PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 82 | 148--168
Tytuł artykułu

Polityka rozwoju regionalnego Polski w warunkach integracji europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca została poświęcona przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polityki regionalnej jako ważnego elementu działalności interwencyjnej państwa, podejmowanej na poziomie krajowym i regionalnym. W części wstępnej przedstawiono najważniejsze założenia podejmowanej analizy. W części zatytułowanej „Przedakcesyjne doświadczenia polityki regionalnej w Polsce" omówiono ewolucję tej polityki, od braku interwencji, poprzez stopniową zmianę sytuacji wynikającą z priorytetów programu Phare i dwu kolejnych programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej oraz udokumentowano znaczenie reformy terytorialnej państwa z 1998 roku. W trzecim punkcie przedstawiono unijne uwarunkowania polityki regionalnej Polski, które stały się szczególnie istotne po przystąpieniu naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej. Opisano zmiany tej polityki we Wspólnocie w ostatnich latach, w tym między innymi znaczenie Strategii Lizbońskiej. W czwartej części omówiono politykę regionalną Polski po akcesji, rozwarstwiając analizę na dwa okresy, lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Na tym tle przedstawiono krytyczną charakterystykę aktualnego modelu tej polityki. W ostatnim punkcie rozwinięto kierunki niezbędnej reformy polityki regionalnej w naszym kraju po roku 2013, które warunkują dynamizowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The past, the present and the future of regional policy as an important element of state intervention in terms of both a country and a region has been in a spotlight of the paper. The introductory part includes major assumptions of the analysis conducted. The part entitled "Pre-accession experience of regional policy in Poland" discuss the evolution of the policy, starting with lack of intervention through gradual change in the situation resulting from the Phare programme priorities and two successive pre-accession programmes of the European Union as well as proving the importance of the state territorial reform of 1998. The third part presents the Union's conditions for the Polish regional policy that have become especially important for Poland's joining the Community. The recent changes to the policy within the Community have been described, i.a. the Lisbon Strategy significance. The fourth part discuss Poland's regional policy after the accession, dividing the analysis into two stages, the years of 2004-2006 and 2007-1013. Against this background critical characteristics of the current model has been presented. The last part focuses on the directions of an indispensable reform regional policy in our country after 2013 that determine dynamic socio-economic growth. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
148--168
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • J. Bradley, J. Zaleski, Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN, „Gospodarka Narodowa" 2003, Nr 7-8.
 • Cohesion Policy 2007-2013. Commentaries and Official Texts, European Union. Regional Policy, Brussels 2007.
 • Growing Regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion, European Union, Regional Policy, Brussels 2007.
 • J. Hausner (red.), Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa, Ministerstwo Gospodarki i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 1999.
 • Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Akademia Ekonomiczna im. K.Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 • Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Bruksela-Luksemburg 2004.
 • Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski 2004-2006. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, Komisja Europejska, Bruksela-Luksemburg, 2003.
 • Polityka spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne wytyczne wspólnotowe, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 05.07.2005r., COM (2005)0299.
 • Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 • Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 • Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
 • J. Szlachta, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 191, PWN, Warszawa 2000.
 • J. Szlachta, Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 - wybory strategiczne, „Gospodarka Narodowa" 2003, Nr 7-8.
 • J.Szlachta, J.Zaleski, Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013, „Gospodarka Narodowa" 2008, Nr 3.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Załącznik z dnia 26 lipca 2004 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168370113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.