PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 | 15--23
Tytuł artykułu

Podstawy jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa pracy w kodeksie postępowania cywilnego i wybranych umowach o pomocy prawnej

Autorzy
Warianty tytułu
Basis of Jurisdiction in Employment Matters in the Polish Civil Procedure Code and Selected Agreements on Mutual Legal Assistance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest jurysdykcja sądów polskich w sprawach pracowniczych, której podstawą są przepisy kodeksu postępowania cywilnego i niektórych umów o pomocy prawnej w sprawach cywilnych. Coraz więcej sporów pomiędzy pracownikiem i pracodawcą ma charakter międzynarodowy. Zwiększa się też liczba tego rodzaju spraw, które są rozstrzygane przez sądy polskie, w tym przez Sąd Najwyższy. Aktualność tego zagadnienia związana jest również z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 1 lipca 2009 r. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje problematyka pracowników delegowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Article examines jurisdiction of the Polish courts in employment matters. It is based on the Polish Civil Procedure Code and selected agreements on mutual legal assistance. Disputes between employee and employer are more often international nowadays. This kind of cases, which are judged by Polish courts, including the Supreme Court, are increasing. Current importance of this topic is also connected with the change of the Polish Civil Procedure Code on 1st of July 2009. In this context essay concentrates on posted workers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • J. A. Pontier, E. Burg, EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, Haga 2004, s. 5 i n.
 • R. Birk (w:) Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht. Band 1. Individualarbeitsrecht I, red. R. Richardi, O. Wlotzke, Monachium 2000, s. 466.
 • B. Borgmann, Die Entsendung von Arbeitnehmern in der Europäischen Gemeinschaft, Frankfurt nad Menem 2000.
 • J. Ciszewski, Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych: przepisy, wzory pism, komunikaty, informacje o aktach prawa wspólnotowego, wykazy umów, informacje o wzajemności, wykazy placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz innych, Warszawa 2008, s. 735 i n.
 • M. Czepelak, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 484 i n.
 • P. Davies, The Posted Workers Directive and the EC Treaty, "Industrial Law Journal" 2002, nr 3, s. 298 i n.
 • T. Ereciński (w:) J. Ciszewski, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Cz. 4, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Cz. 5. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2006, s. 10.
 • T. Ereciński (w:) T. Ereciński (red), J. Ciszewski, Kodeks postępowa nia cywilnego. Komentarz, t. 5, Warszawa 2007, s. 53.
 • D. F. Cavers, "Habitual Residence": A Useful Concept?, "American University Law Review" 1972, vol. 21, s. 475 i n.
 • M. Franzen, Arbeitskollisionsrecht und sekundäres Gemeinschaftsrecht: Die EG-Entsende-Rechtlinie, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht" 1997, nr 4, s. 1055 i n.
 • R. Frey, Zasady ustalania jurysdykcji w sprawach z zakresu prawa pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, "Radca Prawny" 2004, nr 1, s. 122 i n.
 • R. Frey, Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy - jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń, "Przegląd Sądowy" 2004, nr 6, s. 99 i n.
 • R. Frey, Zasady ustalania jurysdykcji krajowej w sprawach pracowniczych w Konwencji z Lugano, "Radca Prawny" 2000, nr 3, s. 41 i n.
 • P. Grzebyk, Zasady ustalania jurysdykcji krajowej w sprawach o roszczenia o wynagrodzenie za pracę (w:) Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, red. P. Grzebyk, Jurysdykcja umowna dla indywidualnych umów o pracę w rozporządzeniu 44/2001, "Europejski Przegląd Sądowy" 2008, nr 12, s. 14 i n.
 • P. Grzebyk, Jurysdykcja krajowa dla powództw pracodawcy przeciwko pracownikowi według art. 20. rozporządzenia nr 44/2001 - uwagi na tle praktycznym, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 10, s. 23 i n.
 • P. Grzebyk, Zasady określania prawa właściwego dla stosunku pracy na podstawie Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (w:) Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, red. L. Florek, Warszawa 2007, s. 236.
 • S. Hackspiel, Podstawy jurysdykcji, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1999, nr 4, s. 705 i n.
 • J. Jacobsson, Posted Workers and Free Movement of Services in the European Union - the Impact on National Employment and Immigration Law, dostępne na stronie https://oa.doria.fi/ handle/10024/43421 (30 lutego 2010 r.).
 • J. Jodłowski, W kwestii zakresu mocy obowiązującej niektórych umów międzynarodowych w obrocie prawnym, "Nowe Prawo" 1978, nr 7-8, s. 1061.
 • S. Kalus, Międzynarodowe stosunki pracy, wybrane zagadnienia kolizyjne, Warszawa 1978, s. 127 i n.
 • A. Kanderska, Polnische rechtliche Rahmenbedingungen für die Entsendung deutscher Arbeitnehmer nach Polen, "Wirtschaft und Recht in Osteuropa" 2006, nr 3, s. 76 i n.
 • R. Kidner, Jurisdiction in European Contracts of Employment, "Industrial Law Journal" 1998, vol. 27, s. 114.
 • E. Kolehmainen, The Directive Concerning the Posting Workers: Synchronization of the Functions of National Legal Systems, "Comparative Labour Law & Policy Journal" 1998, vol. 20, nr 1, s. 71 i n.
 • R. Kwiecień, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000, ss. 119-120.
 • G. P. Moreno, Multinational Groups of Companies and Individual Employment Contracts in Spanish and European Private International Law, "Yearbook of Private International Law" 2002, vol. 4, s. 305.
 • M. Pazdan, Łączniki dla stosunków pracy w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1971, nr 2, s. 93 i literatura z przypisu 29.
 • J. Rajski, "Pobyt" jako łącznik uzasadniający jurysdykcję krajową sądów w międzynarodowym prawie procesowym cywilnym, "Państwo i Prawo" 1960, nr 4-5, s. 751 i n.
 • W. Sanetra, Warszawa 2009, s. 297 i n.
 • D.A. Simotta (w:) Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, t. 5, red. H.W Fasching, Wiedeń 2008, s. 473.
 • J. Skoczyński, Prawo właściwe w międzynarodowych stosunkach pracy pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług (problematyka kolizyjnoprawna, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 5, s. 32 i n.
 • J. Skoczyński, Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo prywatne międzynarodowe w dziedzinie stosunków pracy (w:) Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004, s. 112 i n.
 • P. Świder, Jurysdykcja w sprawach pracowniczych w świetle regulacji wspólnotowych, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 12 (dodatek), s. 1 i n.
 • P. Świder, Jurysdykcja w sprawach pracowniczych w świetle regulacji wspólnotowych, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 12 (dodatek: Procesowe Prawo Pracy), s. 1 i n.
 • G. Thüsing, Europäisches Arbeitsrecht, Monachium 2008, s. 263.
 • H. Trammer, Stosunki pracy w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, "Prawo w Handlu Zagranicznym" 1968, nr 21, s. 41.
 • C. Trenner, Internationale Gerichtstände in grenzüberschreitenden Arbeitsvertragsstreitigkeiten unter besonerer Berücksichtigung individualvertra-glicher Gerichtsstansvereinbarungen, Konstancja 2001, s. 126.
 • P. Wąż, Dyrektywa nr 96/71/WE w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, "Monitor Prawa Pracy" 2008, nr 11, s. 574 i n.
 • P. Wąż, Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy Nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, "Monitor Prawa Pracy 2008, nr 2, s. 75 i n.
 • K. Weitz (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 5, red. T Ereciński, Warszawa 2009, s. 87.
 • K. Weitz, Europejskie prawo cywilne (w:) A. Wróbel, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Zakamycze 2005, s. 534.
 • K. Weitz, M. Jędrzejewska (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Cześć pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, tom 1, red. T. Ereciński, Warszawa 2009, s. 228.
 • A. Winterling, Die Entscheidungszuständigkeit in Arbeitssachen im europäischen Zivilverfahrensrecht, Frankfurt nad Menem 2006, s. 80.
 • D.A. Simotta (w:) Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, t. V, red. H.W Fasching, Wiedeń 2008, s. 466.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168138386

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.