PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 122
Tytuł artykułu

Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązania)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono rodzaje problemów występujących w wycenie wartości niematerialnych: problemy z metodyczną podstawą określania wartości, z klarownością postępowania badawczego, z pozyskiwaniem danych i ich mierzalnością, z ustaleniem perspektywy czasowej, z zależnościami pomiędzy zarządzaniem kapitałem ludzkim a oceną jego wartości oraz z uwzględnieniem realiów ekonomicznych i trendów zarządzania.
Rocznik
Strony
122
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Ackermann K.-F. (2003). Der Wer des Humankapitals bestimmen. "Personalwirtschaft", nr 9.
 • Amram M., Howe K.M. (2003). Real Options Valuations: Taking Out the Rocket Science. "Strategie Finance", nr 2.
 • Antczak Z. (2004). Kapital intelektualny przedsiębiorstwa. Antykwa, Warszawa-Kluczbork.
 • Barabasz K. (2003). Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie controllingu personalnego. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 4.
 • Bechtel R. (2006). Humankapitalberechnung zwischen Markt- und Ressourcenorientierung. Eine axiomatische Integration. Rainer Hampp Verlag, München.
 • Becker B.B., Huselid M.A., Ulrich D. (2002). Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E. (2000). W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy".
 • Bochniarz P., Gugała K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Poltext, Warszawa.
 • Bonsiep W., Fischer T., Klich J. (2000). Implementacja zrównoważonej karty wyników w praktyce przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M. (2002). Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Twigger, Warszawa.
 • Borowiecki R., Jaki A. (1993). Metody wyceny przedsiębiorstw - próba systematyki. "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Bratnicki M. (2000). Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Triada, Dąbrowa Górnicza.
 • Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 • Brummet R.L., Flamholtz E.G., Pyle CP. (1968). Human Resource Measurement: A Challenge for Accountants. "The Accounting Review", vol. 42.
 • Brummet R.L., Flamholtz E.G., Pyle CP. (1969). Human Resource Accounting: A Tool to Increase Managerial Effectiviness. "Management Accounting", vol. 50.
 • Bukowitz W.R., Williams R.L. (2000). The Knowledge Management Fieldbook. Financial Time, Prentice Hall, London.
 • Cascio W.F. (2001). Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Chmielnicki A. (1999). Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej. PWN, Warszawa.
 • Cisek G. (2006). Personalwirtschaftliche Programmpolitik. "Personal", nr 6.
 • Clutterbuck D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. (2004). M. Sierpińska (red.). Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Controlling w działalności przedsiębiorstwa. (2004). E. Nowak (red.). PWE, Warszawa.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997). Wycena. Mierzenie i kształtowanie wartości firmy. Wig-Press, Warszawa.
 • Cornell B. (1999). Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. K.E. Liber, Warszawa.
 • Cox J., Ross S., Rubinstein M. (1979). Option Pricing: A Simplified Apprroach. "Journal of Financial Economics".
 • Cwynar A., Cwynar W. (2002). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia. FRRwP, Warszawa.
 • Czynnik ludzki w procesie zarządzania innowacjami. (2003). A. Sosnowska (red.). Szkoła Główna Handlowa, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. Tom LXXXV, Warszawa.
 • Dearden J. (1960). Problem in Decentralized Profit Responability. Harvard Business Review, vol. 38.
 • Diefenbach T. (2003). Kritik und Neukonzeption der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf sozialwissenschaftlicher Basis. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.
 • Dobiegała-Korona B., Herman A. (2006). Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
 • Dobija D. (2003). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dobija M. (1998). How to place human resources into the balance sheet? "Journal of Human Resource Costing and Accounting", nr 3 (1).
 • Dobija M. (2002). Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości. "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Doyle P. (2003). Marketing wartości. Feiberg SJA, Warszawa.
 • Dudycz T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • Dżurak P., Stanoch E.R. (2001). Zrównoważona karta dokonań. "Personel i Zarządzanie", nr 3.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa.
 • Esselborn R.F., Henke M. (2001). Humancapital: Berechnung und Bewertung wirtschaftlicher, fachlicher und persönlicher Eignung. Freiburg/Leipzig.
 • Fazalgić A. (2004). Studium porównawcze wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego. "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (118).
 • Fazlagić A. (2005). Jakościowe i ilościowe metody pomiaru kapitału intelektualnego. "Problemy Jakości", nr 9.
 • Fischer-Winkelmann W.F., Hohl E.K. (1982). Konzepte und Probleme der Humanvermögensrechnung. "Betriebswirtschaft", nr 51/52, s. 2639.
 • Fitz-enz J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Flamholtz E.G. (1971). A model for human resource valuation: a stochastic process with the service rewards. "Accounting Review", nr 46.
 • Flamholtz E.G. (1985). Human Resource Accountin. Advances in Cconcepts, Methods, and Applications. San Francisco, Jossey-Bass Inc.
 • Flamholtz E.G. (2001). Human Resource Accounting: advances in concepts, methods, and applications. Boston.
 • Freiling J. (1978). Human Resource Accounting. Dysertacja, Kassel.
 • Friedag Herwig R., Schmidt W. (2004). My balanced scorecard: moja strategiczna karta wyników. C.H. Beck, Warszawa.
 • Gebauer M. (2005). Unternehmensbewertung auf der Basis von Humankapital. Josef Eul Verlag, Lohmar-Köln.
 • Głuszek E. (2004). Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. AE, Wrocław.
 • Griffin R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.
 • Grodzicki J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Grübel D., North K., Szogs G. (2004). Intellectual Capital Reporting - ein Vergleich von vier Ansätzen. "Zeitschrift für Organisation", nr 1.
 • Hahn D., Krystek U. (2000). Früherkennungssysteme und KonTra G.D. Dörner, P. Horväth (red.). Praxis des Risikomanagements, Stuttgart.
 • Harari O. (2002). Value in the new economy. Część 1 i 2, http://mworld.mce.be
 • Harrison S., Sullivan P.H. (2000). Profiting from Intellectual Capital. Learning from Leading Companies. "Journal of Intellectual Capital", nr 1.
 • Hekimian J.S., Jones C. (1967). Put people on your balance sheet. "Harvard Business Review", vol. 45.
 • Hermanson R.H. (1964). Accounting for Human Assets. Occasional Paper nr 14, Graduate School of Business Administration, East Lansing Michigan.
 • Hofman-Bang P., Martin H. (2005). IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego. "E-mentor".
 • Hommel U., Pritsch G. (2001). Investitionsbewertung und Unternehmensführung mit dem Realoptionsansatz. W: "Handbuch Corporate Finance". A.-K. Achleitner, G.F. Thoma, Köln.
 • International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experiences. (1999). Issues and Prospects Organization for Economic, Co-operation and Development, Guidelines and instructions for OECD symposium, OECD, Amsterdam, Paris.
 • Jacukowicz Z. (2002). Praca i jej opłacanie. System taryfowy. Przykładowy taryfikator kwalifikacyjny. ODiDK, Gdańsk.
 • Jaggi B., Lau H. (1974). Toward a model for human resource valuation. "Accounting Review", vol. 49.
 • Jaki A. (2006). Ocena efektywności a kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe nr 731. Prace z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw. AE, Kraków.
 • Jaki A. (2006). Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Jakość zarządzania przedsiębiorstwem. (1999). A. Sajkiewicz (red.). SGH, Warszawa.
 • Jakość zasobów pracy, kultura, kompetencje, konkurencyjność. (2002). A. Sajkiewicz (red.). Poltext, Warszawa.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. ODDK, Gdańsk 2002.
 • Jochmann W., Kötter P.M., Dievernich F. (2006). Besser berichten. "Personal", 2006.
 • Jurczak J. (2006). Kapitał intelektualny w organizacji przyszłości. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 11.
 • Kamela-Sowińska A. (1996). Wartość firmy. PWE, Warszawa.
 • Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. (2003). M. Rybak (red.). Poltext, Warszawa.
 • Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. (2004). M. Juchnowicz (red.). Poltext, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2001). Strategiczna Karta Wyników. Balanced Scorecard. Praktyka. CIM, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2002). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2004). Czy niematerialne zasoby współgrają ze strategią twojej firmy? "Harvard Business Review".
 • Kasiewicz S. (2005). Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym. SGH, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Pawłowicz L. (2003). Zarządzanie wartością w dobie kryzysu. CeDeWu, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006). Kapitał intelektualny - spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Koppel P. (2007). Diversität als Ressource nutzen. "Personal", nr 1.
 • Kotler P. (2005). Marketing. Rebis, Poznań.
 • Kowalczyk A., Nogalski B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa.
 • Kozińska A.M., Żor A. (1998). Niewidzialne aktywa organizacji. Projekt, Warszawa.
 • Krupski R. (2005). Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. PWE, Warszawa.
 • Kufel M. (1992). Metody wyceny przedsiębiorstw. Park, Bielsko-Biała.
 • Kwiatkowski S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna. PWN, Warszawa.
 • Lev B., Schwartz A. (1971). On the use of the economic concept of human capital in financial statements. "Accounting Review", nr 46.
 • Likert R.M., Bowers D.G. (1973). Improving the Accuracy of P/L Reports by Estimating the Change in Dollar Value of the Human Organization. "Michigan Business Review", vol. 25.
 • Lipka A. (1997). Konta inwestycji osobowych. Metody mierzenia wartości pracowników. "Personel", nr 3.
 • Lipka A. (2000). Raz w górę, raz w dół. Nietradycyjna koncepcja kariery jako propozycja nie tylko dla starszych pracowników. "Personel i Zarządzanie", nr 15/16.
 • Lipka A. (2005). W stronę kwalitologii zasobów ludzkich. Difin, Warszawa.
 • Lipka A. (2007). Kryteria porównywania metod wyceny wartości kapitału ludzkiego. W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania. M. Czerwińska (red.). Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Lipka A. (2007). Nowsze metody wyceny kapitału ludzkiego. "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Lipka A., Waszczak S. (2007). Kierunki ewolucji wyceny kapitału ludzkiego. W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania. M. Czerwińska (red.). Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Listwan T. (1998). Strategie personalne. W: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. R. Krupski (red.). AE, Wrocław.
 • Lowe J. (1999). Inwestowanie w wartość. K.E. Liber, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2005). Wycena przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Malara Z. (2006). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malinowska U. (2001). Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2000). Kształtowanie wartości firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2005). Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. A. Szablewski, R. Tuzimek (red.). Poltext, Warszawa.
 • Martin J.E., Heaulme P.-F. (1998). Risk Management: Techniques for Managing Project Risk. Field Guide to Project Management. Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Mayo A. (2001). The Human Value of the Enterprise. Valuing People as Assets. Monitoring, Measuring, Managing. Nivcholas Brealey, London.
 • Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. (2006). W. Błaszczyk (red.). PWN, Warszawa.
 • Metody wyceny przedsiębiorstw - zarys teorii a praktyka. (2000). D. Zarzecki (red.). Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. (2007). M. Panfil, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 • Michalski M. (2001). Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. WIG-Press, Warszawa.
 • Michna A. (2003). Nośniki wartości firmy - budowa strategii maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Michna A. (2005). Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej. J. Bieliński (red.). CeDeWu, Warszawa.
 • Mikuła B. (2006). Organizacja oparta na wiedzy. AE, Kraków.
 • Moxter A. (1983). Grundsätze ordungsgemäßiger Unternehmensbewertung. Wiesbaden.
 • Müller S. (2007). Wycena wartości kapitału ludzkiego za pomocą formuły z Saarbrucken. Referat przygotowany na konferencję naukową: "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego", 22 czerwca 2007, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Ng I., A. Dastmalchain (2001). Organizational Flexibility In Western and Asian Firms, An Examination of Control and Safeguard Rules in Five Countries. "Canadian Journal of Administrative Sciences". No. 18, vol. 1.
 • Nita B. (2007). Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • Nowak E. (2003). Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa.
 • Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. (2006). L. Zbiegień-Maciąg (red.). Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. (2003). E. Urbańczyk (red.). Kreos, Szczecin.
 • Peemöller V.H., Beckmann C. (2001). Der Realoptionsansatz. W: Praxisbuch der Unternehmensbewertung. V.H. Peemöller (red.). Herne.
 • Persch P.-R. (2003). Die Bewertung von Humankapital - eine kritische Analyse. Rainer Hampp Verlag, München-Mering.
 • Perspektywa klienta i inwestora. M. Panfil, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 • Pfau B.N. (2001). Measuring the link between human capital and shareholder value. "Journal of Cost Management", vol. 15.
 • Philipps G., Windheim J. (2003). Balanced Scorecard zur Cost Center Steuerung von Unternehmen. "Personal", nr 9.
 • Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P. (2003). Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praktyczny podręcznik pomiaru rentowności inwestycji. Human-factor, Kraków.
 • Pietrzak M. (2003). Najlepiej wycenić z kartą. "Personel", nr 10.
 • Pietsch G. (2006). Wertorientierte Personalarbeit. Zwischen Mythos und Mikropolitik. "Zeitschrift für Personalforschung", nr 2.
 • Pocztowski A. (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Pocztowski A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa.
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. (2007). B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.). Difin, Warszawa.
 • Podszywałow A., Pelc D. (1999). Wycena wartości niematerialnych w praktyce. ODiDK, Gdańsk.
 • Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. (2003). D. Dobija (red.). Materiały na konferencję. PFPK, Warszawa.
 • Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. (2005). P. Wachowiak (red.). Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. (2005). A. Pocztowski (red.). Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Programy praca - życie a efektywność firm. (2003). S. Borkowska (red.). IPiSS, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. (2001). M. Bratnicki, J. Strużyna (red.). AE, Katowice.
 • Przybyszewski R. (2007). Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Difin, Warszawa.
 • Rappaport A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. WIG-Press, Warszawa.
 • Rokita J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa.
 • Roos J., Ross G., Dragonetti N.C., Edvinsson L. (1998). Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape. Macmillan Business, London.
 • Rozwój pracowników. (2002). A. Szałkowski (red.). Poltext, Warszawa.
 • Rybak M. (1999). Rozwój potencjału pracy. W: Zasoby ludzkie w firmie. A. Sajkiewicz (red.). Poltext, Warszawa.
 • Sajkiewicz A. (1999). Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością firmy. A. Herman, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 • Schoenfeld H.-M. (1974). Die Rechnungslegung über das betriebliche "Human Vermögen". Eine kritische Betrachtung des Entwicklungsstandes. "Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis", R. 26.
 • Scholz CH., Bechtel R. (2005). Zehn Nutzen der Saarbrücker Formel. "Personalwirtschaft" nr 11.
 • Scholz Ch., Stein V. (2006). Das neue Paradigma der Humankapitalbewertung. "Personal", nr 7-8.
 • Scholz Ch., Stein V. (2006). Humankapital messen. "Personal", nr 1.
 • Scholz Ch., Stein V. (2007). Humankapitalstrategien bei DAX 30-Unternehmen. "Personalwirtschaft", nr 1.
 • Scholz Ch., Stein V., Bechtel R. (2006). Human Capital Management. Wege aus der Unverbindlichkeit. München/Unterschleißheim.
 • Siudak M. (2000). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Skoczylas W. (1998). Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Skonieczek A., Szalkiewicz W.K. (2007). Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 • Słownik zarządzania kadrami. (2005). T. Listwan (red.). C.H. Beck, Warszawa.
 • Slywotzky A.J. (1995). Value Migration. How to Think Ahead of the Competition. Harvard Business School Press, Boston.
 • Steinmann H., Schreyögg G. (2000). Management. Gabler, Wiesbaden.
 • Stewart T.A. (2001). The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization. Nicholas Brealey Publishing, London.
 • Strack R., Hansen J., Dörr T. (2001). Wertmanagement: Implementierung und Erweiterung um das human und customer capital. "Kostenrechnungspraxis", Jg. 45, Sonderheft 1.
 • Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków. (2000). A. Herman, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 • Suszyński C. (2007). Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie. PWE, Warszawa.
 • Szatkowski A. (2006). Podstawy zarządzania personelem. AE, Kraków 2006.
 • Szczepankowski P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szylko-Skoczny M. (2004). Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej. IPS UW, Warszawa.
 • Tokaj-Krzewska A. (2005). Wycena wartości niematerialnych i prawnych. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. A. Szablewski, R. Tuzimek (red.). Poltext, Warszawa.
 • Torres A. (2001). Wartość aktywów niematerialnych. "Rzeczpospolita", nr 38.
 • Urbańczyk E. (2001). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Urbanek G. (2006). Kapitał intelektualny. W: Metody wyceny spółki. (2006). M. Panfil, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 • Walter J., Kötter P.M., Frank D. (2006). Besser berichten. "Personal", nr 10.
 • Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. (2001). J. Duraj (red.). NOVUM, Płock-Łódź.
 • Wartość w naukach ekonomicznych. (2004). H. Zadora (red.). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Waszekwitz B. (1987). Personalbilanzen, einfach gemacht. "Personal", nr 2.
 • Waters J. (1972). Human Resource Investment Evaluation: a practical application of human resource accounting techniques. "Personnel Administration", vol. 35.
 • Weiss M., Sterzel J. (2007). Humankapital bewerten. "Personal", nr 6.
 • Winczo-Gasik M., Gugała K. (2002). Jak mierzyć efektywność inwestycji w kapitał ludzki? Wyniki badań Human Kapital Index. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 • Woźniak T. (2005). Budowa wartości firmy na podstawie zrównoważonej karty wyników. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. A. Szablewski, R. Tuzimek (red.). Poltext, Warszawa.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy. (2005). A. Szablewski, R. Tuzimek (red.). Poltext, Warszawa.
 • Zadora H. (2005). Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. (2002). B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.). Difin, Warszawa.
 • Zarządzanie wartością firmy. (1999). A. Herman, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. (2006). H. Król, A. Ludwiczyński (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zarzecki D. (1999). Metody wyceny przedsiębiorstw. FRRwP, Warszawa.
 • Zasoby ludzkie w firmie. (2000). A. Sajkiewicz (red.). Poltext, Warszawa.
 • Zbiegień-Maciąg L., Lipowiecka A. (2000). Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich. "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Zimniewicz K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000166801026

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.