PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 565 | 229
Tytuł artykułu

Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono definicję pojęcia polityki finansowej państwa. Wyjaśniono przyczyny wzrostu znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, a także przedsiębiorczości leżącej u podstaw ich rozwoju. Zanalizowano oddziaływanie polityki pieniężnej i fiskalnej na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Ukazano rolę przedsiębiorcy w działalności przedsiębiorstwa oraz ewolucję w podejściu do przedsiębiorczości. Omówiono czynniki determinujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań dotyczących przedsiębiorczości i jej kontekstu społeczno-instytucjonalno-kulturowego oraz oddziaływanie polityki finansowej na rozwój MSP.
Rocznik
Numer
Strony
229
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acs Z., The Historical Role of the SME Sector In Developing Capitalist States, w: Small and Medium Enterprises In Transitional Economies, red. Mcintyre R.J., Dalago B., Palgrave Macmillan, 2003.
 • Adamczyk J., Efektywność i tendencje rozwojowe przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej Polski, w: Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, red. S. Lis, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Alesina A., Perotti P., Fiscal expansions and adjustments in OECD countries, NBER Working Paper No. 5214/1995.
 • Audretsch D.B., Entrepreneurship. A survey of the Literature, "Enterprise Papers" No. 14, Enterprise Directorate-General, European Commission 2003.
 • Auerbach A.J., Is There a Role For Discretionary Fiscal Policy? National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper No. 9306, November 2002.
 • Aydalot Ph., Trajectories technologiques et milieux innovateurs, w: Milieux innoateurs en Europe, Gremi 1986.
 • Bacławski K, Koczerga M., Zabierowski P., Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004. Raport GEM Polska, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005.
 • Bails D., Tieslau M., The impact of Fiscal Constitutions on State and Local Expenditures, "Cato Journal" Vol. 20, number 2/2000.
 • Balcerowicz E., Bariery rozwoju sektora prywatnego w Polsce, w: Uwarunkowania wzrostu sektora prywatnego w Polsce, red. B. Błaszczyk, "Raporty CASE" 1999, nr 30.
 • Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Bałtowski M., Żminda Sz., Sektor nowych prywatnych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej - jego geneza i struktura, w: Annales Sectio H Oeconomia vol. XXXIX, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005.
 • Banachowicz E., Jaki jest polski przedsiębiorca, "Przegląd Organizacji" 1993, nr 9.
 • Barczyk R., Kruszka M., Polityka pieniężna i jej anty cykliczne działanie w gospodarce Polski w okresie transformacji, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Barczyk R., Teoria i praktyka polityki anty cyklicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Barczyk R., Wpływ dyskrecjonalnych instrumentów polityki fiskalnej na zmiany aktywności gospodarczej, w: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Wyd. Printgroup, Szczecin 2006.
 • Barteczko K., Bocian A., Modelowanie polityki makroekonomicznej, PWE, Warszawa 1996.
 • Baruk J., Innowacje elementem strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, w: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, cz. II, red. I. Czarnota, M. Roszkiewicz, WWZPCz, Częstochowa 2003
 • Bassanini A., Scarpetta S., Hemmings R., Economic Growth: The Role Of Policies And Institutions. Panel Data Evidence From OECD Countries, Economic Department Working Papers No. 283, OECD, 2001.
 • Baumol W.J., Entrepreneurship In Economic Theory, "American Economic Review" 1968, No. 57.
 • Bednarczyk J.L., Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1990.
 • Bednarski M., Drugi obiega transformacja, "Życie Gospodarcze" 31.05.1992.
 • Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.
 • Bennathan E., Conning D., The Social Rate of Return on Infrastructure Investment, World Bank Policy Research Discussion Paper 2390, Washington, D.C. 2000.
 • Bertola G., Distribution, efficiency, and labor market regulations: theory, OECD, Latin America, paper prepared for 7th Annual Conference, Central Bank of Chile, Santiago, October 2003.
 • Biszczad J., Znaczenie systemu podatkowego dla rozwoju przedsiębiorczości u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w: Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, red. S. Owsiak, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2004.
 • Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 • Boguszewski P., Przemiany w sektorze dużych i średnich firm w Polsce w latach 1993-2001 a oddziaływanie polityki monetarnej, "Bank i Kredyt" 2002, nr 11-12.
 • Bojewska B., Istotne uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 427, Szczecin 2006.
 • Borucińska I., Łukaszewicz I.K., Państwo jako podmiot kreujący warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w drugiej połowie lat 90. XX wieku, w: Państwo i rynek w gospodarce, red. D. Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 • Brandt N, Business Dynamice, Regulations and Performance, OECD, STI Working Paper 3/2004.
 • Bratnicki M., Przedsiębiorstwo i dynamika organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 2.
 • Bratnicki M., Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 5.
 • Bratnicki M., Zabierowski P., Kozłowski R., Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • Buster W, Deflation: prevention and care, "NBER Working Papers" 2003, No. 9623.
 • Caragata P. J., Giles E.A., Simulating the relationship between the hidden economy and the tax level and tax mix in New Zeland, Working Paper No. 22, Inland Revenue Department, Wellington 1996, revised 1998.
 • Chmiel J., Problemy statystycznego pomiaru i analiza tendencji rozwojowych sektora prywatnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-1998, "Raporty CASE" 1999, nr 24.
 • Chmieliński P., Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw w świetle wyzwań Strategii Lizbońskiej, w: Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004.
 • Chmielnicki R, Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2006.
 • Chrzanowski M., Wpływ prywatyzacji przedsiębiorstw na innowacyjność gospodarki na przykładzie gospodarki polskiej, w: Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2006.
 • Ciak I., Polityka budżetowa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń 2002.
 • Cierniak-Szóstak E., Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego. Wybrane zagadnienia, w: Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, red. S. Lis, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Ciupek B., Famulska T., Znaniecka K, Obciążenia podatkowe w ocenie przedsiębiorstw, w: Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk -Jurata 2003.
 • Cohen D., Loisel O., Why was the euro weak? Markets and policies, "European Economic Review" 2001, No. 45.
 • Czarnitzki D., O'Byrnes N., The Impact Of R&D On Productivity, w: Perspectives on Irish Productivity, red. S. Haller, C. Ailward, R. O'Toole Forfas, Dublin 2007.
 • Czernielewska-Rutkowska M., Europeizacja polityki fiskalnej - adaptacja państw członkowskich do ram budżetowych UE. Wnioski dla Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 • Diderot D., Voyage en Hollande, Fracois Maspero, Paris 1982 (1780).
 • Djankov S., La Porta R., Lopez-de -Silanes F., Schleifer A., The regulation of entry, "The Quarterly Journal of Economics" Vol. CXVII, February 2002.
 • Doing Business 2007, The Word Bank Reports for Poland and Estonia, http://www.doingbusiness.org/.
 • Dollinger J.M., Entrepreneurship Strategies and Resources, Prentice Hall, Upper Sadlle River, New Jersey 1999.
 • Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, "Studio Emka" Warszawa 2004.
 • Dryglas D., Wach K., Otoczenie fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście Integracji Europejskiej, w: Szanse rozwoju polskiego sektora MSP na jednolitym rynku europejskim, red. J. Otto, R. Stanisławski, Politechnika Łódzka, Łódź 2007.
 • Duczkowska-Piasecka M., Przedsiębiorczość na wsi, w: Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, WSS-E, Warszawa 1998.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 1998.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996, GUS, Warszawa 1998.
 • Ehrmann M., Will EMU Generate Asymmetry?: Comparing Monetary Policy Transmission Across Countries, European University Institute Working Paper No. 28/1998.
 • Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, red. J.D. Hansen, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Endreas A.M., Woods Ch.R., Modern Theories of Entrepreneurial Behavior: A comparison and Appraisal, Small Business Economics, 26/2006.
 • Falkinger J., Łaski K., Podkaminer L., Polityka fiskalna w warunkach transformacji, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, "Studia i Prace" 1995, zeszyt 231.
 • Filipczuk J., Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2007.
 • Fiskalne i monetarne uwarunkowania bezrobocia w Polsce po 1990 r., w: Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, Opracowanie naukowe z serii "Przedsiębiorczość" red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2006.
 • Flejterski S., Wahl P., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 • Foss N.J., Klein PC, Entrepreneur ship and the Economic Theory of the Firm: Any Gains from Trade? w: Handbook of Entrepreneur ship: Disciplinary Perspectives, red. R. Agarwal, S.A. Alvarez, O. Sorenson, August 2004.
 • Friedman M. i R., Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt, Sosnowiec 2006.
 • Friedman M., Meiselman D., Kanały funkcjonowania polityki pieniężnej, w: A. Szeworski, Teoria i polityka stabilizacji koniunktury: wybór tekstów, PWE 1975.
 • Gajda M., Korzyści i koszty reform fiskalnych, w: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • Gałuszka J., Azjatyckie stymulatory przedsiębiorczości: przypadek Singapuru, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 427, Szczecin 2006.
 • Gately E., Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, Wig-Press, Warszawa 1999.
 • Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Prace Habilitacyjne 34, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Gerlach S., Smets R., MCI's and Monetary Policy, "European Economic Review" 2000, No. 44 (9).
 • Gilad B., Levine R, A behavioral model of entrepreneurial supply, "Journal of Small Business Management" 1986, 24 (4).
 • Glikman R, Zmiany strukturalne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1990-1998, w: Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010, INE PAN, Warszawa 2000.
 • Gołębiowska Z., Wołoszyn J., Szara gospodarka w podmiotach małych i średnich, w: Szara gospodarka w Polsce, rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Studia i Prace, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1996.
 • Gołębiowski G., Financial standing of Estonian and Polish companies - a comparative studies, Eesti Pank, Bank of Estonia, "Kroon & Economy" 2007, No. 3.
 • Gołębiowski G., Kowalska A., Konkurencyjność gospodarek Polski i Estonii - analiza porównawcza, "Współczesna Ekonomia" 2007, nr 4.
 • Gołębiowski G., Miejsce i znaczenie małych i dużych przedsiębiorstw na rynku, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski, "Monografie i Opracowania", SGH, Warszawa 2005.
 • Gołębiowski G., Negocjacje i porozumienia z wierzycielami oraz restrukturyzacja zadłużenia w świetle długu publicznego w Polsce w latach 90. (zarys problematyki), Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie nr 4/1998.
 • Gołębiowski G., Próba analizy opodatkowania dochodów MSP w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 42, SGH, Warszawa 2004.
 • Gołębiowski G., Twórcza destrukcja jako koncepcja wpływająca na możliwości rozwoju przedsiębiorstw, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe nr 1152 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Gołębiowski G., Wiśniewski P., Fiscal austerity and growth in selected European economies, w przygotowaniu.
 • Gołębiowski G., Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej, "Współczesna Ekonomia" 2007, nr 1.
 • Górski J., Egzemplifikacja wybranych modeli makroekonomicznych w gospodarce polskiej w okresie 1993-2005, w: Fenomen transformacji. Próba analizy, red. A.Z. Nowak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Górzyński M., Pander W, Koć R, Tworzenie związków kooperacyjnych pomiędzy MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006.
 • Grądalski E., Teoretyczne i praktyczne aspekty rachunku kosztów fiskalizmu w Polsce, w: Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, SGH, Warszawa 2005.
 • Grandona M., Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego, w: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.R Huntingtn, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Grauwe R., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 • Greek Paper, Entrepreneurship in Europe, European Commission, Brussels 2003.
 • Grilo I., Thurik R., Entrepreneurship in the old and new Europe, SCALES-paper N200516, January 2006.
 • Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa 1994.
 • Gulbicka B., Metodologiczne podstawy i praktyka prowadzenia polityki finansowej, w: Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, t. 1, red. J. Kulawik, E. Mazurkiewicz, WSE, Warszawa 2005.
 • Hamrol M., Sieczko J., Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych, w: Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/2006, Sopot 2006.
 • Hannah L., Marshall's "Trees" and the "Global Forest": Were "giant Redwoods" Different'? Centre for Economic Performance, Discussion Paper No. 318/1997.
 • Hausner J., Związki polityki i gospodarki w procesie zmian systemowych, w: J. Czekaj, J. Hausner, J. Indraszkiewicz, S. Owsiak, Polityka i gospodarka, PWE, Warszawa 1991.
 • Hofstede G., Culture's Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, Sage Publications, Thousand Oaks CA, 2001.
 • Hofstede G., Hofsetede G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 • Holz-Eakin D., Rosen H.S., Economic Policy and the Start-up, Survival, and Growth of Entrepreneurial Ventures, A Report Submitted to the Small Business Administration, May 2001.
 • Human Development Report, UNDP, 2005.
 • Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2008.
 • Jakóbik W, Nieefektywne państwo, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 11, 11.06.2006.
 • Jakóbik W, Wpływ globalizacji na politykę fiskalną krajów Unii Europejskiej. Szkic zależności, w: Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski, red. W. Małecki, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens, 14.
 • Janik W, Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Janiuk I., Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 • Jankiewicz S., Podstawowe uwarunkowania wewnętrznej polskiej polityki gospodarczej w XXI wieku, w: Wyzwanie wobec polityki gospodarczej, red. J. Tarajkowski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006.
 • Jankiewicz S., Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju gospodarczego Polski, w: Dobre i złe strony transformacji w Polsce (wybrane problemy), red. Tarajkowski J., Jankiewicz S., Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 24, Poznań 2002.
 • Jankowiak J., Piłka nie jest po stronie NBP, "Gazeta Wyborcza" 3.07.2007.
 • Jaremczuk K., Wstęp, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2003.
 • Jasiecki K., Społeczna odpowiedzialność biznesu w ocenach Polaków, w: Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, red. L. Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Jaworski W.L., Zawadzka Z., Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2004.
 • Jolanda S., Hessels A., von Gelderen M., Thurik A.R., Motivation Based Policies for an Entrepreneurial EU Economy, Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs paper N200627, December 2006.
 • Józefiak C., Tempo wzrostu nie zależy od polityki pieniężnej, "Rzeczpospolita" 11.10.2005.
 • Józefiak C., Zależność między zmianami systemowymi a polityką gospodarcza, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, t.I, red. M. Belka, W. Trzeciakowski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Poltext, Warszawa 1997.
 • Kaczmarek T.T., Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Difin, Warszawa 2004.
 • Kamela-Sowińska A., Polskiej transformacji ciąg dalszy. Określenie dylematów, w: Wyzwania wobec polityki gospodarczej, red. J. Tarajkowski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006.
 • Kapusta E., Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2006.
 • Kaszuba-Perz A., Warunki przezwyciężania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Południowo-Wschodniej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Kaźmierczak A., Podstawy polityki pieniężnej, WN PWN, Warszawa 1998.
 • Kaźmierczak A., Zarys bankowości we współczesnym kapitalizmie, SGH, Warszawa 1991.
 • Khalil E., Entrepreneurship and Economic Theory, MPRA Paper No. 501, October 2006.
 • Khalil E., Making Sense of Behavioral Anomalies: Distinguishing Four Kinds of Flaming Effects/wersja pdf/, 2006.
 • Kilby P., Entrepreneurship and Economic Development, Free Press, New York 1971.
 • Klamut M., Polityka gospodarcza a nadrabianie rozwojowego zapóźnienia przez regiony Europy i Polski, w: Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
 • Kloc K., Szara strefa w Polsce w okresie transformacji, "Raport CASE" 1998, nr 13.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 • Kohler M., Britton E., Yates T., Trade credit and the monetary transmission mechanism, Bank of England, 2000.
 • Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 • Kokoszczyński R., Łyziak T., Pawłowska M., Przystupa J., Wróbel E., Mechanizm transmisji polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski, "Materiały i Studia NBP" zeszyt 151, Warszawa 2002.
 • Koładkiewicz I., Lutostański Ł., Mali mistrzowie w działaniu, Wydawnictwo Wpisz im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Kołodko G.W, The Polish Miracle. Lessons for the emerging markets, Ashgate Publishing, 2005.
 • Konecki K, Kultura organizacji japońskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
 • Konopczyński M., Skuteczność polityki fiskalnej w unii gospodarczej i walutowej, "Ekonomista" 2006, nr 5.
 • Kopaliński W, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XVII, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Kopp A., Aggregate Productivity Effects Of Road Investment: A Reassessment For Western Europe, w: Perspectives on Irish Productivity, red. S. Haller, C. Ailward, R. O'Toole, Forfas, Dublin 2007.
 • Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, WN PWN, Warszawa 2004.
 • Kornai J., Transformational Recession. A Genareal Phenomenon Examined through the Example of Hungary's Developmnet, "Collegium Budapest Discussion Papers", No. 1, June 1993.
 • Kot A., Metody kwantyfikacji restrykcyjności monetarnej, fiskalnej oraz policy mix w krajach akcesyjnych, "Bank i Kredyt" 2003, nr 6.
 • Kot A., Restrykcyjność monetarna, fiskalna oraz policy mix w Polsce, Czechach i na Węgrzech, "Bank i Kredyt" 2003, nr 7.
 • Kotala A., Psychospołeczne aspekty i determinanty rozwoju przedsiębiorczości wiejskich środowisk lokalnych, w: Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich, red. S. Urban, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Koźmiński A. i in., Zarządzanie - teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Krajewski R., Mackiewicz M., Długookresowy wpływ polityki fiskalnej na stopę inwestycji, "Ekonomista" 2007, nr 2.
 • Król H., O wielkiej roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej, "Współczesna Ekonomia" 2007, nr 3.
 • Kropiwnicki J., Teoria automatycznych stabilizatorów koniunktury, PWN, Warszawa 1976.
 • Kuczowiec J., Źródła przedsiębiorczości - pochodzenie przedsiębiorców i przyczyny podejmowania działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 427, Szczecin 2006.
 • Kulawczuk P., Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 • Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.R Huntington, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1994.
 • Kutner K.N., Kombinacja (Policy mix) polityki pieniężnej i fiskalnej z perspektywy amerykańskiej, "Bank i Kredyt" 2002, nr 11-12.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Kwiatkowski S., Społeczeństwo innowacyjne, PWN, Warszawa 1990.
 • Kydland R.E., Prescott E.C., Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal plans, "Journal of Political Economy" 1977, Vol. 85, No. 3.
 • Lach A., Prostsze, a więc lepsze, "Gazeta Bankowa" 30.06.2003.
 • Łuczak M., Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, WSE, Warszawa 2003.
 • Łuczka X, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • Łukaszewicz A., Opodatkowanie przedsiębiorstw w powiecie wrzesińskim ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w: Analiza finansowa i opodatkowanie przedsiębiorstw, red. T. Juja, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w latach 1990-91, red. L. Zienkowski, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa 1992.
 • Manuel E., Entrepreneurship and Economics, MPRA Paper No. 2136,2007, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2136/.
 • Markiewicz I., Miłaszewicz D., Polityka fiskalna a możliwości rozwojowe gospodarki, w: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006.
 • Marczewski K., Normatywne podejście do polityki gospodarczej, w: Polityka gospodarcza. Teoria i realia, red. J. Stacewicz, SGH, Warszawa 2008.
 • Markowicz I., Małaszewicz D., Wpływ polityki pieniężnej na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, w: Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992.
 • Marszałek R., Trudności koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej we współczesnej gospodarce, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 9.
 • Matejuk M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie aglomeracji łódzkiej), w: Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, red. K. Piecha, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.
 • Matusiak K.B., Mażewska M., Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2004.
 • Mazgajska H., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1992-2000, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2.
 • McDermott C.J., Wescott R.F., Fiscal Reforms That Work, IMF, "Economic Issues" 1997, No. 4.
 • Mickiewicz T., Szybka czy wolna prywatyzacja? w: Transformacja gospodarki postkomunistycznej a teoria ekonomii, red. J. Winiecki, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Zeszyt 5, Warszawa 2000.
 • Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 • Misses L. von, Liberalizm w tradycji klasycznej, Wydawnictwo Arcana, Warszawa 2004.
 • Modigliani F., The Monetarist Controversy or Should We Forsake Stabilization Policies? "The American Economic Review" 1977, Vol. 67, No. 2. Monitor Bankowy ZBP/Pentor nr 11/2005.
 • Morawski I., Małe firmy coraz łatwiej mogą dostać kredyt, "Rzeczpospolita" 28.08.2007.
 • Mościbrodzka K., Wpływ stopy procentowej na wybór źródeł finansowania przedsiębiorstw, 1997, materiał powielony.
 • Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2009.
 • Mujżel J., Dynamika gospodarki polskiej w latach jej rynkowo-kapitalistycznej transformacji, w: Modele i polityka makroekonomiczna, red. A. Welfe, PWE, Warszawa 2002.
 • Mykhnenko V, What Type of Capitalism in Post-Communist Europe? Poland and Ukraine Compared, Les Actes du Gerpisa No. 39, 2005.
 • Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Test, Warszawa 2006.
 • Neneman J., Piwowarski R., Jaki system podatkowy? Zeszyty CASE, Warszawa 2004.
 • Noga A., Makroekonomia a przedsiębiorczość, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2000.
 • Orłowski W.M., Reforma finansów publicznych, "INFOS. Zagadnienia Społeczno--Gospodarcze" 2008, nr 23.
 • Owsiak K., Współczesne koncepcje państwa a finanse publiczne, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.
 • Owsiak S., Stan i perspektywy finansów państwa polskiego - wnioski dla przedsiębiorstw, w: Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, red. S. Owsiak, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2004.
 • Paczocha J., Reglamentacja gospodarki w latach 1989-06.2003, Fundacja Batorego, Warszawa 2004.
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Piecuch T., Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 2.
 • Piękna transformacja, "Gazeta Wyborcza" 15-16.09.2007, wywiad z S. Gomułką przeprowadzony przez T. Kowalika.
 • Piętka K., Transfery społeczne. Problemy zakresu i trafności, CASE, Warszawa 2005.
 • Pietrewicz L., Ocena zdolności absorpcji innowacji w Polsce, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2006.
 • Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa 1994.
 • Piotrowska-Marczak K., Mikołajczyk B., Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle strategii Lizbońskiej, red. J. Bieliński, CeDeWu, 2005.
 • Piwowarski R., Przejrzysta polityka podatkowa. Aspekt teoretyczny i praktyczny, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2006, nr 1 (18), Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
 • Polański Z., Przemiana i ciągłość: refleksje o polskiej polityce pieniężnej w okresie piętnastolecia transformacji ustrojowej, w: Gospodarka polska na przełomie wieków, NBP, Warszawa 2005.
 • Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 • Polska gospodarka w XX wieku. Eseje historyczno-ekonomiczne, red. J. Beksiak, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2003.
 • Poznańska K, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.
 • Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological and Innovation Data. Oslo Manual, OECD, 1997.
 • Próchniak M., Czynniki wzrostu gospodarczego - przegląd badań empirycznych, w: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja? red. R. Rapacki, PWE, Warszawa 2009.
 • Przedsiębiorczość i rozwój firmy, red. J. Targalski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Przedsiębiorczość w Polsce w 2006 r. - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r.
 • Przepióra R., Podatek od wartości dodanej oraz jego skutki ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 • Purfield C., Fiscal Adjustments In Transition Countries: Evidence from the 1990s, IMF Working Paper No. 03-36/2003.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 r., UOKiK 2005.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-1997, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2007.
 • Raport z badania "Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce" przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 r., na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001. http://www.parp.gov.pl/index/more/280.
 • Reisman D., Schumpeters market. Enterprise and Evolution, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK - Northampton MA, USA, 2004.
 • Rękas M., Obciążenia fiskalne jako jedna z barier rozwoju sektora małych przedsiębiorstw w Polsce, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Uniwersytet Szczeciński, Studia i Rozprawy, t. 571, Szczecin 2005.
 • Report from the Commission to the Council and the European Parliament: report on the implementation of the European Charter for Small Enterprises, European Union COM/2002/0068 final.
 • Reykowski J., Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa, w: Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej, red. J. Reykowski, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1993.
 • Rodrik D., Has Globalization Gone Too Far? Institute for International Economics, Washington, D.C. 1997.
 • Rosiek J., Przyczyny i skutki zakłóceń mechanizmu transmisyjnego polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2007 - referat na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30 listopada 2007 r.
 • Rothbard M.N., Profesor Kirzner on Entrepreneurship, w: The logic of Action Two: Applications and Criticism from the Austrian School (Economists of the Twentieth Century), Edward Elgar Publisher, 1997.
 • Rubrycka-Dettlaff A., Polityka stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego i jej implikacje makroekonomiczne w latach 1999-2004, w: Pieniądz, Rynek, Instytucje. Z prac młodych ekonomistów, Zeszyt 3, red. K. Marchewka-Bartkowiak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Rzońca A., Czy Keynes się pomylił? Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Rzońca A., Stan finansów publicznych i sposoby ich uzdrowienia, materiał z konferencji: "Tendencje i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki", Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 15 października 2007 r.
 • Sadowski Z., Liberalizm i rola państwa w gospodarce, "Ekonomista" 2006, nr 6.
 • Safin K., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości-próba systematyzacji, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2004.
 • Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Salerno J.T., Mises and Hayek Dehomogenized, "Review of Austrian Economics" 1993, Vol. 6, No. 2.
 • Salimath M.S., Social Institutions and Culture as Drivers of Cross-National Entrepreneurial Activity: Application and Extensions of Institutional Anomie Theory of Entrepreneurship, dysertacja przedłożona w celu uzyskania stopnia doktora filozofii, Washington State University, 2006.
 • Samojlik B., Polityka fiskalna RP w świetle paktu stabilności i wzrostu gospodarczego, "Ekonomia" 2004, nr 14.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Schumpeter J., Business Cycles, McGraw-Hill, New York and London 1939.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Scotchmer S., Innovation and Incentives, MIT Press, Cambridge, MA, 2004.
 • Siwy A., Struktura dochodów fiskalnych jednym z determinantów wzrostu gospodarczego, w: Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2004.
 • Skopowski M., Metody pomiaru restrykcyjności polityki pieniężnej, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa 2007.
 • Skopowski M., Niezależność banku centralnego a spójność polityki pieniężnej i fiskalnej w Polsce, w: Stopy procentowe a gospodarka. W poszukiwaniu optymalnej policy mix, red. J.L. Bednarczyk, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2005.
 • Skopowski M., Restrykcyjność polityki fiskalnej a luka popytowa, opracowanie będące częścią projektu pt. "Niezależność banku centralnego a spójność polityki pieniężnej i fiskalnej" (Nr 1 H02C 007 30) pod kierownictwem W. Przybylskiej-Kapuścińskiej, Poznań 2007.
 • Skowronek-Mielczarek A., Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, w: Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek, red. A. Skowronek-Mielczarek, SGH, Warszawa 2003.
 • Smith A., The Wealth of Nations, wyd. 5 (1776), red. E. Cannan, Methuen & Co., Ltd., London 1930.
 • Solarz J., Instytucjonalny ład polityki finansowej, w: Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, t.1, red. J. Kulawik, E. Mazurkiewicz, WSE, Warszawa 2005.
 • Sopoćko A., Finansowanie wzrostu gospodarczego w Polsce, w: Fenomen transformacji. Próba analizy, red. A.Z. Nowak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2005.
 • Stan i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1994-1996, red. L. Zienkowski, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • Stańczuk M., Nowa "policy mix" coraz skuteczniej wypiera tradycyjną, "Rzeczpospolita" 9.10.2007.
 • Stanoch E.R., Czujne i elastyczne - firmy XXI wieku, "CXO - Magazyn Kadry Zarządzającej" 2.12.2002.
 • State of the Art In Small Business and Entrepreneurship, red. P.A. Julien, Ashgate 1998.
 • Steinerowska-Streb I., Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 8.
 • Stopczyński K., Rozwój przedsiębiorczości w Polsce na tle transformacji ustrojowej, w: Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych, red. T. Bernat, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa 2003.
 • Storey D.J., The Role of Small and Medium-sized Enterprises in European Job Creation: Key Issusfor Policy and Research, w: Small and Medium Size Enterprises and Regional Development, red. M. Giaoutzi, P. Nijkamp, D.J. Storey, Routledge, London 1988.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2008-2010, Ministerstwo Finansów, wrzesień 2007.
 • Sułkowski Ł., Kapitał społeczny a sukces w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Polski, w: Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 900, Wrocław 2001.
 • Svensson L.E.O., Monetary Policy and Real Stabilization, "NBER Working Papers", 2003, No. 9846.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologica, II-II, q. 66, a. 1; I-II, q. 91, a. 3,
 • System finansowy w Polsce lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański, PWN, Warszawa 1998.
 • Szafarczyk A., Polityka monetarna - restrykcyjna czy ekspansywna, "Współczesna Ekonomia" 2007, nr 4.
 • Szara K., Innowacje jako źródło przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.
 • Szarucki M., Motywy przedsiębiorczości w Polsce i Szwecji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 10.
 • Szczepankowska A., Kredyt dla przedsiębiorcy trudno dostępny? w: Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004.
 • Szplit A., Osiak A., Potencjał kwalifikacyjny menedżera a przedsiębiorczość, "Studia i Materiały" nr 2, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2000.
 • Sztompka R, Dekalog obywatela, "Gazeta Wyborcza" 10-11.01.2004.
 • Sztompka P., Diagnoza stanu systemu ustrojowego po 14 latach transformacji, referat wygłoszony na konferencji: "Diagnoza stanu państwa i społeczeństwa polskiego po 14 latach transformacji", Warszawa, 30 października 2003 r.
 • Szulakowski M., Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.
 • Szulich R., Wolność jako prawo przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2004.
 • Tanaś J., Surdej A., Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, "Raporty CASE" 1997, nr 4.
 • Tanzi V., Gospodarcza rola państwa w XXI wieku, "Materiały i Studia NBP" zeszyt 204, Warszawa 2006.
 • Taylor J.B., The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework, "Journal of Economic Perspectives" 1995/9.
 • Taylor J.B., Alternative Views of the Monetary Transmission Mechanism: What Difference Do They Make for Monetary Policy? Oxford Review of Economic Policy 2000, Vol. 16(4), Oxford University Press, Oxford, s. 60-73.
 • The European Observatory for SMEs, Annual Report 1994.
 • Tomkiewicz J., Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych? "MBA" 2003, No. 1.
 • Urbańska A., Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, "Materiały i Studia" NBP 2002, nr 148.
 • Vogel S.K., International Games with National Rules: Competition for Comparative Regulatory Advantage in Telecommunications and Financial Services, The Berkeley Round-table on the International Economy (BRIE) Working Paper 88, 1996.
 • Wach K., Wielgus G., Tendencje rozwojowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1991-2003, w: Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004.
 • Walczak B., Polityka fiskalna państwa w ocenie mikro i małych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Szczecin 2007.
 • Walicka M., Podlaski przedsiębiorca w otoczeniu fiskalnym - raport z badań, w: Wybrane problemy reformy systemu podatkowego, red. G. Michalczuk, I. Przychocka, J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2005, GUS, Warszawa 2007.
 • Wasilczuk J.E., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.
 • Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu (1924), tłum. polskie J. Michziński, Wyd. Test, Lublin 1994.
 • Wernik A., Problemy polityki fiskalnej w kreowaniu Policy mix, "Bank i Kredyt" 2002 nr 11-12, NBP, Warszawa 2002.
 • Whitehead A.N., Adventures of Ideas, Mentor Book Macmillan, New York 1993.
 • Wieczorek P., Innowacyjność polskiej gospodarki, "Kontrola Państwowa" 2005, nr 6.
 • Wierzba R., Dyscyplina budżetowa warunkiem koniecznym skutecznej polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej, w: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych, red. T. Juja, J. Kotlińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Winiecki J., Źródła inflacji w gospodarce rynkowej i w gospodarce planowej, PWN, Warszawa 1986.
 • Wiśniewski J., Cele przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 • Witt U., Imagination and Leadership - The Neglected Dimension of an Evolutionary Theory of the Firm, "Journal of Economic Behavior & Organization" 1998, Vol. 35.
 • Wojtasiewicz L., Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim raz podstawy ich wspierania finansowego, w: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych, red. T. Juja, J. Kotlińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Wojtyna A., Skutki deficytów budżetowych w gospodarce kapitalistycznej, "Ekonomista" 1988, nr 2.
 • Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004.
 • Wolański R., Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy >C, Warszawa 2002.
 • Woźniak M.G., Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Woźniak M.G., Polityka gospodarcza Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji, Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, red. S. Lis, i Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Wspieramy nieefektywne firmy "Rzeczpospolita" 9.12.2005.
 • Wyrwa D., Wolność gospodarcza jako podstawa przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo- Wschodniej, red. K. Jaremczuk, Rzeszów 1999.
 • Wyszkowski A., System podatkowy a rozwój przedsiębiorczości, w: Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, red. K. Piech, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.
 • Żabiński A., Wpływ wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na obciążenia fiskalne w małych przedsiębiorstwach, w: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006.
 • Zahra S.A., Hansen CD., Privatization, entrepreneurship, and global competitiveness In the 21st century, "Competitiveness Review" 2000, No. 10(1), American Society for Competitiveness.
 • Zalewska J., Synteza wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 1998 roku w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1999.
 • Zienkowski L., Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach - próba syntezy, materiał z konferencji: "Tendencje i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki", Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 15 października 2007 r.
 • Zienkowski L., Efekty transformacji i perspektywy rozwoju gospodarki Polski, w: Modele i polityka makroekonomiczna, red. A. Welfe, PWE, Warszawa 2002.
 • Zrób to sam, rozmowa J. Żakowskiego z J. Stiglitzem, "Polityka" nr 20, 15.05.2004.
 • Zrównoważony wzrost gospodarczy. Rola polityki finansowej. Polska droga do euro, red. A. Sopoćko, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Zygierewicz A., Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE, w: Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, red. G. Gołębiowski, A. Zygierewicz, Studia BAS, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000166813237

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.