PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 8 | 73--91
Tytuł artykułu

Współczesna geografia ekonomiczna a ekonomia heterodoksyjna

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zmiany sytuacji problemowej we współczesnej ekonomii i geografii ekonomicznej, a następnie na przykładzie wybranych koncepcji ukazano próby rozwiązania tych problemów na gruncie koncepcji heterodoksyjnych. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
73--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Acs Z. J., Innovation and the Growth of Cities, Edward Elgar, Cheltenham 2002.
 • Andersson A., Creativity and Regional Development, "Papers in Regional Science" 1985, t. 56, nr 1.
 • Boschma R.A., Frenken K., Why is Rconomic Geography not an Evolutionary Science? Towards an Evolutionary Economic Geography, "Journal of Economic Geography" 2006, t. 6, nr 3.
 • Boschma R.A., Lambooy J.G., Evolutionary Economics and Economic Geography, "Journal of Evolutionary Economics" 1999, t. 9, nr 4.
 • Braun В., Building Global Institutions: The Diffusion of Management Standards in the World Economy - An Institutional Perspective [w:] Linking Industries across the World: Processes of Global Networking, red. C.G. Alvstam, E.W. Schamp, Ashgate, Aldershot 2005.
 • Chojnicki Z., Dylematy metodologiczne geografii, "Przegląd Geograficzny" 1984, t. 56, nr 3-4.
 • Chojnicki Z., Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce, "Przegląd Geograficzny" 1996, t. 68, nr 1-2.
 • Chojnicki Z., Methodological Problems of Polish Economics in the Postwar Period, F.I.T. Discussion Papers, 1997, nr 2, Frankfurter Institut für Transformationsstudien, Frankfurt 1997.
 • Chojnicki Z., O geografii [w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, red. B. Domański, W. Widacki, Instytut Geografii UJ, Kraków 1999.
 • Chojnicki Z., Perspektywiczne problemy badawcze geografii [w:] Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, red. B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień, Instytut Geografii UJ, Kraków 2000.
 • Chojnicki Z., Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego [w:] Polonia, quo vadis? red. A. Kukliński, Studia Regionalne i Lokalne, t. 12, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1993.
 • Chojnicki Z., Problematyka metodologiczna przedmiotu geografii [w:] Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005.
 • Cooke P., Knowledge Economies: Clusters, Learning and Cooperative Advantage, Routledge, London 2002.
 • Czyż Т., Główne problemy badawcze polskiej geografii społeczno-ekonomicznej i ich ewolucja [w:] Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, red. Z. Chojnicki, Bogucki Wydawnictwo "Naukowe, Poznań 2004.
 • Dicken R, Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy, Sage, London 2007.
 • Domański В., Economic Trajectory, Path Dependency and Strategic Intervention in an Old Industrial Region: The Case of Upper Silesia [w:] Recent Advances in Urban and Regional Studies, red. R. Domański, Studia Regionalia, nr 12, Polish Academy of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning, Warszawa 2003.
 • Domański В., Geografia przedsiębiorstw - niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej [w:] Geografia - człowiek - gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii UJ, Kraków 1997.
 • Domański B., The Impact of Spatial and Social Qualities on the Reproduction of Local Economic Success: The Case of the Path Dependent Development of Gliwice [w:] Studies in Local and Regional Development, red. B. Domański, Prace Geograficzne, nr 106, Instytut Geografii UJ, Kraków 2000.
 • Domański B., Nowe idee w światowej geografii społeczno-ekonomicznej [w:] Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, red. Z. Chojnicki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 • Domański R., Czynniki optymizmu w modelowaniu długookresowego rozwoju trwałego i zrównoważonego (podtrzymywalnego), "Przegląd Geograficzny" 2007, t. 79, nr 3-4.
 • Essletzbichler J., Rigby D.L., Exploring Evolutionary Economic Geographies, "Journal of Economic Geography" 2007, t. 7, nr 5.
 • Frenken K., Boschma R.A., A Theoretical Framework for Evolutionary Economic Geography: Industrial Dynamics and Urban Growth as a Branching Process, "Journal of Economic Geography" 2007, t. 7, nr 5.
 • Glaeser E.L., Kolko J., Saiz A., Consumer City, "Journal of Economic Geography" 2001, t. l, nr 1.
 • Gordon I.R., McCann P., Innovation, Agglomeration, and Regional Development, "Journal of Economic Geography" 2005, t. 5, nr 5.
 • Gwosdz K., Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno-ekonomicznej, "Przegląd Geograficzny" 2004, t. 76, nr 4.
 • Gwosdz K., Pozytywne i negatywne ścieżki (virtuous and vicious paths) -próba zastosowania teorii zależności od ścieżek (paths dependency) do wybranych miast konurbacji górnośląskiej [w:] Wymiar i współczesne interpretacje regionu, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań 2003.
 • Hayter R., The Dynamics of Industrial Location: The Factory, the Firm, and the Production System, Wiley, Chichester 1997.
 • Heilbrun J., Gray C.M., The Economics of Art and Culture, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 • Hockuba Z., Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu? [w:] Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości, red. A. Wojtyna, VII Kongres Ekonomistów Polskich, РТЕ, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 • Hodgson G.M., Evolution and Institutions: On Evolutionary Economics and the Evolution of Economics, Edward Elgar, Cheltenham 1999.
 • Holt-Jensen A., Geography - History and Concepts: A Student's Guide, Sage, London 1999.
 • Hotz-Hart В., Innovation Networks, Regions, and Globalization [w:] Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press, New York 2000.
 • Innovation and Social Learning: Institutional Adaptation in an Era of Technological Change, red. M.S. Gertler, D.A. Wolfe, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2002.
 • Kłoskowska A., Kultura masowa, PWN, Warszawa 2006.
 • Kwaśnicki W., Ekonomia ewolucyjna - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej [w:] Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości? red. A. Wojtyna, VII Kongres Ekonomistów Polskich, РТЕ, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 • Lambooy J.G., Global Markets and Urban Economies: A New Paradox? "Concepts and Methods in Geography" 1992, nr 4.
 • Lambooy J.G., Boschma R.A., Evolutionary Economics and Regional Policy, Annals of Regional Science 2001, t. 35, nr 1.
 • Landreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
 • Laulajainen R.L, The Regulation of International Finance [w:] Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press, New York 2000.
 • Lisowski A., Geografia społeczno-ekonomiczna a nauki społeczne [w:] Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, red. Z. Chojnicki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 • Lisowski A., Tendencje dezintegracyjne i integracyjne we współczesnej geografii człowieka, "Przegląd Geograficzny" 1996, t. 69, nr 3-4.
 • Liszewski S., Stan dyskusji polskich geografów na temat jedności i zakresu pojęciowego współczesnej geografii (na początku XXI wieku) [w:] Geografia u progu XXI wieku, red. A. Jackowski, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2004.
 • MacKinnon D., Cumbers A., Chapman K., Learning, Innovation and Regional Development: A Critical Appraisal of Recent Debates, "Progress in Human Geography" 2002, t. 26, nr 3.
 • MacLeod G., In What Sense a Region? Place Hybridity, Symbolic Shape, and Institutional Formation in (post-)Modern Scotland, "Political Geography" 1998, t. 17, nr 7.
 • Maik W., Aktualne problemy rozwoju geografii w świetle jedności i tożsamości dyscypliny [w:] Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, red. S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008.
 • Maik W., Główne problemy i pojęcia geografii [w:] Geografia u progu XXI wieku, red. A. Jackowski, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2004.
 • Mansvelt J., Geographies of Consumption: Citizenship, Space and Practice, "Progress in Human Geography" 2008, t. 32, nr 1.
 • Martin R., Economic Theory and Human Geography [w:] Human Geography: Society, Space, and Social Science, red. D. Gregory, R. Martin, G. Smith, Macmillan, Basingstoke 1994.
 • Martin R., Institutional Approaches in Economic Geography [w:] A Companion to Economic Geography, red. E. Sheppard, T.J. Barnes, Blackwell, Oxford 2000.
 • Martin R., The 'New Economic Geography': Challenge or Irrelevance? "Transactions of the Institute of British Geographers" 1999, t. 24, nr 4.
 • Martin R., Sunley P., Path Dependence and Regional Economic Evolution, "Journal of Economic Geography" 2006, t. 6, nr 4.
 • Męczyński M., Przestrzenne zróżnicowanie i dyfuzja technologii informacyjno-komunikacyjnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 • Morgan K., The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, Regional Studies 1997, t. 31, nr 5.
 • Paasi A., The Institutionalization of Regions: A Theoretical Framework for Understanding the Emergence of Regions and the Constitution of Regional Identity, "Fennia" 1986, t. 164, nr 1.
 • Paczocha J., Rogowski W., Reglamentacja gospodarki polskiej w latach 1989-2003, Materiały i Studia, nr 187, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2005.
 • Ratajczak M., Wstęp [w:] Współczesne teorie ekonomiczne, red. M. Ratajczak, AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Schienstock G., Mechanizmy zależności od ścieżki a proces tworzenia nowej ścieżki rozwoju - na przykładzie Finlandii [w:] Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Scott A.J., The Cultural Economy of Cities, "International Journal of Urban and Regional Research" 1997, t. 21, nr 2.
 • Stachowiak K., Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 • Stachowiak K., Podejście instytucjonalne w geografii ekonomicznej i badaniach regionalnych [w:] O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, red. T. Stryjakiewicz, T. Czyż, Biuletyn KPZK PAN, nr 237, Warszawa 2008.
 • Storper M., The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, The Guilford Press, New York 1997.
 • Stryjakiewicz T., Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Seria Geografia, nr 61, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 • Stryjakiewicz T., Konsekwencje globalizacji w skali regionalnej i lokalnej jako przedmiot badań geografii ekonomicznej [w:] Geografia a przemiany współczesnego świata, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, WSG, Bydgoszcz 2007.
 • Stryjakiewicz T., Orientacja instytucjonalna w geografii ekonomicznej i jej znaczenie w analizie procesów transformacji struktur przestrzennych [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Kraków 2007.
 • Stryjakiewicz T., Problemy geografii ekonomicznej w Polsce w okresie transformacji [w:] Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych, red. J.J. Parysek, H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1998.
 • Understanding Silicon Valley: The Anatomy of an Entrepreneurial Region, red. M. Kenney, U. von Burg, Stanford University Press, Stanford 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165194063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.