PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. nr 14 | 172--186
Tytuł artykułu

Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych

Warianty tytułu
The Institutional Conditions of Territorial Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucje kontrolują i porządkują ludzkie zachowania, zwiększając stopień ich przewidywalności, tym samym stwarzając warunki do racjonalnego działania i wzrostu produktywności. W ten sposób uwidacznia się ich związek z kategorią konkurencyjności terytorialnej, której podstawą jest produktywność, efektywność wykorzystania zasobów, przekładająca się w ostateczności na poziom życia mieszkańców i wzrost PKB per capita. Czynniki instytucjonalne sytuują się w całej gamie czynników określających konkurencyjność, należąc do grupy tzw. czynników aktywnych, wpływających na sposób wykorzystania zasobów, ich produktywność. Bazując na zależnościach między instytucjami a konkurencyjnością wyodrębnić można dwa podstawowe kanały transmisji wpływu instytucji na rozwój gospodarczy i konkurencyjność, którymi są koszty transakcyjne a także, zdaniem autora referatu, kapitał intelektualny (składający się w swej strukturze z kapitału: ludzkiego, społecznego, strukturalnego i relacji), wpływający znacząco na zachowania organizacyjne (kulturę przedsiębiorczości, współdziałanie w ramach powiązań sieciowych, stosunek do pracy, polityki, odporność na korupcję, klimat inwestycyjny) . Poziom kosztów transakcyjnych w istotny sposób wpływa na przyciąganie kapitału zewnętrznego do danego terytorium (kraje, regiony oceniane są na podstawie czynników, które decydują o kosztach prowadzonej działalności gospodarczej). Państwa, regiony poprzez rozwiązania instytucjonalne konkurują o inwestycje przedsiębiorstw (konkurencyjność instytucjonalna), zwłaszcza zaawansowanych technologicznie korporacji transnarodowych. Ważne jest, by nie wpaść w pułapkę konkurowania poprzez tworzenie przywilejów(zjawisko szantażowania sektora publicznego ze strony sektora prywatnego o przywileje w zamian za lokalizację działalności). (abstrakt oryginalny)
EN
Institutions control and put in order people's behaviours, making them more predictable, and so they create conditions for rational actions and increase of productivity. In this way there can be shown their connection with territorial competitiveness which is based on productivity, efficiency of usage of resources, leading to high life level and increase of GDP per capita. Institutional factors are set among many other factors of competitiveness, they belong to the group of so called active factors influencing the way of usage of resources and their productivity. Basing on connections between institutions and competitiveness there can be specified two main transmission channels of the institutions' influence on economic development and competitiveness, that are: costs of transactions and also, by the author of the paper, intellectual capital (that is constituted by human, social, structural and relationships capital) that essentially influences organizational behaviours (culture of entrepreneurship, cooperation within net connections, attitude to work, policy, resistance to corruption and investment climate). The level of costs of transactions essentially influences the process of attracting external capital to the specified territory (countries, regions are assessed basing on factors that decide about the costs of economic activity). Countries, regions compete in the sphere of their institutions about investment of enterprises (institutional competitiveness), especially taken by technologically advanced international corporations. It is important to avoid the trap of competing by creation of privileges (phenomena of blackmailing public sector by the private one into privileges in case of enterprise location). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
172--186
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bal-Woźniak T., 2006, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, wyd. Printgroup, Szczecin.
 • Bieńkowski W., 2006, Wpływ instytucji na rozwój gospodarczy i konkurencyjność krajów postkomunistycznych. Kilka Uwag w odniesieniu do Polski i Rosji, "OPTIMUM. Studia Ekonomiczne", nr 2 (30).
 • Bossak J.W., Bieńkowski W., 2004, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Chmielak A., 2002, Instytucjonalne podstawy trwałości rozwoju gospodarczego, Rozprawy Naukowe Seria I Nr 1, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Competitiveness Factor and Criteria, [za:] http://www.imd.ch/research/publications/wcy/Factors_and_criteria.cfm (stan na dzień 15.09.2008).
 • Domański S. R., 2001, Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Europäische Kommission, 1999, Der sechste periodischer Bericht über die sozioökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der Gemeinschaft, Brüssel.
 • Gardiner В., Martin R., Tyler P., Januar 2004, Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions, Cambridge Econometrics, Cambridge.
 • Garelli S., 2006, Competitiveness of Nations: The Fundamentals [w:] IMD World Competitiveness Yearbook 2006, WCC.
 • Gruszewska E., 2004, Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego, "OPTIMUM - Studia Ekonomiczne" nr 1 (21).
 • Holmes K.R., Feulner E.J., O'Grady M.A., 2008, 2008 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc., Washington, D.C. [za:] http://www.heritage.org/index (stan na dzień 15.09.2008).
 • Jewtuchowicz A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Markowski T., 1996, Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, pr. zbior., Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Markowski T., Stawasz D. (red.), 2001, Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Meredyk K., 2001, Przesłanki wzrostu konkurencyjności gospodarki Polski [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji w Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, t. II, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
 • North D.C. 1997, The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem, "Wider Annual Lectures", vol. 1, Helsinki.
 • Pietrzyk I., 2001, Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Przybylski M., Hyundai wolał Słowację niż Polskę, "Rzeczpospolita" 02.03.2004.
 • The World Bank, 2007, Doing Business 2008. Comparing Regulation in 178 Economies, Washington D.C.
 • Williamson O.E., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa.
 • Winiarski В., 1999, Konkurencyjność: Kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wodecki A., 2007, Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny, Lublin.
 • World Economic Forum, 2006, The Global Competitiveness Report 2006.
 • World Economic Forum, 2007, The Global Competitiveness Report 2007-2008.
 • Yeager T.J., 1999, Institutions, Transition Economies and Economic Development, Westview Press, Boulder Colorado, Oxford.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164916505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.