PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 433 | 121
Tytuł artykułu

Poziom i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2007 na tle przemian społeczno-ekonomicznych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono wyniki analiz dotyczących poziomu, dynamiki i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2007. Zanalizowano przemiany demograficzne i społeczno-ekonomiczne w gospodarstwach domowych, kształtowanie się poziomu dochodów i ich dynamiki w rozmaitych przekrojach klasyfikacyjnych. Zbadano również wpływ wyróżnionych charakterystyk gospodarstw domowych na dochody tych podmiotów. Omówiono stopień zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w Polsce oraz zmiany tego zróżnicowania w badanym okresie.
Rocznik
Numer
Strony
121
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, Warszawa 2000.
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 9.
 • Aksman E., Redystrybucyjny efekt zasiłków społecznych i podatku dochodowego, "Ekonomista" 2005, nr 6.
 • Aksman E., Wzrost dochodu a zmniejszenie nierówności - skrócona funkcja dobrobytu społecznego, "Ekonomista" 2009, nr 1.
 • Allen R. G. D., Teoria makroekonomiczna. Ujęcie matematyczne, Warszawa 1975.
 • Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, red. S. M. Kot, Warszawa-Kraków 1999.
 • Antonides G., van Raaij F. W., Zachowania konsumenta, Warszawa 2003.
 • Bartoszewicz J., Wykłady ze statystyki matematycznej, Warszawa 1989.
 • Bywalec C, Poziom życia społeczeństwa polskiego w lalach 1945-1985, "Ekonomista" 1987, nr 3.
 • Charemza W. W., Deadman D. F., Nowa ekonometria, Warszawa 1997.
 • Chow G. C, Ekonometria, Warszawa 1995.
 • Daszkowski J., Zróżnicowanie przeciętnych wynagrodzeń w Europie, "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 6.
 • Domański C, Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, Warszawa 2000.
 • Estymacja modeli ekonometrycznych, red. S. Bartosiewicz, Warszawa 1980.
 • Florczak W., Makroekonomiczne uwarunkowania nierówności płacowych, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 1.
 • Gajda J. B., Ekonometria, Warszawa 2004.
 • Gajek L., Kaluszka M., Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, Warszawa 2000.
 • Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, Warszawa 2007.
 • Gospodarstwa domowe w krajach Europy Środkowej. Skutki przemian 1990-1995, red. R. Milic-Czerniak, Warszawa 1998.
 • Guzik B., Wstęp do teorii prognozowania i symulacji, Poznań 2008.
 • Hanusik K., Łangowska U., Ekonometryczna analiza kształtowania się konsumpcji w Polsce, Opole 1997.
 • Hanusik K., Łangowska U., Ekonometryczne modele zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych, w: Podmioty gospodarcze w procesach transformacji, Opole 1994, s. 119-123.
 • Hanusik K.,Łangowska U., Mierzenie poziomu życia i jego uwarunkowań jako podstawa oceny działalności samorządu terytorialnego, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego -diagnozy i perspektywy, Opole 1997, s. 517-523.
 • Hanusik K., Łangowska U., Problemy pomiaru konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Ekonomia" 1996, z. 23, s. 27-39.
 • Hanusik K.,Łangowska U., Wykorzystanie krzywych Engla w analizie konsumpcji gospodarstw domowych, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, t. 2, Opole 1998, s. 573-581.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., An econometric analysis of the spatial variation in consumption in Poland in the years 1990-1998, [w:] The course and effects of the transformation process in Poland in different fields of social and economic life, ed. J. Słodczyk, Opole 2001, s. 51-93.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Die räumliche Differenzierung und Bedingungen der Konsumplion in Polen von 1990-1998, w: Sozioökonomischer Wandel in Transformationsländern. Reformen auf dem Prüfstand, Hrsg. N. Eickhof, K. Gloede, A. Lin-kov, B. Tabatschnikas, "Brandenburgische Hochschulschriften" 2001, s. 63-85.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Dochody i wyposażenie w dobra trwałego użytku jako determinanty dobrobytu gospodarstw domowych w miastach, w: Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Opole 2006, s. 469-179.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Efekt pokazowy w zachowaniach konsumpcyjnych gospodarstw domowych mieszkańców wsi, w: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich, red. S. Sokołowska, Opole 2006, s. 163-177.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Ekonometryczna analiza rozwoju małych, przemysłowych miast w województwie opolskim w latach 1975-2001, w: Nowoczesne koncepcje zarządzania i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości, Opole 2003, s. 29-47.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Kształtowanie się dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2000 (tendencje, zróżnicowanie, prawidłowości), w: W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, red. K. Frysztacki, K. Heffner, Opole 2003, s. 264-287.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Kształtowanie się poziomu życia gospodarstw domowych w miastach (analiza ekonometryczno-statystyczna), w: Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Opole 2002, s. 175-197.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Kształtowanie się przestrzennego zróżnicowania konsumpcji i jej uwarunkowań w Polsce w Latach 1990-1998, w: Ekonomia. Polityka. Społeczeństwo, red. A. Kubow, T. Michalczyk, J. Słodczyk, Opole-Wrocław 2001, s. 73-97.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Modele ekonometryczne rozwoju miast Opolszczyzny, w: Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską Opolszczyzny, red. J. Słodczyk, Opole 2004, s. 81-99.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Przemiany struktur demograficznych a sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji w Polsce w lalach 1993-2001, w: Ludność Śląska - procesy demograficzne i społeczne w okresie transformacji ustrojowej, red. R. Rauziński, Opole 2003, s. 63-74.
 • Hanusik K.,Łangowska-Szczęśniak U., Przemiany struktur demograficznych gospodarstw domowych w okresie transformacji na tle rozwoju demograficznego Polski, w: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, red. M. Bucka, J. Słodczyk, Opole 2005, s. 233-248.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Przemiany struktury konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce - analiza ekonometryczna, w: Konkurencyjność podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Szczecin 2008, s. 146-158.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności w województwie opolskim w okresie przemian społeczno-gospodarczych, "Opolskie Roczniki Ekonomiczne" 2001, t. 16, s. 125-137.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Różnicowanie materialnych podstaw poziomu życia jako skutek rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce, w: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Katowice 2007, s. 195-213.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Szczecin 2005, s. 89-98.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Tendencje zmian poziomu i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2005, w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, red. A. Łewicka-Strzałecka, Warszawa 2007, s. 255-279.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., The standard of living of the silesian population during the period of transformation in Poland, w: Transformation of the social and economic structure of the Silesia region, ed. J. Słodczyk, W. Hasiński, Opole 2003.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Trends in polish hausehold income in the years 1993-2005, w: Contemporary problems of the socio-economic policy in Poland, Opole 2007, s. 69-80.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Uwarunkowania gospodarcze zmian struktury społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych w okresie transformacji w Polsce, w: Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, red. K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, S. Sokołowska, Opole 2005, s. 27-39.
 • Hanusik K.,Łangowska-Szczęśniak U., Zastosowanie modeli trendu do opisu rozwoju demograficznego na przykładzie miast Opolszczyzny, w: Modelowanie procesów ekonomicznych, red. K. Hanusik, Opole 2005, s. 193-210.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Zmiany poziomu, struktury i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych na wsi w Polsce po roku 1990, w: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Opole 2008, s. 113-121.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Zmiany poziomu, struktury i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w miastach Polski w latach 1993-2005, w: Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Opole 2008, s. 29-40.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Zmiany poziomu, struktury i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w Polsce, w: Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, Szczecin 2007, s. 185-195.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Zmiany sytuacji ekonomicznej wiejskich gospodarstw domowych jako skutek transformacji systemowej w Polsce, w: Obszary biedy na polskiej wsi w okresie transformacji w Polsce. Problemy polskiej wsi na przełomie wieków, red. L. Frąckiewicz, M. Król, Katowice 2002, s. 215-237.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w Polsce jako skutek zmian modelu konsumpcji, w: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Szczecin 2006, s. 51-62.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych jako skutek transformacji systemowej, w: Demograficzne i ekonomiczne skutki transformacji w Polsce - aspekt regionalny, Opole 2002, s. 27-47.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych jako skutek transformacji systemowej w Polsce, w: Jakość życia w regionie, red. J. Karwowski, Szczecin 2003, s. 27-37.
 • Hübler O., Frohn J., Modern Econometric Analysis, Berlin-Heidelberg 2006. Jacukowicz Z., Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, Warszawa 2000.
 • Janiga A., Różkiewicz M., Oszczędzanie gospodarstw domowych według GUS, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 4.
 • Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy, Warszawa 2005.
 • Kasprzyk B., Leszczyńska M., Modelowanie dochodów nominalnych i realnych, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 2.
 • Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujęcie empiryczne, red. T. Słaby, Warszawa 2006.
 • Kordos J., Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności, Warszawa 1973.
 • Kot S. M., Ekonometryczne modele dobrobytu, Warszawa-Kraków 2000.
 • Kot S. M., Jakubowski J., Sokołowska A., Statystyka, Warszawa 2007.
 • Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, Warszawa 1997.
 • Kumor P., Sztaudynger J., Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce - analiza ekonometryczna, "Ekonomista" 2007, nr 1.
 • Liberda B., Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Ekonomista" 2005, nr 5.
 • Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka stosowana, Warszawa 1996.
 • Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, Warszawa 2008.
 • Łangowska U., Dynamika i przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce w latach 1975-1990, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Ekonomia" 1994, z. 20, s. 15-23.
 • Łangowska U., Społeczno-gospodarcze uwarunkowania konsumpcji w Polsce w lalach 1970-1989 w układzie przestrzennym, Opole 1993.
 • Łangowska U., Społeczno-gospodarcze uwarunkowania konsumpcji w Polsce w latach 1970-1990 w układzie przestrzennym, w: Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 1996, z. 174, s. 49-69.
 • Maddala G. S., Ekonometria, Warszawa 2006.
 • Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wrocław 2002.
 • Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, K. Stawicka, Warszawa 2009.
 • Niemczyk A., Wzorce konsumpcji pracowników najemnych w konfrontacji z innymi grupami gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 1.
 • Osińska M., Kosko M., Stempińska J., Ekonometria współczesna, Toruń 2007.
 • Panek T., Metody pomiaru ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 7.
 • Panek T., Statystyka społeczna, Warszawa 2007.
 • Pawłowski Z., Statystyka matematyczna, Warszawa 1980.
 • Piekut M., Modele struktury dochodów i wydatków ludności Polski według badań budżetów gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 3.
 • Piekut M., Uwarunkowania wielkości i struktury wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 3.
 • Podolec B., Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności, Warszawa-Kraków 2000.
 • Rao C. R., Modele liniowe statystyki matematycznej, Warszawa 1982.
 • Rószkiewicz M., Skłonność Polaków do oszczędzania w świetle teorii finansów behawioralnych, "Ekonomista" 2004, nr 5.
 • Rusnak Z., Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Wrocław 2007.
 • Sarama M., Nierówności w wykorzystaniu technologii informacyjnych w gospodarstwach domowych, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 1.
 • Senyszyn J., Potrzeby konsumpcyjne, Gdańsk 2000.
 • Sikorska J., Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie, Warszawa 1998.
 • Słaby T., Konsumpcja. Eseje statystyczne, Warszawa 2006.
 • Smirnow N. W., Dunin-Barkowski I. W., Kurs rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej dla zastosowań technicznej, Warszawa 1973.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Na przykładach z medycyny, t. 1-3, Kraków 2006-2007.
 • Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wrocław 1998.
 • Strawiński P., Efekt zewnętrzny wykształcenia, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 5-6.
 • Timofiejuk I., Dochody realne pracowników i emerytów 2005 r., "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 5.
 • Timofiejuk I., Dochody realne pracowników i emerytów 2006 r., "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 6.
 • Timofiejuk I., Dochody realne w 2008 r., "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 9.
 • Timofiejuk I., Wynagrodzenia realne w sferze budżetowej w 2005 r., "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 9.
 • Tomkiewicz J., Nierówności dochodowe w krajach postsocjalistycznych - mechanizmy i uwarunkowania na tle tendencji światowych, "Problemy Zarządzania" 2007, nr 3.
 • Trybuła S., Statystyka matematyczna z elementami teorii decyzji, Wrocław 2001.
 • W cywilizacji konsumpcji, red. M. Gołka, Poznań 2004.
 • Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowania, Warszawa 2009.
 • Welfe W., Florczak W., Welfe A., Scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski, Łódź 2004.
 • Włodarczyk-Spiewak K., Czynniki determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych, Szczecin 2003.
 • Woroniecka I., Zmiany w preferencjach konsumpcyjnych w Polsce w okresie transformacji, "Ekonomista" 2003, nr 3.
 • Zalega T., Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji, "Ekonomista" 2008, nr 6.
 • Zalega T., Zmiany konsumpcyjne w gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 1.
 • Zegar J. S., Gospodarstwa rolników w świetle badań strukturalnych GUS, "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168308453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.