PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 2 | 243--258
Tytuł artykułu

Koncepcje teoretyczne wyjaśniające zachowanie korporacji międzynarodowych - wymiar przestrzenny

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wybrane koncepcje teoretyczne traktujące o zachowaniach przedsiębiorstw w skali międzynarodowej. Autorka twierdzi, że wobec niezadowalającego stopnia ich kompletności powinno się wykorzystywać łącznie osiągnięcia poszczególnych podejść badawczych, ponieważ tylko wtedy jest możliwe uwzględnienie wszystkich istotnych zmiennych wyjaśniających ekspansję zagraniczną i zachowanie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Według autorki, omówione koncepcje wyjaśniają przede wszystkim źródła produkcji międzynarodowej i handlu oraz ich uwarunkowania, z kolei ich liczebność pokazuje, jak złożona jest to problematyka i jak wiele jest czynników, które wpływają na decyzje przedsiębiorstw o podejmowaniu ekspansji na rynki zagraniczne. Autorka twierdzi także, że koncepcje te dają wiele możliwości interpretacji różnorodnych relacji między korporacjami a regionami, w których te lokalizują swoją działalność.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
243--258
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Cieślik J., Ewolucja współczesnej teorii wymiany międzynarodowej, "Ekonomista" 1983, nr 2.
 • Czupiał J., Organizacja przedsiębiorstw wielonarodowych, w: Struktury przemysłowe w gospodarce. Aspekty ekonomiczne, społeczno- kulturowe i polityczne, red. L. Olszewski, J. Mozrzymas, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 • Dicken R, Global Shift. The internationalization of Economic Activity, Guilford Press, New York-London 1992.
 • Dicken R, Global Shift. Transforming the World Economy, Paul Chapman Publ. Ltd, London 1998.
 • Domański B., Geografia przedsiębiorstw - niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, w: Geografia, człowiek, gospodarka, red. B. Domański, A. Jackowski, Instytut Geografii UJ, Kraków 1997.
 • Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków 2001.
 • Domański B., Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region), Biuletyn PAN KPZK, z. 219, Warszawa 2005.
 • Dunning J.H., International Production and the Multinational Enterprise, G. Allen and Unwin, London 1981.
 • Dziemianowicz W, Kapitał zagraniczny a rozwój lokalny i regionalny w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 1997, nr 20(53).
 • Gierańczyk W., Stanczyk A., Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej, w: Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieł, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 5a, Warszawa-Kraków 2003.
 • Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10.
 • Gorynia M., Owczarzak R., Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2.
 • International Trade Statistic 2007, http://www.wto.org.
 • Jantoń-Drozdowska E., Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, nr LXVIII, z. 2.
 • Kowalski M., Teoretyczne przestanki umiędzynarodawiania działalności przedsiębiorstwa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, nr 1.
 • Krugman R, New Theories of Trade Among Industrial Countries, "American Economic Review" 1983, nr 2.
 • Kutschker M., Schmid S., Internationales Management, R. Oldenbourg Verlag, Munchen Wien 2005.
 • Matykowski R., Tobolska A., Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów, w: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwal, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa-Kraków 2006.
 • Mińska-Struzik E., Produkcja międzynarodowa w świetle współczesnej teorii handlu międzynarodowego, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006.
 • Moraczewska A., Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji, w: Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Lublin 2002.
 • Rogacki H., Large Industrial Enterprises in Poland: Changes in the Regional Pattern, "Quaestiones Geographicae" 2006, t. 25.
 • Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 • Sala S., Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski, w: Przemyśl w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 6, Warszawa-Kraków 2003.
 • Sala S., Rozwój korporacji transnarodowych w gospodarce światowej, w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja nr l, Kraków 2005.
 • Sternberg R., New Economic Geography und Neue regionale Wachstumtheorie aus wirtschaftsgeographischer Sicht, "Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie" 2001, Jg. 45 Heft 3-4.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2001.
 • Stryjakiewicz T., Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 • Stryjakiewicz T., Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, w: Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2001.
 • Stryjakiewicz T., Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny, Biuletyn PAN KPZK z. 219, Warszawa 2005.
 • Stryjakiewicz T., Wajda J., Organizacja przestrzenna grup kapitałowych jako problem badawczy geografii ekonomicznej, w: Przemyśl w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 6, Warszawa-Kraków 2003.
 • Śleszyński R, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, "Prace Geograficzne PAN IGiPZ" 2007, nr 213.
 • Tobolska A., Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004a.
 • Tobolska A., Procesy koncentracji gospodarczej dużych przedsiębiorstw przemysłowych Poznania, w: Przemiany struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG w Warszawie nr 7, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Warszawa-Kraków 2004b.
 • Tobolska A., Przestrzenne aspekty nowej organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, "Przegląd Geograficzny" 2006a, nr 78(4).
 • Tobolska A., Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych, w: Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Warszawa-Kraków 2006b.
 • Tobolska A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a internacjonalizacja przemysłu polskiego, w: Procesy transformacji społeczno - ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Kraków 2007.
 • Wajda E., Zalewska K., Struktura przestrzenno- organizacyjna korporacji Generał Motors, w: Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 6, Warszawa-Kraków 2003.
 • Wajda E., Zorićić-Wołek M., Proces kształtowania się korporacji IBM, w: Przemyśl w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa-Kraków 2003.
 • Wdowicka M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.
 • Wiedermann K., Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego, w: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Kraków 2007.
 • Wieloński A., Geografia przemysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Wieloński A., Przemysł Nowej Gospodarki, w: Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 6, Warszawa-Kraków 2003.
 • World Investment Report 2006, http://www.unctad.org.
 • Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, red. T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 • Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
 • Zioło Z., Piróg S., Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnio-europejskich, w: Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2002.
 • Zioło Z., Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, w: Przemyśl w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieta, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 6, Warszawa-Kraków 2003.
 • Zioło Z., Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji, w: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemyślą, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa-Kraków 2006.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168428654

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.