PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 279
Tytuł artykułu

Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem ryzyka stanowi nieodłączny element aktywności gospodarczej współczesnego przedsiębiorstwa. W dobie globalizacji gospodarki, procesów integracji systemów gospodarczych i zmieniających się warunków na rynkach finansowych powstaje konieczność podejmowania takich strategii finansowych, które będą uwzględniać sytuacje ryzykowne, różne postawy wobec ryzyka oraz ocenę szans i zagrożeń z tym związanych. Dotyczy to zarówno sytuacji wymagających ograniczenia negatywnych skutków ryzyka, jak i jego świadomego podejmowania akceptując związane z tym konsekwencje finansowe. Wybory związane z uwzględnieniem elementów ryzyka stanowią najbardziej złożone decyzje finansowe i inwestycyjne przedsiębiorstwa wymagające systemowego, wieloaspektowego ujęcia. Niezbędne jest również uwzględnienie w strategiach finansowych przedsiębiorstwa mechanizmów szczególnego segmentu rynku jakim jest rynek transferu ryzyka, w tym również rynek ubezpieczeń. Praca obejmuje osiem rozdziałów, w których podejmuje się wybrane zagadnienia z szerokiej problematyki ryzyka w przedsiębiorstwie, pozwalające na wieloaspektowe jego ujęcie. Pierwszy rozdział pracy ma charakter wprowadzający, pozwalający na identyfikację podstawowych pojęć związanych ze strategią przedsiębiorstwa i występującym w niej ryzykiem, z szczególnym wyróżnieniem ryzyka systematycznego. Zwrócono również uwagę na system ochrony przed ryzykiem oraz podstawowe instrumenty osłony. W drugim przedstawiono rolę i miejsce kategorii ryzyka w strategiach finansowych przedsiębiorstwa, z wyróżnieniem strategii ofensywnej i defensywnej. W kolejnych rozdziałach (3 i 4) przedstawiono modelowe ujęcie strategii finansowej przedsiębiorstwa zarówno wobec ryzyka operacyjnego, jak i ryzyka struktury kapitału, z wyróżnieniem strategii ofensywnej i defensywnej. W kolejnym rozdziale (5) przedstawiono strategie przedsiębiorstwa wobec ryzyka na rynku kapitałowym, związane z podejmowaniem inwestycji finansowych. Problematyce wykorzystania instrumentów pochodnych, szczególnie w zarządzaniu ryzykiem zmian stopy procentowej i kursów walutowych, poświęcono również rozdział 6 pracy. W rozdziale 7 opracowania wyróżniono zagadnienia związane z systemem informacji pozwalających na identyfikację ryzyka i wybór metod jego ograniczania. Ostatni rozdział (8) poświęcono problematyce ochrony ubezpieczeniowej stosowanej w defensywnej i ofensywnej strategii finansowej przedsiębiorstwa, z wyróżnieniem poszczególnych obszarów jego aktywności. (abstrakt skrócony)
Rocznik
Strony
279
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. M. Walczak. Difin, Warszawa 2003.
 • Andrzejewski M.: Rachunkowość a ujawnienie informacji przez spółki giełdowe. PWN, Warszawa 2002.
 • Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa 1996.
 • Bartkowiak B., Czarnota J.L.: Zarządzanie informacją w warunkach kryzysu i upadłości przedsiębiorstwa. W: Informacja w zarządzaniu procesem zmian. Red. R. Borowiecki, M. Kwieciński. Zakamycze, Kraków 2003.
 • Bartuszek M.: Gospodarka finansowa jako istotny element strategii finansowej przedsiębiorstwa: finanse, banki i ubezpieczenia u progu XXI wieku. AE, Poznań 2000.
 • Bennett D.: Ryzyko walutowe. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Bednarczyk Т.Н.: Instrumenty wspierania eksportu - kredytu i ubezpieczenia. PWN, Warszawa 2000.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. AE, Wrocław 2001.
 • Bernat T.: Ubezpieczenie ОС spedytora. „Nowe Ubezpieczenia" 2001, nr 11.
 • Bieniak M.: Zabezpieczenie wierzytelności - gwarancje: bankowa i ubezpieczeniowa. „Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika" 2001, nr 20.
 • Blajer R.: Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym. Fundacja Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 • Bójek A.: Ubezpieczenie należności w zakresie ryzyk handlowych. „Nowe Ubezpieczenia" 2001, nr 3.
 • Bójek A.: Ubezpieczenie należności w zakresie ryzyk niehandlowych. „Nowe Ubezpieczenia" 2001, nr 4.
 • Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami. T. 2. PWE, Warszawa.
 • Buchanan J.M.: Finanse publiczne w warunkach demokracji. PWN, Warszawa 1997.
 • Budżetowanie kapitałowe. Red. W. Pluta. PWE, Warszawa 2000.
 • Bugaj M.: Utracić zysk i... nie stracić. „Nowe Ubezpieczenia" 2001, nr 8.
 • CFO. Architect of the Corporation's Future. Price Waterhouse Financial Cost Management Team, 1997.
 • Coval J., Moskowitz T.: Home Bias at Home: Local Equity Preference in Domestic Portfolios. „The Journal of Finance" 1999, Vol. 54, No. 6.
 • Crawford G., Sen B.: Instrumenty pochodne, narzędzia podejmowania decyzji finansowych. K.E. Liber, Warszawa 1998.
 • Czachórski W.: Zobowiązania - zarys wykładu. PWN, Warszawa 1994.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. PWN, Warszawa 1998.
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.: Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Paanpol, Poznań 1992.
 • Drucker P.E.: Skuteczne zarządzanie. PWN, Warszawa 1976.
 • Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
 • Dziawgo D.: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. PWN, Warszawa 1998.
 • Eggink R.: Rozwój instrumentów rynku kapitałowego. „Magazyn Finansowy Prawo i Gospodarka" z 12.02.2001.
 • Ekonometria z elementami programowania matematycznego i analizy porównawczej. Red. S. Bartoszewicz. AE, Wrocław 1992.
 • Ellis C.D.: Strategie inwestycyjne. Jak zwyciężyć w grze skazanej na przegraną. K.E. Liber, Warszawa 1996.
 • Ellis J., Williams D.: Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 • Fabozzi F.J.: Rynek obligacji, analiza i strategie. WIG-Press. Warszawa 2000.
 • Fedorowicz Z.: Rynek pieniądza i rynek kapitału. Poltext, Warszawa 1997.
 • Gajda J.: Ekonometria praktyczna. Absolwent, Sp. z o.o., Łódź 1996.
 • Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe - teoria praktyka. Fundacja Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Gasińska M.: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W: Podstawy ubezpieczeń - produkty. T. II. Red. J. Monkiewicz. Branta, Warszawa 2001.
 • Gmytrasiewicz M.: Rezerwy w rachunkowości. Difin, Warszawa 2001.
 • Gmytrasiewicz M.: Rezerwy w rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. T. XXXII. Stowarzyszenie Głównych Księgowych w Polsce, Warszawa 1995.
 • Górski W.: Umowa ubezpieczenia w nowym Kodeksie Cywilnym. „PUG" 1964, nr 8-9.
 • Grinblatt M., Keloharju M.: How Distance, Language, and Culture Influence Stockholdings and Trades. „The Journal of Finance" 2001, Vol. 56, No. 3.
 • Grzegorczyk W.: Wybrane sposoby ograniczania ryzyka transakcji handlowych z partnerem zagranicznym. W: Zarządzanie finansami firm -- teoria i praktyka. AE, Wrocław 2003.
 • Halem C.O.: Kreditversicherung. Betriebwirtschaftlicher Verlag Dr Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1964.
 • Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. Obszerny podręcznik analizy portfelowej. WIG-Press, Warszawa 1996.
 • Holliwell J.: Ryzyko finansowe. K.E. Liber, Warszawa 2001.
 • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Hyż A., Gikas. B.: Wpływ dźwigni finansowej na koszt kapitału przedsiębiorstwa. „Bank i Kredyt" 1994, nr 1-2.
 • Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw. Red. S.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003.
 • Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. R. Borowiecki, M. Kwieciński. Zakamycze, Kraków 2003.
 • Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje finansowe. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Jaworski W.: Podstawy terminologii ratingów ubezpieczeniowych. Zeszyty Naukowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych i Społecznych. Seria I. Poznań 2000, z. 276.
 • Jeżak J.: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich i zachodnioamerykańskich. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1990.
 • Jędralska K.: Zachowanie przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i rynkowych. AE, Katowice 1992.
 • Kaczmarek T.T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. ODDK, Gdańsk 1999.
 • Karmińska A.: Lokaty kapitałowe w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości. „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1994, nr 10, 11, 12.
 • Kazana W., Sadkowska S.: Ubezpieczenia techniczne i ubezpieczenia zysku - nowe wyzwania. „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja" 2000, nr 9.
 • Kęszycka B.: Prawo ubezpieczeń gospodarczych. WSB, Poznań 1999. Knight F.H.: Risk, Uncertainty and Profit. London 1993.
 • Komorowska J.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o., Gdańsk 2001.
 • Kowalewski E., Sangowski T.: Prawo ubezpieczeń gospodarczych komentarz. LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Kowalewski E.: Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczenia. W: Ubezpieczenie gospodarcze. Red. T. Sangowski. Poltext, Warszawa 1998.
 • Kowalewski E.: Umowa ubezpieczenia. Branta, Bydgoszcz-Toruń 2002.
 • Kowalewski E.: Wprowadzenie do teorii ryzyka. W: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. T. II. Red. A. Wąsiewicz. Branta, Bydgoszcz 1994.
 • Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1996.
 • Kruczalak K.: Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym. Komentarz. Wzory. Objaśnienia. PWN, Warszawa 1998.
 • Krzemińska D.: Finanse przedsiębiorstw. WSB, Poznań 2000.
 • Krzemińska D.: Polityka kredytu kupieckiego przedsiębiorstwa. W: Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki - materiały konferencyjne. Toruń-Ciechocinek 1995.
 • Kuchlewska M.: Determinanty popytu przedsiębiorstw na ubezpieczenia. W: Studia ubezpieczeniowe. Red. T. Sangowski. AE, Poznań 1998.
 • Kuchlewska M.: Procedury przeprowadzania risk managenet. W: Vademecum ubezpieczeń gospodarczych. Red. T. Sangowski. SAGA PRINTING, Poznań 2000.
 • Kufel J., Siuda W.: Prawo gospodarcze dla ekonomistów. Scriptus, Poznań 1998.
 • Kufel-Siemińska A.: Konkurencyjność i inne kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń. W: Vademecum ubezpieczeń gospodarczych. Red. T. Sangowski. SAGA PRINTING, Poznań 2000.
 • Kujawa M.: Ubezpieczenie kredytów eksportowych. „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2001, nr 1/2 A.
 • Kukiełka J., Poniewierka D.: Ubezpieczenia finansowe gwarancje ubezpieczeniowe ubezpieczenia transakcji kredytowych. Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
 • Kukiełka J.: Ryzyko kredytu kupieckiego i formy jego zabezpieczania. „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja" 1998, nr 5.
 • Kukiełka J.: Ubezpieczenie kredytu. Olympus, Warszawa 1994. Kułagowski W.: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Studia Ubezpieczeń Gospodarczych i Społecznych. AE, Poznań 2000.
 • La Porta R., Lopez-De-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W.: Legal Determinants of External Finance. „The Journal of Finance" 1997, Vol. 52, No. 3.
 • Laderman J.M., Henry D.: Investors Without a Compass. Stock-valuation Models Point in Different Directions. „Business Week" 2001, October 8th.
 • Lisowski J.: Ocena sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń. W: Vademecum ubezpieczeń gospodarczych. Red. T. Sangowki. SAGA PRINTING, Poznań 2000.
 • Lisowski J.: Ubezpieczenia kredytów i gwarancje ubezpieczeniowe. W: Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T. Sangowski. Poltext, Warszawa 1998.
 • Lisowski J.: Ubezpieczenie kredytów eksportowych w Polsce (cz. 1). „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1996, nr l, 2, 3.
 • Lisowski J.: Ubezpieczenie należności factoringowych. „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1996, nr 7, 8, 9.
 • Lisowski J.: Ubezpieczenie ryzyk finansowych. W: Vademecum ubezpieczeń gospodarczych. Red. T. Sangowski. SAGA PRINTING, Poznań 2000.
 • Luenberger D.G.: Teoria inwestycji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Łańcucki J.: Finanse ubezpieczeń gospodarczych. Poltext, Warszawa 1993.
 • Łazowski J.: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1948.
 • Łukasik G.: Determinanty wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych. W: Zarządzanie firm - teoria i praktyka. AE, Wrocław 2003.
 • Łukasik G.: Strategie przedsiębiorstwa wobec ryzyka struktury kapitału. W: Zarządzanie finansami, finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Maciejewski M.: Ubezpieczenie kontraktów eksportowych. „A & Re"1996, nr 12.
 • Małecki W.: Pochodne instrumenty finansowe. „Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 2.
 • Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. AE, Katowice 2002. Mayo H.B.: Wstęp do inwestowania. K.E. Liber, Warszawa 1997.
 • Messner Z., Pfaf J.: Podstawy rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
 • Michalik L., Seliga D.: Ubezpieczenia finansowe. W: Podstawy ubezpieczeń -produkty. T. II. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2001.
 • Mishkin F.S.: The Economies of Money, Banking, and Financial Markets. Addison Wesley, New York 2001.
 • Monkiewicz J.: Produkty ubezpieczeniowe - istota, cechy, rodzaje. W: Podstawy ubezpieczeń - produkty. Red. J. Monkiewicz. T. II. Poltext, Warszawa 2001.
 • Murphy J.J.: Analiza techniczna. Obszerny podręcznik metod i strategii inwestycyjnych notowanych na rynkach kapitałowych i finansowych WIG-Press, Warszawa 1995.
 • Myddelton D.: Rachunkowość i decyzje finansowe. PWE, Warszawa 1966.
 • Nachulewicz J.: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako szczególny rodzaj ubezpieczenia majątkowego. „Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych" 2000, nr 5.
 • Najlepszy E.: Zarządzanie finansami międzynarodowymi. PWE, Warszawa 2000.
 • Nizard G.: Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. PWN, Warszawa 1998.
 • Nogalski B., Surawski B.M.: Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. R. Borowiecki, M. Kwieciński. Zakamycze, Kraków 2003.
 • Nowak M.: Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. FRR w Polsce, Warszawa 1998.
 • Nussbaum В.: A Shock to the Equity Culture. „Business Week" 2001, October 8th.
 • Ochanowicz A.: Zarys prawa zobowiązań. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1970.
 • Ogrodnik H., Jończyk B.: Teoria i praktyka ubezpieczeń gospodarczych. AE, Katowice 2000.
 • Otte B.: Miejsce zysku w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe. WSBiF Katowice 2000, nr 2.
 • Owsiak S.: Finanse ubezpieczeń gospodarczych. AE, Kraków 1982.
 • Penc-Pietrzak J.: Strategie biznesu i marketingu. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998.
 • Peters E.E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Nowe spojrzenie na cykle, ceny i ryzyko. WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Plummer T.: Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej. WIG-Press, Warszawa 1995.
 • Polityka bilansowa i analiza finansowa. Red. K. Sawicki. „Ekspert", Wrocław 2001.
 • Polityka bilansowa, sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą. Red. K. Sawicki. „Ekspert", Wrocław 1996.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 2000.
 • Pring M.J.: Podstawy analizy technicznej. WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Reps S., Reps J.: Ubezpieczenia majątkowe przedsiębiorców. Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 2000.
 • Ritchie J.C.: Analiza fundamentalna. WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2004.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Finanse przedsiębiorstw. Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości, Warszawa 1999.
 • Ross S.A., Westertfield R.W., Jordan B.D.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Rybicki P.: Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o firmie. Poltext, Warszawa 2003.
 • Sangowski T.: Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa 1998.
 • Sangowski T.: Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. W: Vademecum ubezpieczeń gospodarczych. Red. T. Sangowski. SAGA PRINTING, Poznań 2000.
 • Sangowski T.: Ubezpieczenia rolne. W: Vademecum ubezpieczeń gospodarczych. Red. T.
 • Sangowski. SAGA PRINTING, Poznań 2000.
 • Secomski K.: Ubezpieczenie kredytów eksportowych. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie, Warszawa 1935.
 • Sharpe W.F. i inni: Investments. Prentice Hall Inc., New York 1995.
 • Siegel J., Shim J., Hartman S.: Przewodnik po finansach. 201 narzędzi podejmowania decyzji dla menedżerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1997.
 • Simon H.: Zarządzanie cenami. PWN, Warszawa 1996.
 • Skoczyłaś W.: Sprawozdawczość finansowa jako podstawa dla identyfikacji ryzyka działalności gospodarczej. W: Czas na pieniądz, zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. FRR w Polsce. Warszawa 2002.
 • Skoczyłaś W.: Przewodnik po cash-flow. Cz. I. FRR w Polsce, Warszawa 2002.
 • Skolik J.: Informacja w procesie zarządzania zmianami organizacyjnymi. W: Informacja w zarządzaniu procesem zmian. Red. R. Borowiecki, M. Kwieciński. Zakamycze, Kraków 2003.
 • Slatter S., Lovelt D.: Restrukturyzacja firmy. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Smith R., Proffitt D., Stephens A.: Investments. West Publishing Company, St. Paul 1992.
 • Smithson Ch.W., Smith C.W., Jr., D.S. Wilford: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Sobocińska J.: Ubezpieczenia transportowe. „Prawo Przedsiębiorcy" 2000, nr 43.
 • Sobolewski M.: Rachunkowość zarządcza. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1997.
 • Sopińska A.: Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. AGH, Warszawa 1999 (maszynopis).
 • Sopińska A.: Rola systemu informacyjnego w procesie zarządzania strategicznego. W: System informacji strategicznej. Red. R. Borowiecki, M. Romanowska. Difin, Warszawa 2001.
 • Stankiewicz A.: Ubezpieczenie maszyn od awarii. „Nowe Ubezpieczenia" 2001, nr 12.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
 • Szymańska K.: Jak i gdzie ubezpieczyć majątek firmy. ODDK, Gdańsk 1997. Tomaszewski R.,
 • Tomaszewski J., Łazor L: Kontrakt terminowy. Przewodnik po WIG20 future. Parkiet Spółka z o.o., Warszawa 1998.
 • Warkałło W., Marek W., Mogilski W.: Prawo ubezpieczeniowe. PWN, Warszawa 1983.
 • Warkałło W.: System prawa cywilnego. Ossolineum, Warszawa 1976.
 • Waśniewski T., Skoczyłaś W.: Cash flow w przedsiębiorstwie. FRR w Polsce. Warszawa 1995.
 • Waśniewski T., Skoczyłaś W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. FRR w Polsce, Warszawa 2002.
 • Wąsiewicz A.: Umowa ubezpieczeniowa i jej charakter prawny. W: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Red. A. Wąsiewicz. Branta, Bydgoszcz 1994.
 • Węcławski J.: Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez korporacje. W: Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacja Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003.
 • Węcławski J.: Venture Capital, Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 1993.
 • Wędzki D.: Strategie płynności finansowej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Williams Jr. C.A.: Risk Management and Insurance. Mc Graw-Hill, Boston 1998.
 • Wojciechowska-Lipka E.: Ubezpieczenia rolne. W: Podstawy ubezpieczeń - produkty. T. II. Red. J. Monkiewicz. Branta, Warszawa 2001.
 • Wynimko M.: Ubezpieczenie kontraktów eksportowych. „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja" 1997.
 • Zadora H.: Niektóre instrumenty osłony przedsiębiorstw przed ryzykiem gospodarczym. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. AE, Katowice 2002.
 • Zaleska M.: Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Difm, Warszawa 2002.
 • Ziółkowski P.: Ubezpieczenia w firmie w 2002 roku. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Zych J.: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostek gospodarki uspołecznionej. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1983.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm. - „Dziennik Ustaw" 1992, nr 21, poz. 86.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. „Dziennik Ustaw", nr 124, poz. 1152.
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów. „Dziennik Ustaw", nr 15, poz. 179.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny. „Dziennik Ustaw", nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. „Dziennik Ustaw", nr 124, poz. 1151.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku O podatku dochodowym od osób fizycznych. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 14 poz. 176 z późn. zm. - tekst pierwotny - „Dziennik Ustaw" 1991, nr 80, poz. 350.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. „Dziennik Ustaw" 2002, nr 141, poz. 1178.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - tekst jednolity. „Dziennik Ustaw" 2002, nr 76, poz. 694.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym. „Dziennik Ustaw", nr 25, poz. 113 z późn. zm. Tekst jednolity - „Dziennik Ustaw" 2002, nr 9, poz. 86.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. „Dziennik Ustaw", nr 19, poz. 147 z późn. zm. Tekst jednolity - „Dziennik Ustaw" 2001, nr 124, poz. 1361.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo o działalności gospodarczej. „Dziennik Ustaw", nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168913284

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.