PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 160
Tytuł artykułu

Źródła finansowania działalności zakładów ubezpieczeń

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano problemy dotyczące finansowania działalności ubezpieczeniowej, w szczególności czynników kształtujących wielkość i strukturę źródeł kapitałów. Przedstawiono problemy związane z finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, specyfikę pozyskiwania środków finansowych przez zakłady ubezpieczeń, finansowanie własne i obce zakładu ubezpieczeń. Dokonano także empirycznej weryfikacji źródeł finansowania polskich ubezpieczycieli.
EN
Problems concerning financing insurance business were expressed, especially factors shaping the size and the structure of capital sources. Problems connected with financial aspects of running a business, the specificity of recruiting financial means by insurance companies, internal and outside financing of insurance companies were presented. An empirical verification of Polish insurers' financing sources was also completed. (AT)
Rocznik
Strony
160
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Pozycje zwarte i ciągłe
 • Bednarczyk T.: Czynniki kształtujące poziom i koszt kapitału. W: Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń. Red. T. Sangowski. Poltext, Warszawa 2005.
 • Baker H.K., Powell G.E.: Understanding Financial Managment. A Practical Guide. Blackwell Publishing 2005.
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2005.
 • Bodie Z., Merten R.C.: Finanse. PWE, Warszawa 2003.
 • Borda M.: Rezerwy ubezpieczeń na życie w aspekcie zarządzania finansami zakładów ubezpieczeń na życie. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 990, Wrocław 2003.
 • Borda M.: Rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i metody ich tworzenia. W: Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń. Red. W. Ronka-Chmielowiec. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław 2004.
 • Brigham E.F., Gapieński L.C.: Zarządzanie finansami. Tom 2. PWE, Warszawa 2000.
 • Brigham E.F., Houston J.F.: Podstawy zarządzania finansami. Tom 2. PWE, Warszawa 2005.
 • Bryis E., de Varenne F.: Insurance from Underwriting to Derivatives. Asset Liability Management in Insurance Companies. John Wiley and Sons, London 2001.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.: Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Paanpol, Poznań 1992.
 • Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. AE, Kraków 1998.
 • Dudkowiak Z.: Metody rachunku aktuarialnego. Wybór tekstów. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2000.
 • Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Emery D.R., Finnerty J.D., Stowe J.D.: Corporate Financial Management. Pearson Education, Upper Saddle River 2004.
 • Famulska T.: Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych - za i przeciw (aspekty ekonomiczne). "Bank i Kredyt" 2002, nr 7.
 • Fedor M.: Solvency II. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2004, nr 1-2.
 • Finanse przedsiębiorstwa. Red. L. Szyszko, J. Szczepański. PWE, Warszawa 2003.
 • Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Red. M. Wypych. Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1997.
 • Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń. Red. T. Sangowski. Poltext, Warszawa 2005.
 • Gabrusewicz W., Kołaczyk Z.: Bilans, wartość poznawcza i analityczna. Difin, Warszawa 2005.
 • Gart A., Nye D.J., Harrison C.M., Gibbons R.J.: Insurance Company Finance and Investments. Third Edition. Insurance Institute of America, Pensilvania 1994.
 • Gorczyńska M., Znaniecka K.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
 • Griffin A., Wall S.: Applied Economics. 5th Edition. Longman, London-New York 1993.
 • Hadyniak B.: Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze. W: Podstawy ubezpieczeń. Tom I: Mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2000.
 • Hampden-Tumer C., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Hancock J., Huber P., Koch P.: The Economics of Insurance. How Insurers Create Value for Shareholders. Second Edition. Swiss Reinsurance Company, Zurich 2001.
 • Helfert E.A.: Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa 2004.
 • Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy. Red. M.N. Rothbard, H.H. Hoppe, J.T. Salerno, N. Hultberg. Wydawnictwo Fijorr Publishing Chicago, Warszawa 2004.
 • Jakubczyc J.: Zarządzanie finansami, odpowiedzialność finansowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • Jończyk B., Ogrodnik H., Szewieczek D., Znaniecka K: Finansowe aspekty działalności zakładów ubezpieczeń. AE, Katowice 2004.
 • Korenik D., Korenik S.: Podstawy finansów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Krzemińska D.: Finanse przedsiębiorstwa. WSB, Poznań 2000.
 • Lament M., Piątek J.: Rachunkowość ubezpieczeniowa. Problemy i zadania. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2006.
 • Leszczyński Z.: Pojęcie przedsiębiorstwa-jego istota, cele, formy. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. M. Strużycki. Warszawa 2004.
 • Łukasik G.: Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego. AE, Katowice 1998.
 • Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B.: Zarządzanie finansami ubezpieczeń. Poltext, Warszawa 1999.
 • Nahotko S.: Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 • Paździorek K: Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń. Część II. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1997, nr 1, 2.
 • Petty L.W., Keown A.J., Scott D.F., Martin J.D.: Basic Financial Managment. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1993.
 • Popularna encyklopedia powszechna. Tom 20. Fogra, Kraków 1998.
 • Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń. Pojęcia, problemy, zadania. Red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2003.
 • Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń. Red. T. Sangowski. Wydawnictwo Bonami, Poznań 2000.
 • Rejda G.E.: Principles of Risk Management and Insurance. 9th Edition. Addison Wesley, Pearson Education 2005.
 • Roach B., Alksnis G.: Contributions to the Theory of Life Insurance Reserves by Dr. August Zillmer. Press of Theodore von der Nahmer, 1989.
 • Roczniki Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, www.knf.gov.pl
 • Ross S.A., Westerfeld R.W., Jaffe J.: Corporate Finance. McGraw-Hill, International Edition 2005.
 • Safin K: Zarządzanie małą firmą. AE, Wrocław 2002.
 • Sangowski T.: Ocena adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. W: Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń. Red. T. Sangowski. Wydawnictwo Bonami, Poznań 2000.
 • Sangowski T.: Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, znaczenie oraz rodzaje, zasady i metody ich tworzenia. W: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Tom III. Red. A. Wąsiewicz. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 1997.
 • Skowronek-Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Smart S.B., Megginson W.L., Gitman L.J.: Corporate Finance. Thomson Learning South-Western, International Edition 2004.
 • Stopa procentowa. Red. J. Szyrocki, K. Znaniecka. AE, Katowice 1989.
 • Stradomski M.: Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 • Sudoł S.: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania. TNOIK, Toruń 2002.
 • Tomaszewska D.: Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w dziale II. W: Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń. Red. T. Sangowski. Poltext, Warszawa 2005.
 • Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T. Sangowski. Poltext, Warszawa 1999.
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Tom III. Red. A. Wąsiewicz. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 1997.
 • Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego). Red. T. Sangowski, Saga Printing, Poznań 1999.
 • Wieteska S.: Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń majątkowo-osobowych. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. M. Strużycki. Warszawa 2004.
 • Akty normatywne
 • Monitor Polski B, 27 maja 2005, nr 868, poz. 7004.
 • Monitor Polski B, 9 czerwca 2005, nr 912, poz. 7273.
 • Monitor Polski B, 14 czerwca 2005, nr 928, poz. 7377.
 • Monitor Polski B, 24 czerwca 2005, nr 986, poz. 7725.
 • Monitor Polski B, 24 czerwca 2005, nr 990, poz. 7745.
 • Monitor Polski B, 24 czerwca 2005, nr 990, poz. 7746.
 • Monitor Polski B, 24 czerwca 2005, nr 990, poz. 7747.
 • Monitor Polski B, 19 sierpnia 2005, nr 1297, poz. 9564.
 • Monitor Polski B, 25 sierpnia 2005, nr 1325, poz. 9739.
 • Monitor Polski B, 6 października 2005, nr 1550, poz. 11109.
 • Monitor Polski B, 7 października 2005, nr 1551, poz. 11111.
 • Monitor Polski B, 7 października 2005, nr 1551, poz. 11112.
 • Monitor Polski B, 11 października 2005, nr 1566, poz. 11205.
 • Monitor Polski B, 14 października 2005, nr 1596, poz. 11397.
 • Monitor Polski B, 14 października 2005, nr 1599, poz. 11412.
 • Monitor Polski B, 14 października 2005, nr 1599, poz. 11413.
 • Monitor Polski B, 26 października 2005, nr 1672, poz. 11849.
 • Monitor Polski B, 28 października 2005, nr 1695, poz. 11979.
 • Monitor Polski B, 28 listopada 2005, nr 1834, poz. 12813.
 • Monitor Polski B, 17 listopada 2005, nr 1759, poz. 12353.
 • Monitor Polski B, 6 grudnia 2005, nr 1864, poz. 12986.
 • Monitor Polski B, 18 stycznia 2006, nr 137, poz. 816.
 • Monitor Polski B, 31 stycznia 2006, nr 267, poz. 1601.
 • Monitor Polski B, 3 lutego 2006, nr 321, poz. 1903.
 • Monitor Polski B, 31 lipca 2006, nr 688, poz. 3991.
 • Monitor Polski B, 1 sierpnia 2006, nr 695, poz. 4031.
 • Monitor Polski B, 11 sierpnia 2006, nr 734, poz. 4258.
 • Monitor Polski B, 11 sierpnia 2006, nr 735, poz. 4263.
 • Monitor Polski B, 4 września 2006, nr 815 poz. 4674.
 • Monitor Polski B, 6 października 2006, nr 990, poz. 5640.
 • Monitor Polski B, 7 września 2006, nr 839, poz. 4811.
 • Monitor Polski B, 8 września 2006, nr 853, poz. 4892.
 • Monitor Polski B, 11 września 2006, nr 864, poz. 4945.
 • Monitor Polski B, 17 listopada 2006, nr 1204, poz. 6828.
 • Monitor Polski B, 23 listopada 2006, nr 1267, poz. 7198.
 • Monitor Polski B, 28 listopada 2006, nr 1342, poz. 7617.
 • Monitor Polski B, 11 grudnia 2006, nr 1421, poz. 8069.
 • Monitor Polski B, 19 grudnia 2006, nr 1463, poz. 8315.
 • Monitor Polski B, 19 grudnia 2006, nr 1463, poz. 8316.
 • Monitor Polski B, 29 grudnia 2006, nr 1445, poz. 8796.
 • Monitor Polski B, 29 grudnia 2006, nr 1545, poz. 8798.
 • Monitor Polski B, 2 stycznia 2007, nr 2, poz. 9.
 • Monitor Polski B, 23 stycznia 2007, nr 106, poz. 611.
 • Monitor Polski B, 1 lutego 2007, nr 177, poz. 1018.
 • Monitor Polski B, 30 marca 2007, nr 594, poz. 3423.
 • Monitor Polski B, 11 stycznia 2007, nr 52, poz. 301.
 • Monitor Polski B, 15 stycznia 2007, nr 233, poz. 2561.
 • Monitor Polski B, 19 marca 2007, nr 493, poz. 2840.
 • Rozporządzenie z 28 listopada 2003 roku w sprawie sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń, "Dziennik Ustaw" nr 211, poz. 2060.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń. "Dziennik Ustaw" nr 248, poz. 1846.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. "Dziennik Ustaw" nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych, tekst jednolity. "Dziennik Ustaw" 2002, nr 112, poz. 98 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, tekst jednolity. "Dziennik Ustaw" 2003, nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 roku o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, tekst jednolity. "Dziennik Ustaw" 1992, nr 6, poz. 27 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity. "Dziennik Ustaw" 2000, nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jednolity. "Dziennik Ustaw" 2002, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. "Dziennik Ustaw" 1996, nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. "Dziennik Ustaw" nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. "Dziennik Ustaw" nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. "Dziennik Ustaw" nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163222668

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.