PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 232
Tytuł artykułu

Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono metodologiczne podstawy wychowania: teorię wychowania, koncepcje, idee, cele i metody wychowania, diagnozę środowiska wychowawczego. Drugą część pracy poświęcono etycznym problemom związanym z procesem wychowawczym. Zaprezentowano filozoficzną analizę procesów wychowawczych. Przedstawiono krótki zarys dziejów pojmowania i podziału cnót moralnych, a następnie sposób ich wdrażania w proces wychowawczy. Przedstawiono również wybrane wartości charakterystyczne dla środowiska akademickiego.
EN
Methodological bases of upbringing were presented: the theory of upbringing, conceptions, ideas, aims and methods of upbringing, diagnosis of the education environment. The second part of this work was devoted to the ethical problems associated with the education process. Philosophical analysis of education processes was presented. A short outline of the comprehension history and the division of moral virtues was presented, as well as the way of implementing those values into the education process. Also, the chosen values characteristic for the academic environment were described. (AT)
Rocznik
Strony
232
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Wydawnictwa zwarte i ciągłe
 • Anderson J.R., Uczenie się i pamięć, Warszawa 1998.
 • Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992.
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982.
 • Arystoteles, Kwestie dyskutowane o prawdzie, Kęty 1998.
 • Arystoteles, Metafizyka, Warszawa 1984.
 • Arystoteles, O duszy, Warszawa 1972.
 • Arystoteles, Zachęta do filozofii, Warszawa 1988.
 • Aubenque P., Laprudencechez Aristote, Paris 1963.
 • Banach Cz., Wartości w systemie edukacji, "Konspekt" 2001, nr 7.
 • Baran B., Czy pusta rozpusta, [w:] Postmodernizm. Teksty polskich autorów, red. MA. Potocka, Kraków 2003.
 • Bartnik C, Idea polskości, Lublin 1990.
 • Bartnik C, Personalizm uniwersalistyczny, "Personalizm" 2002, nr 2.
 • Bernard z Clairvaux, O stopniach pokory i pychy, Kraków 1991.
 • Bernardin P., Unia Europejska - rewolucja w edukacji powszechnej czyli Machiavelli nauczycielem, [b.m.w.].
 • Bocheński J., Logika i filozofia. Wybór pism, Warszawa 1993.
 • Bocheński J.M., Patriotyzm. Męstwo. Prawość żołnierska, Warszawa-Komorów 1999.
 • Böckenförde E.W., Der Beitrag politischen Handelns zur Verwirklichung von Gerechtigkeit, "Transit-Europäischen" 1992, nr 4.
 • Böckenförde E.W., Wolność, państwo, Kościół, Kraków 1994.
 • Bogliolo L., Antropologiafilosofica, 1.1, Roma 1971. Bogliolo L., De homine, Roma 1968.
 • Bonhoeffer D., The Structure of Responsible Life [w:] On Being Responsible. Issues in Personal Ethics, red. J.M. Gustafson, J.T. Laney, New York 1969.
 • Bourke V.J., Historia etyki, [b.m.w.] 1994.
 • Brian T., Carl Rogers, Gdańsk 2006.
 • Bronk A., Krajobraz postmodernistyczny, "Ethos" 1996, nr 9.
 • Buber M., Kształcenie charakteru, "Znak" 1968, nr 169/170.
 • Całek A., Kasperek K., Polok G., Wysokowicz E., Poradnik Dydaktyka Szkoły Wyższej, Katowice 2007.
 • Carrel A., Człowiek istota nieznana, Warszawa [b.r.w.].
 • Checchi a Monte Rotondo J.M., Compendium theologie moralis, Taurinis 1920.
 • Chudy W., Aspekty narodu polskiego, [w:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, red. idem, Lublin 2002.
 • Chudy W., Oblicza prawdy, Toruń 2006.
 • Chudy W., Prawda w zawodzie naukowca i pola jej najczęstszej zdrady, [w:] Oblicza prawdy, Toruń 2006.
 • Cichoń W., Wartości - Człowiek - Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków 1996.
 • Cohen L., Manion L., Morrisom M., Wprowadzenie do nauczania, Poznań 1999.
 • Czachorowski M., Edukacja seksualna, [w:] Filozofia i edukacja, Lublin 2005.
 • Czerepaniak-Walczak M., Stereotypy młodzieży. Konieczność i możliwość odczarowania młodości, [w:] M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, Gdańsk 2007.
 • Człowiek i praca, red. J. Wołkowski, Warszawa 1979.
 • Czupryn B., Antropologiczne podstawy globalizmu, "Człowiek w Kulturze" 2002, nr 14.
 • Darowski R., Filozofia człowieka. Zarys problematyki, Kraków 2002.
 • De Montaigne M., Próby, Warszawa 1985.
 • Denek K, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 1999.
 • Denek K, Ojczyzna - podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu, "Wychowanie na co Dzień" 1998, nr 1-2.
 • Denek K, Wartości i cele edukacji szkolnej, Poznań-Toruń 1994.
 • Dewey J., Democrazia ed educazione, Roma 1965.
 • Dewey J., Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Wrocław 1972.
 • Dewey J., Szkoła a społeczeństwo, Lwów-Warszawa 1924.
 • Dickopp K.H., Lehrbuch der systematischen Pädagogik, Düsseldorf 1983.
 • Dogiel G., Antropologia filozoficzna, Kraków 1992.
 • Drożdż A., Permisywizm moralny, Kielce 2005.
 • Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M., Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, Gdańsk 2007.
 • Dürkheim E., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2007.
 • Duthoit M.P., Au service de la personne humaine, [w:] La personne humaine en peril, compte rendu in extenso - Semaines sociales de France, Clermont-Ferrand, XXIX session, Paris 1938.
 • Duthoit M.P., La personne humaine en peril, compte rendu in extenso - Semaines sociales de France, Clermont-Ferrand, XXIX session, Paris 1938.
 • Dylus A., Sprawozdanie z konferencji etyczno-psychologicznej (Jabłonna 14.03.1983) nt. "Pojęcie godności w etyce i psychologii", "Studia Philosophiae Christianae" 1984, nr 20.
 • Dziewicki M., Osoba i wychowanie, Kraków 2003.
 • Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 1996.
 • Etos akademicki, [w:] K. Kloc, E. Chmielecka, Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Warszawa 2004.
 • Etyka i charakter, red. J. Jaśtal, Kraków 2004.
 • Francia S. a Loiano, Istitutiones theologiae moralis, t. 2, Augustae Taurinorum 1924-1942.
 • Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 2000.
 • Fundacja promocji i akredytacji kierunków ekonomicznych, Warszawa 2005.
 • Gadowski W., Podręcznik psychologii wychowawczej dla seminariów nauczycielskich i wychowawców, Tarnów 1926.
 • Galarowicz J., Człowiek jest osobą, Kęty 2000.
 • Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992.
 • Galloway C, Psychologia uczenia się i nauczania, t. 1, Warszawa 1988.
 • Gałkowski J., Praca i człowiek, Warszawa 1980.
 • Gałkowski J., W imieniu dziecka poczętego, Lublin 1990.
 • Gałkowski J., Ziemski los człowieka, Lublin 2004.
 • Gałkowski S., Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin 2003.
 • Gałkowski S., Założenia, implikacje i konsekwencje antypedagogiki, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1993, nr 3.
 • Geertz C, The Interpretation of Cultures, New York 1973.
 • Gillet M.S., Kształtowanie charakteru, Lublin 2001.
 • Globalizacja to utopia - z Heleną Norberg-Hodge rozmawia Piotr Bielski, "Obywatel" 2003, nr 5.
 • Gondek A., Mały ekran... wielkie zło, "Zeszyty Edukacji Narodowej" 1999, nr 6.
 • Gordon T., Wychowanie bez porażek w praktyce, Warszawa 1998.
 • Góralska R., Podstawowe zadania edukacyjne szkoły wyższej, [w:] K.W. Jaskot, Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Szczecin 2006.
 • Górny G., Demon południa, Warszawa 2007.
 • Górny G., Manipulacja, Prowokacja, Dezinformacja, [w:] idem, Demon południa, Warszawa 2007.
 • Grabska S., Doskonałość, [w:] Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998.
 • Grotius H., Trzy księgi o prawie wojny i pokoju. Prolegomena, Warszawa 1957.
 • Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warszawa 1979.
 • Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.
 • Hallowell J.H., Moralne podstawy demokracji, Warszawa 1993.
 • Hallowell J.H., The Decline of Liberalism as an Ideology with Particular Reference to German Politico-Legal Thought, Berkeley 1943.
 • Healy M.E., Society and Social Change in the Writing of St. Thomas, Washington 1948.
 • Hertz F., Nationality in History and Politics, New York 1944.
 • Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa 1954.
 • Höffner J., Soziale Gerechtigkeit und soziale Liebe, Saarbrücken 1935.
 • Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1987.
 • Izzo B., L 'educazion tra filosofia e scienza, Roma 1988.
 • Jak wychowywać młodego człowieka w XXI wieku. Materiały Sympozjum Naukowego, Miejsce Piastowe 2002.
 • Jan Paweł II, Bez sprawiedliwości nie ma miłości. Audiencja generalna 8 XI 1978, [w:] Nauczanie papieskie, t. 1, Warszawa-Poznań 1978.
 • Jan Paweł II, Dives in misericordia, "Znak" 1982, nr 332-334.
 • Jan Paweł II, Fides et ratio, Katowice 1998.
 • Jan Paweł II, Homilia podczas mszy Św. na Placu Zwycięstwa, 2 czerwca 1979 r. w Warszawie, [w:] idem, Nauczanie społeczne. Pielgrzymka do Polski 1979, t. 1, Warszawa 1982.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens, Katowice 1981.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarze, [red. J. Gałkowski], Lublin 1986.
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 1981.
 • Jan Paweł II, Nauczanie społeczne. Pielgrzymka do Polski 1979, t. 1, Warszawa 1982.
 • Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do młodych, "L'Osservatore Romano" 1993, nr 11.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha (Gniezno 3 czerwca 1979), [w:] idem, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999.
 • Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie środowej audiencji generalnej, 15 listopada 1978 r.
 • Jan Paweł II, Redemptor hominis, Poznań 1979.
 • Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, [red. Z. Zdybicka], Lublin 1982.
 • Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Wrocław 1988.
 • Jan Paweł II, Trzecia pielgrzymka do Polski. Przemówienia i homilie. 9 VI 1987-14 VI1987, Kraków 1987.
 • Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury (Przemówienie do przedstawicieli UNESCO, Paryż 2 VI1980), "L'Osservatore Romano" 1980, nr 6.
 • Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż 02.06.1980, [w:] idem, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym-Lublin 1988.
 • Jan Paweł II, Wezwanie do uczestnictwa. Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na placu św. Jana na Lateranie 30 03 1985, "L'Osservatore Romano" 1985, nr 3.
 • Jan Paweł 11, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym-Lublin 1988.
 • Jaroszyński P., Kalokagatia, "Człowiek w Kulturze" 1993, nr 2.
 • Jaroszyński P., Kultura i cywilizacja. Od Cycerona do Konecznego, "Człowiek w Kulturze" 1998, nr 10.
 • Jaroszyński P., Spór o piękno, Poznań 1992.
 • Jasionek S., Uprawnienia i zobowiązania człowieka, Częstochowa 1999.
 • Jasionek S., Wychowanie moralne, Kraków 2004.
 • Jaskot K, Czynniki kształtujące osobowość studenta w środowisku szkoły wyższej, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Szczecin 2006.
 • Jaworski M., Człowiek i Bóg. Zagadnienie relacji znaczeniowej pomiędzy osobą ludzką i Bogiem a problem ateizmu, [w:] Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne, red. K. Kłósak, Kraków 1971.
 • Jaworski P., John Dewey - amerykański pionier globalnej edukacji, "Cywilizacja" 2003, nr 7.
 • Jaworski P., Psychopedagogika - czyli jak psychologia zmienia szkolę, "Cywilizacja" 2003, nr 7.
 • Jaworski P., Wychowywać swobodnie czy ku wolności? "Cywilizacja" 2004, nr 10.
 • Jazukiewicz I., Autorytet nauczyciela akademickiego, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, red. K. Jaskot, Szczecin 2006.
 • Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technicznej, Kraków 1996.
 • Jone H.S., Katholische Moraltheologie, Paderborn 1961.
 • Kaczmarek L., Zarys psychologii neotomistycznej, Poznań 1958.
 • Kamiński A., Aktywizacja i uspołecznianie uczniów w szkołę podstawowej, Warszawa 1966.
 • Kamiński S., Jak filozofować! Lublin 1989.
 • Kamiński S., Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1981.
 • Kamiński S., Z metafilozofii człowieka, [w:] M.A. Krąpiec, Ja człowiek, Lublin 1991.
 • Kant I., O pedagogice, Łódź 1999.
 • Kapias M., Personal istyczny wymiar pracy ludzkiej, "Studia Ekonomiczne" 2005, nr 35.
 • Kapias M., Polok G., Osoba -Cnota - Wartość, Katowice 2007.
 • Kapias M., Polok G., Społeczne, polityczne i gospodarcze elementy demokracji personalistycznej, Katowice 2006.
 • Katzenbach J.R, Smith D.K., Siła zespołów, Kraków 2001.
 • Kądziela J., Normatywny charakter "Bonum Commune", "Śląskie Studia Historyczno--Teologiczne" 1970, nr 2.
 • Kerschensteiner G., Charakter. Jego pojęcie i wychowanie, Warszawa 1932.
 • Kiełbasa J., Szkice o męstwie. Wstępne uwagi o pozycji męstwa w świecie wartości. "Znak" 1995, nr 4.
 • Kiełbasa J., Wartość skonkretyzowana, czyli o cnocie roztropności i kontrowersjach z nią związanych, "Znak" 1994, nr 46.
 • Kiereś B., Antypedagogika, [w:] Encyklopedia ,,Białych Plam", t. 1, Radom 2000.
 • Kiereś B., Moda na tzw. asertywność, "Człowiek w Kulturze" 1999, nr 12.
 • Kiereś B., Prawda o małżeństwie, Lublin 2005.
 • Kiereś B., Tylko rodzina, Lublin 2006.
 • Kiereś B., Współczesny wychowawca wobec antypedagogiki, "Cywilizacja" 2003, nr 7.
 • Kiereś H., Ideologizacja kultury Europy, [w:] Przyszłość cywilizacji Zachodu, opr. A. Brzózka, M.J. Gondek, Lublin 2003.
 • Kiereś H., Służyć kulturze, Lublin 1998.
 • Kiereś H., Spór o edukację - kontekst filozoficzny, "Cywilizacja" 2003, nr 7.
 • Kiereś H., Zagląda - Przemoc - Manipulacja, [w:] idem, Służyć kułturze, Lublin 1998.
 • Kloc K., Chmielecka E., Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Warszawa 2004.
 • Konarski S., Ustawy szkolne, Kraków-Warszawa 1925.
 • Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1987.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań [b. r. w.].
 • Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa 1996.
 • Kot S., Historia wychowania, Warszawa 1995.
 • Kot S., Historia wychowania. Reformy szkolne, t. 2, Warszawa 1994.
 • Kotarbiński T., Nauczyciele sztuki nauczania, [w:] idem, Sprawność i błąd, Warszawa 1960.
 • Kotarbiński T., Sprawność i błąd, Warszawa 1960.
 • Kowalczyk S., Człowiek a społeczność, Lublin 1996.
 • Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990.
 • Kowalczyk S., Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, Lublin 1996.
 • Kowalczyk S., Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004.
 • Kowalczyk S., Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995.
 • Kowalczyk S., Wolność naturą i prawem człowieka, Sandomierz 2000.
 • Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 2002.
 • Kozielec M., Postawa etyczna nauczyciela akademickiego jako element kształtujący wizerunek uczelni w świetle badań własnych (praca magisterska), Katowice 2006.
 • Krawczyk M., Metody wychowania moralnego, Warszawa 1965.
 • Krąpiec M.A., Człowiek - Kultura - Uniwersytet, Lublin 1998.
 • Krąpiec M.A., Człowiek jako osoba, Lublin 2005.
 • Krąpiec M.A., Ja człowiek, Lublin 1991.
 • Krąpiec M.A., Metafizyka, Lublin 1984.
 • Krąpiec M.A., Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995.
 • Krąpiec M.A., Suwerenność - czyja? Lublin 1996.
 • Krąpiec M.A.. Psychologia racjonalna, Lublin 1996.
 • Kroński T., Kant, Warszawa 1966.
 • Krucina J., Dobro osobowe a dobro wspólne, "Ateneum Kapłańskie" 1970, nr 74.
 • Krucina J., Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972.
 • Kruszewski K., Sztuka nauczania, Warszawa 2004.
 • Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981.
 • Kunowski S., Wychowanie moralne jako istotny element wychowania chrześcijańskiego, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1984.
 • Laplane D., Chrześcijańskie wychowanie i tożsamość, "Communio" 1985, nr 5.
 • Lepa A., Świat manipulacji, Częstochowa 1997.
 • Levinas E., Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philipsem Nemo, Kraków 1991.
 • Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne, red. K. Kłósak, Kraków 1971.
 • Luca da Torre del Greco T. de, Teologia morale. Prontuario di morale Cattolica per sacerdotie e laiciadattato el Codice Civile italiano e aggornanto sulle ultime disposizioni delia Santa Sede, sulle Encicliche e sui discorsi di Pio XII, Alba 1954.
 • Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź 1994.
 • Lyotard J.F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997.
 • Łobocki M., ABC wychowania, Lubin 2003.
 • Łobocki M., Teoria wychowania, Kraków 2007.
 • Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2007.
 • Łobocki M., Wychowanie moralne, Kraków 2007.
 • Maclntyre A., Krótka historia etyki, Warszawa 1995.
 • Mager F.F., Goal Analysis, Belmont 1972.
 • Majka J., Rozważania o etyce pracy, Wrocław 1997.
 • Mały Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983.
 • Marczuk M., Próba określenia andragogicznego modelu procesu kształcenia dorosłych. [w:] Problemy i dylematy andragogiki, red. idem, Lublin-Radom 1994.
 • Maritain J., Humanizm integralny, Londyn 1960.
 • Maritain J., La personie et la bien commune, Paris 1947.
 • Maritain J., Pour unephilosophic de Veducation, Paris 1949.
 • Maritan J., Court traite de l'existence et d l'existant, Paris 1944.
 • Maryniarczyk A., Błąd antropologiczny, "Zadania Współczesnej Metafizyki" 2003, nr 5.
 • Maryniarczyk A., Dlaczego kryzys wiedzy o człowieku?, "Człowiek w Kulturze" 1999, nr 12.
 • Matusewicz Cz., Psychologia wartości, Warszawa-Poznań 1975.
 • Mazur P.S., "Polityczna poprawność" a wychowanie, "Cywilizacja" 2004, nr 10.
 • Mietzel G., Psychologia kształcenia, Gdańsk 2002.
 • Muszyński H., Zarys teorii wychowania, Warszawa 1981.
 • Nanni C, Educazione e pedagogia in una kultura che cambia, Roma 1992.
 • Nanni C, L 'educazione e scienze dell'educazione, Roma 1984.
 • Niemierko B., Cele kształcenia, [w:] K. Kruszewski, Sztuka nauczania, Warszawa 2004.
 • Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
 • Nienarodzony miarą demokracji, red. T. Styczeń, Lublin 1991.
 • Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 2000.
 • Nowak W., Sekty w Polsce a młodzież, Opole 1995.
 • Nowy słownik pedagogiczny, red. W. Okoń, Warszawa 1996.
 • Olbrycht K, Edukacja aksjologiczna, t. 2, Katowice 1995.
 • Olbrycht K, Wolność we współczesnym wychowaniu, [w:] Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL -Lublin 20-25 sierpnia 1996, Lublin 1997.
 • Olejnik S., Kardynalna cnota umiarkowania, Warszawa 1962.
 • On Being Responsible. Issues in Personal Ethics, eds. J.M. Gustafson, J.T. Laney, New York 1969.
 • Orzechowska M., Maria, Warszawa 1972.
 • Ożóg J., Autorytet nauczyciela, "Cywilizacja" 2002, nr 2.
 • Palka S., Charakterystyka pedagogiki szkoły wyższej jako dyscypliny teoretycznej i praktycznej, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, red. K.W. Jaskot, Szczecin 2006.
 • Pasterniak W., O dydaktycznej teorii wartości, Goleniów 1991.
 • Pedagogika kultury, red. J. Gajda, Lublin 1998.
 • Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Lublin 1997.
 • Peters R.S., Ethics and Education, London 1978.
 • Phillips D.C., Solis J.F., Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdańsk 2003.
 • Piaget J., Rozwój ocen moralnych dziecka, Warszawa 1967.
 • Picht G., Odwaga utopii, [wybór K. Murian], Warszawa 1981.
 • Picht G., Pojęcie odpowiedzialności, [w:] G. Picht, Odwaga utopii [wybór K. Murian], Warszawa 1981.
 • Piechowiak M., Filozofia praw człowieka, Lublin 1999.
 • Pietrasiński Z., Kierowanie własnym rozwojem, Warszawa 1977.
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1980.
 • Pittavino A.N., Breve compendio di teologia morale con copioso inserzione del nuovo diritto canonico, Roma 1940.
 • Piwowarski W., Społeczne nauczanie Ojca św. Jan Pawia II, [w:] Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarze, [red. J. Gałkowski], Lublin 1986.
 • Platon, Fajdros, Kęty 2002.
 • Platon, Obrona Sokratesa, Kraków 2003.
 • Platon, Państwo, Warszawa 1994.
 • Platon, Prawa, Warszawa 1997.
 • Platon, Protagoras, Warszawa 1991.
 • Pociej B., Potrzeba wielkich autorytetów, "Ethos" 1997, nr 37.
 • Pokrywka M., Osoba, uczestnictwo, wspólnota, Lublin 2000.
 • Polok G., Najważniejsze wartości studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Possenti V., Filozofia po nihilizmie, Lublin 2003.
 • Postman N., The End of Education. Redefining the Value of School, New York 1995.
 • Postmodernizm. Teksty polskich autorów, red. M.A. Potocka, Kraków 2003.
 • Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995.
 • Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, red. F. Adamski, Kraków 1993.
 • Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991.
 • Półturzycki J., Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 1998.
 • Price K., Education and Philosophical Thought, Boston 1965.
 • Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczyciela akademickiego w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, red. G. Polok, Katowice 2005.
 • Przyszłość cywilizacji Zachodu, opr. A. Brzózka, M.J. Gondek, Lublin 2003.
 • Psychologia humanistyczna a wychowanie, red. M. Łobocki, Lublin 1994.
 • Psychologia uczenia się, t. 2, red. Z. Włodarski, Warszawa 1996.
 • Puyloubier Pouzier T. a, Theologia moralis universa, t. 2, Parisia 1903-1904.
 • Radziewicz J., Autotestpedagogiczny, "Edukacja i Dialog" 1996, nr 4.
 • Rawls J., Liberalizm polityczny, Warszawa 1998.
 • Rawls J., Prawo ludów, Warszawa 2001.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.
 • Reboul O., La philosophic de l'eduction, Paris 1989.
 • Reid L.A., Philosophy and Education. An Introduction, London-Melbourne-Toronto 1962.
 • Robaczewski A., Doskonałość człowieka celem wychowania, "Człowiek w Kulturze" 1999, nr 12.
 • Rock R.H., 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, Gdańsk 2003.
 • Rodziński A., Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku, Lublin 1960.
 • Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 1994.
 • Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, Wrocław 1955.
 • Rozmus T., Szkoła wobec współczesnych wyzwań wychowawczych. Centralna rola wychowawcy w kształtowaniu postaw młodzieży, [w:] Jak wychowywać młodego człowieka w XXI wieku. Materiały Sympozjum Naukowego, Miejsce Piastowe 2002.
 • Sareło Z., Postmodernistyczny styl myślenia i życia, [w:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, Poznań 1995.
 • Scienza e filosofia oggi, red. G. Galeazzi, Milano 1980.
 • Sidgwick H., The Method of Ethic, London 1909, t. 2, ks. II, rozdz. 5.
 • Sikorski T., Patriotyzm, [w:] Słownik teologiczny, Katowice 1989.
 • Skarga B., Mistrz i mag, [w:] K. Kloc, E. Chmielecka, Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Warszawa 2004.
 • Skrzydlewski P., Porządek globalistyczny z perspektywy filozoficznej, "Człowiek w Kulturze" 2002, nr 14.
 • Sławińska I., Autorytet nauczyciela, "Ethos" 1997, nr 37.
 • Słomka W., Wejman H., Doskonałość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Kraków 2002.
 • Słownik języka polskiego, t. 2, red. W. Doroszewski, Warszawa 1960.
 • Słownik społeczny, opr. B. Szlachta, Kraków 2004.
 • Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1989.
 • Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1967.
 • Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań [b. r. w.].
 • Spaemann R., Osoby. O różnicy pomiędzy "kimś" i "czymś", Warszawa 2001.
 • Spinoza B., Dzieła, t. 2, Warszawa 1916.
 • Statut Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Stażewski W., Promieniowanie mistrza, "W Drodze" 2007, nr 2.
 • Stępień A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 1995.
 • Stokłosa B., Struktura osoby jako podstawa oddziaływań wychowawczych, [w:] Psychologia humanistyczna a wychowanie, red. M. Łobocki, Lublin 1994.
 • Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.
 • Strzelecki J., Niegodność i godność człowieka w wieku XX, [w:] Zagadnienie godności człowieka, red. J. Czerkawski, Lublin 1994.
 • Strzeszewski Cz., Hierarchia dóbr wspólnych a naturalna hierarchia społeczności, "Roczniki Filozoficzne" 1966, nr 14.
 • Styczeń T., ABC etyki, Lublin 1983.
 • Styczeń T., Etyka niezależna, Lublin 1980.
 • Styczeń T., Miłość a sens życia. Nad encykliką Jana Pawia II "Redemptor hominis", [w:] Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, [red. Z. Zdybicka], Lublin 1982.
 • Styczeń T., O etyce Karola Wojtyły - uczeń, Częstochowa 1997.
 • Styczeń T., Szostek A., Uwagi o istocie moralności, [w:] T. Styczeń, W drodze do etyki, Lublin 1984, s. 151.
 • Styczeń T., Urodziłeś się by kochać, Lublin 1993.
 • Styczeń T., W drodze do etyki, Lublin 1984.
 • Styczeń T., W sprawie człowieka poczętego i nienarodzonego, "Ethos" 1990, nr 11/12.
 • Styczeń T., Wolność i prawo. Za czy przeciw życiu? Etyka wobec "nieskuteczności" prawdy, [w:] Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL - Lublin 20-25 sierpnia 1996, Lublin 2007.
 • Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
 • Styczeń T., Zarys etyki, cz. I, Lublin 1974.
 • Szczepański J., Dyskusja wokół szkoły wyższej, Warszawa 1980.
 • Szczepański J., Zmiany w systemie edukacji w świecie a pożądane kierunki zmian szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Dyskusja wokół szkoły wyższej, Warszawa 1980.
 • Szczęsny W., Poglądy pedagogiczne Immanuela Kanta. Traktat o filozofii edukacji, Warszawa 2000.
 • Szewczyk W., Kim jest człowiek? Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 1994.
 • Szkudlarek J., Sliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogika, Kraków 1992.
 • Szołtysek A.E., Filozofia wychowania, Toruń 1998.
 • Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993.
 • Szostek A., Wokół godności prawdy i miłości, Lublin 1995.
 • Szostek A., Wolność jako samostanowienie. Karola Wojtyły koncepcja wolności, [w:] Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997.
 • Szostek A., Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984.
 • Szymik J., Niezmienna potrzeba światła, "Ethos" 1997, nr 37.
 • Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974.
 • Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Kraków 1982.
 • Sliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2005.
 • Śliwierski B., Antypedagogika - "romantyczny" przewrót w teorii wychowania, [w:] Z problematyki metodycznej teorii wychowania, Bydgoszcz 1992.
 • Śliwierski B., Z problematyki metodycznej teorii wychowania, Bydgoszcz 1992.
 • Śniezycki M., Autorytet nauczyciela (mimo wszystko) jest możliwy, [w:] Aby Moc rozbrajała przemoc, red. E. Jankiewicz, Zielona Góra 2004.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, Londyn 1975-1986.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, t. 1, Poznań 2003.
 • Światowa deklaracja na temat szkolnictwa wyższego dla XXI wieku: wizja i działania, "Edukacja Otwarta" 2001, nr 1/2.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Warszawa 1990.
 • Tischner J., Odpowiedzialność chrześcijańska, Warszawa 1992.
 • Tischner J., Polska jest Ojczyzną, Paris 1985.
 • Tomkiewicz A., Jaranowska R., Świadomość patriotyczna młodzieży, "Studia Teologiczne" 1997, nr 15.
 • Turos L., Andragogika ogólna, Warszawa 1999.
 • Uglorz M., Zło dobrem zwyciężaj, Bielsko-Biała 1993.
 • Ustawa dotycząca szkolnictwa wyższego z dnia 27.07.05.
 • Utz A.F., Ethique sociale, t. 1, Lesprincipes de la doctrine sociale, Fribourg 1960.
 • Vattimo G., Nihilizm i postmodernizm w filozofii, "Przegląd Filozoficzny" 1996, nr 5.
 • Von Hildebrand D., Fundamentalne postawy moralne, [w:] Wobec wartości, Poznań 1982.
 • Von Hildebrand D., Przemienieni w Chrystusie, Kraków 1982.
 • Von Hildebrand D., Wobec wartości, Poznań 1982.
 • Von Schoenebeck H., Antypedagogika w dialogu, Kraków 1994.
 • Waldstein W., Ist das suum ąuiąue eine Leerformel? "Studia et Documenta Historiae et Iuris", LXI, Romae 1995.
 • Waldstein W., Legislation (LEX) as an Expression of Jurisprudence (IUS), "Ethos" 1996, nr 2 (Special Edition).
 • Wicher W., Podstawy teologii moralnej, Poznań-Warszawa-Lublin 1969.
 • Wichrowicz C.J., Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym, Kraków 2002.
 • Wielgus S., Polska średniowieczna doktryna IUS GENTIUM, Lublin 2005.
 • Wielgus S., Uniwersytet wczoraj i dziś, "Ku Nowej Polsce" 1997, nr 1, cz. I, 1997, nr 2, cz. II.
 • Wilk J., Niektóre aspekty wychowania do wolności, "Cywilizacja" 2005, nr 14.
 • Wilk J., Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin 2002.
 • Wojnar I., Aktualne procesy edukacji i kultury w Polsce i na świecie, [w:] Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 1996.
 • Wojtyła K, Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym-Lublin 1991.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
 • Wojtyła K, Myśląc Ojczyzna, [w:] idem, Poezje i dramaty, Kraków 1979.
 • Wojtyła K, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Moxa Schelera, [w:] idem, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.
 • Wojtyła K, Osoba i czyn, Lublin 1994.
 • Wojtyła K., Poezje i dramaty, Kraków 1979.
 • Wojtyła K., Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.
 • Wolfe A., One Nation after All: What Middle-Class Americans Really Think about God, Country, Family, Racism, Immigration, Work, The Right, The Left, and Each Other, New York 1998.
 • Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL - Lublin 20-25 sierpnia 1996, Lublin 2007.
 • Wołoszyn S. (wybór i oprać.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 3, ks. 2, Kielce 1998.
 • Woroniecki J., Długomyślność jako właściwa cnota wychowawcy, "Szkoła Chrystusowa" 1930, nr 4.
 • Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Lublin 1986.
 • Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, red. K. W. Jaskot, Szczecin 2006.
 • Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1984.
 • Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, red. W. Chudy, Lublin 2002.
 • Zaczyński W., W sprawie antynomii celów i wartości, "Kultura i Edukacja" 1992, nr 2.
 • Zagadnienie godności człowieka, red. J. Czerkawski, Lublin 1994.
 • Zalewski D., Klasycyzm zamiast modernizmu. Rzecz o edukacji, "Człowiek w Kulturze" 1999, nr 12.
 • Zasępa T., Media Człowiek Społeczeństwo, Częstochowa 2000.
 • Zdybicka Z.J., Człowiek i religia, Lublin 1978.
 • Ziemska M., Rodzina i dziecko, Warszawa 1986.
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 2, Warszawa 1973.
 • Zwoliński A., Anatomia sekty, Kraków 1996.
 • Zwoliński A., Mowa ciała. Gesty, stroje, tatuaże, makijaż, Kraków 2006.
 • Zwoliński A., Obraz w relacjach społecznych, Kraków 2004.
 • Zwoliński A., Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003.
 • Żuk A., Filozofia walki, Lublin 1996.
 • Strony internetowe
 • Akademicki Kodeks Wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 roku, www.uj.edu.pl/uniwersytet/wladze/kodeks.pdf [01.11.2006].
 • DINKS: Para dziana niesłychanie, http://biznes.interia.pl/news?inf=814605 [28.11.2006].
 • Dziewięcki M., Owocna katechizacja, Klub Miłośników Dobrych Mediów, http://www.kmdm.pl [22.12.2006].
 • Jan Paweł II, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia, Homilia wygłoszona 22 05 1995 podczas mszy św. w Skoczowie, http://www.opoka.org.p1/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/skoczowh__22051995.html [25.10.2007].
 • Jan Paweł II, Uniwersytet miejscem zdobywania wiedzy i kształtowania sumienia. 30 VIII 2001 - Do rektorów wyższych uczelni w Polsce, www.opoka.org.pl./biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii [25.05.2007].
 • Leśniewski J., Don Bosco, www.szkolapolska.pl [15.10.2007].
 • Odpowiedzialność, http://portalwiedzy.onet.pl/polszczyzna.html?qs=odpowiedzialno%B6%E6&tr= polall&ch=l&x =0&y=0 [03.10.2007].
 • Odpowiedzialność, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=odpowiedzialno%B6%E6 [03.10.2007].
 • Pawelec E., Singiel - nasz Pan?, http://media.wp.pl/kat,55114,wid,8683484,wiadomosc.html?P%5 Bpage%5 D=2 [11.01.2007].
 • Przychodzień M., Feminizm podręcznikowy, www.psf.org.pl/publication.php?pid=458 [05.07.2004].
 • Spotkanie ze światem wartości, rozmowa z Bogusławem Żurakowskim, "Acta Universitatis Iagellonicae" 1997, nr 5, http://www3.uj.edu.pl/alma/05/24.html [12.09.2007].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163659337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.