic Analyses. U.S. Environmental Protection Agency, September 2000, www.epa.gov
 • Hansen J.R.: Guide to Practical Project Appraisal: Social Benefit-Cost Analysis in Developing Countries. United Nations, New York 1978.
 • Harrington W., Toman M.: Metody wyceny ekonomicznej korzyści z ludzkiego zdrowia wynikających z poprawy stanu środowiska. W: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego (materiały konferencyjne). Red. G. Anderson, J. Śleszyński. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 • Henzel H., Jędrzejczyk I., Lorek E.: Metodologia zintegrowanej oceny efektywności inwestycji ochronnych na przykładzie zbiornika wodnego Racibórz. W: Ekonomika inwestowania: aspekty finansowe i ekologiczne. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2000.
 • Herrington P.: Household Water Pricing in OECD Countries. OECD, Paris 1999.
 • Hökby S., Söderqvist T.: Elasticities of Demand and Willingness to Pay for Environmental Services in Sweden. 11 th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists, Southampton, UK, 28-30 June 2001, www.beijer.kva.se/publications/ pdf-archive/artdiscl37.pdf
 • Improving Water Management: Recent OECD Experience. Policy Brief, "OECD Observer" 2003, March.
 • Inwestycje na rynku nieruchomości. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2004.
 • Jakubczyk Z., Słodczyk J., Walawender A.: Kryteria ekonomiczne warunkujące wybór systemu doprowadzania i oczyszczania ścieków. W: Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta. Red. J. Słodczyk, Z. Jakubczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 • Jeżowski P.: Ekonomia ekologiczna - nowa dyscyplina naukowa. "Ekonomia i Środowisko" 2003, nr 2.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2003.
 • Kaiman O., Lund J.R., Lew D.K., Larson D.M.: Benefit-Cost Analysis of Stormwater Quality Improvements. "Environmental Management" 2000, No 6.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992.
 • Kamińska T: Internalizacja efektów zewnętrznych na przykładzie infrastruktury transportu. W: Ekonomika inwestowania: aspekty finansowe i ekologiczne. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2000.
 • Kamińska T: Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Karmokolias Y: Cost Benefit Analysis of Private Sector, Environmental Investments. A Case Study of the Kunda Cement Factory. IFC Discussion Paper No 30, www.ifc.org Kędzior Z., Karcz K: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Knoll G: Purification of the Common and Industrial Waste Water in the Future. W: Ochrona zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Red. D. Wawrentowicz. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Augustów 1999.
 • Kopaliński W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Kryk B.: Efektywność gospodarowania a rachunek efektywności inwestycji proekologicznych. W: Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska. Red. S. Czaja. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 29, Jugowice-Wrocław 2002.
 • Kuś K, Rożałowska R.: Wpływ kosztów produkcji i dystrybucji wody na cenę jej sprzedaży dla miast zaopatrywanych przez wodociąg grupowy GPW w Katowicach. "Ochrona Środowiska" 2004, nr 1.
 • Kuuluvainen J., Tahvonen O.: Ekonomika wykorzystania zasobów naturalnych. W: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 • Kuyvenhoven A., Mennes L.B.M.: Guidelines for Project Appraisal. Government Printing Office, The Hague 1985.
 • Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej. GUS, Październik 2002.
 • Lines M.: Dynamika i niepewność. W: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 • Littlefair K.: Willingness to Pay for Water at the Household Level: Individual Financial Responsibility for Water Consumption. "MEWEREW Occasional Paper" 1998, No 26.
 • Loomis R., Kent P., Strange L., Fausch K., Covich A.: Measuring the Total Economic Value of Restoring Ecosystem Services in an Impaired River Basin: Results from a Contingent Valuation Method Survey. W: Economic Research and Policy Concerning Water Use and Watershed Management. Proceedings of the Third Workshop in the Environmental Policy and Economics Workshop Series. Ed. Shi-Ling Hsu. Environmental Law Institute, Washington 1999.
 • Luken R.A.: Efficiency in Environmental Regulation: A Benefit-Cost Analysis of Alternative Approaches. Kluwer Academic Publ., Boston 1990.
 • Magnussen K, Rymoen E.: Valuation of Benefits Connected to Conservation or Improvement of Environmental Quality in Local Watercourses in Norway. OECD, Paris 2002.
 • Manteuffel Szoege H., Sobolewska A.: Wpływ polityki cenowej na ekonomiczną efektywność gospodarki wodno-ściekowej miasta. Studium przypadku. "Ekonomia i Środowisko" 2003, nr 2.
 • Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. AE, Katowice 2002.
 • Marcinek K: Ryzyko projektów inwestycyjnych. AE, Katowice 2001.
 • Matsuoka S.: Social Cost-Benefit Analysis of the Land Reclamation Projects in Japan. "Hiroshima Peace Science" 1994, No 17.
 • McCormick D., Candela C: The Health and Economic Effects of Drinking Water. EPA, Washington 1975.
 • Metody ustalania szkód i kosztów powodowanych degradacją zasobów wodnych i składowaniem odpadów. Red. F. Piontek. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
 • Miłaszewski R.: Ekonomika ochrony wód powierzchniowych. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 • Miłaszewski R.: Zagadnienia ekonomicznej efektywności i finansowania indywidualnych oczyszczalni ścieków. W: Ochrona zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Red. D. Wawrentowicz. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Augustów 1999.
 • Miłaszewski R.: Zastosowanie modeli decyzyjnych w programowaniu inwestycji ochrony wód. IMiGW, Warszawa 1993.
 • Mishan E.J.: Cost-Benefit Analysis: An Informal Introduction. Unwin University Books, London 1972.
 • Morley English J.: Project Evaluation: A Unified Approach for the Analysis of Capital Investments. Macmillan Publ. Co., New York 1984.
 • Ninan K.N., Lakshmikanthamma S.: Social Cost-Benefit Analysis of a Watershed Development Project in Karnataka. India. "Ambio" 2001, No 3.
 • Noga M.: Sustainable Development i paradygmat współczesnej neoklasycznej ekonomii. W: Problemy trwałego rozwoju. Red. B. Fiedor. AE im. O. Langego, Uniwersytet w Munster, Sobótka-Wrocław 2000.
 • Ochrona środowiska i ekorozwój. Red. P. Jeżowski. SGH, Warszawa 2000.
 • Ochrona Środowiska. GUS, Warszawa 2001.
 • Opaluch J.J.: Rynkowe metody wyceny ekonomicznej. W: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego (materiały konferencyjne). Red. G. Anderson, J. Śleszyński. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 • Palm T, Qayum A.: Private and Public Investment Analysis. South-Western Publ. Co., Cincinnati 1985.
 • Pearce D.W., Howarth A.: Technical Report on Methodology: Cost Benefit Analysis and Policy Responses. RIVM, Bilthoven 2000, europa.eu.int
 • Pearce D.W., Markandya A.: Environmental Policy Benefits: Monetary Valuation. OECD, Paris 1989.
 • Pearce D.W.: The Environment: Assesing the Social Rate of Return form Investments in Temperate Zone Forestry. W: Cost-Benefit Analysis. Ed. R. Layard, S. Glaister. Cambrigde University Press, Cambridge 1994.
 • Pearce D.W., Turner R.: Economics of Natural Resources and the Environment. BPCC Wheatons Ltd., Exeter 1990.
 • Pearce D., Barbier E.B.: Blueprint for a Sustainable Economy. Earthscan, London 2000.
 • Pera K., Baron M.: Zastosowanie koncepcji "shadow price" w metodologii określania efektywności i użyteczności inwestycji proekologicznych. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, nr 7, Katowice 2003.
 • Pera K: Ekologiczne uwarunkowania działalności inwestycyjnej. AE, Katowice 1994.
 • Pera K.: O specyficznych cechach dyskonta w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. Red. H. Henzel. AE Katowice, wyd. "Śląsk" Sp. z o.o., Katowice 1999.
 • Perman R., Ma Y., McGilvray J., Common M.: Natural Resource and Environmental Economics. Third Edition. Pearson Education Limited, Harlow 2003.
 • Pieńkowski D.: Psychospołeczne determinanty problemów ochrony środowiska w ekonomii. "Ekonomia i Środowisko" 2003, nr 2.
 • Pike R., Neal B.: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies. Pearson Education Limited, Edinburgh Gate 2003.
 • Piontek F., Lorek E., Lorek D., Piontek W.: Sozoekonomiczny rachunek efektywności działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 • Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Red. B. Fiedor. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 1998.
 • Projekt raportu końcowego "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno--ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Klimzowiec" (materiały niepublikowane). RPWiK, Chorzów, lipiec 2003.
 • Ray A.: Cost-Benefit Analysis. Issues and Methodologies. The John Hopkins University Press, Baltimore and London 1986.
 • Rączka J.: Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego. Transform Advice Programme: Investment in Environmental Infrastructure in Poland, Warszawa 2002.
 • Rhee H-J.: Environmental Externalities, Median Voters and the Multicentric City. .Journal of Regional Science" 2004, No 1.
 • Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 1999.
 • Roszak U.: Wartość środowiska. Przegląd metod wyceny strat ekologicznych. "Ekoprofit" 2001, nr 11.
 • Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim. Red. E. Lorek. AE, Katowice 2003.
 • Rynek nieruchomości w Polsce. Red. L. Kałkowski. Twigger, Warszawa 2003.
 • Sachs L: Environmental Quality Management and Development Planning: Some Suggestions of Actions. "Development and Environment", United Nations, Paris 1972.
 • Shechter M.: Wycena środowiska. W: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 • Spash C.L., Hanley N.: Cost-Benefit Analysis and the Environment. Edward Elgar, Aldershot 1994.
 • Starzewska-Sikorska A.: Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1994.
 • Stefanowicz T.: Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1996.
 • Stiglitz J.E.: Discount Rates: The Rate of Discount for Benefit-Cost Analysis and the Theory of the Second Best. W: Cost-Benefit Analysis. Ed. R. Layard, S. Glaister. Cambrigde University Press, Cambridge 1994.
 • Stober W.J., Falk L.H.: Evaluating Investment Decision of State and Local Governments. "State And Local Investments, Growth And Change" 1970, October.
 • Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Część pierwsza. Red. J. Famielec. AE, Kraków 2001.
 • Sulejewicz A.: Analiza społecznych kosztów i korzyści. PWN, Warszawa 1991.
 • Śleszyński J.: Przegląd polskich oszacowań strat spowodowanych degradacją środowiska. W: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego (materiały konferencyjne). Red. G. Anderson, J. Śleszyński. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 • Tietenberg T.: Environmental and Natural Resource Economics. Pearson Education, Inc., Boston 2006.
 • Tortajada C: Environmental Impact Assessment of Water Projects in Mexico. "Water Resources Development" 2000, No 1.
 • Trzaskalik T, Trzpiot G, Zaraś K: Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych. AE, Katowice 1998.
 • Voorhees A.S., Araki S., Sakai R., Sato H.: An Ex Post Cost-Benefit Analysis of the Nitrogen Dioxide Air Pollution Control Program in Tokyo. "Journal of the Air &Waste Management Association" 2000, Vol. 50, March.
 • Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996.
 • Wallin J.M., Hattersley M.D., Ludwig D.F., Iannuzzi T.J.: Historical Assessment of the Impacts of Chemical Contaminants in Sediments on Benthic Invertebrates in the Tidal Passaic River, New Jersey. "Human and Ecological Risk Assessment" 2002, No 5.
 • Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego. FIDIC, Wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), Cosmopoli 2000.
 • Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla robót elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę. FIDIC, Wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), Cosmopoli 2000.
 • Weiss J.: Practical Appraisal of Industrial Projects: Application of Social Cost-Benefit Analysis in Pakistan. United Nations, New York 1980.
 • Wellman K.F., Gregory R.: Alternatives to Traditional CVM in Environmental Valuation: Applied Research Challenges. W: Economic Research and Policy Concerning Water Use and Watershed Management. Proceedings of the Third Workshop in the Environmental Policy and Economics Workshop Series. Ed. Shi-Ling Hsu. Environmental Law Institute, Washington 1999.
 • Wheeler W: Economic Analysis of Effluent Limitation Guidelines and Standards for the Centralized Waste Treatment Industry. EPA, Washington 1998.
 • Whitehead J.C., Hoban T.L., Clifford W.B.: Landowners' Willingness to Pay for Water Quality Improvements in the Neuse River Basin. U.S. Environmental Protection Agency and the North Carolina Department of Environment and Natural Resources, Washington 2000, www.personal.ecu.edu/whiteheadj/papers/seaOO.pdf
 • Winpenny J.: Wartość środowiska: metody wyceny ekonomicznej. PWE, Warszawa 1995.
 • Woodhall M.: Cost-Benefit Analysis in Educational Planning. Unesco: International Institute for Educational Planning, Paris 1970.
 • Woś A.: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995.
 • Zaciera M., Mniszek W, Kurek J.: Zastosowanie wskaźników zdrowia środowiskowego do oceny jakości wody i systemów sanitarnych w województwie śląskim. "Archiwum Ochrony Środowiska" 2004, nr 1.
 • Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz. I: Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Red. A. Cieślak, M. Cygler. Politechnika Białostocka, Białystok 1999.
 • Zieliński R., Zieliński W: Tablice statystyczne. PWN, Warszawa 1990.
 • Żylicz T: Cele, zasady i ograniczenia polityki ochrony środowiska. W: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 • Żylicz T: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa 2004.
 • Żylicz T: Gospodarka ekologiczna: Rynek, ceny i budżet w zrównoważonym społeczeństwie. "Zrównoważony Rozwój Bałtyku", Uppsala University, Upsalla 1999.
 • Akty prawne
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Dz.U. nr 115 z 11 października 2001 r., poz. 1229 oraz Dz.U. nr 154 z 29 grudnia 2001 r., poz. 1803.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Dz.U. nr 62 z 20 czerwca 2001 r., poz. 627; Dz.U. nr 115 z 11 października 2001 r., poz. 1229.
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747.
 • Strony internetowe
 • Strona internetowa Banku Światowego: www.worldbank.org (2003).
 • Strona internetowa Beijer International Institute of Ecological Economics (Sweden): www.beijer.kva.se/publications/ pdf-archive/artdisc 137.pdf (2004).
 • Strona internetowa Center for Environmental Science, University of Maryland: www.cbl.cees.edu/~dkingweb/uses.htm (2004)
 • Strona internetowa International Finance Corporation: www.ifc.org, (2004).
 • Strona internetowa Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl (2004).
 • Strona internetowa North Carolina Department of Environment and Natural Resources: www.personal.ecu.edu/whiteheadj/papers/seaOO.pdf (2003).
 • Strona internetowa Unii Europejskiej: europa.eu.int (2005).
 • Strona internetowa U.S. Environmental Protection Agency: www.epa.gov (2002).
 • Strona portalu finansowego: www.bankier.pl (2005).
 • Strony internetowe przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (2005):
 • pwik.com.pl
 • www.bip.rp wik. Tychy
 • www.mpwik.com.pl
 • www.pwik.com.pl
 • www.pwik.dabrowa.pl
 • www.pwik-rybnik.pl
 • www.rpwik.katowice.pl
 • www.rpwik.sosnowiec.pl
 • www.wik.opole.pl
 • www.wobi.pl
 • www.wodociagi.slupsk.pl
 • www.wodociagi.torun.com.pl
 • www. wodociągi, ustka.pl
 • Strony internetowe Urzędów Miast Chorzowa i Świętochłowic oraz Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:
 • www.chorzow.um.gov.pl (2005).
 • www.swietochlowice.pl (2005).
 • www.katowice.uw.gov.pl (2005).
 • Strony internetowe Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach:
 • www.sp.sta.gov.pl/urzedy/katow/pages/raport.htm
 • www.stat.gov.pl/urzedy/katow/index.htm (2005).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162311470

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.