PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | z. nr 13 | 139--149
Tytuł artykułu

Trendy vyvoja na slovenslom trhu prace a vyzvy pre 21. storocie

Warianty tytułu
Trendy rozwojowe na słowackim rynku pracy a wyzwania XXI wieku
Labour Market Trends in Slovakia and Challenges for the 21st Century
Języki publikacji
SK
Abstrakty
Rezultaty wykorzystania odnowionej Strategii Lizbońskiej dla wzrostu i zatrudnienia będą uzależnione od realizacji procesów reform, które doprowadzą do przyśpieszenia wzrostu gospodarczego, powstania nowych miejsc pracy i zatrudnienia. Dążąc do realizacji Strategii Lizbońskiej należy sobie uświadomić, że łączy ona trzy elementy: wzrost gospodarczy, spójność społeczną i zachowanie środowiska naturalnego. Wsparcie konkurencyjności, tworzenie nowych miejsc pracy i realizacja odpowiedniej polityki środowiskowej skoncentrowane jest na rozwoju tych elementów. Unia Europejska dąży do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, do uzyskania konkurencyjności i eliminacji zróżnicowania społecznego. Efektywna realizacja celów polityki zatrudnienia, które stanowią cześć Narodowego programu reform we wszystkich czterech jego obszarach (nowoczesna polityka edukacyjna, osiągniecie wysokiej stopy zatrudnienia, sprostanie zmianom demograficznym i społeczne włączenie) może sprzyjać wzrostowi konkurencyjności Słowacji. Z drugiej strony, wzrastające zatrudnienie będzie możliwe przy założeniu, że nastąpi rzeczywisty rozwój konkurencyjności gospodarki. Oczekiwany wzrost zatrudnienia w granicach 1% - 2% rocznie może zostać osiągnięty w szczególności poprzez: rozwój gospodarki opartej na wiedzy, działalność B&R, innowacje, zastosowanie ICT, obniżenie podatków i obciążeń socjalnych gospodarstw domowych o najniższych dochodach, synchronizowanie pracy i życia rodzinnego, wzrost jakości zasobów ludzkich obejmujący nowoczesną edukację. Od niemal dekady znany jest wpływ nieefektywności struktury produkcji i wykorzystania PKB oraz niskiej produktywności gospodarki Słowacji na tworzenie miejsc pracy i ich jakość. Kreacja trwałych miejsc pracy i wzrastający poziom wykształcenia jako cel globalny stanowi niezbędny instrument zapewniania szans w uwarunkowaniach globalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The results of implementation of the renewed Lisbon Strategy for a growth and employment will depend on reform process, which will bring increased economic growth, new job opportunities and employment. While pursuing the Lisbon Agenda it is necessary to take into account three elements: economic growth, social cohesion and environmental sustainability. The support for competitiveness, creation of new jobs and using of appropriate environmental policy are focused on development of these elements. The European Union aims to create a knowledge-based economy, to increase competitiveness and eliminate social differences. The successful implementation of employment policy which is a part of a national reform program in all four fields (i.e. modern education policy, achievement of high employment rate, addressing the challenges of demographic change and social inclusion), can contribute towards increased Slovak competitiveness. On the other hand the increased employment will be possible if there is a successful development of economic competitiveness. The expected employment rate growth of 1 % - 2% a year can be achieved through: development of knowledge-based economy, results of R&D, innovation, implementation of ICT, decreasing taxes and social contributions for low-income households, synchronization of work and family life, increasing quality of labour force including modern education. Slovak economy is known for its low efficiency as far as the structure of production, the usage of GDP and, finally, the productivity on job creation and its quality arc concerned. The creation of qualitative job offers and the increased education level are considered to be necessary tools for providing equal chances under conditions of globalization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
139--149
Opis fizyczny
Twórcy
  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Ekonomická univerzita v Bratislave
Bibliografia
  • Rievajova E. a kolektiv [2006], Teoria a politika zamestnanosti, Bratislava, Ekonom.
  • Trh prace vcera, dnes a zajtra [2006], Bratislava, Institut socialnej politiky, MPSVR SR.
  • Strategia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, Bratislava, Ministerstvo financii SR, februar 2005.
  • Akćny pian trvalo udrzatel'neho rozvoja v Slovertskej republikę na roky 2005 aż 2010, Bratislava, Urad vlady SR, jun 2005.
  • Narodny program reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 az 2008, Bratislava, Ministerstvo financii SR, Urad vlady SR, október 2005.
  • Konvergencny program Slovensku na roky 2005-2010 [2005], Bratislava, MF SR.
  • Operacny program Zamestnanost a socialna inkluzia [2007], Bratislava, MPSVR SR.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164806304

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.