PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 171
Tytuł artykułu

Systemy gospodarcze : zagadnienia teoretyczne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono pojęcie systemu w ogóle oraz istotę systemowego podejścia do badań. Ukazano istotę systemu gospodarczego, omówiono społeczno-kulturowe uwarunkowania systemu gospodarczego, własności i mechanizm koordynacji decyzji gospodarczych oraz zagadnienia typologii systemów gospodarczych. Przedstawiono główne modele gospodarki rynkowej. Poruszono problem sprawności systemów gospodarczych. Wyodrębniono i opisano główne czynniki określające charakter współczesnych systemów gospodarczych, szczególnie zwracając uwagę na procesy konwergencji i dywergencji.
Rocznik
Strony
171
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Achievements of the GCC. On the occasion of the 25 1 Anniversary of the Establishment the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. www.gcc-sg.org
 • Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2006.
 • Andersen T., Holmström B., Honkapohja S., Korkman S., Söderström H.T., Vartiainen J.: The Nordic Model. Embracing Globalization and Sharing Risks. The Research Institute of the Finnish Economy, Taloustieto Oy, Helsinki 2007.
 • Andersen T, Svarer M.: Flexicurity - Labour Market Performance in Denmark. "CESifo Economic Studies" 2007, Vol. 53, 3.
 • Anxo D., Niklasson H.: The Swedish Model in Turbulent Times: Decline or Renaissance? "International Labour Review" 2006, January.
 • Balcerowicz L.: Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Balcerowicz L.: Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej. SGH, Warszawa 1993.
 • Barber B.J.: Skazani na globalizację. "Gazeta Wyborcza" z 1-2.10.2005.
 • Barber B.R.: Dżihad kontra McSwiat. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2005.
 • Bartkowski J.: Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym. W: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Red. M. Herbst. Scholar, Warszawa 2007.
 • Bauman Z.: Globalizacja. PIW, Warszawa 2000.
 • Becker S.: Banki na odwyku. "Wprost" z 12.10.2008.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 1997.
 • Beksiak J.: Ekonomia. Kurs podstawowy. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Beksiak J.: Ekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Bertalanffy L. von: Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. PWN, Warszawa 1984.
 • Bossak J.: Japonia. Strategia rozwoju w punkcie zwrotnym. PWN, Warszawa 1990.
 • Bossak J.W.: Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie. SGH, Warszawa 2008.
 • Bossak J.W.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. SGH, Warszawa 2006.
 • Botero J.C., Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A.: The Regulation of Labor. World Bank, June 2004.
 • Brus W., Łaski K.: Od Marksa do rynku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Clapham R.: Entstehung und Entwicklung des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft. W: Soziale Marktwirtschaft. Hrsg. von U. Anderson. Wochenschau Verlag, Schwalbach 2004.
 • Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Crouch C: Models of Capitalism. "New Political Economy" 2005, Vol. 10/4.
 • Czech-Rogosz J.: Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN. AE, Katowice 2005.
 • Czech-Rogosz J.: Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej - próba interpretacji. W: Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii. Red. U. Zagóra-Jonszta. "Studia Ekonomiczne" 2006, nr 43.
 • Czech-Rogosz J.: Państwo socjalne - doświadczenia RFN. W: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Red. U. Zagóra-Jonszta. "Studia Ekonomiczne" 2006, nr 38.
 • Czech-Rogosz J.: Polityka kształtowania ładu gospodarczego (Ordnungspolitik) - doświadczenia RFN. W: Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Red. J. Sokołowski, Z. Przybyła. Jelenia Góra 2007.
 • Delsen L., Veen T. van: The Swedish Model: Relevant for Other European Countries? "British Journal of Industrial Relations" 1992, Vol. 3.
 • Edvardsen TS., Hagtvet B.: Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz. AE, Wrocław 2007.
 • Ekonomia dla prawników i nie tylko. Red. M. Bednarski, J. Wilkin. Lexis-Nexis, Warszawa 2007.
 • Elementarne zagadnienia ekonomii. Red. R. Milewski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Elementy teorii systemów i informacji. Red. S. Mynarski. AE, Kraków 1989.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1981.
 • Erhard L.: Die Soziale Marktwirtschaft: Ein nach einheitlichen Prinzipien geordnetes Wirtschaftssystem. W: Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft. Band 2. Das Soziale in der Sozialen Marktwirtschaft. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York 1988.
 • Erhard L.: Grundlagen der deutschen Wirtschaftspolitik. Referat vor dem Zonenausschuß der CDU der britischen Zone, Königswinter, 25. Februar 1949. W: Gedanken aus fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften. Hrsg. von K. Hohmann. ECON Verlag, Düsseldorf, Wien, New York 1988.
 • Erhard L.: Soziale Marktwirtschaft. W: Gedanken aus fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften. Hrsg. von K. Hohmann. ECON Verlag, Düsseldorf, Wien, New York 1988.
 • Erhard L.: Wirtschaft und Bildung. W: Gedanken aus fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften. Hrsg. von K. Hohmann. ECON Verlag, Düsseldorf, Wien, New York 1988.
 • Erhard L.: Wohlstand für alle. ECON Verlag, Düsseldorf 2000.
 • Erixon L.: A Swedish Economic Policy - The Theory, Application and Validity of the Rehn-Meidner Model. Stockholm University, 2000.
 • Eucken W.: Die Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Mohr Siebeck, Tübingen 2004.
 • Eucken W.: Podstawy polityki gospodarczej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
 • Europejska integracja gospodarcza - w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 1999.
 • Fedorowicz Z.: System gospodarczy i efektywność ekonomiczna. PWN, Warszawa 1990.
 • Fiedor B.: Nowa Ekonomia Instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji nad procesem transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej. W: Wkład transformacji do teorii ekonomii. Red. J. Kleer, A. Kondratowicz. CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Flakiewicz W., Oleński J.: Cybernetyka ekonomiczna. PWE, Warszawa 1989.
 • Flejterski S., Wahl P.T.: Ekonomia globalna. Synteza. Difin, Warszawa 2003.
 • Frister R.: McKibuc. "Polityka" z 28.01.2006.
 • Fukuyama F.: Budowanie państwa. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 • Fukuyama F.: Koniec historii. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Furubotn E.G., Pejovich S.: Propery Rights and Economic Theory: A Survey of Recent Literature. "Journal of Economic Literature" 1972, No 10.
 • Furubotn E.G., Richter R.: Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press, Michigan 1998.
 • Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J.: Socjologia gospodarki. Difin, Warszawa 2006.
 • Gardner H.S.: Comparative Economic Systems. The Dryden Press, Fort Worth 1998.
 • Gardner H.S.: Comparative Economic Systems. The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, Orlando 1997.
 • Giddens A.: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 • Gilarek K.: Państwo narodowe a globalizacja - dynamika powstawania nowego ładu. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • Global Politics. Red. A. McGrew. Polity Press, Cambridge 1992.
 • Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Simonides. Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2004.
 • Gładys Z., Pogorzelski W.: Elementy analizy systemowej. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock 2002.
 • Golinowska S., Oleksyn T., Strzyżewska M.: Systemy negocjacyjne w gospodarce Japonii. IPiSS, Warszawa 1993.
 • Gomółka Z.: Elementy ogólnej teorii systemów. "Rozprawy i Studia", t. CCCLXXXI, nr 307, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Gray J.: Od wielkiej transformacji do światowego wolnego rynku. W: Po liberalizmie. Fundacja Aletheja, Warszawa 2001.
 • Gregory P., Stuart R.: Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century. Houghton, Boston-New York 2004.
 • Gregory PR., Stuart R.: Comparative Economic Systems. Houghton Mifflin Comp., Boston 1985.
 • Greve B.: What Characterize the Nordic Welfare State Model. "Journal of Social Sciences" 2007, Vol. 3(2).
 • Grimm K.: Socjalna gospodarka rynkowa w RFN. Koncepcja - rozwój - problematyka. Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1992.
 • Grupa Lizbońska: Granice konkurencji. Poltext, Warszawa 1996.
 • Gruszecki T: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Guillain R.: Japonia. Trzecie mocarstwo. Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 • Gutkowska K.: Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków. SGGW, Warszawa 2003.
 • Habr J., Veprek J.: Systemowa analiza i synteza. PWE, Warszawa 1976.
 • Hadenius S.: Svensk politik under 1900-talet: konflikt och samförständ. Hjalmarson & Högberg, Stockholm 2000.
 • Hall P., Soskice D.: An Introduction to the Varieties of Capitalism. W: Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford 2001.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Hibbs D., Locking H.: Wage Dispersion and Productive Efficiency: Evidence for Sweden. "Journal of Labor Economics" 2000, Vol. 18/4.
 • Holstein-Beck M.: Być albo nie być menedżerem. Infor, Warszawa 1997.
 • Human Capital in a Global and Knowledge-Based Economy. European Commission 2002.
 • Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju. Red. A. Wojtyna. PWE, Warszawa 2008.
 • Integracja europejska. Red. A. Marszałek. PWE, Warszawa 2004.
 • Irvin G: Inequality and the Anglo-American Economic Model. International Centre for Economic Research, Working Paper 26/2007.
 • Jackson G, Deeg R.: How Many Varieties of Capitalism? Comparing the Comparative Institutional Analyses of Capitalist Diversity. Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, MPIfG Discussion Paper 06/2, 2006.
 • Jacoby S.M.: Economic Ideas and the Labor Market: Origins of the Anglo-American Model and Prospects for Global Diffusion. "Comparative Labor Law & Policy Journal" 2005, Vol. 25/1.
 • Jak ujarzmić kapitalizm. Wywiad A. Domosławskiego z R.B. Barberem. "Gazeta Wyborcza" z 24-26.12.2004.
 • Jantoń-Drozdowska E.: Regionalna integracja gospodarcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 • Ka L., Eero C.: State Institutions, Political Power and Social Policy Choices: Reconstructing the Origins of Nordic Models of Social Policy. "European Journal of Political Research" 2006, Vol. 45.
 • Kaczmarek T.T.: Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki. Difin, Warszawa 2007.
 • Kaczmarek T.T.: Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa. Difin, Warszawa 2004.
 • Kaja J.: Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii. SGH, Warszawa 2007.
 • Kamecki Z.: Pojęcie i typy integracji gospodarczej. "Ekonomista" 1967, nr 1.
 • Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Red. M. Herbst. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Karlsson S.O.: Det intelligenta samhället: En omtolkning av den social-demokratiska idehistorien. Carlsson, Stockholm 2001.
 • Kasperkiewicz W.: Procesy restrukturyzacyjne gospodarki Japonii. W: Ekonomiczne strategie krajów wysokorozwiniętych. Red. M. Belka. Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Kjellen R.: Staten som livsform. Stockholm 1916.
 • Kleer J.: Globalizacja gospodarki światowej. W: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.
 • Kleer J.: Transformacje i problemy z nimi związane. W: Ekonomia dla prawników i nie tylko. Red. M. Bednarski, J. Wilkin. LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Kołodko G.W.: Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych. W: Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Red. G.W. Kołodko. Wydawnictwo WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Kornai J.: Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Kornai J.: Anti-equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. PWN, Warszawa 1977.
 • Kosiec K.: Efektywność a równowaga ogólna. Pomocnicze materiały dydaktyczne. AE, Kraków 1998.
 • Kostro K.: Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 7-8.
 • Kostro K.: Zagadnienia kulturowe w ekonomii. "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 3.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław 1965.
 • Kowalik T.: Systemowa różnorodność w warunkach globalizacji i integracji. W: Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Red. G.W. Kołodko. Wydawnictwo WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Kowalik T: Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych. Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 • Kowalik T: Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Kozłowski S.G.: Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza. UMCS, Lublin 2004.
 • Kozłowski S.: Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza. UMCS, Lublin 1998.
 • Kozłowski S.G: Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza. UMCS, Lublin 1994.
 • Kultura ma znaczenie. Red. L.E Harrison, S.R Huntington. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Kwaśnicki W.: Historia myśli liberalnej. PWE, Warszawa 2000.
 • Laszlo E.: Systemowy obraz świata. PIW, Warszawa 1978.
 • Leipold H.: Wirtschafts- Und Gessellschaftssysteme im Vergleich. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1988.
 • Lipowski A.: Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Warszawa 1988.
 • Lis S., Miklaszewski S.: Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych. PAN, Oddział w Krakowie, Wydawnictwo i drukarnia "Secesja", Kraków 1993.
 • Luttwak E.: Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • Łukawer E.: Kilka uwag na temat niektórych historycznych modeli socjalizmu i okresu przejściowego. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 1999.
 • Machlup F.: Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei. PWN, Warszawa 1986.
 • Malawski A.: Systemy względnie odosobnione i ich modele w ekonomii. Zeszyty Naukowe AE, nr 106. Seria specjalna: Monografie. Kraków 1992.
 • Markowska E.: Państwo jako regulator gospodarki szybko uprzemysławiającej się - doświadczenia Japonii i Republiki Korei. W: Państwo wobec zacofania i rozwoju. Red. E. Markowska, M. Szostak. SGH, Warszawa 1991.
 • Martin H.P., Schumann H.: Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004.
 • Mead W.R.: Dzieci Thatcher i Reagana. "Wprost" z 27.03.2005.
 • Minc B.: Systemy ekonomiczne. T. 1. PWN, Warszawa 1975.
 • Miś W.: Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej. WSZiP im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2007.
 • Młodawska J.: Japonia. Państwo a sektor prywatny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999.
 • Molle W.: Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 • Morawski W.: Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Müller-Armack A.: Das gesellschaftspolitische Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft. W: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration. Verlag Rombach, Freiburg im Breisgau 1966.
 • Müller-Armack A.: Soziale Marktwirtschaft. W: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration. Verlag Rombach, Freiburg im Breisgau 1966.
 • Müller-Armack A.: Vorschläge zur Verwirklichung der Sozialen Marktwirtschaft. W: Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft. Frühschriften und weiterführende Konzepte. Hrsg. von E. Dürr, H. Hoffmann, E. Tuchtfeld, Ch. Watrin. Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart 1981.
 • Müller-Armack A.: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. Verlag für Wirtschaft und Sozialpolitik, Hamburg 1947.
 • Müller-Armack A.: Zur Diagnose unserer wirtschaftlichen Lage. W: Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft. Frühschriften und weiterführende Konzepte. Hrsg. von E. Dürr, H. Hoffmann, E. Tuchtfeld, Ch. Watrin. Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart 1981.
 • Mynarski S.: Elementy teorii systemów i cybernetyki. PWN, Warszawa 1979.
 • Mynarski S.: Problemy identyfikacji struktury systemu. "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1982, Vol. XXIV. Cyt. za: J. Bilski: Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji. PWE, Warszawa 2006.
 • National Diversity and Global Capitalism. Red. S. Berger, R. Dore. Cornell University Press, Ithaca-London 1996.
 • Nielsen K.: Institutional Economics, Social Capital and Negotiated Economy - A Scandinavian Approach to Economic Theory. "PEKEA Newsletter" 2007, No 11.
 • North D.C.: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • North D.C.: Transactions Costs, Institutions and Economic Performance. An International Center for Economic Growth Publication, ICS Press, San Francisco, California 1992.
 • North D.C.: Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, Princeton 2005.
 • Nowak Z.: Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej we współczesnym kapitalizmie. Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 1973.
 • Ohmae K.: The Borderless Word. Power and Strategy in the Interlinked Economy. Harper Perennial, New York 1991.
 • Ohmae K.: The End of the Nation State. The Rise of the Regional Economies. New York 1995.
 • Ohmae K.: Triada Power. The Free Press, New York 1985.
 • Oksfordzki słownik filozoficzny. Red. J. Woleński. Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 • Peters H.-R.: Wirtschaftssystemtheorie und Allgemeine Ordnungspolitik. Oldenburg, München 2002.
 • Piasecki R.: Rozwój gospodarczy a globalizacja. PWE, Warszawa 2003.
 • Pipes R.: Własność a wolność. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2000.
 • Plender J.: Which Capitalism? Will the Anglo-American Model Triumph? "New Economy" 2003, Vol. 10/1.
 • Podstawy ekonomii. Red. R. Milewski, E. Kwiatkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Pohl M.: Japan. München 1991.
 • Poirot P.L.: Property Rights and Human Rights. "Essays on Liberty" 1954, nr 79.
 • Polityka gospodarcza. Red. B. Winiarski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Polityka gospodarcza. Red. B. Winiarski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Pontusson J.: Whither Social Europe? "Challenge" 2006, November-December.
 • Porket J.L.: Modern Economic Systems and Their Transformation. MacMillan Press, Oxford 1998.
 • Prawo administracyjne. Konwersatoria, ćwiczenia. Red. J. Boć. Kolonia, Wrocław 2001.
 • Prigogine I.: Kres pewności. Czas, chaos i nowe prawa natury. Wydawnictwo W.A.B, i Wydawnictwo C i S, Warszawa 2000.
 • Problemy i kontrowersje wokół globalizacji. Red. E. Okoń-Horodyńska. Katowice 2003.
 • Przelaskowski W.: Modele ekonomiczne w świetle cybernetyki. Zakład Nauk Ekonomicznych PAN, PWE, Warszawa 1971.
 • Pysz P.: Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Ratajczak M.: Miejsce instytucjonalizmu we współczesnej ekonomii. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka. Red. U. Zagóra-Jonszta. AE, Katowice 2006.
 • Regulowana gospodarka rynkowa. Red. U. Kalina-Prasznic. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Reichel R.: Soziale Marktwirtschaft, Sozialstaat und liberale Wirtschaftsordnung. "Aufklärung und Kritik" 1998, nr 2.
 • Reinhoudt J.: The Myth of the "Anglo-Saxon Model". "The American" z 26.01.2007.
 • Rejman K.: Kapitał społeczny w teorii społeczeństwa obywatelskiego. W: Społeczeństwo obywatelskie. Red. E. Balawajder. Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • Rojas M.: Efter folkhemmet. Timbro, Göteborg 1996.
 • Rokicka-Broniatowska A.: Wstęp do informatyki gospodarczej. SGH, Warszawa 2004.
 • Rosefielde S.: Comparative Economic Systems. Culture, Wealth and Power in the 21st Century. Blackwell Publishers, Massachusetts 2004.
 • Rosser J.B., Rosser M.V.: Comparative Economics in a Transforming World Economy. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2004.
 • Rothstein B.: Social Capital, Economic Growth and Quality of Government: The Causal Mechanism. "New Political Economy" 2003, Vol. 8/1.
 • Ryner J.M.: The Nordic Model: Does It Exist? Can It Survive? "New Political Economy" 2007, Vol. 12/1.
 • Sachs J.: Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Economics. New York 1989.
 • Sapir A.: Globalization and the Reform of European Social Models. "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44/2.
 • Schölte J.A.: Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2006.
 • Sienkiewicz P: Teoria efektywności systemów. PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.
 • Siewierski J.: Determinanty rozwoju gospodarczego. W: Socjologia gospodarki. Red. J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, L. Towalski. Difin, Warszawa 2008.
 • Skarżyński R.: Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994.
 • Skawińska E., Sobiech K., Nawrot K.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2008.
 • Skrzypek E.: Jakość i efektywność. UMCS, Lublin 2000. Słownik języka polskiego PWN. www.sjp.pwn.pl
 • Smoleń M.: Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.
 • Sobolewski K.: O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.
 • Sorensen A.: On Kings, Pietism and Rent-seeking in Scandinavian Welfare States. "Acta Sociologica" 1998, 41.
 • Soros G.: Kryzys światowego kapitalizmu. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1999.
 • Sójka J.: Ekonomia i etyka. Szkic metodologiczny. W: Etyka i ekonomia. Red. B. Kilmczak, A. Lewicka-Strzałecka. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2007.
 • Stacewicz J.: W kierunku metaekonomii. SGH, Warszawa 2003.
 • Staniszewski R.: Teoria systemów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wszechnica PAN, Wrocław 1988.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2000.
 • Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Stiglitz J.E.: Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Sulmicki P.: Planowanie i zarządzanie gospodarcze. PWE, Warszawa 1978.
 • Swadźba S.: Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski. AE, Katowice 2007.
 • System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2002.
 • System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2001.
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2006.
 • Szachułowicz J.: Własność publiczna. Powstanie, przekształcanie, funkcja, zarządzanie. Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 2000.
 • Sztaudynger J.J.: Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Warszawa 2007.
 • Szymański W.: Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2002.
 • Tempczyk M.: Świat harmonii i chaosu. PIW, Warszawa 1995.
 • Thurow L.C.: Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress. East Asia Vision Group Report, 2001.
 • Vehlen T: Teoria klasy próżniaczej. PWN, Warszawa 1971.
 • Ward W.A., Deren B.J.: The Economics of Project Analysis. EDI (World Bank), Washington 1993.
 • Weinberg GM.: Myślenie systemowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979.
 • Węglewski M.: Finansowa apokalipsa. "Newsweek" z 28.09.2008.
 • Wilkin J.: Jaki kapitalizm, jaka Polska? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Wojtyna A.: Alternatywne modele kapitalizmu. "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 9.
 • Wojtyna A.: Rola państwa w gospodarce w perspektywie najbliższego 15-lecia - tendencje światowe. W: Przyszłość państwa a gospodarka. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1997.
 • Woźniak M.G.: Aksjologiczny dramat globalizacji i liberalizmu ekonomicznego. W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Woźniak M.G.: Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Część I. Systemy gospodarcze w teorii ekonomii. AE, Kraków 1992.
 • Woźniak M.G: Fundamentalne problemy aksjologiczne ładu instytucjonalnego współczesnej gospodarki. W: Ład instytucjonalny w gospodarce. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 • Woźniak M.G: Kierowanie, rynek, transformacja. Bariery stabilizacji. Instytut Badań Rynkowych, Kraków 1993.
 • Woźniak M.G: Własność we współczesnej myśli ekonomicznej a prywatyzacja w Polsce. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw. Red. U. Zagóra-Jonszta. AE, Katowice 2001.
 • Wprowadzenie do ekonomii. Red. Z. Dach. AE, Kraków 1997.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1994.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 2002.
 • Współczesna Europa w procesie przemian. Wybrane problemy. Red. J. Polakowska-Kujawa. Difin, Warszawa 2006.
 • Zacher L.: Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 • Zagóra-Jonszta U.: Własność w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. W: Własność i kontrola w teorii i praktyce. Część 1. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 • Zalesko M.: Wybrane aspekty teorii praw własności. W: Własność i kontrola w teorii i praktyce. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 • Zalewa R: Transformacja ustrojowa a kształt polskiego system ekonomicznego. UMCS, Lublin 2008.
 • Ząbkiewicz A.: Instytucje i wzrost gospodarki Japonii. Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969.
 • Zinn K.G.: Soziale Marktwirtschaft. Idee, Entwicklung und Politik der bundesdeutschen Wirtschaftsordnung. B.I.- Taschenbuchverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 1992.
 • Żorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Żorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Zrób to sam. Wywiad J. Żakowskiego z J. Stiglitzem. "Polityka" 2004, nr 20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000166801388

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.