PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 8 | 17--23
Tytuł artykułu

Badanie zgodności zabawek z wymaganiami bezpieczeństwa

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badanie zabawek stanowi podstawowe narzędzie weryfikacji ich jakości pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa. Pozwala ono na zminimalizowanie ryzyka, związanego z wprowadzeniem do obrotu zabawek, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Ze względu na szerokie spektrum wymagań dotyczących właściwości zabawek oraz związane z tym metody ich oceny, badania powinny być wykonywane przez akredytowane laboratoria badawcze, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu oraz aparatury badawczej i potwierdzonych kompetencji personelu. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
17--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG
Bibliografia
 • 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r., w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylające decyzją Rady 93/465/EWG (Dz. U. UE Nr L218/82)
 • 2. Dyrektywa Rady Nr 88/378/EWG, z dnia 3 maja 1988 r., w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz. U. WE NrL187).
 • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r., w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu (Dz. U. WE Nr L11/4).
 • 4. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. "Psychologia wychowawcza", Tom I i II, WNPWN Warszawa 1994.
 • 5. Raport PKN, PKN-CEN/CR 14379, styczeń 2007; Klasyfikacja zabawek. Wytyczne.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045).
 • 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2008 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 110, poz. 703).
 • 8. Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
 • 9. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).
 • 10. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz.2275, z 2007 r. Nr 35, poz.215).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168152246

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.