PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 51 Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych | 46--75
Tytuł artykułu

Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty metodologii badań jakościowych

Autorzy
Warianty tytułu
Some Chosen Theoretical and Practical Aspects of Qualitative Research.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono w zarysie przegląd metod jakościowych z uwzględnieniem aspektu informacyjnego i statystycznego oraz filozoficznego. Zaprezentowano ideę badań jakościowych, ujmując rozważania o niektórych sposobach ich przeprowadzania, ewaluacji i weryfikacji, przy wykorzystaniu metod statystyki klasycznej i optymalizacji statystycznej. (fragment tekstu)
EN
The review of qualitative research methods (taking into consideration some chosen ethical and statistical aspects) is presented in this paper. The idea of qualitative research and some ways of conducting of evaluation and verification by means of statistical methods are considered. The qualitative research is presented in different philosophical approaches but it is understood mostly as a study when a researcher analyses qualitative data like interviews, documents, results of participant observation or case study. The goal of qualitative research (in such an approach) is to understand or explain socio-economical or psychological phenomena. The understanding is treated as a specific form of explaining called either explaining or deductive or instrumental understanding. The idea of appearing and separation of qualitative versus quantitative methods comes from the observation that human being differs from the rest of surrounding world because of skills of communication, by using words and body language. A lot of researchers think that basing studies on questionnaires with quantified text responses may lead to the loss not only of valuable information but also of the sense of the research. The factors of knowledge truthfulness (truth criteria) in interpretative study are: agreement between the researcher and respondent; conviction about the correlation sense or opposite interpretation based on epistemological experience, knowledge, intuition, authority or insight (subjective criteria). The way of objectivity is the help of competent judges (competent interpreters) who should reach agreement concerning the sense of interpretation. The results of qualitative research may be generalized under certain conditions only - taking into account for example the methods of statistics and the methods of experimental planning using the criteria of optimisation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K., Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej, skrypt autoryzowany, Warszawa 1928.
 • Bartosz B., Metody jakościowe - nadzieje, dylematy i perspektywy, [w:] M. Straś-Romanowska, Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Prace Psychologiczne LIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 39-53.
 • Boland R., Information system use as an hermeneuticprocess, [w:] Qualitative research in information systems: a reader, red. M.D. Myers, D.E. Avison, Sage Publications, London 2002.
 • Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1997.
 • Burrell G., Morgan G., Sociological paradigms and organisational analysis, Heinemann, London 1979.
 • Clark P.A., Action research and organizational change, Harper and Row, London 1972.
 • Ferguson G.A., Takane Y., Statistical analysis in psychology and education (6th ed.), New York, McGraw-Hill 1989, s. 423.
 • Gable G., Integrating case study and survey research methods: an example in information systems, "European Journal of Information Systems", (3:2), 1994, s. 112-126.
 • Gephart R.P., Ethnostatistics: qualitative foundations for quantitative research, Sage 1988, London.
 • Hirschheim R., Newman M., Symbolism and information systems development: myth, metaphor and magic, [w:] red. M.D. Myers, D.E. Avison, Qualitative research in information systems: a reader, Sage Publications, London 2002.
 • http://www.rodzic-pracownik.p1/pl/article/l/Informacje_o_projekcie/; 15 luty 2007.
 • http://rynekpracy.pwr.wroc.pl/mod/resourcc/view.php?id=10; 17 luty 2007.
 • Kalton G., Collins M., Brook L., Experiments in wording opinion questions, "Applied Statistics", 1978, 27, 149-161.
 • Kamieński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] Metodologia pedagogiki społecznej, red. R. Wroczyński, T. Pilch, Wrocław 1974, s. 42.
 • Kaplan B., Maxwell J.A., Qualitative research methods for evaluating computer information systems, [w:] Evaluating health care information systems: methods and applications, red. J.G. Anderson, CE. Aydin, S.J. Jay, Sage, Thousand Oaks, CA, 1994, s. 45-68.
 • Keplingcr A., Kowal J., Kwestionariusz typu S- R do badania poczucia wstydu, Prace Psychologiczne XXXVIII, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, red. M. Dąbek, Perspektywy rozwoju psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim. Preferencje i zróżnicowanie podejść badawczych, Wrocław 1995, s. 311-320.
 • Kotarbiński T., Próba zastosowania pewnych pojęć prakseologicznych do metodologii pracy naukowej, Wybór pism, 1.1, Warszawa, 1957, s. 667.
 • Kowal J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, PWN, Warszawa-Wrocław 1998.
 • Kowal J., Niektóre etyczne, metodologiczne i pragmatyczne aspekty badań statystycznych, [w:] Etyczne i psychospołeczne aspekty badań rynkowych, red. J. Kowal, K. Węgłowska-Rzepa, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wrocław 2002a , s. 143-159.
 • Kowal J., Niektóre zagadnienia optymalizacji statystycznej w jakościowych badaniach społeczno-ekonomicznych, [w:] Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych, red. M. Laguna, B. Lachowska, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 57-87.
 • Kowal J., Szanse rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Unii Europejskiej (raport badawczy), [w:] Związki gospodarcze i grupy producenckie, red. D. Knecht, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wrocław 2005, s. 239-251.
 • Kowal J., Wielozmiennowe modele regresji w badaniach jakościowych w warunkach małej próby, [w:] M. Straś-Romanowska, Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Prace Psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 83-101.
 • Kowal J., Wybrane aspekty badań jakościowych w systemach informacyjnych, [w:] Wokół jakości życia, red. B. Bartosz, J. Klebaniuk, Wydawnictwo "Jakopol", Wrocław 2006, s. 173-203.
 • Kowal J., Kształtowanie charakteru społecznego a mechanizmy społeczne i rynkowe, [w:] R. Saciuk red., Psyche w sidłach iluzji. O psychoanalizie, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2318, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002b, s. 201-217.
 • Kowal J. (red.), Wybrane zagadnienia weryfikacji reprezentatywności prób w społeczno-ekonomicznych badaniach jakościowych. Metody i oprogramowanie komputerowe, Zeszyty Naukowe nr 12, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wrocław 2002.
 • Kowal J., Węgłowska-Rzepa K, The methodological aspects of creating the new research method based on choosing of pictures and the analysis of creative and recreative functions of narrative stories, [w:] Z. Knecht, "Gospodarka, Rynek, Edukacja" nr 10, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wrocław 2006a.
 • Kowal J., Węgłowska-Rzepa K, Mind types, archetypal symbols and creation of life images, 'PSYCHE AND IMAGINATION'; referat wygłoszony na międzynarodowej naukowej konferencji: A multi-disciplinary academic conference of jungian and post-jungian studies, 6th - 9th July 2006, Old Royal Naval College, University of Greenwich, LONDON UK, Sponsored by the University of Greenwich and the International Association for Jungian Studies (IAJS) and Routledgc; www.jungianstudies.org; 2006b.
 • Kuraś M., System informacyjny - system informatyczny. Co poza nazwą różni te dwa obiekty?, http://ki.ae.krakow.pl/~kurasm/artykuly/SI-vs-SIT.pdf; 2006.
 • Kuraś M., Jakość danych a jakość informacji, Systemy Informatyczne nr 1/87, SPIS '87, Jakość danych w systemach informacyjnych, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Państwowej Informacji Statystycznej 1987.
 • Morcy N.C., Luthans R, An emic perspective and ethnoscience methods for organizational research, "Academy of Management Review" (9:1), January 1984, s. 27-36.
 • Markus M.L., The qualitative difference in information systems research and practice, [w:] Information systems and qualitative research, red. A.S. Lee, J. Liebenau, J.I. DeGross, Chapman and Hall, London 1997, s. 11-27.
 • Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1970, s. 214.
 • Orlikowski W.J. & Baroudi J.J., Studying information technology in organizations: research approaches and assumptions, "Information Systems Research" (2) 1991, s. 1-28.
 • Orlikowski W., Baroudi J.J., Studying information technology in organizations: research approaches and assumptions, [w:] Qualitative research in information systems: a reader, red. M.D. Myers, D.E. Avison, Sage Publications, London 2002.
 • Paluchowski J., Metodologiczne problemy analizy treści, [w:] Metody jakościowe w psychologii współczesnej, red. M. Straś-Romanowska, Prace Psychologiczne LIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 55-57.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1977, s. 116.
 • Qualitative research in information systems: a reader, red. M.D. Myers, D.E. Avison, Sage Publications, London, 2002.
 • Ragin C.C., The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies, University of California Press, Berkeley and London 1987.
 • Rapoport R.N., Three dilemmas in action research, "Human Relations", (23:4), 1970, s. 499-513.
 • Richard J., Boland Jr., Information system use as an hermeneutic process, [w:] red. M.D. Myers, D.E. Avison, Qualitative research in information systems: a reader, Sage Publications, London, 2002.
 • Runyan W., McKinley W., Historia życia a psychobiografia, Warszawa, PWN 1992, s. 163.
 • Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1974, s. 244.
 • Straś-Romanowska M., Hermenutyka w psychologicznych badaniach jakościowych, [w:] Hermeneutyka a psychologia, red. A. Gałdowa, Wydawnictwo UJ, Kraków 1997.
 • Straś-Romanowska M., O metodzie jakościowej w kontekście rozważań na tożsamością psychologii, [w:] Metody jakościowe w psychologii współczesnej, red. M. Straś-Romanowska, Prace Psychologiczne LIII, Acta Universitatis Wratislaviensis no. 2263, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 16-32.
 • Straub D., Gefen D., Boudreau M.-C, The ISWorld quantitative, positivist research methods website, http://dstraub.cis.gsu.edu:88/quant/; 2004.
 • Such J., O uniwersalności praw nauki. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 89 (I wyd.); PWN, Warszawa 1972, s. 398 (II wyd.).
 • Sudman S., Applied sampling, Academic Press, New York 1976.
 • Sudman S., Sampling in the Twenty-First Century, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 27, no. 2, 269-277(1999).
 • Taguchi G., On-line Quality Control During Production, Japanese Standards Association, Tokyo, Japan, 1981.
 • Taguchi G., Wu Y, Introduction to Off-line Quality Control, Central Japan Quality Control Association, Nagaya, 1979.
 • Walsham G., Interpretive case studies in IS research: nature and method, [w:] red. M.D. Myers, D.E. Avison, Qualitative research in information systems, a reader, Sage Publications, London 2002.
 • Wawrzynek J., Uwagi o efektywności planowania eksperymentów, "Przegląd Statystyczny" 1977, XXVI, s. 111-125.
 • Węgłowska-Rzepa K, Kowal J., A vision of oneself and of the world-constructive and reconstructive function of narrative stories, [w:] Z. Knecht, "Gospodarka, Rynek, Edukacja" nr 10, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja, Wrocław 2005, s. 6-12.
 • Yin R.K., Case study research, design and methods, 3rd ed., Newbury Park, Sage Publications, 2002.
 • Zając K, Metody opisu statystycznego, PWE, Warszawa 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164663748

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.