PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 178
Tytuł artykułu

Strategie inwestowania na rynku nieruchomości

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano uwarunkowania organizacyjno-prawne aktywności inwestycyjnej wybranych podmiotów w kontekście możliwości inwestowania na rynku nieruchomości oraz skalę przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów instytucjonalnych na rynku nieruchomości w Polsce. Przedstawiono formy realizacji inwestycji na rynku nieruchomości oraz analizę strategii inwestycyjnych i założeń polityki inwestycyjnej na przykładzie wybranych typów inwestorów instytucjonalnych. Zanalizowano także strukturę lokat, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości jako składników portfeli inwestycyjnych, na przykładzie funduszy nieruchomości oraz towarzystw ubezpieczeniowych.
EN
Organizational and legal conditionings to the investment activity of chosen entities in the context of the investment opportunity on the real estate market were introduced, as well as the scale of investment projects carried out by the institutional investors on the real estate market in Poland. Forms of the investment projects implementation on the real estate market were described and the analysis of investment strategies and the assumptions of the investment policy were presented on the example of chosen institutional investors types. Also, the structure of deposits was analyzed, with special emphasis put on the real estate as the elements of investment portfolios, using as the example the real estate funds and insurance companies. (AT)
Rocznik
Strony
178
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Publikacje zwarte i periodyki
 • Adamowicz M., Dresler E.: List zastawny jako bezpieczny instrument rynku kapitałowego. W: Materiały konferencyjne III Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Alkaraan F., Northcott D.: Strategic Investment Decision making: the Influence of Predecision Control Mechanisms. "Qualitative Research in Accounting & Management" 2007, Vol. 4, No. 2.
 • Andrews K.R.: The Strategy Concept. W: H. Minzberg, J.B. Quinn: The Strategy Process, Concepts, Contexts, Cases. Prentice Hall Inc., New York 1991.
 • Appel-Meulenbroek R.: CRE Effects on Organizational Performance: Measurement Tools for Management. "Journal of Corporate Real Estate" 2007, Vol. 9, No. 4.
 • Aszyk A.: Cechy nieruchomości komercyjnych jako obiektów inwestycji. "Nieruchomości" 2001, nr 10.
 • Avril B., Roth B.: La promotion immobiliere. Construire pour autrui. Presses de I'Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris 2001.
 • Bac M.: Istota ryzyka katastroficznego w nieruchomościach. W: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego. Red. I. Jędrzejczyk i S. Bożek-Węglarz. AE, Katowice 2008.
 • Bamberger I.: Editor: Product/Market Strategies of Small&Medium Sized Enterprises, Avebury 1994.
 • Barzel Y.: Economic Analysis of Property Rights. Political Economy of Institutions and Decisions, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 • Belniak S.: Europejskie strategie inwestowania w pakiety nieruchomości. W: Problemy inwestowania i rynku nieruchomości. Red. R. Borowiecki. AE, Kraków 1998.
 • Belniak S.: Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysokorozwiniętych. AE, Kraków 2001.
 • Bełej M., Cellmer R.: Koncepcja oceny poziomów ryzyka na rynku nieruchomości i sposoby jego uwzględniania w procesie inwestycyjnym. "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2006, vol. 14, nr 1.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 1994.
 • Bojańczyk M.: Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego. SGH, Warszawa 2005.
 • Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J.: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku. PSB, Kraków 1998.
 • Borowski G.: "Nieruchomościowe" fundusze inwestycyjne, cz. II. "Nieruchomości" 2004, nr 12.
 • Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M.: Odczytując kod wartości. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Poltext, Warszawa 2006.
 • Bryx M., Matkowski R.: Inwestycje w nieruchomości. Poltext, Warszawa 2001.
 • Bryx M., Olszewski M.: REITS - Amerykańskie Fundusze Nieruchomości. Ekspertyzy i Opracowania. SGH, Warszawa 2000, nr 2.
 • Buczek S.: Fundusze nieruchomości w Polsce. "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 5-6.
 • Budner W.: Lokalizacja przedsiębiorstwa. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań 2003.
 • Budownictwo - wyniki działalności w 2001 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2002.
 • Caperonis P.: La gestion du risque au sein d'une promotion immobiliere privee en France. Universite de Lausanne, Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Lausanne 1990.
 • Chandler A. D.: Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial Enterprise. The MIT Press, Cambridge 1962.
 • Coase R.H.: The Economic Nature of the Firm. A Reader. Cambridge University Press, Cambridge 1986.
 • Cooper W.D., Morganr G., Redman A., Smith M.: Capital Budgeting Models: Theory Vs. Practice. "Business Forum" 1989, Vol. 26, No. 1, 2.
 • Czemiel-Grzybowska W.: Bariery w finansowaniu inwestycji w ramach funduszy nieruchomości w Polsce. W: Nieruchomość jako przedmiot inwestowania. Red. E. Gołąbeska. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Czempas J., Zaleski B.: Fundusze nieruchomości - rynek wciąż niedoceniany. "Nieruchomość" 2004, nr 2 (50).
 • Czerkas K.: Ryzyko banku w finansowaniu projektów mieszkalnych, "Bank i Kredyt" 2004 lipiec.
 • Czerwińska T: Determinanty działalności lokacyjnej towarzystw ubezpieczeniowych. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. II. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław 2002.
 • Czerwińska T: Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń w Polsce. W: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2005.
 • Djarova J.G: Foreign Investment Strategies and the Attractiveness of Central and Eastern Europe. "International Studies of Management and Organization" 1999, Spring.
 • Duraj J.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa 1996.
 • Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, www.arka.pl
 • Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych Skarbiec - Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. www.skarbiec.pl
 • Fedak Z.: Dylematy inwestycji w nieruchomości. "Rachunkowość" 2002, nr 7.
 • Gasidło K., Mazur K., Opania Sz., Pancewicz A.: Przekształcenia miast w świetle programów rewitalizacji obszarów miejskich. W: Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Red. J. Słodyczka, Słodyczka-Klimek. Uniwersytet Opolski, Opole 2006.
 • Gawron H.: Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. AE, Poznań 2006.
 • Gibson V.: In Search of Flexibility in Corporate Real Estate Portfolios. "Journal of Corporate Real Estate" 2000, Vol. 3, No. 1.
 • Gostomski E.: Fundusze nieruchomości jako instrument rozwoju rynku finansowego. W: Zarządzanie finansami (cele - organizacja - narzędzia). Tom I. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Kołobrzeg, 31 maja-2 czerwca 2001. FRRwP, Warszawa 2001.
 • Hajduk H.: Przedsięwzięcia inwestycyjne w strategii firmy; ich rola i organizacja. "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1996, nr 2.
 • Hax A.C.: The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach. Prentice-Hall International Inc., New York 1991.
 • Heldey B.: Strategy and the Business Portfolio. "Long Range Planning" 1977, luty.
 • Henzel H, Ramian T, Śmietana K., Zagórska E.: Znaczenie inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku nieruchomości. "Nieruchomości" 2007, nr 1.
 • Hoesli M., MacGregor B.D.: Property Investment. Principles and Practice of Portfolio Management. Longman, Essex 2000.
 • http://bip.lp.gov.pl/pl/bip/raporty_i_prognozy
 • Iskra I.: Nieruchomości o charakterze lokaty (inwestycje). "Rachunkowość" 2002, nr 2.
 • Jajuga K.: Instrumenty pochodne a indeks cen nieruchomości. "Finansowanie Nieruchomości" 2007, nr 4.
 • Jończyk B., Ogrodnik H., Szewieczek D., Znaniecka K.: Finansowe aspekty działalności zakładów ubezpieczeń. AE, Katowice 2004.
 • Jurek-Maciak M., Maciak Ł.: Jak działają niemieckie REIT? "Nieruchomości" 2008, nr 7.
 • Jurek-Maciak M., Maciak Ł.: REIT - nowy europejski wehikuł inwestycji w nieruchomości. "Nieruchomości" 2008, nr 6.
 • Jurek-Maciak M.: Bezpośrednie i pośrednie sposoby inwestowania na rynku nieruchomości. "Nieruchomości" 2008, nr 4.
 • Keynes J.F: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa 2003.
 • Kędzia P., Ratajczak M.: Nieruchomości inwestycyjne. W: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości - najtrudniejsze problemy w prawie bilansowym i prawie podatkowym. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.
 • Konowalczuk J., Kurowska T., Ostrowski L.J., Urbańczyk K.: Wycena nieruchomości rolnych. Prawo, rynek metody. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.
 • Konowalczuk J.: Nieruchomości przedsiębiorstw (część 1). " Nieruchomość. Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych" 2004, nr 2(50).
 • Konowalczuk J.: Specyfika rynku nieruchomości. Fazy cyklu rozwoju rynku nieruchomości. W: Inwestycje na rynku nieruchomości. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2004.
 • Kowalczyk-Lizak P: Nieruchomości - możliwość inwestycyjna zakładów ubezpieczeń. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a polski rynek. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław 2002.
 • Kowalczyk-Lizak P.: Ryzyko zarządzania działalnością inwestycyjną zakładów ubezpieczeń. W: Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń. Red. W. Ronka-Chmielowiec. Branta, Bydgoszcz-Wrocław 2004.
 • Krawiec W.: Dyrektywy UCITS a ustawa o funduszach inwestycyjnych. W: Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka. Red. G. Borys. AE, Wrocław 2004.
 • Krawiec W.: Rola i znaczenie funduszy inwestycyjnych dla gospodarki polskiej. W: Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka. Red. G. Borys. AE, Wrocław 2005.
 • Kreikebaum N.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1996.
 • Kropiwnicki J.: Prawna ochrona interesu uczestników funduszu inwestycyjnego. Ostoja, Kraków 2001.
 • Kryczka-Bryśkiewicz B.: Listy zastawne jako instrumenty finansowe o wysokim bezpieczeństwie. W: Finanse, bankowość, ubezpieczenia. Red. M. Janoś-Kresło. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości, Radom 2002.
 • Kucharska-Stasiak E.: Ekonomiczne i instytucjonalne ujęcie rynku nieruchomości. W: Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu profesora Witolda Bienia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomości a rynek. PWN, Warszawa 2005.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 2006.
 • Lament M.: Zasady zarządzania lokatami w zakładzie ubezpieczeń. W: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Lechman G: Współpraca samorządów lokalnych z inwestorami prywatnymi na zdegradowanych obszarach miejskich Gdańska i innych miast polskich. W: Strategie inwestowania w nieruchomości. Red. K. Dziworska, T.G. Geurts, P. Lorens. Urbanista, Warszawa 2007.
 • Lefley F.: An Assessment of Various Approaches for Evaluating Project Strategic Benefits: Recommending the Strategic Index. "Management Decision" 2004, Vol. 42, Iss. 7/8.
 • Lindholm A.L., Levainen K.I.: A Framework for Identifying and Measuring Value Added by Corporate Real Estate. "Journal of Corporate Real Estate" 2006, Vol. 8, No. 1.
 • Lindholm A.L., Nenonen S.: A Conceptual Framework of CREM Performance Measurement Tools. "Journal of Corporate Real Estate" 2006, Vol. 8, No. 3.
 • Lipiński J.: Developer na rynku nieruchomości. "Nieruchomości" 2000, nr 2.
 • Lipiński J.: Fabrica Commercium - czyli jak deweloper przygotowuje budowę. "Nieruchomości" 2000, nr 5.
 • Lipiński J.: Prawo, etyka i praktyka developera. Referat wygłoszony podczas Krajowego Forum Developerow, Jurata 2001.
 • Lipiński J.: Struktura procesu developerskiego - wstępna ocena przedsięwzięcia. "Nieruchomości" 2000.
 • Łaszek J.: Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju. SGH, Warszawa 2004.
 • Ma H.: Creation and Preemption for Competitive Advantage. "Management Decision" 1999, nr 3.
 • Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. AE, Katowice 2001.
 • Mintzberg H.: Crafting Strategy. "Harvard Business Review" 1987, September-October.
 • Mintzberg H.: Patterns in Strategy Formation. "Management Science" 1978.
 • Mintzberg H.: The Rise and Fall of Strategic Planning. FT Prentice-Hall International Inc., New York 2000.
 • Mintzberg H., Raisinghani D. and Theoret A.: The Structure of Unstructured Decision Processes. "Administrative Science Quarterly" 1976, nr 21.
 • Miziołek T: 1000 dni funduszy. "Nasz rynek Kapitałowy" 2007.
 • Myers S.C.: Finance theory and financial strategy. "Interfaces" 1984, No. 14(1).
 • North D.C: Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • Northcott D.: Capital Investment Decision-Making. International Thomson Business Press, London 1998.
 • Nowacki P.: Inwestycje w nieruchomości a wartość przedsiębiorstwa. W: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2005.
 • Papaj T: Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej. AE, Katowice 2008.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1997.
 • Pike R., Neale B.: Corporate Finance and Investment. Decisions and Strategies. Prentice Hall, Europe 1999.
 • Pike R.H., Wolf M.B.: Capital Budgeting for the 1990s: A Review of Capital Investment Trends in Larger Companies. The Chartered Institute of Management Accountants, (Occasional Paper Series), London 1998.
 • Porter M.E.: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press, New York 1980.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1996.
 • Presentation de la FNPC. Materiały źródłowe FNPC. Federation Nationale des Promoteurs-Constructeurs, Paryż 2003.
 • Prospekt emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2. BPH TFI, Warszawa 2008, marzec.
 • Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A KBC Indeks Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji). Warszawa 6 lipca 2006.
 • Puteibergier B.: Działalność inwestycyjna funduszy emerytalnych w Polsce i na świecie. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. I. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław 2001.
 • Quinn J.B.: Intelligent Enterprise. A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry. The Free Press, New York 1992.
 • Ramian T: Inwestorzy na rynku nieruchomości. W: Inwestycje na rynku nieruchomości. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2004.
 • Rappaport A.: Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. Macmillan, 1986.
 • Roulac S.: Corporate Property Strategy is Integral Part to Corporate Business Strategy. "Journal of Real Estate Research" 2001, Vol. 22, No. 1/2.
 • Roulac S.: Competitive Advantage of Superior Corporate Property Strategy, Paper Presented to the ARES Meeting. FL, Tampa, 1999.
 • Roulac S.: Corporate Strategic Decision Making. A Comparative Analysis of Companies in the Industrial and Non-industrial Sectors. "Journal of Property Investment & Finance" 2005, Vol. 23, No. 4.
 • Seutin F.: Le marche immobilier europeen. Preface do Yves Boussard. Edition De Boeck Universite, Bruxelles 2000.
 • Siemińska E.: Zarządzanie ryzykiem dewelopera na rynku nieruchomości. W: Finansowanie działalności deweloperskiej. Aspekty praktyczne. Red. M. Bryx i Z. Krysiak. ZBP, Warszawa 2006.
 • Sitek E.: Formy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997.
 • Slater S.F., Zwirlein T.J.: Shareholder Value and Investment Strategy using the General Portfolio Model. "Journal of Management" 1992, December.
 • Smith A.R., McCarthy B.F.: Strategic Capital Allocation. CFO White Paper 2004.
 • Sobolewski L.: Fundusze inwestycyjne - nowe możliwości w nowym prawie. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. I. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław 2001.
 • Socha J.: Rynek, giełda, inwestycje. Olympus, Warszawa 1998.
 • Sopiński M.: Inwestorzy na rynkach nieruchomości. W: Zachodnie rynki nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Twigger, Warszawa 2004.
 • Soto (de) H.: Tajemnica kapitału. FijoRR Publishing, Warszawa 2002.
 • Stachura E.: Marketing na rynku nieruchomości. PWE, Warszawa 2007.
 • Struktura i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. W: Rynek pieniężny i kapitałowy. Red. I. Pyka. AE, Katowice 2000.
 • Szeremietiew G: Deweloper. W: Rynek nieruchomości i jego podmioty. Red. E. Gołąbska. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Śliwiński A., Śliwiński B.: Facility Management. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Śmietana K., Zagórska E., Ramian T: Typy inwestorów instytucjonalnych na rynku nieruchomości. W: H. Henzel, K. Śmietana, E. Zagórska, S. Bo-żek-Węglarz, T. Ramian: Inwestorzy instytucjonalni na rynku nieruchomości. AE, Katowice 2006.
 • Śmietana K.: Bezpośrednie i pośrednie formy inwestowania na rynku nieruchomości na przykładzie aktywności funduszy nieruchomości w Polsce. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. B. Bernaś. AE, Wrocław 2008.
 • Śmietana K.: Deweloper na rynku nieruchomości na przykładzie Francji. W: Strategie inwestowania w nieruchomości. Red. K. Dziworska, T.G. Geurts, P. Lorens. Urbanista, Warszawa 2007.
 • Śmietana K.: Nieruchomości przedsiębiorstw - nowoczesne koncepcje zarządzania. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. AE, Wrocław 2007.
 • Śmietana K.: Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego. W: Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty. AE, Katowice 2007.
 • Śmietana K.: Znaczenie developingu w aktywizacji rynku nieruchomości w Polsce. W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2003.
 • Tharp Van K., Barton D. R. Jr., Sjuggerud S.: Bezpieczne strategie inwestycyjne. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Towarnicka H.: Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. AE, Wrocław 2001.
 • Trojanowski D.: Nieruchomość komercyjna i jej miejsce. "Nieruchomości" Beck 2002, nr 4.
 • Trojanowski D.: Rola inwestycji deweloperskich w procesach rozwoju i rewitalizacji miast. W: Strategie inwestowania w nieruchomości. Red. K. Dziworska, T.G. Geurts, P. Lorens. Urbanista, Warszawa 2007.
 • Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny. Red. T. Michalski. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Werner W.A.: Funkcjonowanie firm developerskich na rynku budownictwa mieszkaniowego.
 • Werner W.A.: W ramionach bezpiecznego trójkąta. "Inwestor" 2001, nr 4.
 • Wilczek M.T.: Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym. AE, Katowice 2004.
 • Wiliamson O.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Wills P.C.: Corporate Real Estate Practice in Australia. "Journal of Corporate Real Estate" 2008, Vol. 10, No. 1.
 • Wiszniewski Z.: Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Olympus Warszawa 1994.
 • Załuski D.: Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych jako szansa odnowy miast polskich. W: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. T. Markowski. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2004.
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Red. I. Foryś. Poltext, Warszawa 2006.
 • Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Zawiła-Niedźwiecki J.: Podstawy zarządzania ryzykiem. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl
 • Zięba M.: Programy odnowy miejskiej jako projekty inwestycyjne. W: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami. Dydaktyka i badania. Red. A. Nalepka. AE, Kraków 2003.
 • Akty prawne
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne. Dz.U., nr 63, poz. 407 ze zm.
 • Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych fundusz emerytalny. Dz.U., nr 139, poz. 934 z późn. zm.
 • Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. z 9.11.2000, nr 113, poz. 1186.
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U., nr 124, poz. 1151.
 • Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Dz.U. z 24.06.2004.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2002, nr 113, poz. 1186, art. 3.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U., nr 44, poz. 201.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2002, nr 113, poz. 1186, art. 3.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Dz.U., nr 114, poz. 1192.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U., nr 70, poz. 819.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Dz.U., nr 146, poz. 1546.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U., nr 170, poz. 1651.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r . o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U. 1996, nr 11, poz. 62 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dz.U., nr 139, poz. 934.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 1994, nr 4, poz. 17.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dz.U. 2003, nr 99, poz. 919.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U., nr 121, poz. 591.
 • Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych. Dz.U., nr 96, poz. 478.
 • Ustawa z dnia 9 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U. 1993, nr 5, poz. 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163659554

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.