PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 6 | 779--804
Tytuł artykułu

Ekonomia wobec kwestii agrarnej

Autorzy
Warianty tytułu
Economics and the Agrarian Question
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia agrarna – przedmiot zainteresowania ekonomistów od ponad 100 lat – ponownie staje się przedmiotem dyskursu zarówno w krajach rozwiniętych, jak i krajach rozwijających się. Przyczyny ponownego zainteresowania się tą kwestią są jednak odmienne w obu tych przypadkach. W tych pierwszych dlatego, że sposób rozwiązania tej kwestii na drodze industrialnej przyczynił się do degradacji środowiska naturalnego oraz deprywacji rolników i społeczności wiejskich, jak też podważył zaufanie w jakość żywności. W tych drugich, skupiających prawie 2,5 mld osób utrzymujących się z rolnictwa, dlatego że rozwiązanie problemu żywnościowego staje się wprost konieczne, podobnie jak modernizacja rolnictwa, a tymczasem wątpliwe jest powtórzenie drogi industrialnej. A to ze względu na konieczność włączenia do rachunku ekonomicznego efektów zewnętrznych, barierę środowiskową oraz proces globalizacji. Teoria ekonomiczna – w danym wypadku ekonomika rolnictwa – pomija te kwestie. Potrzebna jest zatem nowa konstrukcja teoretyczna, nawiązująca głównie do ekonomii ekologicznej, ale i wykraczająca poza ekonomię, która by określała dopuszczalne rozwiązania w ramach współdziałania rynku i państwa. Tę konstrukcję określono mianem ekonomii agrarnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The agrarian question has been a major topic of interest for economists for more than 100 years. It now becomes again a subject of debate in both developed and developing countries. The reasons for the resurgence of interest in the issue, however, are different in both these cases. In the first case, it follows from the fact that the industrial approach to agriculture resulted in degradation of the environment and deprivation of farmers and rural communities, as well as undermined confidence in the quality of food. In the second case, related to nearly 2.5 billion people dependent on agriculture, the reason is in the direct necessity of finding the solution to the problem of food supply in modernization of agriculture, while avoiding the questionable industrial approach. What follows is the necessity to integrate into the economic calculus such externalities as the environmental barrier and the effects of globalization. The economic theory - in this case agricultural economics - fails to deal with these issues. Thus a new theoretical construction is needed, mainly alluding to ecological economics, but also to acceptable solutions within the area of cooperation between the market and the state. Such theory is named agrarian economics. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
779--804
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Baumol W.J., Oates W.E., The Theory of Environmental Policy, Cambridge University Press, Cambridge, MA 1998.
 • Benedykt XVI, Encyklika Caritas in Veritas, Liberia Editrice Vaticana 2009.
 • Bernstein H., Agrarian Questions From Transition to Globalization, w: Peasants and Globalization. Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question, red. A.H. Akram-Lodhi, C. Kay, Routledge ISS Studies in Rural Livelihoods (2), Routledge, London 2008.
 • Biodiversity, Ecosystem Functioning, and Human Wellbeing. An Ecological and Economic Perspective, red. S. Naeem, D.E. Bunker, A. Hector, M. Loreau, Ch. Perrings, Oxford University Press, Oxford-New York 2009.
 • BLI, Food Security, Climate Change & Biodiversity. The Role of European Agriculture in a Changing World, A BirdLife International Discussion Paper, kwiecień 2009.
 • Blohm G., Nowe zasady prowadzenia gospodarstwa. Mechanizm dostosowywania się gospodarstw do zewnętrznych warunków ekonomicznych, PWRiL, Warszawa 1969.
 • Bougrine H., The World Trade Organization, Free Trade Areas, and the Distribution of Wealth, w: Global Political Economy and the Wealth of Nations, red. P.A. O'Hara, Routledge, USA, Canada 2004.
 • Boulding K.E., The Economics of the Corning Spaceship, w: Environmental Quality in a Growing Economy, red. H. Jarret, John Hopkins University Press, Baltimore 1966.
 • Boyle D., Simms A., The New Economics. A Bigger Picture, New Economic Foundation, London, UK 2009.
 • Brandt H., Otzen U., Poverty Orientated Agricultural and Rural Development, Routledge, London-New York 2007.
 • Brown L.R., Plan B 2.0. Rescuing a Planet under Stress and Civilization in Trouble, Earth Policy Institute, W.W. Norton&Company, New York-London 2006.
 • Buhr B.L., Information Technology and Changing Supply Chain Behaviour: Discussion, "American Journal of Agricultural Economics" 2000, t. 82, nr 5.
 • Buttel F.H., Sustaining the Unsustainable: Agro-food Systems and Environment in the Modern World, w: Handbook of Rural Studies, red. P. Cloke, T. Marsden, P. Money, SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi 2006.
 • Byrden J., Bollman R., Rural Employment in Industrialized Countries, "Agricultural Economics" 2000, t. 22, nr 2.
 • Chołaj H., Socjalizm a kwestia rolna, P WE, Warszawa 1982.
 • Cochrane W.W, Farm Prices, Myth and Reality. University of Minnesota Press, Minneapolis 1958.
 • Cooper T., Hart K., Baldock D., Provision of Public Goods Through Agriculture in the European Union, IEEP, London 2009 (http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/report_en.pdf).
 • Cornes R., Sandler T., The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods, Cambridge University Press, Cambridge, MA 1996.
 • Czajanow A.W, Oczierki po ekonomikie trudowogo sielskogo choziajsrwa, Izd. "Nowaja dieriewnia", Moskwa 1924.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Matuszczak A., Integracja versus globalizacja - jako problem polityki rolnej, w: Roczniki Naukowe SERIA, t. VIII, z. 4, Warszawa-Poznań 2006.
 • Daily G., Ellison K., The New Economy of Nature, Island Press, Washington, DC 2002.
 • Dały H., Ecological Economics and Sustainable Development, Selected Essays of Herman Daly, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2007.
 • Davis J.E., Capitalist Agricultural Development and the Exploitation of the Propertied Laborer, w: The Rural Sociology of the Advanced Societies: Critical Perspectives, red. F.H. Buttel, H. Newby, Allanheld, Ossum, Montclair 1980.
 • De Janvry A., Social Differentiation in Agriculture and the Ideology of Neopopulism, w: The Rural Sociology and the Advanced Societies: Critical Perspectives, red. F.H. Buttel, H. Newby, Allanheld, Ossum, Montclair 1980.
 • Diamond J., Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.
 • Eckersley R., The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty, MIT Press, Cambridge, MA 2004.
 • Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, red. A. Woś, F. Tomczak, PWRiL, Warszawa 1983.
 • Ekonomika rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007.
 • ENRD, Public Goods and Public Intervention. Overview of RDP Screening Exercise and Member State Survey (Tasks 1.1. and 1.2. of the TWG 3 Work Plan), European Network for Rural Development, Thematic Working Group 3 (Materiał wymienny 21/12/2009a).
 • ENRD, A Pan European Overview of How Member States Approach the Delivery of Environmental and Social Public Goods through the 2007-13 Rural Development Programmes (Task 2.1. of the TWG3 Work Plan), European Network for Rural Development, Thematic Working Group 3, 2009b.
 • Engels E, Kwestia chłopska we Francji i Niemczech, KiW, Warszawa 1949.
 • Esty D., Ivanova M., Globalisation and Environmental Protection: A Global Governance Perspective, w: A Handbook of Globalisation and Environmental Policy. National Government Interventions in a Global Arena, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2005.
 • Globalizing Food: Agrarian Questions and Global Restructuring, red. D. Goodman, M.J. Watts, Routledge, London-New York 1997.
 • Grabski W, Materjały w sprawie włościańskiej, 1.1, Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa-Kraków 1907.
 • Gramzow A., Rural Development As Provision of Local Public Goods: Theory and Evidence from Poland, IAMO, vol. 51, Halle (Saale) 2009.
 • Guptill A., Wilkins J.L., Buying Into the Food System: Trends in Food Retailing in the US and Implications for Local Foods, "Agriculture and Human Values" 2002, t. 19, nr 1.
 • Hael G.M., Barbier E.B., Boyle K.J., Valuing Ecosystem Services: Towards Better Environmental Decision Making, The National Academics Press, Washington, DC 2005.
 • Hendrickson M., Heffernan W.D., Heffernan J.B., Consolidation in Food Retailing and Dairy: Implications for Farmers and Consumers in a Global Food System, Report to the National Farmers Union, styczeń 2001 (http://www.foodcircles.missouri.edu.pub.htm).
 • Herleman H.-H., Stamer H., Rolnictwo w dobie technizacji, PWRiL, Warszawa 1963.
 • IAAST, Agriculture at a Crossroads. Global Report, red. B.D. Mclntyre, H.R. Herren, J. Wakhungu, R.T. Warson, Island Press, Washington, DC 2009.
 • Ikerd J., Contradictions of Principles in Organic Farming, w: Organic Agriculture: A Global Perspective, red. P. Kristiansen, A. Taji, J. Reganold, Cornell University, Press, Ithaca, New York 2006.
 • Just R.E., Antle J.M., Interactions Between Agricultural and Environmental Policies: A Conceptual Framework, "American Economic Review" 1990, t. 80, nr 2.
 • Kautsky K., Kwestia rolna. O tendencjach współczesnej gospodarki rolnej i polityce rolnej socjaldemokracji, KiW, Warszawa 1958.
 • Kimura A.H., Nishiyama M., The Chisan-Chisho Movement: Japanese Local Food Move-mental Its Challenges, "Agriculture and Human Values" 2008, t. 25.
 • Krzywicki L., Kwestia rolna, w: Dzieła, t. 8, PWN, Warszawa 1967.
 • KWE, Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2007)722, wersja ostateczna, Bruksela 20.11.2007.
 • Leninizm a kwestia agrarna w kapitalizmie i socjalizmie, red. H. Chołaj, PWRiL, Warszawa 1967.
 • Marks K., Kapitał, t. III, cz. 2, KiW, Warszawa 1959.
 • McLaughlin R, Rethinking the Agrarian Question: The Limits of Essentialism and the Promise of Evolutionism, "Human Ecology Review" 1998, t. 5, nr 2.
 • McMichael Ph., Rethinking Globalization: the Agrarian Question Revisited, "Review of International Political Economy" 1997, t. 4, nr 4.
 • MEA, Ecosystem and Human Wellbeing: a Framework for Assessement, Island Press, Washington, DC 2003.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Rander J., Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość? Cupu-PTWzKR, Warszawa 1996.
 • Moore J.W., Ecological Crises and the Agrarian Question in World-Historical Perspective, Monthly Review, listopad 2008 (http://www.monthlyreview.org/081117moor.php) - pobrano 18.03.2010.
 • Morgan K., Marsden T., Murdoch J., Worlds of Food. Place, Power, and Provenance in the Food Chain, Oxford University Press, Oxford-New York 2008.
 • Muramoto J., Bidaka K., Mineta T., Japan Finding Opportunities in the Current Crisis, w: The Conversion to Sustainable Agriculture. Principles, Processes, and Practices, red. S.R. Gliessman, M. Rosemeyer, CRC Press, Boca Raton, London-New York 2010.
 • Nature Services, Societal Dependence on Natural Ecosystems, red. G. Daily, Island Press, Washington, DC 1997.
 • Nef, A Green New Deal. The first Report of the Green New Deal Group, New Economic Foundation, London, UK 2008.
 • Nef, The Great Transition. A Tale of How it Turned Out Right, Written by: S. Spratt, A Simms, E. Neitzert, J. Ryan-Collins, red. M. Murphy, New Economic Foundation, London, UK 2009 (http://www.neweconomics.org).
 • Nilsson S., Hot Topic: Food, Fiber and Fuel The 3F, referat na konferencję Global Development: Science and Policies for the Future, IIASA, Vienna, 14-15.11.2007.
 • OECD, Environmental Outlook to 2030, OECD, Paris 2008b.
 • OECD, Financing Agricultural Policies With Particular Reference To Public Good Provision and Multifunctionality: Which Level of Government? Working Party on Agricultural Policies and Markets 2006b. AGR/CA/APM(2005)19/FINAL.
 • OECD, Multifunctionality in Agriculture. Evaluating the Degree of Jointness, Policy Implication, Paris 2008a.
 • OECD, Multifunctionality in Agriculture - What Role for Private Initiatives, Paris 2005.
 • OECD, The New Rural Paradigm: Policies and Governance, OECD Rural Policy Reviews, Paris 2006.
 • Perelman M., The End of Economics, Routledge, London-New York 1996.
 • Peterson E.W., Davis G.C., Consequences, Rights, and Virtues: Ethical Foundations for Applied Economics, "American Journal of Agricultural Economics" 1999, t. 81, nr 5.
 • Pimentel D., Energy and Human Population Growth. The Role of Agriculture, w: Sustainable Agrosystem Management. Integrating Ecology, Economics, and Society, red. PJ. Bohlen, G. House, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London-New York 2009.
 • Ploeg J.D. van der, Agricultural Production in Crisis, w: Handbook of Rural Studies, red. P. Cloke, T. Marsden, P. Money, SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi 2006.
 • Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009.
 • Prugh T., Costanza R., Cumberland J.H., Daly H. Goodland R., Noregaard R.B., Natural Capital and Human Economic Survival, CRC Press-ISEE, Boca Raton, London, New York 1999.
 • Rieflieksiwnoje kriestianowiedienije, red. T. Shanin, A. Pikulin, W. Daniłow, MWSzCEN, ROSSPEN, Moskwa 2002.
 • RISE, Public Goods from Private Land, RISE Task Force Directed by Allan Buckwell, grudzień 2009.
 • Robbins H.R., Globalne problemy a kultura kapitalizmu, Pro Publico, Poznań 2006.
 • Robertson J., The New Economics of Sustainable Development. A briefing for Policy Makers, A Report for the European Commission 2005 (http://europa.eu.int/comm/cdp/cahiers/index_en.htm).
 • Runge C.F., Agricultural Economics: A Brief Intellectual History, Center for International Food and Agricultural Policy University of Minnesota, Working Paper 2006, WP06-1, czerwiec.
 • Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditure, "Review of Economics and Statistics" 1954, t. 37, listopad.
 • Scheele M., Environmental Services Provided by Agriculture: The Setting of Environmental Targets and Reference Levels, Conference Paper, Gran, Norway 1999.
 • Schultz T., Economic Growth and Agriculture, MacGraw-Hill, New York 1968.
 • Sobiecki R., Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa 2007.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, wyd. 2, P WE, Warszawa 2000.
 • Stiglitz J.E., Sen A, Fitoussi J.-P, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress 2009 (www.stigliz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm).
 • Strużek B., Lenin o kwestii rolnej i chłopskiej a współczesne problemy wsi polskiej, LSW, Warszawa 1970.
 • Sustainable Agrosystem Management, red. P.J. Bohlen, G. House, CRC Press, Boca Raton, London-New York 2009.
 • Szymański W, Czy globalizacja musi być irracjonalna? SGH, Warszawa 2007.
 • The Royal Society, Reaping the Benefits. Science and the Sustainable Intensification of Global Agriculture, The Royal Society, October, London 2009.
 • Trapieznikow S., Leninizm a sprawa agrarno-chłopska, Ossolineum, Wrocław 1982.
 • Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, red. A. Czyżewski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • UN, Rural Households' Livelihood and Well-being. Statistics on Rural Development and Agriculture Household Income, The Wye Group Handbook, United Nations, New York-Geneva 2007.
 • WB, Ecosystems and Human Well-being, vol. l, Current State and Trends, Millenium Ecosystem Assesement, WB, UN, Washington DC 2005.
 • Weinschenck G., The Economic of the Ecological Way? Basic Alternatives for the EC`s Agricultural Policy, "European Review of Agricultural Economics" 1987, t. 14(1).
 • Wilkin J., Współczesna kwestia agrarna, PWN, Warszawa 1986.
 • Winpenny J., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.
 • Woodward R.T., Sustainability as Intergenerational Fairness: Efficiency, Uncertainty, and Numerical Methods, "American Journal of Agricultural Economics" 2000, t. 82, nr 3.
 • World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO Perspective, red. J. Bruinsma, FAO-Earthscan, London 2003.
 • Woś A., Cele ekonomiczne i ekologiczne w strategii rozwoju rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 1996, nr 1.
 • Woś A., Tworzenie i podział dochodów rolniczych. Dochody transferowe, IER1GŻ, Warszawa 2000.
 • Woś A., Zegar J.S., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IER1GŻ, Warszawa 2002.
 • Xu X., Do Stringent Environmental Regulations Reduce the International Competitiveness of Environmentally Sensitive Goods? A Global Perspective, "World Development" 1999, t. 27, nr 7.
 • Zegar J.S., Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007, nr 4.
 • Zegar J.S., Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168694044

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.