PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 178 Management Sciences and Knowledge Based Society | 75--103
Tytuł artykułu

Contemporary Trends in Development of Accounting Science and Practice

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The authors present in the paper various problems of contemporary accounting science and practice and of audit. Their main attention is focused on the most important problems in the field of accounting theory, management accounting, financial accounting and audit of financial statements. When discussing accounting theory the authors present, in particular, problems of international, social and environmental accounting. The next part of the paper contains deliberations regarding goals and tasks of management accounting in theory and in international practice. The part of the paper devoted to financial accounting presents the balance-sheet and the tax approaches to transactions and events and the deferred income tax connected with them. Problems of generation and accounting approach to the tax are presented in the next part of the paper. This last part deals with audit in the world and in Poland. (original abstract)
Artykuł przedstawia problemy współczesnej nauki i praktyki rachunkowości i auditingu. Koncentruje się na najważniejszych problemach z zakresu teorii rachunkowości, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej i badania sprawozdań finansowych. W ramach teorii rachunkowości zaprezentowano w szczególności problemy rachunkowości międzynarodowej, społecznej i środowiskowej. Kolejna część artykułu zawiera rozważania odnoszące się do celów i zadań rachunkowości zarządczej w teorii i praktyce światowej. W ramach rachunkowości finansowej przedstawiono ujęcie bilansowe i podatkowe transakcji i zdarzeń oraz związany z nim podatek dochodowy odroczony. Problemy generowania i rachunkowego ujęcia podatku zostały przedstawione w kolejnej części artykułu. Część ostatnią poświęcono problematyce auditingu na świecie i w Polsce. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
autor
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • D. Ashton, T. Hopper, R. W. Scapens, Issues in Management Accounting, Prentice-Hall, London-New York 1995
 • Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises, [in:] Accounting Principles Board, Statement No. 4, 1970, Paragraph 40
 • A. R. Belkaoni, Accounting Theory, Academie Press, London 1992
 • T. Bell, F. Marrs, J. Solomon, H. Thomas. Auditing Organizations Through a Strategic-systems Lens, KPMG Peat Marwick LLP, Urbana-Champaign 1997
 • W. Brzezin, Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 1995, vol. 32
 • W. Brzezin, Ogólna teoria rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 1997, vol. 40
 • В. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, PWE, Warszawa 1998, p. 25, 187
 • E. Burzym. Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 1993, vol- 23
 • F. D. S. Choi, G. G. Mueller, International Accounting, Prentice Hall, New Jersey 1992, p. 12
 • R. Cooper, R. S. Kaplan, Profit Priorities from Activity-Based Costing, "Harvard Bussines Review" 1991
 • J. S. Gerson, GAO Report of the Accounting Profession - Major Issues: Progress and Concerns, Coopers & Lybrand, EIASM, Copenhagen 1997
 • J. Gierusz, A. Kujawski, L. Kujawski, Stan obecny oraz kierunki ewolucji rachunku kosztów i rachunkowości zarządczejw przedsiębiorstwach Polski północnej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 1996, nr 35
 • M. Glautier, Teoria rachunkowości w zmieniających się warunkach. Związek z realiami i przyciąganie mitów, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999
 • M. W. E. Glautier, В. Underdown. Accounting Theory and Practice. 4th edition, Pitman Publishing, London 1991
 • R. Gray, J. Bebbington, Accounting for the Environment, 2nd edition, SAGE
 • R. Gray, D. Owen, C. Adams, Accounting & accountability, :e Hall Europe, London 199' R. Gray. J. B ebbing Publications, London 2001, p. 16
 • The Green Book: The role, position and liability of the statutory auditor within the European Union (Polish translation), SKwP, Warszawa 1998
 • M. Grunlund, T. Malmi, Moderate impact of ERPS on management accounting: A lag or permanent outcome? "Management Accounting Research" 2002, Vol. 13
 • FASB Concepts Statements, [in:] Original Pronouncements Accounting Standards as of June 1, 1993, 1993/94 edition, Financial Accounting Standards Board, IRWIN, Burr Ridge (IL) 1993
 • E. A. Hendriksen, M. F. van Breda, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, p. 43
 • J. Hope, T. Fraser, Beyond Budgeting, "Management Accounting", January 1999
 • Y. Ijiri, A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, "The Accounting Review" 1986, No. 4
 • A. A. Jaruga, Rola rachunkowości zarządczej [in:] A. A. Jaruga, W. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Absolwent, Łódź 1999
 • A.A. Jaruga, Rachunkowość w warunkach gospodarki rynkowej, [in:] A. Jaruga, G. Idzikowska, R. Ignatowski [et al]. Rachunkowość finansowa, Rafib, Łódź 1993
 • A. A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe [International accounting regulations. The impact on national rules]. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002
 • A. Jaruga, Kierunki zmian funkcji rachunkowości w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, "Acta Universitatis Lodziensis" 1993, Folia Oeconomica 127
 • A. Jarugowa, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 3rd changed edition, PWE, Warszawa 1986
 • A. Jarugowa, J. Skowroński, Rachunek kosztów w systemie informacyjnym rachunkowości, 3rd changed edition, PWE, Warszawa 1986, p. 24
 • H. T. Johnson, R. S. Kaplan, Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston (MA) 1987
 • А. Кamela-Sowińska, Skąd się wzięła sprawa "Enronu "?, "Rachunkowość" 2003, nr 4
 • R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników, 2nd edition, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • L. F. Konrath. Auditing - A Risk Analysis Approach, Southern-Western, Toronto (Canada) 2002, p. 3-4
 • H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski. Warszawa 2000. p. 47-48
 • R. Mattessich. Accounting and Analytical Methods, Richard D. Irwin, Homewood (IL), 1964, p. 19-20
 • R. Mattessich, Accounting and the Input-Output Principle in the Prehistorie and Ancient World, "Abacus" 1989, No. 2
 • R. Mattessich. Critique of Accounting, Quorum Books, Westpon (CT)-London 1995
 • R. Mattessich, Die wissenschaftlichen Grundlagen des Rechnungswesens, Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf 1970
 • B. Micherda, Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego, III Doroczna Konferencja Auditingu, KIBR, Warszawa 2002.
 • V. Monden, Wege zur Kostensenkung. Target Costing und Kaizeri Costing, Verlag Vahlen, München 1999
 • T. Peche, Zarys ogólnej teorii rachunkowości, PWE, Warszawa 1963
 • T. Peche, Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa 1973
 • S. M. Saudagaran. International Accounting. A User Perspective, South-Western College Publishing-Thomson Learning, Australia-Canada-Japan-The United States 2001
 • К. Sawicki, Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowanie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2000, vol. 57, nr 1
 • R. W. Scapens, M. Jazayeri, ERP Systems and Management Accounting Change: Opportunities or Impacts? A research Note, "European Accounting Review" 2003, Vol. 1, p. 201-233 M. Schweitzer, Ambiwalencja teorii rachunkowości: wartość dla akcjonariusza czy wartość dla interesariusza, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, vol. 62, nr 6
 • M. Schweitzer, H. U. Küpper, Systeme der Kostenrechnung, Moderne Industrie Verlag, München 1998
 • К. Simmonds, Strategie Management Accounting: The Emerging Paradigm, Stuttgart 1994, paper for the 12th EAA Congress
 • S. Skrzywan, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1968
 • I. Sobańska, A. Szychta, Management Accounting in Polish Companies in the Period of Structural Transformations, paper for the 18th Annual Congress of EAA, Birmingham, May 1995
 • I. Sobańska, Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Towarzystwo Gospodarcze Rafib, Łódź 1998
 • I. Sobańska, Podstawowe problemy rachunku kosztów, [in:] A. Jarugowa, I. Sobańska, R. Sochacka, Metody kalkulacji. Koszty, ceny, decyzje, PWE, Warszawa 1991
 • I. Sobańska, Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997
 • I. Sobańska, Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami, [in:] J. Czarnecki, I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003
 • I. Sobańska, T. Wnuk, The Development of Management Accounting in Enterprises Operating in Poland in 1990s. Accounting and Audit: Problems of Development, Latvian University Press, Riga 1999
 • I. Sobańska, Jak się zmienia praktyka rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku. Cz. II – Polska, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2002, nr 1
 • R. V. Sokolov (red.), Osnovy audita, Buhgallerskij uchet, Moskva 2000, p. 12
 • G. J. Staubus. The theory of deficit in accounting, [in:] M. Dobija (ed.). General Accounting Theory, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków 2003, p. 16
 • S. T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999, p. 38-39
 • A. Szychta, Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, vol. 61, nr 5
 • A. Szychta, Rozwój koncepcji Activity-Based Costing. Materiały na konferencję: "Współczesne koncepcje rachunkowości w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi", Uniwersytet Łódzki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź 1994, p. 165-189
 • A. Szychta, Teoria rachunkowości Richarda Mattissicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa 1996, p. 20-22.
 • A. Szychta, Pozytywne a normatywne teorie rachunkowości. Materiały na konferncję: "Współczesne koncepcje rachunkowości w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi". Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1994
 • A. Szychta, Koszty docelowe, "Rachunkowość" 1997, nr 8
 • A. Szychta, Rozwój i uwarunkowania implementacji systemu kosztów docelowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, vol. 68, nr 12
 • A. Szychta, Zarządzanie bez budżetowania operacyjnego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2000, vol. 57, nr 1
 • S. Tanаka, The Structure of Accounting Language, Chuo University Press, Tokyo 1982
 • R. L. Walls, J. L. Zimmerman, Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards, "The Accounting Review" 1978. Vol. 53
 • R. L. Walls, J. L. Zimmerman, Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective, "The Accounting Review", January 1990
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168808584

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.