PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 189
Tytuł artykułu

Finansowe aspekty rozwoju lokalnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza praca zmierza do identyfikacji źródeł finansowania samorządu lokalnego. Jej celem jest prezentacja zarówno stosowanych, jak i możliwych do wykorzystania instrumentów finansowych wspierających procesy rozwoju lokalnego. Zespół autorski w kolejnym etapie badawczym dokona zestawienia przedstawionego instrumentarium z funkcjonującym w praktyce oraz podejmie analizę i próbę oceny. Treść rozważań ujęto w siedmiu rozdziałach. W pierwszym przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju lokalnego i źródeł jego finansowania. Rozważania obejmują samo pojęcie rozwoju lokalnego, a także identyfikację celów i determinant tegoż rozwoju. Podjęto również próbę wskazania miar rozwoju lokalnego. W rozdziale tym usystematyzowano źródła zasobów finansowych jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego (gmina, powiat). Rozdział drugi zawiera szczegółową prezentację podatków i opłat zasilających budżety lokalne. Podjęto tutaj również - szczególnie istotny w warunkach decentralizacji - problem władztwa podatkowego. W kolejnym rozdziale przybliżono problematykę pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów z majątku. Rozdział czwarty obejmuje prezentację ogólnych założeń konstrukcji systemu dochodów uzupełniających jednostek samorządu terytorialnego. Opisano także zasady redystrybucji środków publicznych w ramach subwencji ogólnej oraz w ramach dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale piątym przedstawiono zagadnienie zwrotnych źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności podjęto problem zasadności i prawnych uwarunkowań zadłużenia jednostki samorządowej. Dokonano szczegółowej prezentacji instrumentów finansowania zwrotnego, z próbą porównania kredytu bankowego i obligacji komunalnych. W kolejnym rozdziale omówiono problematykę pozabudżetowych źródeł wspierania rozwoju lokalnego. Rozważania dotyczą źródeł finansowania dostępnych w ramach funduszy Unii Europejskiej. W tej części opracowania przybliżono również partnerstwo publiczno-prywatne jako formę realizacji inwestycji lokalnych. Ostatni rozdział obejmuje problematykę funduszy celowych, wskazano tutaj na istotę tej specyficznej formy funduszy publicznych. Podjęto również zagadnienie roli publicznych funduszy celowych w finansowaniu rozwoju lokalnego. (abstrakt skrócony)
Rocznik
Strony
189
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Baehr J., Kwieciński T., Stawicki E.: Działalność w sferze usług komunalnych a prawo antymonopolowe. Fundusz Współpracy, Warszawa 1996.
 • Barteczko K., Bocian A.F.: Modelowanie regionalnych strategu finansowych. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2002.
 • Biniecki J., Szczupak B.: Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Bobińska K.: Rynek w infrastrukturze. Infrastruktura na rynku. PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2000.
 • Borodo A.: Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
 • Borodo A.: Legalna definicja budżetu JST i jego prawny charakter. W: Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. C. Kosikowski i E. Ruśkowski. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Bouvier M.: Finanse lokalne we Francji. KiK, Warszawa 1999.
 • Borys T.: Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne. W: Ocena i analiza jakości życia. Red. W. Ostasiewicz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Brzeszczyńska S.: Nieruchomość w firmie. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Brzeziński B.: Zarys prawa finansów publicznych. TNOiK, Toruń 1997.
 • Budżet władz lokalnych. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2002.
 • Bury R, Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
 • Chojna-Duch E.: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Chustecka K.: Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2004 roku. Difin, Warszawa 2004.
 • Chustecka K.: Podatek od spadków i darowizn w 2003 roku. Difin, Warszawa 2003.
 • Czornik M.: Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Czornik M.: Rozwój nieplanowany. W: Wdrażanie strategii rozwoju miasta. Red. M. Czornik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Denek E., Sobiech J., Wierzbicki J., Wolniak J.: Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J.: Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Deuter B., Jankowski A.: Podatki i opłaty samorządowe w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Difin, Warszawa 2001.
 • Domański T.: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy. Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, Warszawa 1999.
 • Etel L., Presnarowicz S.: Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Fila M.: Karta podatkowa w 2004 roku. Difin, Warszawa 2004.
 • Finanse. Red. J. Ostaszewski. Difin, Warszawa 2003.
 • Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Fiscal Federalism in Theory and Practice. Red. T. Ter-Minassian. International Monetary Fund, Washington 1997.
 • Gajl N.: Finanse i gospodarka lokalna na świecie. PWE, Warszawa 1993.
 • Gałuszka K.: Płaszczyzny współpracy banku komercyjnego i jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości. W: Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce. T. I. Red. J. Sikorski. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Glumińska-Pawlic J., Sawicka K.: Budżet jednostki samorządu terytorialnego. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 • Glumińska-Pawlic J.: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Uniwersytet Śląski, Katowice 2003.
 • Gnela B.: Problematyka prawna działalności gospodarczej samorządu terytorialnego. W: Samorząd terytorialny - zadania - gospodarka - rozwój. Red. A. Harańczyk. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2001.
 • Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Góra E., Kotula M.: Podatki i opłaty lokalne. ODDK, Gdańsk 2003.
 • Gradoń W.: Rynek finansowy jako niemonetarne źródło finansowania potrzeb pożyczkowych władzy publiczne. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Tom II. Red. K. Znaniecka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Grosse T.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • Harańczyk A.: Miasta polskie w procesie globalizacji gospodarki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Heller J.: Integracja Polski z Unią Europejską. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003.
 • Hyman D. N.: Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy. The Dryden Press, Forth Worth 1996.
 • Jędrzejewski L.: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji prawnych. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności T. II. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Jędrzejowski L.: Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. ODDK, Gdańsk 2004.
 • Karnat B.: Partnerstwo publiczno-prywatne - porozumienie rozłożonego ryzyka w celu finansowania inwestycji publicznych. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Kienzler I.: Leksykon Unii Europejskiej. Świat Książki, Warszawa 2003.
 • Kietlińska K.: Rozwój form powiązań instytucji sektora publicznego i prywatnego w Polsce. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse publiczne. T. I. Red. S. Owsiak. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Klasik A., Kuźnik R: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy. Red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 • Klasik A.: Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Klasik A.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Red. F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, PTE Oddział w Katowicach, Katowice 1996.
 • Kopańska A.: Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2003.
 • Komberger-Sokołowska E.: Uwagi na temat podatków samorządowych. W: The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe within the Integration Processes. Red. A. Miskinis, E. Ruśkowski. Law University of Lithuania and University of Białystok, Vilnius-Białystok 2004.
 • Kosek-Wojnar M.: Dylematy wyznaczania granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse publiczne. T. I. Red. S. Owsiak. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Finanse samorządu terytorialnego. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Kosikowski C., Ruśkowski E.: Finanse publiczne i prawo finansowe. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Kosikowski C.: Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 • Kosikowski C., Szpringer Z.: Finanse publiczne. Komentarz do ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.
 • Kosikowski C.: Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
 • Kot J.: Rola inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarczym regionu. W: Samorząd terytorialny - zadania - gospodarka - rozwój. Red. A. Harańczyk. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2001.
 • Kot J.: Rozwój lokalny -jego istota, cele i czynniki. W: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Red. T. Markowski i D. Stawasz. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Kozak M.: Droga do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. PWE, Warszawa 2000.
 • Kozak M.: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej. PWE, Warszawa, 2002.
 • Leoński Z.: Samorząd terytorialny w RP. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Lis S.: Finansowanie rozwoju lokalnego. Informator praktyczny. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice 2000.
 • Listkiewicz J. i inni: Metody realizacji projektów inwestycyjnych. Project Finance i Corporate Finance. ODDK, Gdańsk 2004.
 • Liszewski G: Podatek od nieruchomości po zmianach. „AFG" Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz 2003.
 • Liszewski G: Podstawowe problemy reformy podatków majątkowych na przykładzie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W: Reforma dochodów publicznych w Polsce. Red. A. Pomorska i M. Pypeć. Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2003.
 • Leksykon finansowo-bankowy. PWE, Warszawa 1991.
 • Łaptos J. i inni: Historia Unii Europejskiej. Albatros, Kraków 2003.
 • Majchrzycka-Guzowska A.: Finanse i prawo finansowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Malinowska E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002. ODDK, Gdańsk 2002.
 • Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Marlow M.L.: Public Finance. Theory and Practice. The Dryden Press, ForthWorth 1995.
 • Milczarek T.: Samorząd gminy. Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor, Warszawa 1999.
 • Ofiarski Z.: Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2002.
 • Ostrowska A.: Tworzenie prawa w zakresie podatków i opłat na szczeblu powiatowym. W: The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe within the Integration Processes. Red. A. Miskinis, E. Ruśkowski. Law University of Lithuania and University of Białystok, Vilnius-Białystok 2004.
 • Owsiak K.: Dług jednostek samorządu terytorialnego a bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. II. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 2001, 2004.
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Red. M. Moszaro. Municipium, Warszawa 2000.
 • Patrzałek L.: Finanse samorządowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Patrzałek L.: Finanse samorządu terytorialnego. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej. Uniwersytet Poznański, Poznań 1997.
 • Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa 1999.
 • Pietrzyk L: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Pietrzyk L: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. W: Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Piotrowska-Marczak K.: Perspektywy zmian gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W: Polska samorządność w integrującej się Europie. I Forum Samorządowe. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Polskie prawo finansowe. Red. E. Ruśkowski. Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1998.
 • Połczyński J.: Karta podatkowa jako dochód własny budżetów gmin w latach 1992-2000. W: System finansów samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2003.
 • Prawo podatkowe w pytaniach i odpowiedziach. Red. L. Etel. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Regulski J.: Ekonomika miasta. PWE, Warszawa 1982.
 • Ruśkowski E.: Finanse lokalne w dobie akcesji. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Sej-Kolasińska M., Zielińska A.: Analiza porównawcza gmin województwa dolnośląskiego na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju. W: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002, nr 942.
 • Siemiński W.: Planowanie rozwoju. W: Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Red. Z. Niewiadomski. Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2001.
 • Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Readers Digest Przegląd Sp. z o.o., Warszawa 2001.
 • Sochacka-Krysiak H.: Finanse lokalne. SGH, Warszawa 1993, 1995.
 • Stiglitz J.E.: Economics of the Public Sector. W.W. Norton & Company, New York-London 2000.
 • Surówka K.: Zmiany w systemie zasilania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po 2003 roku a ich samodzielność finansowa. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse publiczne. T. I. Red. S. Owsiak. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Swianiewicz R: Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1996.
 • System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Szewczuk A.: Strategia decentralizacji systemu finansów publicznych w Polsce i jej wpływ na funkcjonowanie sektora samorządowego. W: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2004.
 • Szewczuk A.: Samodzielność finansowa gmin polskich i francuskich. Analiza porównawcza. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse publiczne. T. I. Red. S. Owsiak. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Szczupak B., Czornik M.: Środowisko przedsiębiorczości a konkurencyjność miasta. W: Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Red. A. Klasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Red. A. Zeliaś. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego. Red. E. Denek. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 • Walasik A.: Podatki i opłaty lokalne w ocenie przedsiębiorstw. W: Obciążenia fiskalne w Polsce na podstawie badań. Red. T. Famulska, K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Wójtowicz W.: Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Wiedza o społeczeństwie. Red. T. Woś i J. Stelmach. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 • Wieloletnie plany inwestycyjne. Red. R. Stanek i D. Śmiałkowski. Municipium, Warszawa 2001.
 • Wrana K.: Partnerstwo w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik i F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Zdyb M.: Komentarz do ustawy o działalności gospodarczej. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997.
 • Ziółkowski M., Goleń M.: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. H. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • Zysnarski J.: Koncepcja partnerstwa sektorów publicznego i prywatnego -porównanie możliwych wariantów. LGGP, Warszawa 2002.
 • Zysnarski J.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. ODDK, Gdańsk 2003.
 • Artykuły
 • Bitner M.: Modele Partnerstwa Publiczno-Prywatne w krajach Unii Europejskiej. „Finanse Komunalne" 2003, nr 2 (dodatek: Partnerstwo Publiczno-Prywatne).
 • Burzyński J.: Opodatkowanie budowli. „Wspólnota" 2004, nr 7. Chmielowski J.: Jak wykorzystać pomoc. „Nasza Europa" 2003, nr 8.
 • Czarnow S.: Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego. „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 10.
 • Derejko-Kotowska M.: Nabycie wkładu na książeczce mieszkaniowej a podatek od spadków i darowizn. „Przegląd Podatkowy" 2003, nr 2.
 • Derejko-Kotowska M.: Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. „Przegląd Podatkowy" 2004, nr 2.
 • Famulska T.: Podatek katastralny jako forma opodatkowania majątku. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach" 2001, nr 4.
 • Gonet W.: Bezpieczeństwo finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Cz. I. „Prawo Bankowe" 2003, nr 11.
 • Gonet W.: Bezpieczeństwo finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Cz. II. „Prawo Bankowe" 2003, nr 12.
 • Gonet W.: Rynek samorządowych papierów wartościowych. „Prawo Bankowe" 2004, nr 3.
 • Grynis R.: Obligacje komunalne - efektywny instrument finansowy czy promocja miasta. „Bank i Kredyt" 2002, nr l.
 • Jastrzębska M.: Decentralizacja finansów publicznych. „Gospodarka Narodowa" 2002, nr 7-8.
 • Jeleń I: Piąć osi rozwoju. „Gazeta Samorządu i Administracji" 2003, nr 6.
 • Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J.: Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce. „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 1-2.
 • Korbus B.: Podstawowe zagadnienia Partnerstwo Publiczno-Prywatne. „Rachunkowość Budżetowa" 2003, nr 3 (dodatek).
 • Kotulski M.: Pojęcie i istota samorządu terytorialnego. „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 1-2.
 • Kowerski M.: Samorząd lokalny w Danii. „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 7-8.
 • Malinowski R: Prawne ujęcie działalności gospodarczej samorządu terytorialnego. „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 11.
 • Miemiec W.: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczających samodzielność finansową gmin -- wybrane zagadnienia teoretycznoprawne. „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 10.
 • Patrzałek L.: Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny i regionalny. „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 5.
 • Popławski M.: Wykorzystanie nieruchomości w działalności gospodarczej a jej stan techniczny. „Przegląd Podatkowy" 2003, nr 6.
 • Skuza S.: Uwarunkowania prawne zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. „Prawo Bankowe" 2003, nr 6.
 • Sztando A.: Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8.
 • Swianiewicz P.: Phare w gminach. „Wspólnota" 2003 nr 1.
 • Ślifirczyk M.: Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. „Przegląd Podatkowy" 2003, nr 1.
 • Śliwiński T.: SAPARD w gminach. „Wspólnota" 2003, nr 7.
 • Walasik A.: Kryterium obiektywności subwencji ogólnej z perspektywy zasad kalkulacji wskaźnika G. „Samorząd Terytorialny" 2003, nr 4.
 • Akty prawne
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. „Dziennik Ustaw" 1997, nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo czekowe. „Dziennik Ustaw" 1936, nr 37, poz. 283.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe. „Dziennik Ustaw" 1936, nr 37, poz. 282.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. „Dziennik Ustaw" 1964, nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn. „Dziennik Ustaw" 1994, nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. „Dziennik Ustaw" 1993, nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu z dnia 15 października 1985 r. „Dziennik Ustaw" 1994, nr 124, poz. 607 i 608.
 • Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. „Dziennik Ustaw" 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy celowych. „Dziennik Ustaw" 1990, nr 89, poz. 517.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. „Dziennik Ustaw" 2002, nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. „Dziennik Ustaw" 1996, nr 67, poz. 329.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej. „Dziennik Ustaw" 1994, nr 79, poz. 363.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, „Dziennik Ustaw" 1995, nr 83, poz. 420.
 • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. „Dziennik Ustaw" nr 106, poz. 673.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. „Dziennik Ustaw" 2002, nr 49, poz. 447.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe. „Dziennik Ustaw" 1997, nr 140, poz. 939.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. „Dziennik Ustaw" 2001, nr 142, poz. 1590.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. „Dziennik Ustaw" 2001, nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. „Dziennik Ustaw" 1998, nr 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. „Dziennik Ustaw" 1999, nr 83, poz. 930.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 48, poz. 550.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 86, poz. 959 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. „Dziennik Ustaw" 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji. „Dziennik Ustaw" 2002, nr 41, poz. 363.
 • Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym. „Dziennik Ustaw" 2002, nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 65, poz. 594 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 80, poz. 717.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 60, poz. 535.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 203, poz. 1996.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 223, poz. 2218.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. „Dziennik Ustaw" 2004, nr 54, poz. 535.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. „Dziennik Ustaw" 2004, nr 99, poz. 1001.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju. „Dziennik Ustaw" 2004, nr 116, poz. 1206.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na rok 2004. „Dziennik Ustaw" 2004, nr 56, poz. 542.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 225, poz. 2231.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 100, poz. 1077.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji. „Dziennik Ustaw" 2003, nr 165, poz. 1599.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. „Dziennik Ustaw" 2001, nr 38, poz. 454.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. „Monitor Polski" 2003, nr 51, poz. 804.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. „Monitor Polski" 2003, nr 49, poz. 771.
 • Inne źródła
 • Fiscal Design Surveys across Levels of Government. „OECD Tax Policy Studies" 2002, No. 7.
 • Fundusze strukturalne w Polsce. UKIE, Warszawa 2002.
 • Gorzelak G, Jałowiecki B.: Analiza procesu wdrażania i skutków reformy terytorialnej organizacji kraju - raport końcowy. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 2001.
 • Green Paper on Public Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions Commission of The European Communities. Bruksela 2004.
 • Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za lata 1999-2003 oraz o stanie należności za lata 2001-2003 jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
 • Nasze warunki członkostwa. Polska w Unii Europejskiej. UKIE, Warszawa 2003.
 • Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego. http://www.bgk.com.pl/oferta/samorzady/sam_obligacje_komunalne.jsp
 • Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2003.
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2002.
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne szansą dla inwestycji sektora publicznego. Materiały konferencyjne. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 2003.
 • Pijaczyński M.: Obligacje alternatywą dla kredytu. http://www.polska.pl/cms/print.htm?id= 117914.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. „Druk Sejmowy" 2003, nr 1732.
 • Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej. UKIE, Warszawa 2002.
 • www.funduszeonline.pl
 • www.gazeta.pl, Projekt ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 18.02.2004.
 • www.ncppp.org., For the Good of the People: Using Public-Private Partnerships to Meet America's Essential Needs.
 • Witryna internetowa The National Council for Public Private Partnership.
 • www.pwc.pl, Partnerstwo Publiczno-Prywatne. www.uike.gov.pl, Unia Europejska /Polityka strukturalna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168945630

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.