PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 173
Tytuł artykułu

Osoba - cnota - wartość : wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano historyczne dzieje pojęcia osoby oraz systemów personalistycznych. Przedstawiono rozważania dotyczące podstaw wiedzy etycznej, zaprezentowano podstawy aretologiczne, charakterystykę cnoty moralnej oraz poruszono problematykę wartości w życiu człowieka.
Rocznik
Strony
173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • TEKSTY ŹRÓDŁOWE
 • Akademicki Kodeks Etyczny Politechniki Śląskiej, www.biuletyn.polsl.pl/0401/senat (10.01.2004).
 • Akademicki Kodeks Wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 25 czerwca 2003 r., www.uj.edu.pl/uniwersytet/wladze/kodeks (10.11.2006).
 • Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa 2001.
 • Edukacja narodowym priorytetem. Raport, Warszawa-Kraków 1989.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1980.
 • Wartości i zasady postępowania przyjęte w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (projekt), [w:] K. Kloc, E. Chmielecka, Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Warszawa 2004.
 • PUBLIKACJE ZWARTE
 • A History of Philosophical Systems, New York 1950.
 • Actes du XI-erne Congres International de Philosophie, Paris [b.r.w.].
 • Approaches to Ethics, red. W.T. Jones, Vol. 1, New York 1962.
 • Arystoteles, Analityki pierwsze i wtóre, Warszawa 1973.
 • Arystoteles, Analityki pierwsze, [w:] idem, Analityki pierwsze i wtóre, Warszawa 1973.
 • Arystoteles, Dzieła, t. V, Warszawa 1996.
 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 1982.
 • Arystoteles, Etyka wielka, [w:] idem, Dzieła, t. V, Warszawa 1996.
 • Arystoteles, Metafizyka, Warszawa 1984.
 • Arystoteles, Retoryka, Warszawa 1988.
 • Aubeaque P., Laprudencechez Aristote, Paris 1963.
 • Augustyn Św., Wyznania, Kraków 1994.
 • Augustyn, O Trójcy Świętej, Kraków 1996.
 • Augustyniak E., Etos akademicki a kultura wyższej uczelni, [w:] K. Kloc, E. Chmielecka, Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Warszawa 2004.
 • Auleytner J., Polityka społeczna -pomiędzy ideą a działaniem, Warszawa-Radom 1994.
 • Baier K, What is Value? An Analysis of the Concept, [w:] Values and the Future, red. K. Baier, N. Rescher, New York 1969.
 • Bartnik C.S., Personalizm, Lublin 1995.
 • Bartnik Cz., Kultura i świat osoby, Lublin 1999.
 • Beachler J., Virtue: Its Nature, Exigency, and Acquisition, [w:] Virtue, red. J.W. Chapman, W.A. Galston, New York-London 1992.
 • Bednarski F.W., Objaśnienia tłumacza, [w:] Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 20, Londyn 1975-1986.
 • Bełch S., Objaśnienia tłumacza, [w:] Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 17, Londyn 1975-1986.
 • Bernard z Clairvaux, O stopniach pokory i pychy, Kraków 1991.
 • Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003.
 • Böckenförde E.W., Wolność, państwo, kościół, Kraków 1994.
 • Boecjusz A.M., Przeciwko Eutychesowi i Nestoriuszowi, [w:] Traktaty teologiczne, Kęty 2001.
 • Boecjusz A.M., Traktaty teologiczne, Kęty 2001.
 • Borowski H., Wartość jako przeżycie. Wprowadzenie do aksjologii, Lublin 1992.
 • Bourke V.J., Historia etyki, Toruń 1994.
 • Bowne B.P., Personalizm, Lublin 1994.
 • Brightman E.S., Personalism, [w:] A History of Philosophical Systems, New York 1950.
 • Buczyńska-Garewicz H., Uczucia i rozum w świecie wartości, Wrocław 1975.
 • Checchi a Monte Rotondo J.M., Compendium theologie moralis, Taurinis 1920.
 • Copleston R, Historia filozofii, t. MX, Warszawa 1989-2001.
 • Człowiek i świat wartości, red. J. Lipiec, Warszawa 1982.
 • Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo, oprac. K. Michalski, Kraków 2006.
 • Davis N.A., Deontologia współczesna, [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 2000.
 • Dec T, Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej, Wrocław 1991.
 • Dembińska-Siury D., Plotyn, Warszawa 1995.
 • Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1984.
 • Dogiel G, Antropologia filozoficzna, Kraków 1992.
 • Drożdż A., Permisywizm moralny, Kielce 2005.
 • Duthoit M.P., Au service de la personne humaine, [w:] La personne humaine en peril, compte rendu in extenso - Semaines sociales de France, Clermont-Ferrand, XXIX session, Paris 1938.
 • Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1995.
 • Dziedzictwo Kanta, red. J. Garewicz, Warszawa 1976.
 • Etos akademicki, [w:] K. Kloc, E. Chmielecka, Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Warszawa 2004.
 • Etyka biznesu w działaniu, red. W. Gasparski, J. Dietl, Warszawa 2001.
 • Etyka i charakter, red. J. Jaśtal, Kraków 2004.
 • Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J.W. Gałkowski, Lublin 2002.
 • Etyka w środowisku akademickim, red. J. Zieliński, L. Tyszkiewicz, Warszawa 1994.
 • Filek J., O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków 1998.
 • Foerster W.F, Wychowanie i samowychowanie, Warszawa-Lublin-Łódź [b.r.w.].
 • Francia a Loiano S., Istitutiones theologiae moralis, t. 2, Augustae Taurinorum 1924-1942.
 • Gacka B., Demokracja i personalizm, Lublin 1994.
 • Gacka B., Demokratyczne perspektywy, Lublin 1996.
 • Gacka B., Personaliści amerykańscy, Lublin 1996.
 • Gacka B., Personalizm amerykański, Lublin 1996.
 • Gałkowski J.W., Zasady etyki zawodowej - etyka biznesu, [w:] Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J.W. Gałkowski, Lublin 2002.
 • Gerster T.V., Katholische Sittenlehre nach der bewahrtesten Gottesgelehrten für den Schulgebrauch der Theologiestudierenden zusammen gesteh, Bressanone 1927.
 • Giacon C, Il divenire in Aristotele, Padova 1947.
 • Gilson E., Tomizm, Warszawa 1998.
 • Gogacz M., Człowiek i jego relacje, Warszawa 1985.
 • Gogacz M., Ku etyce chronienia osób, Warszawa 1991.
 • Gogacz M., Wokół problemu osoby, Warszawa 1974.
 • Gołaszewska M., Fascynacja złem. Eseje z teorii wartości, Warszawa-Kraków 1994.
 • Gondek A., Kształtowanie uczuć, [w:] A. Piątkowska, K. Stępień, Wychowywać charakter, Lublin 2005.
 • Grabska S., Doskonałość, [w:] Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998.
 • Granat W, Bóg Stwórca, Aniołowie - Człowiek, Lublin 1961.
 • Granat W, Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz 1961.
 • Granat W, Personalizm chrześcijański. Teologia ludzkiej osoby, Poznań 1985.
 • Gromska D., Przypisy do etyki, [w:] Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 1982.
 • Gronbacher G.M.A., Personalizm ekonomiczny, Lublin 1999.
 • Hartmann N., Ethics, London 1932.
 • Hegel G.W.F., Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969.
 • Hobbes T., Lewiatan, Warszawa 1954.
 • Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1972.
 • Ingarden R., Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966.
 • Ingarden R., Spór o istnienie świata, 1.1 i II, Warszawa 1960-1961.
 • Ingarden R., Wykłady z etyki, Warszawa 1989.
 • Jackson J., Biznes i moralność, Warszawa 1999.
 • Jan Paweł II, Dives in misericordia, Kraków 1981.
 • Jan Paweł II, Evangelium vitae, Kraków 1995.
 • Jan Paweł II, Fides et ratio, Katowice 1998.
 • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.
 • Jan Paweł II, Przemówienie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Jezus Chrystus wczoraj dziś i na wieki. Przemówienia Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego do Polski w 1997 r., Ząbki 1997.
 • Jan Paweł II, Redemptor hominis, [w:] Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Encykliki, Warszawa 1981.
 • Jan Paweł II, Veritatis splendor, Katowice 1993.
 • Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż 02.06.1980, [w:] idem, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym-Lublin 1988.
 • Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym-Lublin 1988.
 • Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Encykliki, Warszawa 1981.
 • Jaroszewski T.M., Osobowość i wspólnota, Warszawa 1970.
 • Jaroszyński P., Etyka. Dramat moralnego wyboru, Warszawa 1999.
 • Jaroszyński P., Spór o piękno, Poznań 1992.
 • Jasionek S., Wychowanie moralne, Kraków 2004.
 • Jaśtal J., Etyka cnót, etyka charakteru, [w:] Etyka i charakter, red. idem, Kraków 2004.
 • Jaworski M., Człowiek i Bóg. Zagadnienie relacji znaczeniowej pomiędzy osobą ludzką i Bogiem a problem ateizmu, [w:] Logos i ethos, Kraków 1971.
 • Jezus Chrystus wczoraj dziś i na wieki. Przemówienia Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego do Polski w 1997 r., Ząbki 1997.
 • Jędrzejczak K., Problemy rewolucji i socjalizmu we współczesnej katolickiej myśli filozoficznej, Poznań 1967.
 • Jone H.S., Katholische Moraltheologie, Paderborn 1961.
 • Kalinowski J., Teoria poznania praktycznego, Lublin 1960.
 • Kant - Werke, Frankfurt am Main 1977.
 • Kant I., Die Metaphysik der Sitten, [w:] Kant - Werke, Frankfurt am Main 1977.
 • Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa 1972.
 • Kant I., Religia w obrębie samego rozumu, Kraków 1993.
 • Kant I., Sur un pretendu droit de mentirpar humanite, Paris 1980.
 • Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1971.
 • Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, Kraków 1958.
 • Keenan J.F., Cnoty na co dzień, Kraków 2003.
 • Keller J., Etyka katolicka, Warszawa 1957.
 • Kierkegard S., Bojaźń i drżenie, Warszawa 1995.
 • Klenowski J., Newman i jego dzieło, Warszawa 1965.
 • Klimczak B., Etyka gospodarcza, Warszawa 1996.
 • Kloc K, Chmielecka E., Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Warszawa 2004.
 • Kloska G., Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych, Warszawa 1982.
 • Kłos J., J.H. Newman i filozofia, Lublin 1999.
 • Knudson A.C., The Philosophy of Personalism, Boston 1949.
 • Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1982.
 • Kossak J., W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu, Warszawa 1965.
 • Kotecki D., Owocem zaś Ducha jest [...] umiarkowanie. Ludzki i teologiczny wymiar cnoty umiarkowania, [w:] Mądrość życia. W szkole cnót chrześcijańskich, red. M. Mróz, Toruń 2003.
 • Kotłowski K., Filozofia wartości a zagadnienia pedagogiki, Wrocław 1968.
 • Kowalczyk J., Miłość ojczyzny w nauce św. Tomasza z Akwinu, Poznań-Warszawa 1975.
 • Kowalczyk S., Człowiek - Społeczność - Wartość, Lublin 1995.
 • Kowalczyk S., Człowiek a społeczność, Lublin 1996.
 • Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990.
 • Kowalczyk S., J. Maritain: holistyczno-personałistyczna koncepcja osoby, [w:] idem, Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990.
 • Kowalczyk S., Kim jest człowiek? Wrocław 1992.
 • Kowalczyk S., Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Warszawa 1979.
 • Kowalczyk S., Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin 1992.
 • Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 2002.
 • Krąpiec M.A., Byt i istota, Lublin 1994.
 • Krąpiec M.A., Człowiek - Kultura - Uniwersytet, Lublin 1982.
 • Krąpiec M.A., Człowiek jako osoba, Lublin 2005.
 • Krąpiec M.A., Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, Warszawa 1962.
 • Krąpiec M.A., Ja człowiek, Lublin 1991.
 • Krąpiec M.A., Karola Wojtyły "Osoba i czyn", [w:] idem, Człowiek - Kultura - Uniwersytet, Lublin 1982.
 • Krąpiec M.A., Metafizyka, Lublin 1984.
 • Krąpiec M.A., Osoba ludzka i błędy w jej rozumieniu, [w:] Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003.
 • Kryk B., Czy kodeks przedsiębiorstwa może stanowić rozwiązanie problemów firmy, [w:] Etyka biznesu w działaniu, red. W. Gasparski, J. Dietl, Warszawa 2001.
 • Kukołowicz T, Wolność w szkole, [w:] Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia, red. T. Kukołowicz, Stalowa Wola 1996.
 • La personne humaine en peril, compte rendu in extenso - Semaines sociales de France, Clermont-Ferrand, XXIX session, Paris 1938.
 • Lalande A., Vocabulaire technique et critique de la philosophic, Paris 1972.
 • Lautmann R., Wert und Norm. Bergriffsanalysen für die Soziologie, Köln und Oplanden 1969.
 • Lavelle L., Tratte des valeurs, [w:] Theorie nenerale de la valeur, Vol. 1, Paris 1951.
 • Legowicz J., O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania, Warszawa 1975.
 • Legowicz J., Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Warszawa 1967.
 • Legowicz J., Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Warszawa 1980.
 • Leksykon duchowości katolickiej, Kraków 2002. Lloyd A.C., Activity and description in Aristotele and the Stoa, London 1971.
 • Logos i ethos, red. K. Kłósak, Kraków 1971.
 • Łobacki M., Pedagogika wobec wartości, [w:] B. Śliwerski, Kontestacje pedagogiczne, Kraków 1993.
 • Łuczak H., Odpowiedzialność chrześcijańska, Wrocław 1992.
 • Majka J., Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993.
 • Majka J., Etyka życia gospodarczego, Warszawa 1980.
 • Majka J., Filozofia społeczna, Warszawa 1982.
 • Marcel G., Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, Warszawa 1984.
 • Marczuk S., Badania wartości w socjologii. Teoria i empiria, Rzeszów 1988.
 • Marczuk S., Pojęcie "wartości" w socjologii polskiej, [w:] Człowiek i świat wartości, red. J. Lipiec, Warszawa 1982. Marek Aureliusz, Rozmyślania, Kęty 1999.
 • Mariański J., Wprowadzenie do socjologii moralności, Lublin 1989.
 • Maritain J., Człowiek i państwo, Kraków 1993.
 • Maritain J., La Personne et la bien commun, Paris 1947.
 • Maritain J., Principes d'unepolitique humanistę, Paris 1945.
 • Maritain J., Trzej reformatorzy, Warszawa 1938.
 • Matusewicz C., Psychologia wartości, Poznań 1975.
 • Mądrość życia. W szkole cnót chrześcijańskich, red. M. Mróz, Toruń 2003.
 • Mclntyre A., Krótka historia etyki, Warszawa 1995.
 • Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Torań-Poznań 1995.
 • Misztal M., Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980.
 • Montaigne M. de, Próby, Warszawa 1985.
 • Mounier E., Co to jest personalizm? Kraków 1960.
 • Mounier E., Osoba - osobowość - jednostka, [w:] T. Płużański, Mounier, Warszawa 1967.
 • Mounier E., Personalizm, [w:] idem, Wprowadzenie do egzystencjalizmów (oraz wybór innych prac), Kraków 1964.
 • Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów (oraz wybór innych prac), Kraków 1964.
 • Myśli o. Teilharda de Chardin w Polsce, red. M. Tazbir, Warszawa 1973.
 • Nagórny J., Świat przełomu tysiącleci - wyzwania wychowawcze, [w:] W. Stępniewski, Wobec wyzwań wychowawczych przełomu tysiącleci, Lublin 1998.
 • Newman J.H., Fifteen Sermons Preached before the University of Oxford, London, Rivingtons 1872.
 • Nienarodzony miarą demokracji, red. T. Styczeń, Lublin 1991.
 • Nietzsche F., Z genealogii moralności, Kraków 2003.
 • Nowak M., Znaczenie wartości w procesie wychowania, [w:] K. Popielski, Człowiek -Wartości - Sens. Studia z psychologii egzystencji, Lublin 1996.
 • Olejnik S., Eudajmonizm, Lublin 1958.
 • Olejnik S., Teologia moralna, t. I-VII, Warszawa 1988-1993.
 • Oleś R, Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badania empiryczne, Lublin 1989.
 • Ossowski S., Dzieła, t. III, Warszawa 1967.
 • Ossowski S., Konflikty niewspółmiernych skal wartości, [w:] idem, Dzieła, t. III, Warszawa 1967.
 • Ożóg T., J. Maritain - przedstawiciel personalizmu w wychowaniu, [w:] Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia, red. T. Kukołowicz, Stalowa Wola 1996.
 • Palacz R., Sokrates, Zielona Góra 1994.
 • Pascal B., Myśli, Warszawa 1977.
 • Pastuszka J., Charakter człowieka, Lublin 1959.
 • Pastuszka J., Dusza ludzka. Jej istnienie i natura, Lublin 1947.
 • Pastuszka J., Niematerialność duszy ludzkiej u św. Augustyna, Lublin 1930.
 • Pastuszka J., Psychologia ogólna, t. I-II, Lublin 1946-1947.
 • Piątkowska A., Stępień K., Wychowywać charakter, Lublin 2005.
 • Piechowiak M., Filozofia praw człowieka, Lublin 1999.
 • Pittavino A.N., Breve compendio di teologia morale con copioso inserzione del nuovo diritto canonico, Roma 1940.
 • Platon, Fajdros, Kęty 2002.
 • Platon, Fedon, Kraków 1995.
 • Platon, Państwo, Warszawa 1994.
 • Platon, Prawa, Warszawa 1997.
 • Platon, Protagoras, Warszawa 1991.
 • Plotyn, Enneady, Warszawa 1959.
 • Płużański T., Moment - czas - nieskończoność w ujęciu Pascala, Teilharda i Marksa, [w:] Myśli o. Teilharda de Chardin w Polsce, red. M. Tazbir, Warszawa 1973.
 • Płużański T., Mounier, Warszawa 1967.
 • Polin R., La creation des valeurs. Recherches sur le fondementde l'objectivite axsiologique, Paris 1944.
 • Popielski K., Człowiek- Wartości - Sens. Studia z psychologii egzystencji, Lublin 1996.
 • Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1991.
 • Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczyciela akademickiego w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, red. G. Polok, Katowice 2005.
 • Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 2000.
 • Pucelle J., Procesion et conversion des valeurs, [w:] Actes du XI - erne Congres International de Philosophie, Paris [b.r.w.].
 • Puyloubier Pouzier T. a, Theologia moralis universa, t. 2, Parisia 1903-1904.
 • Puzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.
 • Reale G, Historia filozofii starożytnej, t. I-V, Lublin 1994-2002.
 • Renouvier Ch., Le Personnalisme, suivi d'une etude sur la perception externe et sur la force, Paris 1926.
 • Rodziński A., Na orbitach wartości, Lublin 1998.
 • Rodziński A., Osoba. Moralność. Kultura, Lublin 1989.
 • Rodziński A., Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku, Lublin 1960.
 • Rogalski A., Dramat naszego czasu, Warszawa 1959.
 • Sartre J.P., L'existentialisme est un humanisme, Paris 1960.
 • Sawicki F., Bóg jest miłością, Pelpin 1992.
 • Sawicki F., Filozofia miłości, Poznań 1934.
 • Sawicki F., Filozofia życia, Poznań 1936.
 • Sawicki F., Osobowość chrześcijańska, Kraków 1947.
 • Sawicki F., U źródeł chrześcijańskiej myśli filozoficznej, Kraków 1947.
 • Scheler M., Człowiek i historia, [w:] idem, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987.
 • Scheler M., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, [w:] idem, Gesammelte Werke, Berno 1954.
 • Scheler M., Gesammelte Werke, Berno 1954.
 • Scheler M., Istota i formy sympatii, Warszawa 1986.
 • Scheler M., O idei człowieka, [w:] idem, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987.
 • Scheler M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987.
 • Scheler M., Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] idem, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987.
 • Schneewind J.B., Invention of Autonomy, Cambrige 1998.
 • Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 1961.
 • Simon Y.R., The Definition of Moral Virtue, New York 1980.
 • Skarga B., Mistrz i mag, [w:] eadem, Przeszłość i interpretacje, Warszawa 1987.
 • Skarga B., Przeszłość i interpretacje, Warszawa 1987.
 • Skarżyński Z., Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach, Wrocław 1993.
 • Słomka W., Wejman H., Doskonałość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Kraków 2002.
 • Słownik jeżyka polskiego, t. 2, red. W. Doroszewski, Warszawa 1960.
 • Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998.
 • Sosenko K., Etyka wobec konfliktu interesów w życiu akademickim, [w:] Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczyciela akademickiego w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, red. G. Polok, Katowice 2005.
 • Spinoza B., Etyka, Warszawa 1954.
 • Stachowiak L., Biblijna koncepcja człowieka, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. II, Warszawa 1968.
 • Stern W., Person und Sache. Ableitung und grundlehre des kritischen Personalismus, t.1, Leipzig, 1923.
 • Stępień J., Teologia św. Pawia, Warszawa 1979.
 • Stępniewski W, Wobec wyzwań wychowawczych przełomu tysiącleci, Lublin 1998.
 • Stróżewski W., Istnienie i wartość, Kraków 1981.
 • Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.
 • Stróżewski W., Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002.
 • Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994.
 • Strzeszewski Cz., Własność, zagadnienie społeczno-moralne, Warszawa 1981.
 • Styczeń T., ABC etyki, Lublin 1982.
 • Styczeń T., Etyka niezależna, Lublin 1980.
 • Styczeń T., O etyce Karola Wojtyły - uczeń, Częstochowa 1997.
 • Styczeń T., Solidarność wyzwala, Lublin 1993.
 • Styczeń T., Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993.
 • Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
 • Styczeń T., Zarys etyki, cz. 1, Lublin 1974.
 • Suchodolski B., Kim jest człowiek, Warszawa 1976.
 • Suchodolski B., Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1967.
 • Sumienie wyznacznikiem ludzkiej moralności, red. W. Bołoz, Warszawa 1997.
 • Sutor B., Etyka polityczna, Warszawa 1994.
 • Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.
 • Swieżawski S., Sw. Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1987.
 • Szafrański L., Sumienie jako struktura i wychowanie, Lublin 1958.
 • Szewczyk W., Kim jest człowiek, Tarnów 1994.
 • Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa.
 • Szostek A., Wokół godności prawdy i miłości, Lublin 1995.
 • Szpociński A., Od arki przymierza do składu rupieci, czyli o dekanonizacji kanonu, [w:] Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, red. A. Zeidler- Janiszewska, Warszawa 1991.
 • Sztumski J., Społeczeństwo i wartości, Katowice 1992.
 • Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974.
 • Ślipko T, Zarys etyki szczegółowej, t.I i II, Kraków 1981.
 • Ślipko T, Życie i płeć człowieka, Kraków 1978.
 • Śliwerski B., Kontestacje pedagogiczne, Kraków 1993.
 • Śpiewak A., Wybrane problemy teorii wartości, [w:] Człowiek i świat wartości, red. J. Lipiec, Warszawa 1982.
 • Tanalski D., Katolicyzm: ewolucja ideologii, Warszawa 1978.
 • Tatarkiewicz W., Dobro i oczywistość, Lublin 1989.
 • Tatarkiewicz W., Droga do filozofii, Warszawa 1971.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III, Warszawa 1981.
 • Tatarkiewicz W, O filozofii i sztuce, Warszawa 1986.
 • Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1965.
 • Tatarkiewicz W, Parerga, Warszawa 1978.
 • Tatarkiewicz W., Pojęcie wartości, czyli co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki, [w:] idem, Dobro i oczywistość, Lublin 1989.
 • Teilhard de Chardin P., Mój wszechświat, [w:] idem, Wybór pism, Warszawa 1966.
 • Teilhard de Chardin P, Środowisko boże, [w:] idem, Wybór pism, Warszawa 1966.
 • Teilhard de Chardin P., Wybór pism, Warszawa 1966.
 • Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia, red. T. Kukołowicz, Stalowa Wola 1996.
 • The Journals of Bronson Alcott, red. O. Shepard, Boston 1938. Theorie nenerale de la valeur, Vol. 1, Paris 1951.
 • Thomas W., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa 1976.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1982.
 • Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1975.
 • Tischner J., Zarys filozofii człowieka, Kraków 1991.
 • Tomasz z Akwinu Św., Suma teologiczna, Londyn 1975-1986.
 • Tomasz z Akwinu Św., Summa contra gentiles, Poznań 2003.
 • Tomczyk-Tołkacz J., Etyka biznesu - wybrane problemy, Wrocław 1994.
 • Torre del Greco T. de Luca da, Teologia morale. Prontuario di morale Cattolica per sacerdotie e laiciadattato sl Codice Civile italiano e aggornanto sulle ultime disposizioni delia Santa Sede, sulle Encicliche e sui discorsi di Pio XII, Alba 1954.
 • Turowicz J., Wprowadzenie, [w:] J. Maritain, Pisma filozoficzne, Kraków 1988.
 • Values and the Future, red. K. Baier, N. Rescher, New York 1969.
 • Virtue, red. J.W. Chapman, WA. Galston, New York-London 1992.
 • W nurcie zagadnień posoborowych, t. II, red. B. Bejze, Warszawa 1968.
 • Węgrzecki A., Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego, [w:] K. Kloc, E. Chmielecka, Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Warszawa 2004.
 • Wicher W, Podstawy teologii moralnej, Poznań-Warszawa-Lublin 1969.
 • Wiciórka L., Filozofia człowieka, Warszawa 1982.
 • Willi V.J., Grundlagen einer empirischen Soziologie der Werte und Wertsysteme, Zürich 1960.
 • Wodziński C, Filozofia jako sztuka myślenia, Warszawa 1993.
 • Wojtyła K., Aby Chrystus się nami posługiwał, Kraków 1979.
 • Wojtyła K., Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym-Lublin 1991.
 • Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1995.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
 • Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera, [w:] idem, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.
 • Wojtyła K, Osoba i czyn, Lublin 1994.
 • Wojtyła K., Personalizm tomistyczny, [w:] idem, Aby Chrystus się nami posługiwał, Kraków 1979.
 • Wojtyła K., Wykłady lubelskie, Lublin 1986.
 • Wojtyła K., Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.
 • Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba encyklopedycznego zarysu, Warszawa 1993.
 • Woroniecki J., Katolickość tomizmu, Lublin 1924.
 • Woroniecki J., Wychowanie człowieka, Kraków 1961.
 • Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1986.
 • Woroniecki J., Wychowanie społeczne i praca społeczna, Warszawa 1921.
 • Woznicki A., Karol Wojtyła's Existential Personalism, New Britain 1980.
 • Zeidler-Janiszewska A., Szanse pedagogiki w ponowoczesnym świecie, [w:] Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruń-Poznań 1995.
 • Znaniecki F., Social Action, Poznań 1936.
 • Zwoliński A., Wprowadzenie do rozważań o narodzie, Kraków 2005.
 • Żychiewicz T., Cnoty i nie-cnoty, Kraków 1991.
 • ARTYKUŁY
 • Buber M., Wychowanie, "Znak" 1968, nr 166.
 • Bukowski J., O fascynacji, "Studia Filozoficzne" 1986, nr 6.
 • Buttiglione R., Prymat sumienia w polityce, "Ethos" 2005, nr 69.
 • Dylus A., Sprawozdanie z konferencji etyczno-psychologicznej (Jabłonna 14.03.1983.) nt. "Pojęcie godności w etyce i psychologii", "Studia Philosophiae Christianae" 1984, nr 20.
 • Gacka B., Metodapersonacji J.H. Newmana, "Zeszyty Naukowe KUL" 1993, nr 36.
 • Gasparski W, Programy etyczne firm i ich projektowanie, "Annales" 2001, nr 4.
 • Jan Paweł II, Encyklika: Dives in misericordia, "Znak" 1982, nr 332/334.
 • Jarosiewicz H., "Wychowanie bez porażek" - porażką wychowania, "Cywilizacja" 2005, nr 14.
 • Kamiński S., O koncepcjach filozofii człowieka, "Zeszyty Naukowe KUL" 1970, nr 4.
 • Kawula S., Współczesne antynomie w wychowaniu, [w:] Między przeszłością a przyszłością, , Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica Et Psychologica" 1995, nr 35.
 • Kiełbasa J., Szkice o męstwie. Wstępne uwagi o pozycji męstwa w świecie wartości, "Znak" 1995, nr 4.
 • Kiełbasa J., Wartość skonkretyzowana, czyli o cnocie roztropności i kontrowersjach z nią związanych, "Znak" 1994, nr 46.
 • Kiereś B., Współczesny wychowawca wobec antypedagogiki, "Cywilizacja" 2003, nr 7.
 • Kiereś H., Dobro czy wartości? Problem kryterium wychowania, "Zeszyty Edukacyjne" 2005, nr 3.
 • Kowalczyk S., Tomistyczno-fenomenologiczny personalizm kard. Karola Wojtyły, , Ateneum Kapłańskie" 1985, nr 77, t. CIV.
 • Krąpiec A., Filozofia bytu a zagadnienie wartości, "Znak" 1965, nr 130.
 • Kubiak A., Przejawy korupcji na wyższych uczelniach, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2004, nr 2, t. 7.
 • Majka J., Wychowanie chrześcijańskie - wychowaniem personalistycznym, "Chrześcijanin w Świecie" 1976, nr 42/43.
 • Maryniarczyk A., Racjonalność i celowość świata rzeczy i osób, "Zeszyty z Metafizyki" 2000, t. IV.
 • Misztal M., Pojęcie wartości w socjologii, "Studia Socjologiczne" 1975, nr 4.
 • Peters JA., Matter and Form in Metaphysics, "The New Scholasticism" 1957, nr 31.
 • Piwowarski W., Pokój jako podstawowa wartość w społecznym nauczaniu Kościoła, "Collectanea Theologica" 1986, nr 56.
 • Piwowarski W., Stosunek uczniów i studentów do podstawowych wartości społeczeństwa polskiego, "Życie Katolickie" 1990, nr 2.
 • Rogalski A., Personalizm katolicki, "Życie i Myśl" 1950, nr 1.
 • Sartre J.P., Diabeł i Pan Bóg, "Dialog" 1959, nr 41.
 • Schneewind J.B., The Misfortunes of Virtue, "Ethics" 1991, nr 101.
 • Seweryński M., Uwagi o problemach etycznych środowiska akademickiego, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2004, nr 2, t. 7.
 • Smoleński S., Perspektywy nowych naświetleń klasycznej definicji cnoty, "Studia Theologica Varsaviensia" 1965, nr 2.
 • Stolarska M., Kup pan dyplom - istnienie zjawiska, jego przyczyny, powszechność i swoista bezkarność, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2004, nr 2, t. 7.
 • Styczeń T, Autorytet religijny a wiara i autonomia sumienia, "Zeszyty Naukowe KUL" 1977, nr 20.
 • Styczeń T., Czy istnieje etyka dla naukowca? "Ethos" 1998, nr 4.
 • Środa M., Śpiewak R, Etyka cnót, czyli pióro na kołpaku, "Znak" 1992, nr 6.
 • Teilhard de Chardin P., Myśli o szczęściu, "Znak" 1962, nr 92/93.
 • Trendelenburg A., Zur Geschichte des Wortes Person, "Kantstudien" 1908, nr 13.
 • Umiastowski J., Rozważania o etyce nauki, "Ethos" 1998, nr 4.
 • Wilkanoicz S., Refleksje nad mounierowskim personalizmem, "Znak" 1958, nr 2.
 • Wojtyła K., Osoba: podmiot i wspólnota, "Roczniki Filozoficzne" 1976, nr 24.
 • Wojtyła K., Personalizm tomistyczny, "Znak" 1969, nr 13.
 • Woroniecki J., Długomyślność jako właściwa cnota wychowawcy, "Szkoła Chrystusowa" 1930, nr 4.
 • STRONY INTERNETOWE
 • Dylus A., Komercjalizacja publicznego szkolnictwa wyższego? www.znak.com.pl/znak/599/599_dylus (10.11.2006).
 • Gasparski W, Kodeksy etyczne: ich struktura i treść, www.cebi.win.pl (11.10.2006).
 • Gasparski W, Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulcewski G, Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, www.wspiz.pl/cebi (11.10.2006).
 • Jankowski L., Czy istnieje taki zbiór zasad, który możemy nazwać etyka środowiska akademickiego? www.pryzmat.pwr.wroc.pl (23.08.2006).
 • Jan Paweł II, Europa potrzebuje nowego zaczynu intelektualnego 11 XII 2002 - Msza św. dla środowisk akademickich Rzymu, www.opoka.org.pl/bibliotekaAV'/WP/jan_pawel_ii/homilie/akademickie (15.10.2006).
 • Jan Paweł II, List do Rektorów uniwersytetów europejskich uczestniczących w kongresie w Lublinie w 2004 r., www.opoka.org.pl/bibliotekaAVAVP/jan_pawel_ii/listy/rektr_lublin (15.10.2006).
 • Jan Paweł II, Służyć człowiekowi - Msza św. dla studentów uniwersytetów rzymskich 14 XII 1999, www.opoka.org.pl^iblioteka/WAVP/jan_pawel_ii/homilie/uniwersytet (15.10.2006).
 • Rykiel Z., Nauczyciele akademiccy i studenci nieakademiccy, www.forumakad.pl/archiwum/2004/07-08/16-za-nauczyciele_akademiccy_ istudencinieakademiccy (10.11.2006).
 • Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pwn.pl/haslo (17.12.2005).
 • Wieczorek J., Urodzaj na akademickie kodeksy etyczne, www.Nauka-edukacja.p4.pl. (18.11.2004).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000166801121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.