PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 304
Tytuł artykułu

Integracja transportu miejskiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono zakres pojęcia integracja, kierunki badań transportu miejskiego, ocenę wpływu czynników makrootoczenia (zwłaszcza otoczenie politycznego) transportu na integrację. Scharakteryzowano mikrootoczenie transportu miejskiego, zmiany sektora oraz rynków transportu związane z globalizacją i liberalizacją. Zaprezentowano narzędzia integracji, skupiając się na narzędziach prawnych i ekonomicznych oraz rozwiązaniach organizacyjnych. Przedstawiono również wybrane przykłady praktyki integracji, zasady finansowania związków międzygminnych, rozliczeń porozumień taryfowych oraz kierunki działań w zakresie adaptacji taryf do warunków integracji.
EN
The scope of integration notion, municipal transport lines of research, assessment of the macroenvironment factors impact (especially the political environment) of transport on integration were presented. The microenvironment of the municipal transport was also characterized, as well as the change of the transport sector and markets, what is associated with globalization and liberalization. Tools of integration were introduced, focusing on legal and economical tools and also organizational solutions. Chosen examples of the integration practices were presented, e.g. principles of financing communities transport associations, settlements of rate agreements and actions within the scope of the rates adaptation when it comes to the integration conditions. (AT)
Rocznik
Strony
304
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Pozycje ciągłe
 • Albrecht J.: Podział dochodów - metody badań i analizy. Materiał z seminarium Transport zbiorowy w Katowicach "Gromadzenie i analiza danych". Phare, 13-14 czerwiec 2000.
 • Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Red. K. Kowalska. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2001.
 • Amost R.: Public and Private Sector Roles in the Supply of Transport Infrastructure and Services. Transport Sector Board. The World Bank Group, Washington, May 2004, http://www.worldbank.org/ transport.
 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu. Niebieska Księga "Metody sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej". Podręcznik dla beneficjentów, http://www.zporr.gov.pl.
 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu. Niebieska Księga "Metody sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej". Aneksy, http://www.zporr.gov.pl.
 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu. Niebieska Księga "Metody sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej". Aneks I, Cz. 4. Projekty transportu kombinowanego/intermodalnego, http://www.zporr.gov.pl.
 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu. Niebieska Księga "Metody sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej". Aneks I. Cz. 5. Projekty transportu publicznego, http://www.zporr.gov.pl.
 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Jednostka ds. Ewaluacji, Dyrekcja Generalna - Polityka Regionalna, Komisja Europejska; Przewodnik (Fundusz Strukturalny - EFRR, Fundusz Spójności i ISPA).
 • Bach B.: Stedenbouw en light rail, in light railprojecten. "PAO" may 2001.
 • Bąk M., Borkowski P.: Współczesne badania transportowe na świecie i metody ich rozpowszechniania, implikacje dla Polski. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka", Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 15-16 listopad 2007.
 • Bąk M.: Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Bąk M.: Transport w świetle procesów integracji. Studium Podyplomowe SGH, Warszawa 2006, http://ekonom.univ.gda.pl.
 • Bąkowski W.: Procesowe podejście do organizacji przedsiębiorstw transportu samochodowego. "Przegląd Komunikacyjny" 2008, nr 5.
 • Bąkowski W.: Procesy integracyjne w systemie transportowym a generowanie wartości dodanej. W: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych. Red. M. Michałowska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Bąkowski W.: Wady organizacyjno-prawnej formy zakładu budżetowego w komunikacji miejskiej. "Transport Miejski" 1996, nr 12.
 • Bąkowski W.: Wdrażanie restrukturyzacji w komunikacji miejskiej. "Transport Miejski" 1995, nr 5.
 • Bieńkowski W.: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Bioul L., Pawee, Gawron H.: Study on the Prospects of Intermodal Transport Development. A Transport Supply that Evolves Towards "Mobility Bundles". Final report. UITP International Metropolitan Railways Committee, Sub-Committee Operations, Athens, 26-27 April 2001.
 • "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" kwiecień 2008.
 • Bojarski W.: Podstawy analizy i inżynierii systemów. PWN, Warszawa 1984.
 • Bovy P.H.: Integracja planowania urbanistycznego i transportu a bardziej zrównoważony rozwój ruchliwości. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2001, nr 58.
 • Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok, http:www.um.warszawa.pl.
 • Burnewicz J.: Międzynarodowe rynki transportowe. Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych Uniwersytet Gdański, Sopot 2004.
 • Burnewicz J.: Nowoczesna wizja transportu i jej potencjalny wpływ na zagospodarowanie przestrzenne. Konferencja "Koncepcja zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy", Jachranka, 26-26 września 2008.
 • Burnewicz J., Szałucki K.: Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, marzec 2003.
 • Burnewicz J., Wojewódzka-Król K.: Europejska polityka transportowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 • Burnewicz J.: Ocena Wstępnego Programu Operacyjnego ,,Konkurencyjność transportu" w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Sopot, 5 sierpień 2005 (maszynopis).
 • Burnewicz J.: Prognoza zapotrzebowania na transport w Polsce do 2013 i 2020 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, październik 2004, Załącznik C: Prognoza zapotrzebowania na transport. Tabele przygotowane na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury przez J. Burnewicza.
 • Burnewicz J.: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. WKŁ, Warszawa 2005.
 • Burnewicz J.: Transport EWG. WKiŁ, Warszawa 1991.
 • Ceny transportu miejskiego w Europie. Red. R. Tomanek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Ciesielski M., Gługiewicz Z., Kaczmarek W.: Problemy funkcjonowania i rozwoju transportu miejskiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1983.
 • Ciesielski M., Szudrowicz A.: Ekonomika transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 • Ciesielski M.: Ceny w komunikacji miejskiej. "Transport Miejski" 1989, nr 7.
 • Ciesielski M.: Koszty kongestii transportowej w miastach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1986.
 • Chwistecka-Dudek H., Sroka W.: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 2000.
 • Cooperative Strategies in International Business. Eds. F.J. Contractors, P. Lorange. Lexington Books, Lexington 1988.
 • Cristóbal-Pinto C.: Giving Priority to Public Transport through Institutional Integration and Infrastructure Development: Madrid Examples. UITP Regional Training Programme, Amman, 21-24 February 2004.
 • Cygler J.: Alianse strategiczne. Difin, Warszawa 2002.
 • Dane za 12 miesięcy 2001 roku. "Komunikacja Miejska w Liczbach" marzec 2002.
 • Dane za 12 miesięcy 2006 roku. "Komunikacja Miejska w Liczbach" marzec/maj 2007.
 • Dane za 12 miesięcy 2007 roku. "Komunikacja Miejska w Liczbach" marzec/maj 2008.
 • Davis P.: INTERmodal Concepts in European Passenger Transport (INTERCEPT). Bristol City Council 2000.
 • Dembińska-Cyran I., Gubała M.: Decyzja "robić samemu czy kupić" w zarządzaniu transportem. "Problemy Transportu i Logistyki", nr 3, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 423, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Diagnoza stanu systemu transportowego oraz plan rozwoju transportu zbiorowego w obszarze działania KZK GOP. Cz. I. Diagnoza i wstępna ocena sytemu transportu GOP. Materiał informacyjny dla KZK GOP. Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o., Warszawa, kwiecień 2007.
 • Dolnicki B., Dydkowski G, Tomanek R.: Koncepcja utworzenia związku komunalnego lokalnego, pasażerskiego transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej. Etap IiII. 1995 (maszynopis).
 • Downar W.: System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Dydkowski G., Gamrot W., Tomanek R. (kier. zespołu): Wykorzystanie metod statystycznych w zarządzaniu transportem miejskim. Raport końcowy z badań finansowanych w ramach grantu rektorskiego realizowanego w latach 2007-2008. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008 (maszynopis).
 • Dydkowski G., Kos B., Tomanek R.: Logistyka miejska - organizacja i zarządzanie komunikacją miejską w aglomeracjach. W: Wspólna Europa. Ekonomiczne dylematy transportu i ekologii. Red. H. Brdulak. SGH, Warszawa 1997, s. 180.
 • Dydkowski G., Kos B., Tomanek R.: Modele organizacji komunikacji miejskiej. KZK GOP, Katowice 1995.
 • Dydkowski G., Tomanek R.: Charakterystyka transportu zbiorowego w małych i średnich miastach w Polsce. W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Red. K. Heffner. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Dydkowski G., Tomanek R.: Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania kształtowania usług zbiorowego transportu miejskiego. Zbiór referatów. XXXI Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o., Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Miejski Zakład Komunikacji Wejcherowo sp. z o.o., Gdańsk, 25-26 maj 2006.
 • Dydkowski G., Tomanek R.: Metody integracji taryfowej w komunikacji miejskiej. Badania naukowe zrealizowane w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. UZR Katowice, listopad 1995.
 • Dydkowski G.: Porozumienia taryfowe jako narządzie integracji transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji katowickiej. "Transport", z. 52, II Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy transportowe. Teoria i praktyka". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 • Dydkowski G., Tomanek R.: Problemy integracji transportu miejskiego w konurbacjach - doświadczenia GOP. W: Problemy integracji transportu miejskiego w konurbacji gdańskiej. Materiały konferencyjne. SITK-TUP-Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1995.
 • Dydkowski G., Tomanek R.: System finansowania jako czynnik integracji miejskiego i regionalnego transportu w Polsce. W: Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego - szanse i bariery. Materiały konferencyjne. IGKM, Kielce 2005.
 • Dydkowski G.: Badania preferencji komunikacyjnych oraz ocena jakości usług transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji katowickiej. "Transport", z. 47, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", nr 1586, I Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka", Gliwice 2003.
 • Dydkowski G.: Celowość i efektywność rozwiązań telematycznych dla Katowic (aglomeracji śląskiej). Funkcje oraz struktury systemów telematycznych stosowanych w warunkach systemu transportu miejskiego i regionalnego. Raport końcowy. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, sierpień 2007.
 • Dydkowski G.: Identyfikacja europejskich regulacji w zakresie transportu zbiorowego w związku z procesem integracji z Unią Europejską. Badania własne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2000 (praca niepublikowana).
 • Dydkowski G.: Integracja lokalnego transportu zbiorowego. "Transport", z. 58, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 • Dydkowski G.: Komunikacja miejska w stolicy Szkocji - Edynburgu. Materiał przygotowany w czerwcu 1998 r., http://www.dydkowski.webpark.pl.
 • Dydkowski G.: Komunikacja tramwajowa w aglomeracji katowickiej w świetle wyników badań marketingowych. "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", nr 49, "Transport". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 • Dydkowski G.: Methods for Measuring Passenger Traffic in Urban Transport. W: Transport Systems Telematics. 5th International Conference, "Transport", z. 59, Faculty of Transport, Silesian University of Technology, November 3-5, 2005 Katowice-Ustroń, Poland.
 • Dydkowski G.: Miejski transport w Europie. Integracja i finansowanie miejskiego transportu zbiorowego w wybranych miastach Europy - wyniki badań ankietowych. "Komunikacja Publiczna" 2008, nr 1.
 • Dydkowski G.: Regulacyjne i ekonomiczne czynniki integracji miejskiego i regionalnego transportu zbiorowego. W: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych. Red. M. Michałowska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Dydkowski G.: Selling Mass Transport Services Using Mobile Telephone Systems. Transport Systems Telematics, 4th International Conference, "Transport", z. 55, Faculty of Transport, Silesian University of Technology, November 4-6, 2004 Katowice-Ustroń.
 • Dydkowski G.: Sprzedaż usług transportu zbiorowego z wykorzystaniem telefonii komórkowej. "Transport Miejski i Regionalny" 2004, nr 10.
 • Dydkowski G.: Transport miejski w wybranych miastach Europy - wyniki badań ankietowych. "Transport", z. 62. IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 • Dydkowski G.: Wybrane aspekty konkurencyjności lokalnego transportu zbiorowego. "Transport", s. 60, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 • Dydkowski G.: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w sprzedaży usług transportu zbiorowego. W: Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-logistyczno--spedycyjnym. Red. B. Kos. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Dyduch W.: Problematyka pomiaru efektywności organizacji. W: Zarządzanie. Kierunki badań. II Forum Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Dyr T.: Pastuszka A.: Zarządzanie transportem regionalnym w wybranych krajach europejskich. "Transport Miejski i Regionalny" 2004, nr 12.
 • Dziadek S., Dydkowski G., Tomanek R.: Metody integracji komunikacji miejskiej w aglomeracjach na przykładzie GOP. W: Zarządzanie rozwojem gminy w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Materiały konferencyjne. Red. F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Katowice 1996.
 • Dziadek S.: Integrująca rola transportu pasażerskiego w rozwoju ROW. "Eksploatacja Kolei" 1983.
 • Dziadek S.: Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 • Ekonomika transportu. Red. W. Grzywacz. Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1984.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania. Praca zbiorowa. PWE, Warszawa 1982.
 • Engelhardt J.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw transportowych. PTE, Szczecin 1994.
 • Europejska firma transportowa Arriva. Materiały informacyjne, wrzesień 2006.
 • Europe at a Crossroads. The Need for Sustainable Transport. European Communities, Belgium 2003, http://ec.europa.eu/publications/booklets/more/39/en.pdf.
 • European Best Practice in the Delivery of Integrated Transport. Report on Stage 1: Benchmarking. "WS Atkins Transport Planning" November 2001, http://www.cfit.gov.uk/docs/2001,index.htm.
 • Fawkner J.: Deregulacja usług autobusowych w Wielkiej Brytanii: zysk czy strata? "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 1996, nr 27.
 • Final Report of the Rail Air Intermodality Facilitation Forum. European Commission, September 2003.
 • Findings K: European Best Practice in Delivering Integrated Transport, http://www.cfit.gov.uk/docs/2001/ebp/ebp/key/pdf.key.pdf.
 • Friedrich M., Haup T., Nökel K.: Planning and Analyzing Transit Networks - an Integrated Approach Regarding Requirements of Passengers and Operators. "Journal of Public Transportation" 1999, Vol. 2, No. 4.
 • Future Integrated Transport Programme. Progress and Results. Department for Transport, Great Minister House, Link Collaborative Research, Engineering and Physical Sciences Research Council, London, November 2004, http://dft.gov.uk/pgr/scienceresearch/ technology/transportlink/futureintegratedtransportpro1937.pdf.
 • Gaag R. van der: Public Transport Integration Project Gelderland East. Association for European Transport, 2004, http://www.aetransport.org.
 • Gałęzie transportu w zintegrowanym systemie transportowym. Red. A. Piskozub. WKiŁ, Warszawa 1977.
 • Giedryś A., Starowicz W.: Zmiana modelu zarządzania transportem zbiorowym w Łodzi. "Transport Miejski" 2004, nr 2.
 • Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Red. O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Gospodarowanie w transporcie miejskim. Red. Z. Gługiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1994.
 • Grajewski P.: Koncepcja struktury organizacji procesowej TNOiK, Toruń 2003.
 • Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1996.
 • Groenendijk J.V.: Pomysły liberalizacyjne w Unii Europejskiej. W: Miejska komunikacja zbiorowa - szanse i zagrożenia. Materiały pokonferencyjne z lat 1998-2000. Polski Klub Ekologiczny, Wrocław 2000.
 • Grzelec K: Integracja komunikacji miejskiej w aglomeracjach miejskich. "Transport Miejski" 2003, nr 5.
 • Grzelec K., Kołodziejski H., Wołek M., Wyszomirski O.: Integracja taryfowo-biletowa jako pierwszy etap integracji transportu zbiorowego w aglomeracji gdańskiej. "Transport Miejski i Regionalny" 2006, nr 1.
 • Grzelec K., Wyszomirski O.: Integracja komunikacji miejskiej w Aglomeracji Gdańskiej za pomocą bezkontaktowej karty elektronicznej. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2001,57.
 • Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W.: Polityka transportowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 • Grzywacz W.: Podstawy mikroekonomii. Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, Szczecin 2003.
 • Habarda D.: Nove dopravne systemy v mestskej hromadnej doprave. Alfa, SNTL, Bratislava-Praha 1986.
 • Hall A.D.: Podstawy techniki systemów. Ogólne zasady projektowania. PWN, Warszawa 1968.
 • Handbook on Estimation of External Costs in the Transport Sector. Produced within the study Internalization Measures and Policies for All External Cost of Transport (IMPACT). Report. INFRAS, Institut System - und Innovationsforschung, IWW, Gdański University, Draft, February 2008, http://ec.europa.eu/transport/costs//indexen.htm.
 • Habr J., Veprek J.: Systemowa analiza i synteza. PWE, Warszawa 1976.
 • Hebel K., Wyszomirski O.: Bariery w integracji zbiorowego lokalnego transportu z regionalnym. Referat na XXX Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, Poznań 2004.
 • Hebel K., Wyszomirski O.: Integracja taryfowa podsystemów transportowych w regionie. "Transport Miejski" 2002, nr 1.
 • Hejduk I.: Kierunki zmian systemu transportowego kraju na tle uwarunkowań rozwoju gospodarki polskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1986.
 • Hejduk I.: System transportowy Polski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1992.
 • Higginson M.: Alternatywne źródła finansowania. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2000, nr 52.
 • Hornig A., Dziadek S.: Zarys geografii transportu lądowego. PWN, Warszawa 1987.
 • Improving Attractiveness of Public Transport. Working Group Report. European Commission DG Energy and Transport, Brussels 2002, http://www.citizensnetwork.org/uk.
 • Improving Quality and Value for Money in Public Transport through Tendering. Working Group Contracts and Quality. Final Report. European Commission DG Energy and Transport, Brussels 2002, http://www.citizensnetwork.org/uk.
 • Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego i przygotowaniach kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, październik 2008.
 • Integracja systemów transportowych w warunkach gospodarki rynkowej. Procesy, mierniki, modele. Etap II. Mierniki integracji systemów transportowych. Red. M. Michałowska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Integration and Regulatory Structures in Public Transport. Final Report. Project Leader NEA Transport Research and Training. Study commissioned by European Commission, DG TERN, Rijswijk November 2003.
 • Integration of Environment into Transport Policy - from Strategies to Good Practice. Highlights from the Conference on Good Practice in Integration of Environment into Transport Policy, Belgium, October 2002, http://europa.eu.int/comm/environment//gpc/pdf/transp_policy_en.pdf.
 • Integrated Ticketing in Scotland - Needs Analysis and Options. Transport Research Planning Group. "Scottish Executive Social Research" 2004, www.scotland.gov.uk//socialresearch.
 • Inteligentny system zarządzania transportem publicznym. Praca zbiorowa. Zespół Automatyki w Transporcie, Wydział Transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 • Inteligentny system zarządzania transportem publicznym. Zespół Automatyki w Transporcie, Wydział Transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 • Interchange and Travel Choice. Vol. 1. Eds. M. Wardman, J. Hine, S. Stradling. Scottish Executive Central Research Unit, Edinburgh 2001.
 • Interchange and Travel Choice. Vol. 2. Eds. M. Wardman, J. Hine, S. Stradling. Scottish Executive Central Research Unit, Edinburgh 2001.
 • Intermodal Passenger Transport, http://en.wikipedia.org/wiki/Intermodal_passenger_transport.
 • Intermodal Transport Interchange for London. Best Practice Guidelines. ATOC, RAD TRACK, Underground, Transport for London, London, January 2001.
 • Jasiński A.H.: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
 • JATA Fact Sheet. "Industry Statistics" September 2006.
 • Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Kellermann P., Degand J.C.: Presenting the Results of the UITP Initatives and Projects. 55th UITP World Congress, Madrid, 4-9* May 2003.
 • Kellermann P.: Why Integration is Essential. UITP, Training Programme, Den Haag 2004.
 • Kelles-Krauz M.: Kolej jako element systemu obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji Polski. Wyższa Szkoła Inżynierska im K. Pułaskiego, Radom 1992.
 • Ker I.: Contract Report, Travel Demand Management: Public Transport Business Case. Department of Infrastructure, Victoria, Australia, June 2003.
 • Kłosek K, Kowalski J., Konowicz E.: Kolejowy Ruch Regionalny jako koncepcja ekologicznego zintegrowanego systemu obsługi komunikacyjnej GOP-u. W: Polityka transportowa w miastach środkowej i wschodniej Europy w okresie transformacji. Materiały konferencyjne. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, z. 32, Kraków 1994.
 • Kołodko G: Sprawiedliwy podział. Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji, http://www.tiger.edu.pl/kolodko/eseje/ przeglao709.htm (2 czerwiec 2007).
 • Kołodziejski H., O. Wyszomirski: Zintegrowany transport publiczny w obsłudze Metropolii Zatoki Gdańskiej. "Transport i Komunikacja" 2008, nr 3.
 • Kompleksowe Badania Ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Synteza wyników. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, Kraków 1999.
 • Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej. Red. O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Koncepcja węzłów integracyjnych transportu pasażerskiego w województwie katowickim. Cz. III. Studium rozwiązań modelowych poszczególnych typów węzłów przesiadkowych. Red. F. Pietrucha. Biuro Studiów i Projektów Komunikacji w Katowicach, Katowice 1988.
 • Kruszyna M., Wierzbicki M.: Z przesiadką czy bez? "Transport Miejski" 1997, nr 6.
 • Krych A., Starowicz W.: Przegląd koncepcji zintegrowanych sieci tramwajowych i kolejowych w miastach polskich. "Transport Miejski" 2003, nr 10.
 • Kotier Ph.: Marketing. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Koncepcja węzłów integracyjnych transportu pasażerskiego w województwie katowickim. Red. F. Pietrucha. Cz. I. Biuro Studiów i Projektów Komunikacji w Katowicach, Katowice 1987.
 • Kowalewski E.: Postęp techniczny i organizacyjny w transporcie kolejowym. WKiŁ, Warszawa 1970.
 • Kruszyna M.: Dworce autobusowe miejskiej komunikacji zbiorowej. "Transport Miejski" 1996, nr 1.
 • Kruszyna M., Wierzbicki M.: Założenia integracji komunikacji zbiorowej w aglomeracji wrocławskiej. Streszczenie opracowania. "Transport Miejski" 2003, nr 12.
 • Krzemiński S.: Konsolidacja przedsiębiorstw transportowych. SGH, Warszawa 2005.
 • Kuziemkowski R.: Wybrane zagadnienia optymalizowania systemu transportowego. "Problemy ekonomiki transportu" 1973, nr 2.
 • Laskowska J.: Koncepcja kształtowania systemu przewozów pasażerskich w województwie lubuskim. "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 11.
 • Lorange P., Roos I.: Strategic Alliances. Formation, Implementation and Evolution. Black-well, Cambridge 1992.
 • Maciejna B.: Ocena światowego stanu badań nad możliwością wprowadzenia kolei niekonwencjonalnej w przewozach pasażerskich. Cz. I i II. Z. 6. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice 1989.
 • Madeyski M., Lissowska E., Morawski W.: Transport, rozwój i integracja. WKŁ, Warszawa 1978.
 • Maibach M., van Essen H.: Handbook on Estimation of External Costs in the Transport Sector. CE Solutions for environment, economy and technology, INFRAS, January, 31st 2008 (prezentacja projektu), http://ec.europa.eu/transport/costs/index_en.htm.
 • Malasek J.: Deregulacja miejskiej komunikacji autobusowej. "Transport Miejski" 1994, nr 4.
 • Malasek J.: Autobusy miejskie w Londynie. "Transport Miejski" 1994, nr 5.
 • Man de L., Wesemael van H.: Public Transport Integration and Offer Diversity in a Regional and Local Context. "Public Transport International" 2000, No. 6.
 • Managing and Assessing Regulatory Evolution in Local Public Transport Operations in Europe. MARETOPE Handbook. Project Co-ordinator: TIS.PT, Consultores em Transportes, Inovacao e Sistemas, S.A., 2003.
 • Materiały analityczne do założeń Narodowej Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007--2013. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa lipiec 2004, Projekt wersja 1.
 • May A.D., Shepherd S., Emberger G.: Determining Optimal Integrated Strategies for European Cities. Association for European Transport, 2004, http://www.aetransport.org.
 • Mezghani M.: For an Integrated Policy of Urban Mobility. Workshop. Gdańsk, 2-3 March 2000.
 • Mezghani M.: From Public Transport to Integrated Mobility. "Public Transport International" 2003, No. 2.
 • Mobility in Cities. Database. UITP (CD-ROM).
 • Modelowanie taryf miejskiego transportu zbiorowego. R. Tomanek (kier. zespołu), Projekt badawczy nr KBN 1H02C10028. Raport końcowy z badań. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, październik 2006.
 • Models for the Provision, Regulation and Integration of Public Transport Services. A Final Report for the Public Transport Partnership Forum. Prepared by NERA and TIS.PT. London July 2001, http://www.nera.com, http://www.tis.pt.
 • Molecki B., Wicher M.: Kształtowanie przestrzeni peronów przystankowych w transporcie miejskim. "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 3.
 • Molecki B.: Metody synchronizacji rozkładów jazdy transportu miejskiego. "Transport Miejski" 2003, nr 4.
 • Molecki B.: Synchronizacja rozkładów jazdy w transporcie miejskim. Sekcja Naukowa Miłośników Transportu Miejskiego, Chorzów 2003.
 • Mulligan C: Integrated Policy for Urban Mobility. 55th UITP World Congress, Madrid, 4-9th May 2003.
 • Mynarski S.: Elementy teorii systemów i cybernetyki. PWN, Warszawa 1974.
 • Narękiewicz P: Determinanty wzrostu przewozów w regionie Morza Bałtyckiego. Serwis Polskiej Gospodarki Morskiej, http://www.portalmorski.pl/referaty/2004/05.pdf.
 • Narodowy Program Foresight Polska 2020. Wyniki I i II rundy badania Delphi zagadnienia transportowe (ekologiczne, ekonomiczno-społeczne i technologiczne) kluczowe wyniki. Research International Pentor 2008, http://foresight.polska2020.pl.
 • Neider J.: Przewozy intermodałne w transporcie międzynarodowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.
 • Neider J., Marciniak-Neider D.: Transport intermodalny. PWE, Warszawa 1997.
 • Niedzielski P: Polityka innowacyjna w transporcie. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Newman P., Kenworthy J: Cities and Automobile Dependence: an International Sourcebook. Gower Technical, Aldershot, UK 1989.
 • Newman P., Kenworthy J.: Sustainable and Cities: Overcoming Automobile Dependence. Island, Washington DC 1999.
 • Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 • Operational Project for Integrated Urban Management (OPIUM). Final Report for Publication. Project Coordinator Merseytravel Liverpool, August 2000.
 • Osiąganie zrównoważonego transportu i użytkowania terenu poprzez zintegrowane polityki. Raport końcowy. Transplus, European Commission, grudzień 2003, http://www.transplus.net.
 • Osuch M.: Dalsze przekształcenia skomercjalizowanych spółek PKS. "Autobusy" 2007, nr 5.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Palus W., Husarek P.: Analiza funkcjonowania węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym. "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 11.
 • Piontek F.: Współdziałanie transportu z otoczeniem w regionie wielkoprzemysłowym. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
 • Piontek F.: Zarys polityki transportowej. Wydanie 2. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1985.
 • Piontek F.: Dyferencjacja przedmiotów i podmiotów polityki transportowej. "Zeszyty Naukowe", nr 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1978.
 • Piskozub A.: Ekonomika transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1977.
 • Piskozub A.: Funkcjonowanie systemów transportowych. WKŁ, Warszawa 1973.
 • Physical Integration. Published Reports. Commission for Integrated Transport, http://www.cfit.gov.uk/reports/physical (maj 2008).
 • Plantie C.: Proposals for a European Public Transport Organization Model: Conclusions of the ISOTOPE Project. "Public Transport International" 1998, nr 1.
 • Pokorska B., Maleszczyk E.: Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym. PWE, Warszawa 2002.
 • Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Presentation by the Working Group on Intermodal Transport and Interchanges, Citizen's Network Benchmarking Initive Annual Conference, Brussels, 25 February 2002, http://www.citizensnetwork.org/uk.
 • Prezentacja Systemu AFC (Automatic Fare Collection) - ascom, przedstawiona w listopadzie 2004 r. w KZK GOP przez przedstawiciela firmy SYNTAX.
 • Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Red. E. Oziewicz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • QUATTRO. Final Report. Synthesis and recommendations. Project Co-ordinator ORGANISATION-GESTION-MARKETING s.a, June 1998, http://www.ocs.polito.it//biblioteca/mobilita/QUATTRO.pdf.
 • Raport o stanie gospodarki morskiej. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, listopad 2002.
 • Raport Międzyresortowego, interdyscyplinarnego zespołu ds. Wyboru lokalizacji lotniska centralnego dla Polski. Warszawa, grudzień 2003.
 • Raport roczny Grupy PKP za 2007 rok. Warszawa 2008, http://www.pkp.com.pl.
 • Raport roczny za rok 2007. "Koleje Mazowieckie - KM" Warszawa 2008, http://www.mazowieckie.com.pl.
 • Raport roczny 2007. PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o., Warszawa 2008, http://www.pr.pkp.pl/raport-roczny.html.
 • Rataj M.: Zarządzanie transportem zbiorowym na obszarach zurbanizowanych za granicą. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1999.
 • Rataj M.: Taryfy i finansowanie przedsiębiorstw miejskiej komunikacji zbiorowej. IKS, Warszawa 1980.
 • Rataj M.: System ekonomiczno-finansowy funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w warunkach gospodarki rynkowej. "Transport Miejski" 1990, nr 10.
 • Referaty z Kongresów UITP z lat 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 i 2007 oraz materiały z konferencji tematycznych organizowanych przez UITP.
 • Regulatory Frameworks and Legislation in Public Transport. EU funded Urban Transport Research Project Results. "Written Material" 2003.
 • Research agenda on "Integration of Transport and Land Use Planning". The transland project. TNO-report. Delft, The Netherlands, January 2000.
 • Results of the Common Indicators. Report. Statistical Indicators on Local and Regional Passenger Transport in 40 European Cities and Regions. European Commission, DG Energy and Transport, Brussels, February 2002, http://www.citizensnetwork.org/uk.
 • Review of French Experience in Private Financing of Public Urban Transport - (Public/Private Partnership). "Urban Transport Strategy Review" December 2000.
 • Review of Urban Public Transport Competition: Inception Report. Department for International Development, Halcrow Group Limitet 2000, London, January 2000.
 • Ringat K.: Tworzenie związków transportu publicznego dla integracji miejskiego i regionalnego transportu publicznego w Niemczech. Materiały konferencyjne. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Kielcach, Targi Kieleckie sp. z o.o., Kielce, 21 września 2005.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007. Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007.
 • Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej 1995-2008 (dane uzyskane telefonicznie z Urzędu Statystycznego w Katowicach).
 • Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 • Rosa G.: Usługi transportowe. Rynek- konkurencja - marketing. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Rościszewski L.M.: Koncepcja "Ride and Park". "Transport Miejski" 1995, nr 12.
 • Roszko K.: Warunki komunikacyjne jako czynnik kształtujący ruchliwość mieszkańców. Instytut Kształtowania Środowiska, Katowice 1974.
 • Roszko K.: Komunikacja niekonwencjonalna w Konurbacji Górnośląskiej na tle perspektywicznych potrzeb przewozowych. Instytut Kształtowania Środowiska, Katowice 1976.
 • Rozkwitalska C.: Finansowanie inwestycji komunikacji zbiorowej w miastach. "Transport Miejski" 1988, nr 3.
 • Rozkwitalska C.: Finansowanie komunikacji zbiorowej za granicą. "Transport Miejski" 1988, nr 6.
 • Rozkwitalska C.: Koszty i korzyści transportu zbiorowego i indywidualnego w miastach. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1997.
 • Rozkwitalska C.: Metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji transportu miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej. IGKM, Warszawa 1991.
 • Rozkwitalska C.: Metody społeczno-ekonomicznej oceny efektywności inwestycji komunikacji miejskiej. IKŚ, Warszawa 1982.
 • Rozkwitalska C.: Oddziaływanie miejskiego transportu zbiorowego na środowisko. "Transport Miejski" 1995, nr 2.
 • Rozkwitalska C.: Uwarunkowania transportowe intensyfikacji zagospodarowania terenów zurbanizowanych. "Transport Miejski" 2002, nr 12.
 • Rucińska D.: Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • Rudnicki A.: Jakość komunikacji miejskiej. "Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK", Kraków 1999.
 • Rudnicki A.: Kryteria i mierniki oceny miejskiej komunikacji zbiorowej. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 1999.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Współczesne problemy polityki transportowej. PWE, Warszawa 1997.
 • Rynek przewozów pasażerskich. Red. O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 • Ryszkiewicz A.: Wybrane problemy przekształceń własnościowych w komunalnym sektorze użyteczności publicznej w Polsce. "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 5.
 • Rześny-Cieplińska J.: Organizatorzy transportu. Rynki i strategie rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Savas E.S.: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. PWE, Warszawa 1992.
 • ShipPax. Statistics 2002. The Fearbook for Passenger Shipping Traffic Figure. Halmstadt, Sweden 2002.
 • Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy. Red. Z. Dowginałło. Wydanie V rozszerzone. Wydawnictwo ZNICZ, Szczecin 1996.
 • Słownik języka polskiego. T. I. Red. M. Szymczak. Wydanie VI. PWN, Warszawa 1990.
 • Słownik wyrazów obcych PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 (słownik komputerowy).
 • Słownik wyrazów obcych. Red. J. Tokarski. PWN, Warszawa 1980.
 • Słowniki języka polskiego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 (słownik komputerowy).
 • Stankiewicz M.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom organizatora-TNOiK, Toruń 2005.
 • Starowicz W.: Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Starowicz W., Janecki R.: Integracja regionalnego transportu zbiorowego. "Transport Miejski i Regionalny" 2004, nr 3.
 • Stępień K.: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013. Ministerstwo Transportu, Warszawa, kwiecień 2007, http://www.bip.plk-sa.pl.
 • Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku. Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Warszawa, sierpień 2007.
 • Stead D., Maijers E.: Policy Integration in Practice: Some Experiences of Integrating Transport, Land-Use Planning and Environmental Polices in Local Government. Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change: "Greening of Policies - Interlinkages and Policy Integration", Berlin 2004.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Wydawnictwo Feiberg SJA, Warszawa 2001.
 • Studium Wykonalności. Cz. II. Europejska Debata Publiczna, Eksperci radzą. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2006.
 • Study of European Best Practice in the Delivery of Integrated. Summary Report. "WS Atkins", November 2001, http://cfit.gov.uk/docs/2001/index.htm.
 • Study Towards Passenger Intermodality in the EU, http://ec.europa.eu/transport//intermodality/passenger/smdies_en.htm.
 • Successful Transport Decision-Making. Vol. 1: Concepts and Tools. Vol. 2: Fact Sheets. Project Coordinator: Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr, RWTH, Aachen 2004 (wydane na płycie CD).
 • Szałucki K., Wyszomirski O.: Kierunki integracji komunikacji miejskiej w konurbacji gdańskiej. W: Problemy integracji transportu miejskiego w konurbacji gdańskiej. Materiały konferencyjne. SITK-TUP-Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1995.
 • Szałucki K., Wyszomirski O.: Restrukturyzacja komunikacji miejskiej - koncepcja urynkowienia i zakres realizacji. "Transport i Logistyka" 1994, nr 2.
 • Szałucki K., Wyszomirski O.: Systemowe uwarunkowania zarządzania publicznym transportem zbiorowym w miastach. SITK w Krakowie, z. 16 (51), Kraków 1997.
 • Szarata A.: Ocena efektywności funkcjonalnej systemu parkingów przesiadkowych (Park and Ride). "Transport Miejski i Regionalny" 2007, nr 1.
 • Szarata A.: Przegląd rozwiązań systemu "Parkuj i jedź" na przykładach wybranych miast europejskich. "Transport Miejski" 2002, nr 6.
 • Szewczuk A.: Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2001.
 • Szczerbaciuk Z.: Miejsce przedsiębiorstw PKS w zintegrowanym systemie transportu zbiorowego. Materiały konferencyjne. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Kielcach, Targi Kieleckie spółka z o.o., Kielce, 21 września 2005.
 • Szołtysek J.: Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Szołtysek J.: Podstawy logistyki miejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Szymała I.: Konkurencja w transporcie lotniczym. Prawo europejskie i problemy dostosowania prawa polskiego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Liber, Warszawa 2002.
 • Szymczak M.: Logistyka miejska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
 • Tarski I.: Koordynacja transportu. PWE, Warszawa 1968.
 • Tarski I.: System transportowy RWPG. WKiŁ, Warszawa 1981.
 • Teichmanowa E.: Polityka transportowa EWG -RWPG - Polska. PWE, Warszawa 1989.
 • The Pirate Project. Changing Minds Modes and Perceptions - An Account of Contemporary Action Research. UITP Congress, Toronto 1999.
 • Tomanek R.: Badania naukowe transportu w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych. "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 11.
 • Tomanek R.: Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego. "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 3.
 • Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Tomanek R.: Integracja komunikacji miejskiej - od porozumienia taryfowego do zarządu transportu w aglomeracji. "Transport Miejski" 1996, nr 10.
 • Tomanek R.: Integracja taryfowo-biletowa komunikacji miejskiej GOP w praktyce. "Przegląd Komunikacyjny" 1995, nr 4.
 • Tomanek R.: Kierunki rozwoju usług zbiorowego transportu miejskiego. W: Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym. Red. B. Kos. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Tomanek R.: Konkurencyjność transportu miejskiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Tomanek R.: Strategie integracji i ich wpływ na konkurencję na rynkach transportowych. Ekonomia, Transport, Zarządzanie. Ujęcie systemowe. Red. W. Downar. Z. 495. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Tomanek R.: Wpływ integracji ekonomicznej na funkcjonowanie rynków transportu miejskiego w Polsce. "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 12.
 • Tomanek R.: Wpływ systemów finansowania na funkcjonowanie i rozwój transportu miejskiego w Polsce. ,3iuletyn Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej" 2004, nr 77.
 • Towards Passenger Intermodality in the EU. Report 1 (Final Version). Analysis of the Key Issues for Passenger Intermodality. For the European Commission DG Energy and Transport, Dortmund, July 2004.
 • Towards Passenger Intermodality in the EU. Report 2 (Final Version). Analysis of the National Inventories on Passenger Intermodality. For the European Commission DG Energy and Transport, Dortmund, October 2004.
 • Towards Passenger Intermodality in the EU. Report 3 (Final Version). Recommendations for Advancing Passenger Intermodality in the EU. For the European Commission DG Energy and Transport, Dortmund, December 2004.
 • Transport. Red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Transport a zagospodarowanie przestrzenne. Wyniki finansowanych przez UE prac badawczych w dziedzinie transportu miejskiego, 2003, http://eu-portal.net (12 wrzesień 2008).
 • Transport Miejski. Ekonomika i organizacja. Red. O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Trocki M.: Outsourcing. PWE, Warszawa 2001.
 • Tuma J.: Velky obrazovy atlas dopravy. Mlade leta, Bratislava 1982.
 • Tundys B.: Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania. Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa 2008.
 • Twaróg J.: Mierniki i wskaźniki logistyczne. Wydanie II. Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005.
 • Viver J., Mezghani M., Willequet S., Dauby L., Marler S.: Regionalizacja oraz wspólne korzystanie ze stałej infrastruktury kolejowej (streszczenie sesji). "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 1999, nr 50.
 • Vuchic V.R.: Achieving Intermodal Balance for Efficiency and Liability if Cities. 53r UITP International Congress, Toronto 1999.
 • Vuchic V.R.: Urban Transit: Operations, Planning and Economics. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
 • Wenban-Smith A., Coombe D.: The Integration of Regional Transport Strategies with Spatial Planning Policies, March 2004, http://www.dft.gov.uk/pgr/scienceresearch//social/integrationofregionaltranspo1907?page= 15.
 • Wesołowski J.: Integracja lotniska i kolei. "Technika Transportu Szynowego" 2004, nr 4.
 • White P.: Integration versus Competition. "Public Transport International" 2003, No. 2.
 • Wolański M.: Model współpracy organizatora transportu publicznego z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi w aglomeracji Kopenhagi. "Transport Miejski i Regionalny" 2006, nr 5.
 • Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania. Red. W. Paprocki i J. Pieriegud. SGH, Warszawa 2005.
 • Wronka J.: Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, Warszawa-Szczecin 2002.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 2002.
 • Wspólna Europa. Ekonomiczne dylematy transportu i ekologii. Red. H. Brdulak. SGH, Warszawa 1997.
 • Wspólne korzystanie z infrastruktury szynowej - list informacyjny UITP. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2002, nr 63.
 • Współczesne teorie organizacji. Red. A.K. Koźmiński. PWN, Warszawa 1983.
 • Wulfhorst G.: Transformes: Cross-border Strategies for Integrating Land-Use and Transport Development in the Strasbourg Region. Association for European Transport, 2004, http://www.aetransport.org.
 • Wystąpienie Z. Szczerbaciuk na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 22 kwietnia 2008 r., http://www.sejm.gov.pl.
 • Wyszomirski O., Grzelec K., Hebel K.: Integracja transportu zbiorowego z punktu widzenia interesów pasażera, operatora i organizatora. W: Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego - szanse i bariery. Materiały konferencyjne. JGKM, Kielce 2005.
 • Wyszomirski O., Kołodziejski H.: Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Gdyni. Materiały konferencyjne. "Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej", Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK w Krakowie, nr 50/50), Kraków 1996.
 • Wyszomirski O.: Ekonomika komunikacji miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1986.
 • Wyszomirski O.: Funkcjonowanie regulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w warunkach konkurencji na przykładzie Lyonu. "Transport Miejski" 2002, nr 6.
 • Wyszomirski O.: Funkcjonowanie zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na przykładzie Leeds i Sheffield. "Transport Miejski" 2001, nr 6.
 • Wyszomirski O.: Integracja transportu miejskiego w metropolii Trójmiasta. "Transport Miejski" 2002, nr 3.
 • Wyszomirski O.: Kierunki integracji lokalnego transportu pasażerskiego w aglomeracji gdańskiej. "Transport Miejski" 1997, nr 2.
 • Wyszomirski O.: Proces integracji pasażerskiego transportu drogowego w regionach. W: Ekonomia, Zarządzanie, Transport, Ujęcie systemowe. Red. W. Downar. "Zeszyty Naukowe", nr 495, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Wyszomirski O.: Substytucja i komplementarność indywidualnej i zbiorowej komunikacji miejskiej. "Rozprawy i monografie", nr 107, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988.
 • Wyszomirski O.: Warunki dojazdów do pracy - według badań ankietowych. "Transport Miejski" 1987, nr 8.
 • Wyszomirski O.: Zadania władz publicznych i przewoźników oraz rola konkurencji w komunikacji miejskiej. XXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Referaty. JGKM, Szczecin-Międzyzdroje, 15-16 wrzesień 1994.
 • Wywiał J., Fornal L., Gatnar E.: Metody okresowej korekty podziału wpływów z biletów pomiędzy strony porozumienia taryfowego. Wrzesień 1996 (maszynopis).
 • Young H.R: Sprawiedliwy podział. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
 • Z biletem ZTM do pociągu. "Z Biegiem Szyn" (biuletyn poświęcony kolei w aglomeracji warszawskiej) 2002, nr 1.
 • Zagożdżon B.: Formy organizacyjne komunikacji miejskiej w Niemczech. "Transport Miejski" 1993, nr 4.
 • Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, październik 2005.
 • Załuski D.: Kolej i miasto. "Rynek kolejowy" 2007, nr 5.
 • Zasady doboru i pomiaru wskaźników w ramach ZPORR. ZPORR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Ustawy, rozporządzenia oraz inne dokumenty
 • Decyzja Rady (EWG) nr 65/271 z dnia 13 maja 1965 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów wpływających na konkurencję w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej.
 • Dz.Urz. Województwa Katowickiego z 1991 r., nr 7, poz. 115, uchwała nr XIII/151/91 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
 • Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 roku - czas wyborów. Biała Księga Transportu. Pierwszy Serwis Międzynarodowy Transportu i Spedycji, http://www.ue.psm.pł lub Instytut Logistyki i Magazynowania, Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce, http://www.polloco.pl.
 • European Transport Policy for 2010: Time to Decide. White Paper, http://europa.eu.mt/cornm/energy_trarisport/en/lb_en.html.
 • Porozumienie w sprawie utworzenia zintegrowanego systemu biletowo-taryfowego komunikacji miejskiej w aglomeracji katowickiej zawarte w dniu 12 października 1994 r. pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego a Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej wraz ze zmianami wprowadzonymi kolejnymi aneksami.
 • Porozumienie zawarte w dniu 1 stycznia 2000 r. pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego a Województwem Śląskim wraz ze zmianami wprowadzonymi kolejnymi aneksami.
 • Porozumienie zawarte w dniu 31 grudnia 2002 r. pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego a Województwem Śląskim wraz ze zmianami wprowadzonymi kolejnymi aneksami.
 • Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych. Przyjęty uchwałą nr 86/2007 Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 r., Ministerstwo Transportu, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1370/07 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i EWG nr 1107/70 (Dz.Urz. UE, 03.12.2007).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1371/07 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 430).
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (Dz.U. L 156 z 28.6.1969, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1893/91 (Dz.U. L 169 z 29.6.1991, s. 1).
 • Statut Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP (Dz.Urz. województwa katowickiego nr 12 z 1991 r.).
 • Stenogram z posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r.
 • Sprawozdanie z działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004 r., www.rio.gov.pl.
 • Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP (załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXLX/16/2008 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 25 maja 2008 r.).
 • The Citizens Network. Fulfilling the Potential of Public Passenger Transport in Europe. European Commission Green Paper, http://europa.eu.int/en/record//green/gp9601/md_cit.htm (tłumaczenie w języku polskim ukazało się również jako publikacja Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie: Sieć obywatelska. Wykorzystanie potencjału publicznego transportu pasażerskiego w Europie. Zielona Księga. IGKM, Warszawa 1996).
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, http://www.ukie.gov.pl.
 • Uchwała nr VII/184/07 Rady Miasta Gdyni z 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
 • Uchwała nr XVIII/9/95 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25.10.1991 r.
 • Uchwała nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2009 r., www.wd.pl.
 • Uchwała nr XXXVIII/411/V2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej oraz uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Poznania, www.bip.city.poznan.pl (styczeń 2009).
 • Uchwała nr XLIII/12/99 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 29 października 1999 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
 • Uchwała nr LXXX/38/2006 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
 • Uchwała nr LXXXIX/16/2008 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXXVIII/12/2006 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 14 września 2006 r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu komunikacji miejskiej KZK GOP.
 • Uchwała nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 r., www.mazovia.pl.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z 2002 r., nr 169, poz. 1385 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, (Dz.U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o zmianie ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 536).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r., nr 125, poz. 874 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz.U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. Ustawa budżetowa na rok 2009 (Dz. U. z 2009 r., nr 10, poz. 58).
 • Ustawa z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r., nr 175, poz. 1440 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r., nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 r, nr 112, poz. 981 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r., nr 221, poz. 2199 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 r., nr 9, poz. 87 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r., nr 42, poz. 371 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r., nr 267, poz. 2251).
 • Umowa nr DM/3/DO/143/97 pomiędzy KZK GOP i MZK Tychy zawarta w dniu 26 maja 1997 r. dotycząca wprowadzenia wspólnego biletu miesięcznego o symbolu KSC upoważniającego do przejazdu liniami w sieci każdej ze stron wraz ze zmianami wprowadzonymi kolejnymi aneksami.
 • W kierunku nowej kultury mobilności w mieście. Zielona Księga. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 25.09.2007.
 • Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 20.07.2005.
 • Wytyczne dotyczące przygotowania Studium Wykonalności w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, http://www.zporr.gov.pl.
 • Zintegrowane łańcuchy transportowe. Wyniki finansowanych przez UE prac badawczych w dziedzinie transportu miejskiego, 2003, http://eu-portal.net (12 wrzesień 2008).
 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej. Załącznik nr 1 do Autopoprawki Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13.01.2005 r. do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Wrocławskiej w latach 2004-2008. Załącznik do uchwały nr XXV/2086/Ö4 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. Wrocław lipiec 2004.
 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004-2013. Załącznik do uchwały nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2004 roku. Szczecin listopad 2004.
 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej. Praca zbiorowa. Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury Ład, Katowice, lipiec 2004.
 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Krakowa. Red. A. Rudnicki. Kraków, lipiec 2004.
 • Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji katowickiej - optymalny podział zadań przewozowych oraz metody rozliczeń wpływów taryfowych. Wyniki prowadzonych przez KZK GOP wspólnie z duńską firmą COWI w ramach programu PHARE.
 • Witryny internetowe
 • Arria PCC, http://www.arrivapcc.pl.
 • Baza publikacji UITP mobi+, http://www.uitp.com.
 • Carfree Cities, http://www.carfree.com.
 • Citizens' Network Benchmarking Initiative, www.citizensnetwork.org.
 • CIVITAS, http://www.civitas-initiative.eu.
 • CIVITAS CARAVEL, http://www.civitas-caravel.pl.
 • European Bank for Reconstructions and Development, www.ebrd.com.
 • European Local Transport Information Service, http://www.eltis.org.
 • European Platform of Mobility Management, www.epomm.org.
 • Europejska Konferencja Ministrów Transportu, http://www.cemt.org.
 • Emtal sp. z o.o., http://www.emtal.pl.
 • Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl.
 • Górnośląski Związek Metropolitalny, http://www.gzm.org.pl.
 • Instytut Logistyki i Magazynowania, Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce, http://www.polloco.pl.
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk, http://www.ippt.gov.pl.
 • International Association of Public Transport, www.uitp.com.
 • ITS A. Michalczewski, http://www.its.radom.net.
 • Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., http://www.mazowieckie.com.pl.
 • Komisja Europejska, http://www.ec.europa.eu.
 • Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, http://www.kzkgop.com.pl.
 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, http://www.krbrd.gov.pl.
 • Liberty Poland SA, http://www.liberty.com.pl.
 • Master Card, http://www.mastercard.com
 • Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, http://www.mzkzg.org.
 • Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach www.mzk.pl.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu, http://www.mpk.wroc.pl.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, http://www.mpk.krakow.pl.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi, http://www.mpk.lodz.pl.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, http://www.mpk.poznan.pl.
 • Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, http://www.mzk-torun.pl.
 • Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o., http://www.mzkwejherowo.pl.
 • Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, http://www.mzkp.pn.pl.
 • Międzynarodowe Forum Transportu, http://www.transport-training.org.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, http://www.msp.gov.pl.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.mswia.gov.pl.
 • MISTER sp. z o.o., http://www.mist-er.com/opis-mistera.html.
 • mPay, http://www.mPay.pl.
 • Narodowy Program Foresight "POLSKA" 2020, http://www.foresight.polska2020.pl.
 • National Transportation Library, http://ntlsearch.bts.gov/tris/index.do.
 • NEA Transport research and training, http://www.nea.nl.
 • NERA Economic Consulting, http://www.nera.com.
 • Online Computer Library Center, http://www.oclc.org/about/default.htm.
 • Pierwszy Serwis Międzynarodowy Transportu i Spedycji, http://www.ue.psm.pl (24 luty 2007).
 • PKP Polskie Linie Kolejowe SA, http://www.plk-sa.pl.
 • PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., http://www.pr.pkp.pl
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., http://www.skm.pkp.pl.
 • Polskie Koleje Państwowe S.A., http://www.pkp.com.pl.
 • Portal Onet, http://www.biznes.onet.pl.
 • Portal transportu publicznego, http://www.infobus.com.pl.
 • Promotion Of Results in Transport Research and Learning, http://www.eu-portal.net.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie, http://www.pkm.jaworzno.pl.
 • Sejm RP, http://www.sejm.gov.pl.
 • Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 • Szybka Kolej Miejska sp. z o.o., http://www.skm.warszawa.pl.
 • The European Local Transport Information Service, http://www.eltis.org.
 • The Urban Transport Benchmarking Initiative, http://www.transportbenchmarks.eu.
 • The World Bank, www.worldbank.com.
 • Transport, Innovation and Systems, http://www.tis.pt.
 • Transport RTD Programme, http://cordis.europa.eu/transport/home.htmI.
 • Urzędy miast: http://www.um.warszawa.pl, http://www.lodz.pl, http://www.krakow.pl, http://www.wroclaw.pl, http://www.poznan.pl, http://www.bip.city.poznan.pl, http://www.gdansk.pl, http://www.szczecin.pl, http://www.bydgoszcz.pl, http://www.um.lublin.pl, http://www.um.katowice.pl, http://www.gdynia.pl.
 • Urzędy samorządów wojewódzkich: http://www.umwd.pl, http://www.kujawsko-pomorskie.pl, http://www.lubelskie.pl, http://www.lubuskie.pl, http://www.lodzkie.pl, http://www.malopolskie.pl, http://www.mazovia.pl, http://www.umwo.opole.pl, http://www.podkarpackie.pl, http://www.umwp-podlasie.pl, http://www.woj-pomorskie.pl, http://www.silesia-region.pl, http://www.sejmik.kielce.pl, http://www.wm.24.pl, http://www.wielkopolska.mw.gov.pl, http://www.um-zachodniopomorskie.pl.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., http://www.wkd.com.pl.
 • Wasko SA, http://www.wasko.pl.
 • Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, http.://cordis.europa.eu/transport/src/taskforce/src/interpas.htm.
 • Wybrane porty lotnicze na świecie: http://katowice-airport.com, http://krakowairport.pl, http://airport-lotnisko.warszawa.pl, http://frankfurt-airport.com, http://www.heatrowairport.com, http://www.paris-cdg.com, http://yvc.ca, http://www.vnukovo.ru.
 • Veolia Transport Polska, http://www.veolia-transport.pl.
 • Visa Europe, http://www.visa.pl.
 • Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o., http://www.zkm.gda.pl.
 • Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, http://www.zkmgdynia.pl.
 • Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, http://www.zditm.szczecin.pl.
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław, http://www.zdik.wroc.pl.
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, http://www.ztm.gda.pl.
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, http://www.ztm.waw.pl.
 • Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, http://www.ztp-krakow.pl.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Wskaźniki monitoringowe ZPORR, http://www.zporr.gov.pl.
 • Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie, http://www.zkkmchrzanow.4bip.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163659513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.