PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 82 | 31--48
Tytuł artykułu

Synchronizacja wahań koniunkturalnych w strefie euro a teoria politycznego cyklu koniunkturalnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Synchronizację wahań koniunkturalnych wymienia się jako jeden z najważniejszych czynników, niezbędnych do osiągnięcia pełnych korzyści z integracji walutowej, a tym samym warunkujących termin przystąpienia Polski do strefy euro. Brak synchronizacji uniemożliwia prowadzenie wspólnej polityki monetarnej przez kraje należące do unii walutowej. Celem pracy jest próba analizy możliwości synchronizacji wahań koniunkturalnych w strefie euro w oparciu o teorię politycznego cyklu koniunkturalnego. Zgodnie z wymienioną teorią źródła oscylacji można odnaleźć w mechanizmie wyborczym. Te same fazy cyklu występują w podobnych odstępach czasu pomiędzy wyborami. Ujednolicenie kalendarza wyborczego w Unii Europejskiej mogłoby zatem doprowadzić do zwiększenia stopnia synchronizacji cyklu. Opracowanie rozpoczyna przegląd literatury dotyczącej problematyki cyklu koniunkturalnego w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem oscylacji w strefie euro. Wynika z niego, iż w państwach unii walutowej zbieżność wahań cyklicznych jest wyższa, niż w państwach znajdujących się poza strefą. Nie jest jednak optymalna z punktu widzenia teorii optymalnego obszaru walutowego. W dalszej części pracy autor zwraca uwagę na teorię politycznego cyklu koniunkturalnego, jako jedną z teorii objaśniających powstawanie fluktuacji. Przedstawia czytelnikowi model F. Breuss'a, z którego wynika, iż synchronizacja wahań będąca następstwem ujednolicenia okresów wyborczych w państwach Unii Europejskiej może spowodować wzrost PKB oraz spadek bezrobocia. W wyniku takiego działania może jednak nastąpić jednoczesny wzrost inflacji. W konkluzji autor zauważa, iż ujednolicenie okresów wyborczych w państwach Unii Europejskiej może być trudne do osiągnięcia z politycznego punktu widzenia. Problematyka pracy jest jednak niezwykle istotna z punktu widzenia trwających obecnie wśród ekonomistów sporów dotyczących terminu przystąpienia Polski do strefy euro. Choć w opracowaniu nie określono optymalnej daty przyjęcia wspólnej waluty, wskazano kierunki do dalszych badań i przemyśleń. (abstrakt oryginalny)
EN
Synchronisation of business situation fluctuations is perceived as one of the most important factors vital to achieve full benefits from monetary integration and therefore conditioning the date of Poland's forming the Euro-zone. The lack of synchronisation impedes the pursuit of common monetary policy by member countries of the monetary union. The objective of the paper is an attempted analysis of a possibility to synchronise business situation fluctuations in the Euro-zone basing on the theory of political situation cycle. In accordance with the mentioned theory the sources of fluctuations could be detected in the election mechanism. The some phases of the cycle occur at similar time intervals between the elections. Unification of the election calendar within the European Union could therefore lead to the increased degree of the cycle synchronisation. The paper starts with a review of writings regarding the problem of business situation cycle in the European Union with focus on the fluctuations in the Euro-zone. It result from the review that in the monetary union states the divergence of cyclical fluctuations is larger than in the states outside the union. However, it is not optimal considering the theory of optimal monetary area. Further in the paper the author draws attention to the theory of political situation cycle as one of those explaining the origin of fluctuations. The reader is provided with the F. Breuss model that proves that synchronisation of fluctuations being the aftermath of the unification of the election time within the European Union may trigger GDP growth and a drop in unemployment. However, this could result in a concurrent inflation rise. Concluding, the author states that unification of the election time in the European Union States might be difficult to reach from political point of view. The subject matter of the paper is, however, crucial considering disputes going on nowadays among economist concerning the date of Poland's joining the Euro-zone. Although no optimal date for accepting the common currency is provided in the paper, it indicates directions for further thoughts and research. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • E. Allgoewer, Emil Lederer: Business Cycles, Crises and Growth, Discussion Paper No. 2001-13, University of St. Gallon, October 2001, s. 19-22.
 • M. Artis, H. M. Krolzig, J. Toro, The European Business Cycle, Oxford Economic Papers, No. 56, 2004.
 • V. Barnett, Tugan-Baranovsky as a Pioneer of Trade Cycles Analysis, "Journal of the History of Economic Thought", Vol. 23, No. 4, December 2001, s. 443-466.
 • M. Baxter, M. Kouparitsas, Determinants of Business Cycle Comovement: A Robust Analysis, NBER Working Paper, No. 10725, 2004.
 • F. Breuss, A Common Election Day for Euro Zone Member States?, Europainstitut -Wirtschaftsuniversitat Wien, Working Paper No. 75, 2007, s. 19.
 • H. Chappell, W. Keech, The Unemployment Rate Consequences of Partisan Monetary Policies, "Southern Economic Journal", No. 79, s. 107-122, 1988.
 • Z. Darvas, G. Szapary, Business Cycle Synchronization In The Enlarged EU, Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 2004.
 • B. Frey, F. Schneider, A Model of Politico-Economic Behaviour in The UK, "The Economic Journal", No. 88, 1978, s. 243-253.
 • H. Hagemann, Business Cycle Theory, Selected Texts 1860-1939, Part I, Pickering & Chatto Publishers, London 2002.
 • Hallenberg M., Vinhas de Souza L., The Political Business Cycles of EU Accesion Countries, Tinberger Institute Discussion Paper No. 085/2, 2000.
 • D.A. Hibbs, Political Parties and Macroeconomic Policy, "The American Political Science Review", Vol. 71, s. 1467.
 • J. A. Hobson, The Industrial System, in: W. J. Roberts, "International Journal of Ethics", Vol. 20, No. 3, s.. 376-378.
 • J. Imbs, Trade, Finance, Specialization, and Synchronization, "The Review of Economics and Statistics", MIT Press, No. 86(3), 2004, s. 723-734.
 • R. Inklaar, R. Jong-A-Pin, J. de Haan, Trade and Business Cycle Synchronization in OECD Countries. A Re examination, CESifo Working Paper, No. 1546, 2005.
 • A. Jakimowicz, Od Keynesa do teorii chaosu, PWN, Warszawa 2003.
 • W. S. Jevons, Commercial Crises and Sun-Spots, "Nature", Vol. 19, 1878, s. 33-37.
 • W. S. Jevons, The Solar Commercial Cycle," Nature", Vol. 26, 1882, p. 226-28.
 • M. Kaiser, Euro zone. Uncompleted convergence, BNP PARIBAS Conjuncture, No. 7, 2005, s. 20-31.
 • M. Kalecki, Political Aspects of Full Employment, Political Quarterly, Vol. XIV, 1943.
 • S. Kalemli-Ozcan, B. Sorensen, O. Yosha, Economic Integration, Industrial Specialization, and the Asymmetry of M aero economic Fluctuations" Journal of International Economics", No. 55,2003,s. 107-137.
 • A.M. Kose, E. S. Prasad, M. E. Terrones, How Does Globalization Affect The Synchronization of Business Cycles?, "The American Economic Review", Papers and Proceedings, No. 93(2), 2003, s. 57- 62.
 • M. R. Kumara, Is J. B. Say's Law of Value a Mere Repetition of The Theory of Business Fluctuations?, "Journal of Economics", No. 2, June 1968, s. 251-256.
 • R. A. Mundell, A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Reviev Vol. 51, No. 4., 1961.
 • W. D. Nordhaus, The Political Business Cycle, "Review of Economic Studies" No. 42, 1975.
 • P. Skrzypczyński, Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, Materiały i Studia, Nr 210, Narodowy Bank Polski, 2006.
 • M. Tomljanovich, Y. H. Ying, We're All Connected: Business Cycle Synchronization in G7 Countries, Colgate University, 2005.
 • L. Walras, Elements of Pure Economics, 1874.
 • E. Wojnicka, Spory wokół teorii optymalnych obszarów walutowych," Ekonomista", Nr l, 2001.
 • P.O. Wright, Moor's Economic Cycles, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 29, No. 3, p. 631-641.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168370083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.