PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 503 | 247
Tytuł artykułu

Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono problemy dotyczące pojęć i definicji związanych z energią oraz dokonano prezentacji zagadnień dotyczących gospodarowania energią w świetle współczesnych teorii ekonomicznych. Omówiono politykę energetyczną Wspólnoty Europejskiej, jej podstawy traktatowe, priorytety i perspektywy. Zanalizowano cele i instrumenty polityki energetycznej Polski w okresie transformacji i dostosowań do przyszłego członkostwa w UE. Dokonano oceny polityki energetycznej, jej skuteczności oraz zaprezentowano stan zaawansowania procesu dostosowawczego sektora do wymogów członkostwa w UE.
Rocznik
Numer
Strony
247
Opis fizyczny
Bibliografia
 • A European Market for Electricity? Monitoring European Deregulation 2, Euroelectric 1999.
 • Agenda 2000. Commission Opinion on Poland's Application for Membership of the European Union. European Commission Brussels, 15.07.1997.
 • Agenda 2000. Die Erweiterung der Union - eine Herausforderung, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel 1997, Vol. II.
 • Agenda 2000. Eine stärke und erweitere Union, Bulletin der Europäischen Union, Beilage, European Commission Brüssel 1997.
 • Agenda 2000. New Financial Perspective. Presidency Conclusion Berlin, European Council 24 and 25.03.1999. European Commission, Brussels - Luxembourg 1999.
 • Amundsen E.S. (red.): Deregulation to the Nordic Power Market and Environmental Policy, "Energy Economic" 1999, No. 5.
 • Analiza systemu tworzenia zapasów obowiązkowych paliw w stosunku do wymagań UE, Nafta Polska SA Warszawa 1997.
 • Andersen S.: The Europeification of Policy-Making. The Case of Petroleum Policy, Oslo 1996.
 • A New Environmental Plan of Action for Europe, "Environmental for Europeans" 2000, No. 5.
 • An Industrial Competitiveness Policy for the European Union, European Commission, "Bulletin of the European Communities" 1994, Supplement No. 3.
 • Annual Energy Review - 2000, European Communities, Luxembourg 2001.
 • Arthur Andersen: Electric Power Trends, Cambridge Energy Research Associates, 1996.
 • Barnett J., Morse Ch.: Ekonomika zasobów naturalnych, KiW, Warszawa 1968.
 • Bator S., Popow D.: Restructuring of the Energy Sector in Bulgaria. W: Regional Forum, Central and East European Energy Policies, Market and Technologies for the 21st Century, World Energy Council Vilnius 1998.
 • Baumol W.I., Blinder A.: Economics, Principles and Policy, H.B. Publishers, Princeton University 1989.
 • Baur J.F (red.): Die Energiewirtschaft im Gemeinsamen Markt, Rechtliche Probleme, Handlungsmöglichkeiten, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1998.
 • Beckerman W.: Economists, Scientists and Ecological Catastrophe, Oxford Economic Papers, Vol. 24, 1972.
 • Beschluss 96/642/EG der Kommission z 8.11.1996 o ustanowieniu Energetycznego Komitetu Konsultacyjnego, AB nr 292, 15.11.1996.
 • Biała księga. Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, Aneks (polskie tłumaczenie), Warszawa 1995.
 • Bilans energii pierwotnej w latach 1989-2000, Agencja Rynku Energii, Warszawa 2001.
 • Bobińska K.: Rynek w infrastrukturze. Infrastruktura na rynku, PAN, Ziggurat, Warszawa 2000.
 • Bobińska K.: Rynek w infrastrukturze jako warunek konkurencyjności gospodarki. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Materiały konferencyjne, Cz. II, IGŚ SGH, Warszawa 2000.
 • Bogdanienko J.: Polityka energetyczna EWG, SGH, Warszawa 1993.
 • Bogdanienko J.: Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku, Warszawa 1996.
 • Bojarski W.: Podstawy metodyczne oceny efektywności w systemach energetycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
 • Bojarski W.: Podstawy metodyczne oceny efektywności w systemach energetycznych, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
 • Bożyk P.: 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacje, SGH, Warszawa 1999.
 • BP Statistical Review of World Energy 2001.
 • Brendow C.: Clean Coal Technologies (CCT) and Policies in Central Europe and the CIS. W: Regional Forum, Central and Eastern European Energy Policies, Market and technologies for the 21st Century, World Energy Council, Vilnius 1999.
 • Briche B.: Die Elektrizitätswirtschaft in der Europäischen Union, Institutionelle und Materielle Aspekte, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1997.
 • Broad Guidelines of the Economic Policies 2001, European Communities, Luxembourg 2001.
 • Brzóska J.: Ocena programu restrukturyzacji elektroenergetyki. W: Bochniarz H, Krajewski S., (red.): Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego. Wybór ekspertyz, Przedświt, Warszawa 1997.
 • Buczkowski J.: Prywatyzacja 2000, "Rzeczpospolita" 1999, nr 29.
 • Budnikowski A.: Otwieranie gospodarki Polski w okresie transformacji a zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego, IGŚ, SGH, 4/1997, Warszawa.
 • Bywalec Cz.: Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii. W: Górka K. (red.): Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania, AE, Kraków 1996.
 • Całus A.: System prawny Unii Europejskiej, KGS SGH, nr 4/1997 Warszawa.
 • Carson M.: Uwolnienie energii, "Nafta i Gazbiznes" 1999, nr 3.
 • Ciamaga L.: Polityka przemysłowa i badawczo-rozwojowa. W: Michałowska-Gorywoda K. (red.): Wspólnota Europejska, SGH, Warszawa 1994.
 • Ciamaga L.: Światowa gospodarka rynkowa - zmiany struktury, PWN, Warszawa 1994.
 • Ciamaga L.: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowali do UE, Elipsa, Warszawa 1997.
 • Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L, Teichmann E.: Unia Europejska, PWN, Warszawa 1997.
 • Ciechanowicz W.: Energia, środowisko i ekonomia, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 1995.
 • Ciszewska B: Taniej likwidować kopalnie, "Rzeczpospolita" 2000, nr 160. COM (1992) 494, z 2.12.1992. COM (1993) 700, z 5.12.1993. COM (1994) 319, z 14.09.1994.
 • Common Strategy on Ukraine, European Council, Helsinki 1999.
 • Communication from the Commission on EU Policies and Measures to Reduce Greenhouse Gas Emissions: Towards a European Climate Change Programme (ECCP), COM (2000/88).
 • Community Rules on State aid Vade-mecum, European Commission, Luxembourg 2000.
 • Consolidated Versions of the Treaty of European Union, European Community, Luxembourg 1997.
 • Cygan R.: Sektor naftowy. W: Bochniarz H., Krajewski S. (red.): Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego. Wybór ekspertyz, Przedświt, Warszawa 1997.
 • Czaja S.: Entropijno-energetyczna analiza funkcjonowania i dynamiki systemów społeczno-ekonomicznych. W: Czaja S., Jakubczyk Z., Piotrowicz H.: Pojecie zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego (naturalnego) w teorii wzrostu gospodarczego. Próba przeglądu i klasyfikacji, Prace Naukowe AE, nr 489/1989 Wrocław.
 • Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z.: Polityka ekologiczna w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, AE, Wrocław 1994.
 • Czarnecki J.: IV ogonie rozwiniętej Europy, "Rzeczpospolita", 20.12.1996, dodatek "Energia 2000".
 • Data for Short-Team Economic Analysis, European Commission, 1999, No. 12, Luxembourg.
 • Decyzja 2179/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.09.1998 w sprawie przeglądu programu, polityki i działań Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju: "W kierunku zrównoważonego rozwoju", OJ, nr L 275/98.
 • Decyzja 1254/96/WE, w sprawie kierunków rozwoju energetycznych sieci transeuropejskich, ABI, nr L 161, z 29.06.1996.
 • Decyzja Rady 93/500/EWG, z 13.09.1993 w sprawie wieloletniego programu wspierania alternatywnych nośników energii, ABI, nr L 235, z 18.09.1993.
 • Decyzja Rady 96/737/EG, z 16.12.1996 w sprawie wieloletniego wspierania efektywności energii we Wspólnocie, SAVE II, ABI, nr L 335, z 24.12.1996.
 • Decyzja Rady 98/260/WE, z 30.03.1998 w sprawie zasad, priorytetów, celów pośrednich i warunków zawartych w Partnerstwie dla członkostwa, OJ, L nr 121/98.
 • Decyzja Rady z 28.03.1996 w sprawie stworzenia dogodnych warunków dla rozbudowy transeuropejskich sieci w dziedzinie energii, ABI, nr L 61, z 29.06.1996.
 • Demonopolizacja i prywatyzacja elektroenergetyki, MPiH, Warszawa 1996.
 • Devarajan S., Fisher R.C.: Hotelling's Economics of Exhaustible Resource: Fifty Years Later, "Journal of Economic Literature" 1981, No. 1.
 • Die Energie in Europa bis zum Jahre 2020, Ein Szenarien - Ansatz, Europäischen Commission 1996, OJ, L nr 7, z 13.01.1999.
 • Drobak J.N. (red.): The Frontiers of the New Institutional Economics, Academic Press, San Diego 1997.
 • Duda M.: Syndrom kalifornijski, "Biuletyn URE" 2001, nr 2.
 • Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.12.1996, ABI, nr L 27, z 30.01.1997.
 • Dyrektywa 98/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.06.1998 w sprawie wspólnych zasad dotyczących wewnętrznego rynku gazu ziemnego, ABI, nr L 204, z 21.07.1999.
 • Dyrektywa Rady w sprawie opodatkowania surowców i produktów energetycznych, Bruksela, 12.03.1997, COM(97) 30 finał 97/0111(CNS).
 • DzU 1997, nr 9 poz. 43 - Ustawa o gospodarce komunalnej.
 • DzU WE 1975 L 153/35.
 • DzU WE 1977 L 358/2.
 • DzU WE 1990 L 185, z 17.07.1990.
 • DzU WE 1990 L 313, z 13.11.1990.
 • DzU 1993, nr 19 - Ustawa sprawie określenia reform przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
 • Dziadul J.: Odprawa górników, "Polityka" 1999, nr 4.
 • Dziadul J.: Sojusz, Liliputów, "Polityka" 1998, nr 23.
 • DzU 1994, nr 11 poz. 38 z 27.01.1994.
 • EC Energy Monthly, 7.08.1988.
 • EC Energy Monthly, 5.04.1989.
 • Economic Survey of Europe, UN/ECE, New York and Geneva 2000.
 • Ekmanis Y., Zeltinsh N., Kapała J., Michna J.: Methodical Problems on Energy Conservation Policy in Central and Eastern Europe Countries. W: Regional Forum, Central and East European Energy Policies, Markets and Technologies for the 21st Century, World Energy Council Vilnius 1998.
 • EMITOR 2000. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych, ARE, Warszawa 2001.
 • Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energieträger. Weissbuch für Gemeinschaftsstrategie und Aktionsplan, KOM (97) 599, final 26.11.1997.
 • Energochłonność i elektrochłonność gospodarki narodowej, CIE, Warszawa 1997.
 • Energy Balances of OECD Countries, OECD, IEA, Paris 1997.
 • Energy Balances of OECD Countries 1998-1999, OECD, IEA, Paris 2001.
 • Energy, Environment and Sustainable Development. The fifth Framework Programme, European Commission, Brussels 2000. Energy in Europe, November 1989.
 • Energy Indicators for the Countries of Europe and the CIS, ENER DATA, Paris 1996.
 • Energy Policies. IEA Countries in 1997, OECD, Paris 1998.
 • Energy Policy in the IEA Countries, IEA, OECD, Paris 1993.
 • Energy Policy in the IEA Countries, IEA, OECD, Paris 1995.
 • Energy Statistics, Statistics in Focus. "Eurostat" 1999, No. 1.
 • Energy, Carbon taxes in the EU, CBI, September 2000.
 • Environment in the European Union at the Turn of the Century, European Environment Agency, Copenhagen 1999.
 • EU Policies and Measures to Green Paper on Greenhouse Gas Emissions Trading within the European Union, COM (2000)87.
 • Europe in Figures, Wyd. 5, European Communities, Luxembourg 2000.
 • European Commission, XXVIIIth Report on Competition Policy 1998, European Communities, Brussels, Luxembourg 1999.
 • European Community, Competition Policy, European Communities, Luxembourg 2000.
 • European Economy, Economic Situation and Economic Reform in Central and Eastern Europe, Supplement C, "Economic Reform Monitor" 1998, No. 3.
 • European Economy, 2000 Review, European Commission, Luxembourg 2000, No. 71.
 • European Union Consolidated Treaties, European Commission, Luxembourg 1997.
 • European Union Energy Outlook to 2020. European Commission, Luxembourg 1999.
 • European Industrial Policy for the 1990s, European Commission, "Bulletin of the European Communities" 1991, No. 3.
 • Europejska Klasyfikacja Działalności, GUS, Warszawa 1994.
 • Eurostat Yearbook, A Statistical eye on Europe, European Commission, Eurostat, 1998/1999.
 • Eurostatistik, Daten zur Konjunkturanalyse, "Eurostat" 2000, No. 4.
 • Eurostatistik, Daten zur Konjunkturanalyse, "Eurostat" 2000, No. 10.
 • Für eine Energiepolitik der Europäischen Union, Grünbuch der Europäischen Kommission, Brüssel 1995, Luksembourg 1995, COM (94(659).
 • Feigenbaum B.: The Politics of Public Enterprise; Oil and the French State, Princeton University Press, Princeton, New York 1985.
 • Fiedor B.: Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczania i ochrony środowiska, PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990.
 • Fiedor B.: Ogólna charakterystyka ekonomii środowiskowej jako części składowej współczesnej ekonomii. "Ekonomia i Środowisko" 1992, nr 1.
 • Fisher A.C.: Resource and Environmental Economics, Cambridge University Press 1981.
 • Focusing on European Union Information, OJ CD, ELLIS Publications, Maastricht 2000.
 • Forowicz K.: Nadzieja w podmuchach, "Rzeczpospolita" 1997, nr 61.
 • Forowicz K.: Z wody, wiatru i słońca, "Rzeczpospolita" 2000, nr 226.
 • Foster CD.: Privatisation Public Ownership and the Regulation of Natural Monopoly, Blackwell, Oxford 1992.
 • General Report on the Activities of the European Union, European Commission, 1999.
 • General Report on the Activities of the European Union 1999, European Communities, Brussels, Luxembourg 2000.
 • Giełda energii. Zasady działania rynku, Giełda Energii, Warszawa 2000.
 • Gilbert R.J., Kahn E.P. (red.): International Comparisons of Electricity Regulation, Cambridge University Press 1996.
 • Glaser P.: Solar Power from Satellites, "Physics Today" 1977, No. 2.
 • Globale Sicht der Energiepolitik und des energiepolitischen Handels, KOM (97), Brüssel, 23.04.1997.
 • Glossary. Institutions, Policies and Enlargement of the European Union, European Communities, Luxembourg 2000.
 • Gochenour C: District Energy Trends, Issues, and Opportunities, The World Bank, Washington, World Bank Technical Paper, 2001, No. 493.
 • Gorynia M., Jankowska B., Maślak E.: Branża jako przedmiot badań ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 3.
 • Gorynia M.: Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej, AE, Poznań 1995.
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna, GUS, Warszawa 1998.
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 1999, 2000, GUS, Warszawa 2001.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W.: Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1995.
 • Green Paper. Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply, European Commission, Luxembourg 2001.
 • Handel zagraniczny, GUS, Warszawa, roczniki 1994, 1995, 1996, 1997.
 • Hausner J., Krajewski S., Marody M., Wilkin J., Wojtyna A., Zirk-Szdarski M.: Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską, EU - monitoring III, Friedrich - Ebert Stitung, Warszawa 1999.
 • Helm D.: The Assessment: Energy Policy, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 7, No. 2, 1991.
 • Hübner D.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, "Ekonomista" 1994, nr 3. IEA Statistics.
 • Indeka L., Karaczun Z.: Człowiek a środowisko, Bellona, Warszawa 1995.
 • Industrial Competitiveness. Benchmarking Business Environment in the Global Economy, OECD, Paris 1996.
 • Informacja Rządu RP dla Sejmu RP o najważniejszych działaniach dostosowawczych w Polsce do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej w 1999 r., Warszawa, styczeń 2000.
 • "International Gas Report", 17.03.1989.
 • Ishiguro M.: Restructuring of Japan's Electric Power Industry, Nikkon-Kogyo-Shinbunsya, Tokyo 1999.
 • Jakubczyk Z.: Ogólne podstawy analizy wykorzystywania zasobów naturalnych w procesie wzrostu. W: Czaja S., Jakubczyk Z., Piotrowicz H.: Pojęcie zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego (naturalnego) w teorii wzrostu gospodarczego. Próba przeglądu i klasyfikacji, Prace Naukowe AE, nr 489/1989 Wrocław.
 • Jakubczyk Z.: Wybrane problemy optymalizacji wykorzystania zasobów nieodnawialnych i odnawialnych. W: Czaja S., Fiodor B., Jakubczyk Z.: Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, WEiS, Białystok-Kraków 1993.
 • Janasz W.: Podstawy ekonomiki przemysłu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Jasiński P., Skoczny T., Yarrow G.: Konkurencja a regulacja w energetyce, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995.
 • Jasiński P., Skoczny T., Yarrow G.K. (red.): Elektroenergetyka, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 • Jensen W.G.: Energy in Europe 1945-1980, Fouls, London 1983.
 • Jezierski G.: O energii inaczej, "Energia" 1998, nr 40.
 • Jeżowski P.: Taryfy opłat na energetycznym rynku gospodarstw domowych, SGH, Warszawa 1991.
 • Jeżowski P.: Teoretyczne podstawy gospodarki publicznej, SGH, Warszawa 1992.
 • Jones R.A.: The Politics and Economics of the European Union, An Introduction Text, University Press, Cambridge, Northampton 1997.
 • Kalinowski T., Malko J., Szalbierz Z., Wilczyński A.: Efektywność międzynarodowego handlu energią elektryczną, Kaprint, Lublin 1999.
 • Kapp K.W.: Społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych, PWN, Warszawa 1960.
 • Karbownik A.: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Ocena stanu aktualnego. W: Bochniarz H., Krajewski S. (red.): Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego. Wybór ekspertyz, Przedświt, Warszawa 1997.
 • Karbownik A.: Trzy lepsze niż. siedem, "Rzeczpospolita" 2000, nr 253.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w świetle Agendy 2000, "Gospodarka Narodowa", numer specjalny, czerwiec 1998.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Skutki członkostwa w Unii Europejskiej dla handlu zagranicznego. W: Skutki integracji z Unią Europejską dla Polski, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2000.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Dostosowanie Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. W: Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.): Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, IK iCHZ, Warszawa 1996.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Polska w drodze do Unii Europejskiej, PWE, Warszawa, 1999.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi - czy bliżej do członkostwa? W: Polska - Unia Europejska. Od stowarzyszenia do członkostwa, SGH, Warszawa 1995.
 • Kielczewski D.: Mechanizmy rozwoju prawa ochrony środowiska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 1998.
 • Kierunki polityki państwa wobec sektora naftowego, MG, Warszawa 1997.
 • Kisiel-Łowczyc B.A.: Bałtycka integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2000.
 • Kisiel-Łowczyc B.A.: Unia Europejska jako przedmiot stosunków międzynarodowych w przededniu XXI wieku. W: Unia Europejska wobec procesów integracyjnych - wyzwania dla Polski, Elipsa, Warszawa 2000.
 • Komunikat Komisji. Energia i jej związek z gospodarką i sferą socjalną, KOM (93) 645, z 14.02.1992.
 • Komunikat Komisji: Strategie Współpracy między Europą i Azją w dziedzinie energii, KOM (96) 308, z 18.07.1996.
 • Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Kornai J.: Ami Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1973.
 • Kotowski A. (red.): Wybrane rozwiązania prawno-organizacyjne w elektroenergetyce krajów EWG i IEA, CIE, Warszawa 1994.
 • Kotyński J.: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski z analizy. W: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IKiCHZ, Warszawa 2000.
 • Kozłowski S.: W drodze do ekorozwoju, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Krajowy system oceny zgodności w energetyce - czynnikiem integracji europejskiej, "Rzeczpospolita" 1999, nr 63.
 • Kucowski J., Laudyn D., Przekwas J.: Energetyka a ochrona środowiska, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
 • Kuczkowski R.: Nowelizacja prawa energetycznego, "Rzeczpospolita" 2000, nr 91.
 • Läufer T. (red.): Europäische Union. Europäische Gemeinschaft. Die Vertragstexte vom Maastricht mit deutschen Begleitgesetzen, Europa Union Verlag, Bonn 1997.
 • Leibenstein H.: Ekonomia atomistyczna versus ekonomia molekularna. W: Grosfeld J. (tłum.) Ponad ekonomią, PWN, Warszawa 1985.
 • Lipowski A.: O przywilejach w polskiej gospodarce w okresie tranformacji. W: Jakóbik W. (red.): Transformacja gospodarki. Spojrzenie retrospektywne, ISP PAN, Warszawa 1997.
 • Lipponen J.: European Electricity markets in Change, University of Turku, Turku 2000.
 • Litak-Zarębska B.: Program restrukturyzacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej PGNiG. Stabilne podstawy dla rozwoju Polski, "Rzeczpospolita" 1999, nr 297.
 • Ładyka S.: Z teorii integracji gospodarczej, KGŚ SGH, Warszawa 2000.
 • Mach W.B.: Historyczne nadzieje i przyziemne problemy: Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej. W: Polacy wobec integracji Polski z Unią Europejską, Centrum Studiów Międzynarodowych, Warszawa 1998.
 • Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa 1996.
 • MAE, Elektroenergetyka, struktura formy własności i regulacje prawne w krajach OECD, CIE (tłum.). Warszawa 1995.
 • Mały rocznik statystyczny 1998, GUS, Warszawa 1998.
 • Malko J.: Reforma polskiej energetyki w odbiorze zewnętrznym, "Gospodarka Paliwami i Energią" 1998, nr 10.
 • Malko J., Zerka M.: Konwergencja oraz integracja działalności w strategii przedsiębiorstw energetycznych, "Elektroenergetyka" 1997, nr 1.
 • Malko J., Weron A.: Kalifornia - anatomia zaćmienia, "Rynek Terminowy", 12.02.2001.
 • Marszałek A. (red.): Integracja Europejska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Masayasu I.: Restructuring of Japan's Electric Power Industry, Nikkan-Kogyo-Shinbunsya, Tokyo 1999.
 • Masayuki Y.: Reforming Electric Power Industry, Toyokeizai Shiposya, Tokyo 1998.
 • Matläry J.H.: Energy Policy in the European Union, Macmillan, European Union Series, New York 1997.
 • Matyja M.: Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa 2000.
 • Matys I.: Giełda ma się dobrze, "Nafta & Gazbiznes" 1999, nr 7.
 • Mayer O.G., Scharer H.E. (red.): Osterweiterung der Europäischen Union, Institut für Wirtschaftsforschung, HWWA Hamburg, 1997, Bd. 35.
 • Mazur E.: Środowisko przyrodnicze a ekonomiczno-prawne aspekty jego ochrony, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1994.
 • Meadows D.L., Randers J., Bahrensa W.W.: Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 • Mejro C.: Podstawy gospodarki energetycznej, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980.
 • Metrapolls 2000. Energy and sustainability in Cities, Congress Proceedings, European Commission, DG XVII, Energy. Brussels 1999.
 • Michałowska-Gorywoda K. (red.): Wspólnota Europejska, SGH, Warszawa 1994.
 • Midttun A. (red.): European Electricity Systems in Transition - A Comparative Analysis of Policy and Regulation in Western Europe, Elsevier Science Ltd, 1997.
 • Mielczarski W., Szczygieł L.: Tworzenie konkurencyjnych rynków energii elektrycznej w świecie. Doświadczenia australijskie i wnioski dla Polski. W: Szablewski A.T. (red.): Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego, Monografie PAN, nr 11, Elipsa, Warszawa 2000.
 • Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu. Program polityki przemysłowej na lata 1995-1997, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa 1995.
 • Mittra B., Lucas N., Fells I.: European Energy: Balancing Markets and Policy, "Energy Policy", Vol. 23, No. 8, 1995.
 • Molle W.: Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka. Wyd. 2, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 • Morka A.: Mniejsze także zyski, "Rzeczpospolita" 2001, nr 40.
 • Musiał J.: Bilans prywatyzacji budzi optymizmem, "Puls Biznesu", 5.04.2001.
 • Muszkiet T.: Podstawowe kryteria organizacyjne i systemowe gospodarki paliwowo-energetycznej, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 10-11.
 • Narodowa strategia integracji, KIE, Monitor Integracji Europejskiej, wydanie specjalne, styczeń 1997.
 • Narodowy program przygotowania do członkostwa w UE (NPPC), wersja z 29.05.1998.
 • Nartowski W.: Czas modernizacji, "Rynek Zamówień Publicznych", 8.11.1998.
 • Neill G.O.: The Low (Profile) Road to Space Manufacturing, "Astronautics and Aeronautics", Special Section, March 1978.
 • Nelson B.: The State Offshore; Petroleum, Politics and State Intervention on the British and Norwegian Continental Shelves, Praeger, New York 1993.
 • Neu A.D.: Die Gaswirtschaft im Zeichen von Wettbewerb und Umwelt. Perspektiven der Erdgasvesorgung im europäischen Binnenmarkt, Keiler Diskussionsbeiträge, Kiel, 1999, nr 334/335.
 • Neu A.D.: Eine Zwischenbilanz zum Einsatz und zur Förolerung erneuerbarer Energie in Deutschland, Kieler Diskussionsbeiträge, Kiel, 2000, nr 363.
 • Noble A.: Przewodnik po Unii Europejskiej: Od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu, KiW, Warszawa 1998.
 • North D.C.: The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem, United Nations University, World Institute for Development Economics Research, UNU/WIDER, Helsinki 1997.
 • Nowa polityka ekologiczna państwa, MOŚiZN, Warszawa 1999.
 • Nowaczek J.: Koszty i korzyści integracji z Unią Europejską dla polskich przedsiębiorstw. W: Polskie przedsiębiorstwa a Jednolity Rynek Unii Europejskiej. Koszty i korzyści, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997.
 • Nugent N.: The Government and Politics of the European Union, The Macmillan Press LTD, London 1995.
 • Ocena stopnia dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
 • Ochrona środowiska 2001, GUS, Warszawa 2001.
 • Ochrona środowiska przeszkodą dla gospodarki w okresie przejściowym, "Dialog Europejski" 1997, nr 5.
 • OECD Economic Survey. Poland, OECD, Paris 1992.
 • Oil, gas, coal and electricity quarterly Statistics. International Energy Agency, Second quarter 1998.
 • OJ, nr L 335/99, z 28.12.1999.
 • OJ, nr L 79, z 30.03.2000.
 • Opinia Komisji Europejskiej, KIE, "Monitor Integracji Europejskiej", wydanie specjalne, Warszawa 1997.
 • Opinie Banku Światowego o polskim górnictwie, "Rzeczpospolita" 2000, nr 251.
 • Ostaszewska M.: Międzynarodowe źródła prawa ochrony środowiska, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1995.
 • Overview of National Programmes to Reduce Greenhouse Gas Emissions, "EEA" 1999, No. 8, Copenhagen 1999.
 • Paczuski R.: Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
 • Panorama of EC Industry 93, Commission of the European Communities, Brussels-Luxembourg 1997.
 • Panorama of European Business (Pro-Version), CD-ROM 2000.
 • Pearce D.W., Turner R.K.: Economies of Natural Resources and the Environment, New York 1990.
 • Pełka B.: Polityka przemysłowa, strategia i restrukturyzacja przedsiębiorstw, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa 1992.
 • Person P.: The Path to European Integration. Historical Institutionalist Analysis, Cambridge, Harvard Center for European Studies, 1995.
 • Pinder J.: Causes and Kinds of Industrial Policy. W: Pinder J. (red.): National Industrial Strategies and World Economy, London 1982.
 • Piwowarski A.J.: Liberalizacja rynku gazowego w krajach UE i polskie działania dostosowawcze. W: Szablewski A.T. (red.): Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego, Monografie PAN, nr 11, Elipsa, Warszawa 2000.
 • Płowieć U.: Analiza doświadczeń krajów Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej. Wnioski dla Polski, IKiCHZ, Warszawa 2000.
 • Podraża A.: Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, KUL, Lublin 1996.
 • Poland Country Economic Memorandum: Reform and Economic Growth on the Road to the EU, The World Bank, Washington 1997, Report No. 16858-POL.
 • Poland. Information for the European Commission's Report on the Progress Towards Accession to the European Union, Warsaw, 31 August 1998.
 • Polityka energetyczna Polski i zarys programu do roku 2010, MPiH, Warszawa 1992.
 • Polityka energetyczna. Polska, OECD, Paryż 1995.
 • Polityka przemysłowo-strukturalna. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 10, Warszawa 1996.
 • Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2002, MG, Warszawa, grudzień 1999.
 • Polski handel zagraniczny w 1996 roku, IKiCHZ, Warszawa 1997.
 • Polskie lobby przemysłowe. Materiały programowe i informacyjne, Warszawa 1997.
 • Polskie przedsiębiorstwa a Jednolity Rynek Unii Europejskiej: koszty i korzyści, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997.
 • Popczyk J.: Energia: początek rynku, zmierzch branżowości, konieczność dalszych zmian, "Rzeczpospolita" 2000, nr 86.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji, Metody analizy sektora i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 • Prawo energetyczne po nowelizacji, "Rzeczpospolita" 2000, nr 149.
 • Prawo ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994.
 • Progress Report from the Commission on the implementation of the European Community Programme of Policy and Action in Relation to the Environment and Sustainable Development. Towards Sustainability, Commission of the European Communities, COM (1995)624, Brussels 1996.
 • Przepisy Unii Europejskiej o ochronie środowiska, "Dialog Europejski" 1996, nr 2.
 • Radetzki M.: Polish Coal and European Energy Integration, SNS Energy, Stockholm 1995.
 • Raport Komisji Europejskiej na temat postępów Polski w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej, "Monitor Integracji Europejskiej", UKIE, Warszawa, wydanie specjalne 1999.
 • Raport z działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa RP w Unii Europejskiej, KIE, Warszawa, 29.06.1998.
 • Raport z wykonania programu działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej w latach 1992-1996, UKIE, Warszawa 1997.
 • Reduce Greenhouse Gas Emission: Towards a European Climate Charge Programme (ECCP), COM (2000) 88.
 • Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002, KERM, Warszawa 1998.
 • Regelmässiger Bericht 2000. Der Kommission über die Fortschritte Polen auf dem Weg zum Beitritt, Brüssel, 8 November 2000.
 • Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the State of Liberalisation of Energy Markets, COM (1990) 198 final 4.05.1999.
 • Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego i energetyki, MPiH, Warszawa, 29.05.1998.
 • Roczniki "Eurostat".
 • Roczniki OECD.
 • Rocznik statystyczny przemysłu, GUS, Warszawa 2000.
 • Rosati D.: Polska droga do rynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Rozporządzenie nr 1655/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 17.07.2000 (OJ L 192/2000) w sprawie Finansowego Instrumentu na rzecz Środowiska - LIFE (Financial Instrument for Environment).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6.08.1998 w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 28.04.1998 w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 8.09.1998 w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18.09.1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 12.02.1990 w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 13.05.1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.02.1993 w sprawie określenia reform przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia podlegają szczególnemu trybowi, DzU 1993, nr 17.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 622/98 z 16.03.1998 w sprawie pomocy państwom kandydującym w ramach strategii przedczłonkowskiej, a w szczególności przyjęcia Partnerstwa dla członkostwa (OJ, nr L 85/1998).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.12.1987 w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki oraz kar pieniężnych za naruszenie tych warunków.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 148896 z 23.07.1996 dotyczące finansowych i technicznych środków reformowania gospodarek i struktur socjalnych w ramach partnerstwa Europa - Kraje Basenu Morza Śródziemnego, MEDA, ABI, nr L 189, z 30.07.1996.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 213/1996 z 29.01.1996 dotyczące zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu "EC Investment Partners" dla krajów Ameryki Łacińskiej, Azji, Morza Śródziemnego i Afryki Południowej. ABI nr 28, z 6.02.1996.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 443/92 z 25.02.1992 dotyczące finansowej i technicznej pomocy dla krajów rozwijających się Azji i Ameryki Łacińskiej jak również współpracy gospodarczej z tymi krajami, ABI, nr L 52, z 27.02.1992.
 • Rynarzewski T.: Międzynarodowa stabilizacja cen surowców a dochody eksportowe krajów rozwijających się, AE, Poznań 1992.
 • Sabela R.: Polityczny i gospodarczy proces integracji Unii Europejskiej, "Wyższa. Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków 1996.
 • Sachs I.D., Warner A.W.: Achieving Rapid Growth in the Transition Economies of Central Europe, Development Discussion Paper, No. 554, Harvard Institute for International Development, 1996.
 • Sammuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Sasinowski H. (red.): Energetyka a środowisko, Politechnika Białostocka, Białystok 1996.
 • Schaub A.: Europäische Energiebinnenmarktpolitik und Umweltpolitik, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1996.
 • Scheer H.: Druga rewolucja przemysłowa. Epoka energii słonecznej, "Deutschland", 2000 Nr. 5.
 • Schlegelmilch K.: Energy Taxation in the EU and some Member States: Looking for Opportunities Ahead, H-B-Foundation, Brussels 1998.
 • Second Report from the Commission to the Council and European Parliament on the State of Liberalisation of the Energy Markets, European Commission, Luxembourg 2000.
 • Siebert H. (red.): Die Strukturpolitik der EG, J.C.B. Mohr (Paul Sieberck), Tübingen 1992.
 • Siebert H.: Ökonomische Theorie natürlicher Ressourcen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1983.
 • Siebert H.: Elemente einer rationalen Umwelt politik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1996.
 • Siebert H.: Institutional Arrangements for Natural Resources, Reprints, Kiel 1996.
 • Siebert H., Rauscher M.: Neue Entwicklung der Aussenhandelstheorie, Institut für Weltwistschaft, Arbeitspapier Nr. 478, Kiel 1991.
 • Simeonowa K: Energy Policies of Developed Countries and Countries with Economics in Transition in the Context of International Environmental Legislation. W: Regional Forum, Central and East European Energy Policies, Market and Technologies for the 21st Century, World Energy Council, Vilnius 1998.
 • Single Energy Market, European Communities, Luxemburg 1997, Single Market Review KOM (97) 2000.
 • Skotnicka-Illasiewicz E.: Członkostwo w Unii Europejskiej w badaniach opinii społecznej. W: Polacy wobec integracji Polski z Unią Europejską, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1998.
 • Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978.
 • Sommer J.: Prawo Wspólnot Europejskich w zakresie ochrony środowiska a prawo polskie, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1995.
 • Spangenberg J.H., Fenia A., Hinterberger F., Schutz H.: Material Flow - based Indicators in Environmental Reporting, EEA, Copenhagen 1999.
 • Speck S.A.: A Database of Environmetal Taxes and Charges, Forum of the Future, London 2000.
 • Stan i perspektywy przemysłu węglowego w Polsce, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Warszawa 1996, Raport nr 15.
 • Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Elipsa, Warszawa 2000.
 • Stasiak M.: Cel: przyspieszać rozwój gospodarczy, "Rzeczpospolita" 2000, nr 157.
 • Stiglitz I.E.: The Economic Role of the State, Basil Blacwell Inc, Cambridge 1989.
 • Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000.
 • Suchowiejko M.: Elektrownie wodne na sprzedaż., "Rzeczpospolita" 2000, nr 256.
 • Sweenej J.L.: Economic Theory of Depletable Resources: An Introduction. W: Kneese A.V., Sweenej J.L. (red.): Handbook of Natural Resource and Energy Economies, II North-Holland, Amsterdam 1993.
 • Synowiec E.: Integracja Polski z Unią Europejską - ramy procesu dostosowawczego. W: Unia Europejska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski, WSHiFM, Warszawa 2000.
 • Synowiec E.: Nowa edycja partnerstwa dla Polski, "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 12.
 • Sytuacja ekonomiczno-finansową elektroenergetyki, Agencja Rynku Energii, nr 4/2000 Warszawa.
 • Sytuacja energetyczna w Polsce. Agencja Rynku Energii, nr 4/2000 Warszawa.
 • Szablewski A.T.: Liberalizacja rynków energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej, Agencja Rynku Energii, Warszawa 2000.
 • Szpilewicz A.: Ewolucja wspólnego rynku energii, "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 17.
 • Szymysł A.: Siła wiatru, "Wprost" 1996, nr 34.
 • Światowa statystyka energii, Agencja Rynku Energii, nr 4/2000.
 • Tendera-Właszczuk H. (red.): Polska droga do Unii Europejskiej. Ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z. Unią Europejską, AE, Katowice 1997.
 • Tendera-Właszczuk H.: Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Polska na tle innych krajów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Tenno K, Lour A.: Impact of Energy Price Rise on the end Users. W: Regional Forum, Central and East European Energy Policies, Market and Technologies for the 21st Century, World Energy Council, Vilnius 1998.
 • Toffler A.: Trzecia fala, Biblioteka Myśli Współczesnej, Warszawa 1986.
 • Tokarzewski J.: Perspektywy dostaw gazu ziemnego do odbiorców w Polsce, "Rzeczpospolita" 1999, nr 63.
 • Towards Sustainability: A European Community Program of Policy and Action in Relation to the Environment and Sustainable Development, Commission of the European Communities, COM (1992), 23 final, Brussels, volume 2.
 • Treaty of Amsterdam, European Communities, Luxembourg 1997.
 • Uchwała Komisji w sprawie zastosowania Europejskiej Karty Energetycznej 94/998/EG, z 15.12.1994, ABI, nr L 380, z 31.12.1994.
 • Uchwała Rady Euratomu 94/1067, z 15.12.1994 w sprawie przyjęcia postanowień umowy Europejskiej Karty Energetycznej, ABI, nr L 380, z 31.12.1994.
 • Ustawa o dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z dnia 27.04.2000.
 • Ustawa o restrukturyzacji górnictwa z 26 listopada 1998, DzU nr 36, poz. 889 i jej nowelizacja.
 • Ustawa z 26.05.2000 o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, DzU nr 48, poz. 555 z 14.06.2000.
 • Ustawa z 31.01.1980 o ochronie i kształtowaniu środowiska, DzU nr 49 z 1994 r.
 • Ustawa - Prawo energetyczne z 10.04.1997 DzU 1997, nr 54, poz. 348.
 • Valentukeivicius V., Vilemas J.: Accession to European Union and long - term energy policy in Lithuania. W: Regional Forum, Central and East European Energy Policies, Market and Technologies for the 21st Century, World Energy Council, Vilnius 1998.
 • Wallace H.: Politics and Policy in the EU; The Challenge of Governance Wallance W.: Wallace H. (red.): Policy-making in the European Union, Oxford, London 1996.
 • Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i krajach UE, PFPR MSP, Warszawa 1997.
 • Wees M., Vogth M., Road A., Mahj M., Splitek V., Spitz J., Groot A., Leekwe M.: Long - Term Energy Summaries for Czech Republic, Impact of Energy Policy Decisions on Energy Supply and Demand. W: Regional Forum, Central and East European Energy Policies, Market and Technologies for the 21s' Century, World Energy Council, Vilnius 1998.
 • Weissbuch, Eine Energiepolitik für Europäische Union, KOM 95/682, z 13.12.1995.
 • Weissbuch, Vorbereiterung der Assozierten Staaten Mittel - und Osteuropas auf die Integration in den Binnenmarkt der Union, KOM (1995) 163, Brüssel, 3.05.1995.
 • White Paper on Environmental Liability, COM, 9.02.2000. White Paper. An Energy Policy for the European Union, COM (95) 68.
 • Włodarczyk W.: Dylematy prywatyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego. W: Szablewski A.T.: Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego, Elipsa, Monografie PAN, nr 11, Warszawa 2000.
 • Wnuk-Lipiński E.: Lobbying po polsku, "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 10.
 • Wojtkowska-Łodej G.: Integracja Polski z Unią Europejską w ocenie przedsiębiorstw sektora energetycznego, "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 12.
 • Wojtkowska-Łodej G.: Proces dostosowań gospodarki energetycznej z punktu widzenia przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W: Ciamaga L., (red.): Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do UE, Elipsa, Warszawa 1997.
 • Wojtkowska-Łodej G.: Energia w świetle przyszłego człowieka w Unii Europejskiej, KGS SGH, nr 2/1998 Warszawa.
 • Wojtkowska-Łodej G.: Liberalizacja rynku energii a konkurencyjność polskiej gospodarki. W: Konkurencyjność gospodarstw Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Materiały konferencyjne, Cz. II, IGŚ SGH, Warszawa 2000.
 • Wojtkowska-Łodej G.: Polen auf dem Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union. W: Mayer O.G., Scharer H.E. (red.): Osterweiterung der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1997.
 • Wojtkowska-Łodej G.: Polityka ochrony środowiska i jej zakres na szczeblu Wspólnoty. W: Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.): Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, IKiCHZ, Warszawa 1996.
 • Wojtkowska-Łodej G.: Przemiany strukturalne w energetyce krajów członkowskich Unii Europejskiej, IGŚ SGH, Warszawa 1996.
 • Wojtkowska-Łodej G.: Systemtransformation und Energiepolitik in Polen. Zwischen Krise und Erfolg. W: EU - Integration und Krisenmanagement. Vergleichsanalyse zwischen verschiedenen Ländern, MER Eurocenter, Maribor 1999.
 • Wojtkowska-Łodej G.: Środowisko naturalne i polityka energetyczna, "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 3.
 • Wojtkowska-Łodej G.: Wspólnotowa polityka ochrony środowiska i jej zakres na szczeblu Wspólnoty. W: Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.): Unia Europejska. Integracja Polski z. Unią Europejską, IKiCHZ, Warszawa 1996.
 • Wojtkowska-Łodej G.: Polityka ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. W: Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.): Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, IKiCHZ, Warszawa 2001.
 • Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 • Wojtyna A.: Ekonomiczne szanse, dylematy i zagrożenia. W: Przystąpienie czy integracja? Polska droga do Unii Europejskiej, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1998.
 • Wolski S.: Polska i jej członkostwo w Unii Europejskiej. W: Polska w Europie, "Warszawa" 1995, nr 17.
 • World Economic Outlook, IMF, Washington 1999. www:http://www.cire.pl.
 • Wykaz ustaw, których uchwalenie jest niezbędne w związku z. przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 3 kwietnia 2000.
 • Wyniki finansowe sektora paliwowo-energetycznego, Agencja Rynku Energii, Warszawa 2000.
 • Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2010, MPiH, Warszawa 1996.
 • Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020, MG, Warszawa 2000.
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1997 r., GUS, Warszawa 1998.
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2000 r., GUS, Warszawa 2001.
 • Zielińska-Glębocka A.: Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, "Studia Europejskie" 1999, nr 3.
 • Zielińska-Glębocka A.: Integracja z Unią Europejską a charakter polityk strukturalnych. W: Polskie przedsiębiorstwa a Jednolity Rynek Unii Europejskiej. Koszty i korzyści, KIE, Warszawa 1997.
 • Zielińska-Glębocka A.: Układ Europejski a tworzenie priorytetów polityki mikroekonomicznej (strukturalnej) Polski. W: Rezultaty stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi, SGH, Warszawa 1998.
 • Zippel W. (red.): Transeuropäische Netze, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1997.
 • Żurek J. (red.): Ochrona środowiska w Polsce, Instytut Ochrony środowiska, Warszawa 1995.
 • Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000166813090

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.