PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 2--9
Tytuł artykułu

Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda) - cz. 1

Autorzy
Warianty tytułu
Protection of Personal Interest of the Employee (de lega lata and de lege ferenda Issues) - Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka podejmuje próbę diagnozy i oceny obecnego stanu regulacji prawnej w zakresie ochrony dóbr osobistych pracowników na gruncie prawa pracy, z uwzględnieniem najnowszych tendencji i kierunków zmian regulacji prawnej dóbr osobistych osób fizycznych w prawie cywilnym. W pierwszej części opracowania omawia projektowane zmiany art. 111 k.p. na tle nowelizacji księgi pierwszej kodeksu cywilnego. W części drugiej, która ukaże się w następnym numerze PiZS, autorka ocenia regulację prawną mobbingu w polskim kodeksie pracy, formułując przy tym postulaty de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The author makes an attempt to evaluate the current state of legal regulation as regards protection of personal interest of employees on the basis of labour law taking into account the newest tendencies and directions of changes in legal regulation of personal interest of physical persons in civil law. The first part of the article depicts the proposed changes of Article 111 of the Labour Code against the background of amendment to the first part of the Civil Code. The second part of the article depicts the problem of assessing legal regulation of mobbing in the Polish Labour Code with the presentation of de lege ferenda. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--9
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009, s. 280.
 • J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2004, s. 482-483.
 • I. Boruta, Ochrona dóbr osobistych pracownika, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 2, s. 19.
 • A. Cisek, Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław 1989, s. 218.
 • A. Drozd, O dopuszczalności wykorzystywania wariografu w stosunkach pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 4, s. 11.
 • P. Fajgielski, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w:) Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. G. Sibiga, X. Konarski, Warszawa 2007, s. 56-57.
 • L. Florek, T Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2008, s. 13-14.
 • Z. Góral, Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym, Łódź 1994, s. 105-111.
 • S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 84-87, 104-106.
 • J. Jankowiak, "Indywidualne bhp" jako pracownicze dobro osobiste, "Państwo i Prawo" 2009, nr 5, s. 95 i n.
 • G. Jędrejek, Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie lobbingu. Warszawa 2004, s. 109-111.
 • K. Kolasiński, Prawo pracy znowelizowane, Toruń 1996, s. 38.
 • Księga Pierwsza Kodeksu Cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2009, s. 23.
 • A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2005, s. 217.
 • A. Mączyński, Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę wyrządzoną naruszeniem dobra osobistego. Geneza, charakterystyka i ocena obowiązującej regulacji (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004, s. 252.
 • J. Piątkowski, Zagadnienia prawa stosunku pracy, Toruń 2000, s. 127-129.
 • Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy. Warszawa 2008, s. 46-47.
 • J.A. Piszczek, Cywilnoprawna ochrona godności pracowniczej, Toruń 1981, s. 52-55, 62-63.
 • Podstawowe zasady prawa pracy po nowelizacji kodeksu pracy, Toruń 1996, s. 14-15.
 • Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2004, s. 156-157.
 • Z. Radwański, Koncepcja praw podmiotowych osobistych, "Ruch Prawiczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1988, nr 2, s. 6-7.
 • K. Rączka (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008, s. 45.
 • Z. Salwa, Kodeks pracy po nowelizacji. Komentarz, Bydgoszcz 1996, s. 33.
 • W. Sanetra, Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 11, s. 3-4.
 • M. Seweryński, Ocena stanu prawa pracy i jego problemów legislacyjnych, "Przegląd Legislacyjny" 2001, nr 3, s. 328-329.
 • M. Seweryński, Problemy rekodyfikacji prawa pracy (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002, s. 329.
 • M. Szabłowska, Prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa wspólnotowego (w:) Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004, s. 183.
 • H. Szewczyk, Prawo pracownika do godności (uwagi de lege lata i de lege ferenda), "Państwo i Prawo" 2001, nr 11, s. 48.
 • H. Szewczyk, Pracodawczy obowiązek dbałości o dobro pracownika, "Państwo i Prawo" 2008, s. 70 i n.
 • H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 177 i n.
 • A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 125.
 • A. Szpunar, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999, s. 98.
 • A. Szpunar, Zgoda uprawnionego w zakresie dóbr osobistych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1990, nr 1, s. 47.
 • T Zieliński, G. Goździewicz (w:) Kodeks pracy. Komentarz, pod red. L. Florka, Warszawa 2009, s. 87.
 • T Zieliński, Reforma prawa pracy (szanse i zagrożenia), "Państwo i Prawo" 2001, nr 2, s. 18-20.
 • J. Warylewski, Molestowanie seksualne w miejscu pracy, "Państwo i Prawo" 1999, nr 3, s. 60 i n.
 • E. Woch, Dobra osobiste osób prawnych (w:) Iustitia cwitatis fundamentam. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 271.
 • A. Wojciechowska, Czy autorskie dobra osobiste są dobrami osobistymi prawa cywilnego! "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1994, nr 3, s. 375.
 • A. Wojciszke, Katalog dóbr osobistych w świetle przepisów konstytucji i kodeksu cywilnego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2000, t. 7, passim.
 • E. Wojnicka, Ochrona autor skich dóbr osobistych, Łódź 1997, s. 88.
 • M. Wyrwiński (w:) Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009, s. 204.
 • T. Zieliński, Zasady prawa pracy w nowym systemie ustrojowym, "Państwo i Prawo" 2001, nr 12, s. 7.
 • T. Zieliński, Problem rekodyfikacji prawa pracy, "Państwo i Prawo" 1999, nr 7, s. 13-14.
 • T. Zieliński, Każdy może zarabiać na życie, "Gazeta Prawna" 2003, nr 48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163324873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.