PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 572 | 219
Tytuł artykułu

Wczesne rozpoznanie w zarządzaniu strategicznym : zakłady opieki zdrowotnej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano teoretyczne koncepcje otoczenia przedsiębiorstwa, operacyjne i strategiczne systemy wczesnego ostrzegania w warunkach zagrożenia działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono autorską koncepcję zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania. Omówiono zintegrowany system wczesnego ostrzegania wdrożony w szpitalu.
Rocznik
Numer
Strony
219
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aldrich H.E., Organizations and Environment, Englewood Cliffs, New York 1979.
 • Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Altman E.I., Corporate Financial Distress. A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy, John Wiley & Sons, New York 1983.
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
 • Ball D.A., McCulloch W.H., International Business. Introduction and Essentials, Irwin Business Publications, Homewood 1990.
 • Bazerman M.H., Watkins M.P., Predictable Surprises. The Disasters You Should Have Seen Coming and How to Prevent Them, Harvard Business Press, Boston 2003.
 • Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 • Biliński W.F., SWO w wielkich organizacjach gospodarczych na przykładzie krajów kapitalistycznych, CINTE, Warszawa 1988.
 • BMBFgeförderten Projektes novanet - Innovationen in der Internetökonomie, Stuttgart, Juni 2004.
 • Budżetowanie kosztów, red. E. Nowak, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998.
 • Burns T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistock, London 1961.
 • Child J., Management and Organization, Halstead Press, New York 1974.
 • Cleverley W.E., Cameron A.O., Essentials of Health Care Finance, Jones & Bartlett Publishers, Sudbury 2007.
 • Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Dąbrowski J., Zmiany strategiczne w teorii i praktyce zarządzania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002/2003.
 • Efrim Boritz J., The 'Going Concern' Assumption. Accounting and Auditing Implications, Canadian Institute of Chartered Accountants, Toronto 1991.
 • Euro Health Consumer Index 2008, Health Consumer Powerhouse, Brussels 2008, http://www.healthpowerhouse.com/files/2008-EHCI/EHCI-2008-report.pdf
 • Evan N., Organization Theory. Structures, Systems and Enviroments, John Wiley & Sons, New York 1976.
 • Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.
 • Faulkner D., Bowman C, Strategie konkurencji, Gebether i Spółka, Warszawa 1996.
 • Fichter K., Kiehne D.O., Trendmonitoring im Scenerio-Management. Eine erste Bestandsaufnahme informationstechnischer Unterstutzungspotenziale, Fraunhofer IRB, Stuttgart 2006.
 • Forest Transition and Carbon Fluxes. Global Scenarios and Policies, red. M. Palo, World Institute for Development Economics Researches, Helsinki 1999.
 • Foster G., Financial Statement Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1978.
 • Frühwarnsysteme, red. H. Albach, D. Hahn, P. Mertens, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft--Sonderheft" 1979, Nr. 2.
 • Geus A.P. de, Tools for Foresight. Planning for the Unpredictable Future, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston 2002.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2003.
 • Götze U., Mikus B., Bloech J., Management und Zeit. Mit Beiträgen zahlreicher Fachwissenschaftler (Beiträge zur Unternehmensplanung), Physica Verlag, Heidelberg 2000.
 • Götze U., Szenario Technik in der strategischen Unternehmensplanung, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 1993.
 • Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Hadrian P., Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 720.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategia przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 • Handbook of Futures Research, red. R. Fowles, Greenwood Press, Westport - London 1978.
 • Harvard Business Review. Zarządzanie w warunkach niepewności, Helion, Gliwice 2006.
 • Hatch J.M., Organization Theory, Modern Symbolic and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, Oxford 1997.
 • Heijden C. van der, Scenarios. The Art of Strategic Conversation, John Wiley & Sons, New York 2005.
 • Hodgetts R.M., Luthans F., International Management. Culture, Strategy and Behavior, McGraw-Hill, New York 1991.
 • Hofer C.W., Schendel D., Strategy Formulation. Analytical Concepts, West, St. Paul 1978.
 • Ignatiuk S., Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Wolters Kluwer Polska, Zakamycze 2003.
 • Information Flows. New Approaches in the Historical Study of Business Information, red. L. Müller, J. Ojala, SKS/Finnish Literature Society, Helsinki 2007.
 • Jedralska K., Woźniak-Sobczak B., Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998.
 • Johnson G., Scholes, K., Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, Prentice Hall, New York 2002.
 • Kahn H., On Thermonuclear War, Princeton University Press, Princeton 1960.
 • Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. E. Nojszewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2005.
 • Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Konkurencyjność gospodarki Polski w warunkach integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Staszewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Korporowicz V., Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Kovats P.J., Unternehmen der Problemzone, Früh gewarnt, Gefährt gebannt, Stuttgart 1977.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Kratzheller J.B., Risiko und Risk Management aus organisationswissenschaftlicher Perspektive, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 1997.
 • Kreilkamp E., Strategisches Management und Marketing, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1995.
 • Krupski R., Metody i techniki planowania strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1991.
 • Krystek U, Frühwarnsysteme für die Unternehmen, Grünewald, Stuttgart 1993.
 • Krystek U, Kriesenbewältigungsmanagement und Unternehmensplannung, Gabler, Wiesbaden 1985.
 • Krystek U., Müller-Stewens G., Frühaufklärung für Unternehmen: Identifikation und Handhabungzukünftiger Chancen und Bedrohungen, Schäfer-Poeschel, Stuttgart 1993.
 • Leowski J., Polityka zdrowotna, a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Management Control and Decision Systems. Text, Cases and Readings, red. A.L. Pätz, A.J. Rowe, Wiley, Santa Barbara 1977.
 • Mantegna R.N., Stanley H.E., Ekonofizyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Martinet B., Marti Y.M., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 • Merwin Ch.L., Financing Small Corporations in Five Manufacturing Industries, 1926-1936, National Bureau of Economic Reaserch, New York 1942.
 • Miączyński P., Zdrowiej szpital wybudować, "Gazeta Wyborcza" 26.05.2008.
 • Mintzberg H., The Rise and Fall in Strategie Planning, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1994.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • MSP INDEKS. Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku, ABR Opinia Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Nahotko S., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2003.
 • Nikander I.O., Early Warnings. A Phenomenon in Project Management, Helsinki University of Technology, Helsinki 2002.
 • Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Nowakowski M.K., Nojszewska E., Stawicka M., Czynniki konkurencyjności na rynku świadczeń medycznych, opracowanie przygotowane w ramach badania statutowego pod kierunkiem prof. dr hab. M.K. Nowakowskiego pt. "Procesy i formy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w Polsce".
 • Oleński, Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 • Olle T.W., Information Systems Methodologies. A Framework for Understanding, Addison Wesley, Wokingham 1989.
 • Pankowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
 • Parker M., Strategic Transformation and Information Technology. Paradigms for Performing while Transforming, Prentice Hall, New York 1996.
 • Pearce I.A., Robinson R.B., Strategic Management. Formulation, Implementation and Control, Irwin Professional Publishing, Homewood 1991.
 • Penc J., Strategia zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.
 • Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Porter M.E., Olmsted Teisberg E., Redefining Health Care, Creating Value-Based Competition on Results, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 • Probleme beim Aufbau betrieblicher Informationssysteme, red. H.R. Hansen, M.P. Wahl, Moderne, München 1973.
 • Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Program akredytacji szpitali. Zestaw standardów akredytacyjnych, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 2009.
 • Prusak B. Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 • Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Pümpin C, Strategische Führung in der Unternehmungspraxis. Entwicklung, Einführung und Anpassung der Unternehmensstrategie, Haupt, Bern 1980.
 • Research in Strategie Change, red. R. Larsson, L. Bengtsson, K. Eneroth, A.T. Malm, Lund University Press, Lund 1993.
 • Roux-Dufort Ch., Gerer et decider en situation de crise, outils de diagnostic et de decision, Dunod, Paris 2003.
 • Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Sadler P., Designing Organizations. The Foundation for Excellence, Mercury Books, London 1991.
 • Sands E.G., Business Failure Prediction and the Efficient Market Hypothesis, Simon Fraser University, November 1980 [tekst niepublikowany].
 • Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Skat-Rordam P., Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 • Stachowiak K., Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 • Stawicka M., Borowski P., Międzynarodowa konkurencyjność państwa i przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa 2009.
 • Stefańczyk M., Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2008. Prognozy rozwoju na lata 2008-2010, PMR Publications, Kraków 2008.
 • Steinmann LL, Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998, s. 51.
 • Stoner J.A.F., Freeman E.R., Gilbert Jr. D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 • System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Trux W., Müller G., Kirsch W., Das Management strategischer Programme, Herrsching, München 1984.
 • Vollmuth H., Controling, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1993.
 • Walczak M., Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa 1992.
 • Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 • Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
 • Weinrich G., Kreditwürdigkeitprognosen. Steuerung des Kreditgeschäfts durch Risikoklasen, Schriftenreihe des Institut für Kredit and Finanzwirtschäfts, Wiesbaden 1978.
 • Wermut J., Rachunkowość zarządcza. Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 • Wierzbiński J., Systemy wczesnego ostrzegania w planowaniu strategicznym, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1998.
 • Wit R. de, Meyer R., Strategy: Business, Content, Context. An International Perspective, International Thomson Business Press, London 1998.
 • Wspólna Metoda Oceny, Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.
 • Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w roku 2007, Narodowy Bank Polski, Warszawa, styczeń 2009.
 • Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
 • Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 • Artykuły
 • Altman E.I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance" 1968, Vol. 23, No. 4.
 • Altman E.I., Haldeman R.G., Narayanan P., ZETA Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations, "Journal of Banking and Finance" 1977, Vol. 1, No. 1.
 • Ansoff H.I., Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, "California Management Review" 1975, Vol. 18, No. 2.
 • Ansoff H.I., Managing Surprise and Discontinuity. Strategic Response to Weak Signals, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1976, Vol. 28, No. 3.
 • Appenzeller D., Szarzec K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, "Rynki Terminowe" 2004, nr 1.
 • Arrow K.J., Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, "American Economic Review" 1963, Vol. 53, No. 5.
 • Beaver W.H., Alternative Accounting Measures as Predictors of Failure, "Accounting Review" 1968, Vol. 43, No. 1.
 • Beaver, W.H., Financial Ratios as Predictors of Failure, "Journal of Accounting Research" 1966, Vol. 14, No. 3.
 • Biliński W.F., Wczesne ostrzeganie w organizacjach gospodarczych i jednostkach administracyjnych, "Ekonomika Organizacji" 1990, nr 2-3.
 • Cabala P., Walas-Trębacz J., Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2004, nr 657.
 • Child J., Organizational Structure, Environment and Performance: The Role of Strategic Choice, "Sociology" 1972, Vol. 6, No. 1.
 • Courtney H., Kirkland J., Viguerie P., Strategia w warunkach niepewności, "Harvard Business Review Polska" 2004, nr 19.
 • Die Aussagefähigkeit von Kriterien zur Bonitätsbeurteilung im Kreditgeschäft der Banken, "Bankwirtschaftliche Forschungen" 1973, Nr. 21.
 • Duncan R.B., Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty, "Administrative Science Quarterly" 1972, Vol. 17, No. 3.
 • Fitzpatrick P.J., A Comparison of Ratios of Successful Industrial Enterprises with Those of Failed Firms, "Certified Public Accountant" 1932, No. 4.
 • Fulmer J., Moon J., Gavin J., Erwin T, A Bankruptcy Classification Model for Small Firms, "Journal of Commercial Bank Lending" 1984, Vol. 66, No. 11.
 • Gorynia M., Competitiveness of Polish Firms and European Union Enlargement, "Competitiveness Review" 2004, Vol. 14, No. 1-2.
 • Gray B., Ariss S.S., Politics and Strategic Change across Organizational Life Cycles, "Academy of Management Review" 1991, Vol. 10, No. 4.
 • Hannan M.T., Freeman J., The Population Ecology of Organizations, "American Journal of Sociology" 1977, Vol. 72, No. 8.
 • Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjne Z, "Rachunkowość" 2001, nr 5.
 • Hołda A., Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach polskiej gospodarki, "Rachunkowość" 2001, nr 10.
 • Hunek J.K., Systemy wczesnego ostrzegania, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 5.
 • Jones F.L., Current Techniques in Bankruptcy Prediction, "Journal of Accounting Literature" 1987, Vol. 6, No. 1.
 • Kippenberger T., Talking about Scenarios, "Antidote" 1999, Vol. 4, No. 4.
 • Konieczny R., Zdrowie bezkonkurencyjne?, "Rynki Zagraniczne" 2008, nr 48-50.
 • Kryzys zapuka do prywatnych?, "Rzeczpospolita" 26.01.2009.
 • Kühn R., Frühwarnung im strategischen Bereich, "Management Zeitschrift" 1980, Nr. 11-12.
 • Legault J., C.A.-Score. A Warning System for Small Business Failures, "Bilanas", June 1987.
 • Linneman R., Klein H.E., The Use of Multiple Scenarios by US Industrial Companies. A Comparison Study 1977-1981, "Long Range Planning" 1979, Vol. 12, No. 1.
 • MacNulty C.A., Scenario Development for Corporate Planning, "Futures. Journal of Forecasting and Planning" 1977, Vol. 9, No. 2.
 • Mastej, M. Lekarze na rynku, "Menedżer Zdrowia" 2007, nr 3.
 • Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 12.
 • Mendonca S., e Cunha M.P., Kaivo-oja. Ruff J., F, Wild Cards, Weak Signals and Organizational Improvisation, "Futures. Journal of Forecasting and Planning" 2004, Vol. 36, No. 2.
 • Mietzner D., Reger G., Scenario Approaches, History, Differences, Advantages and Disadvantages, "EU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting and Assessment Methods", Paper 3, Seville 2004.
 • Nojszewska E., Miller J., Raport otwarcia - system ochrony zdrowia w Polsce, www.rpo.gov.pl/pliki/1192692009.pdf
 • Nowosielski J., Jak wprowadzać centra zysku w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1997, nr 2.
 • Price C.A., Cameron A.E., Price D.L., Distress Detectors. Measures for Predicting Financial Trouble in Hospitals, "Healthcare Financial Management" 2005, Vol. 59, No. 8.
 • Prywatne szpitale stawiają na wysoki poziom usług i efektywność zarządzania, wywiad z M. Płoszczyńskim, "Gazeta Prawna" 25.01.2008.
 • Rewald R., Zamiast służby zdrowia potrzebne usługi medyczne, "Rzeczpospolita" 20.11.2008.
 • Roberto M.A., Böhmer R.M., Edmondson A.C., Facing Ambiguous Threats, "Harvard Business Review" 2006, Vol. 84, No. 11.
 • Rogowski W.K., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" 1999, nr 6.
 • Rosendale W., Credit Department Methods, "Bankers Magazine" 1908, Vol. 78, No. 1.
 • Schoemaker P.J.H., Heijden C. A.J.M. van de, Integrating Scenarios into Strategic Planning at Royal Dutch/Shell, "Planning Review" 1992, Vol. 20, No. 3.
 • Stasiewski T., Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1996, nr 12.
 • Stawicka M., Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw [w:] Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Stawicka M., Nowakowski M.K., Analiza otoczenia zewnętrznego w firmach działających na rynku międzynarodowym [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Stawicka M., Planowanie scenariuszowe w warunkach niepewności, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 4.
 • Stawicka M., Stawicki S., Kapitał zagraniczny na rynku świadczeń medycznych w Polsce [w:] Regionalizm i lokalizacja, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Stawicka M., Zastosowanie metod scenariuszowych w przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Stawicka M., Zastosowanie systemów informatycznych w systemach wczesnego ostrzegania, "Zarządzanie i Edukacja" 2007, nr 52.
 • Stawicka M., Zastosowanie systemów wczesnego ostrzegania w szpitalach [w:] Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. E. Nojszewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1993, nr 12.
 • Wilson I., From Scenario Thinking to Strategic Action, http://horizon.unc.edu/projects/seminars/futurizing/action.asp
 • Wyszyński R., Ryzyko krajów - szczególny rodzaj ryzyka bankowego, http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0100/KAT_B4858.PDF
 • Yu W., Ezzati-Rice T., Concentration of Health Care Expenditure in the US Civilian Noninstitutionalized Population, "MEPS Statistical Brief" 2005, No. 81.
 • Zdyb M., Ocena zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością przy zastosowaniu finansowych wskaźników syntetycznych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 5.
 • Akty normatywne
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami, Dz.U. 2005, nr 191, poz. 1607.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz.U. 2006, nr 247, poz. 1819.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie, Dz.U. 2009, nr 150, poz. 1216.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej, Dz.U. 2009, nr 130, poz. 1074.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawę reformującą administrację publiczną, Dz.U. 1998, nr 133, poz. 872.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o przepisach wprowadzających ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia, Dz.U. 2009, nr 76, poz. 641.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 2007, nr 14 poz. 89 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2008, nr 234, poz. 1570.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, Dz.U. 2009, nr 52, poz. 418.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dz.U. 1997, nr 28, poz. 153.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168315744

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.