PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 6 | 103--122
Tytuł artykułu

Akumulacja kapitału a wzrost zatrudnienia w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego

Autorzy
Warianty tytułu
Capital Accumulation vs Increased Employment in the N-Capital Economic Growth Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanego opracowania jest próba teoretycznej analizy współzależności zachodzących pomiędzy procesem akumulacji kapitału, wzrostem produktu, wzrostem zatrudnienia oraz (implicite) zmianami bezrobocia. Rozważania te prowadzone są na gruncie N-kapitałowego wzrostu gospodarczego. W analizowanym w opracowaniu modelu wzrostu gospodarczego (będącego rozszerzeniem neoklasycznych modeli wzrostu Solowa, Mankiwa-Romera-Weila oraz Nonnemana-Vanhoudta) przyjmuje się m.in., że proces produkcyjny opisany jest przez N+ l -czynnikową funkcję produkcji Cobba-Douglasa (w której w skład czynników produkcji wchodzi N różnych zasobów kapitału oraz nakłady efektywnej pracy), przyrost każdego z zasobów kapitału jest różnicą między inwestycjami w ów zasób a jego deprecjacją, popyt na pracę (podobnie jak w neoklasycznych modelach rynku pracy) wyznaczany jest przez zrównanie krańcowego produktu pracy z płacami realnymi, płace realne zaś kształtują się zgodnie z mechanizmem zbliżonym do tego, który występuje w modelach płac efektywnościowych Solowa i Summersa. Prezentowany w opracowaniu model wzrostu gospodarczego jest również rozszerzeniem i kompilacją modeli wzrostu z endogeniczną stopą wzrostu liczby pracujących prezentowanych we wcześniejszych opracowaniach autora. (fragment tekstu)
EN
The author attempts to conduct a theoretical analysis of the mutual relations between capital accumulation, product growth, increased employment and, implicite, changes to unemployment rates. The analysis is based on the N-capital economic growth model. In the analysed economic growth model (which is an extended version of Solow, Mankiwa - Romer -Weil and Nonneman - Vanhoudt neoclassical models) it is assumed, among others, that the production process is described by means of Cobb-Douglas N+ l factor production function (in which production factors are composed of N various capital resources and productive labour outlays); an increase in any capital resource is the difference between investments in that resource and its depreciation; demand for labour (in a similar manner to neoclassical labour market models) is determined by the levelling of the marginal product of labour and real salaries, while real salaries are determined by the mechanisms which are similar to those from Solow and Summers efficiency wage models. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Aghion P., Howitt P., Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge, MA, London, England 1998.
 • Backhouse R., Applied UK Macroeconomics, Basil Blackwell, Oxford 1991.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill, New York 1995.
 • Cichy K., Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • Fallon P., Verry D., The Economics of Labour Market, Philip Allan, New York 1988.
 • Kawa P., Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, pod red. S. Krajewskiego, L. Kucharskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Krajewski P., Tokarski T., Rynek pracy w modelach nowej ekonomii klasycznej [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, pod red. S. Krajewskiego, L. Kucharskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie w nowej ekonomii keynesistowskiej [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Materiały pokonferencyjne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Kwiatkowski E., Gajewski P., Tokarski T., Determinanty popytu na pracę w teorii ekonomii [w:] System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 1: Podstawowa metodologia, pod red. B. Sucheckiego, Studia i Materiały RCSS, t. 11, Warszawa 2003.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T., Determinanty bezrobocia w Polsce w okresie transformacji. Modele teoretyczne oraz próba ich weryfikacji, Zeszyt Naukowy INE-PAN nr 11/1995.
 • Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, May.
 • Nonneman W., Vanhoudt P., A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for the OECD Countries, "Quarterly Journal of Economics" 1996, August.
 • Pissarides C.A., Equilibrium Unemployment Theory, Basil Blackwell, Oxford, UK, Cambridge, MA 1990.
 • Rogut A., Tokarski T., Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, "Ekonomista" 2007, nr 1.
 • Rogut A., Tokarski T., Regional Diversity of Wages in Poland in the 90's, "International Journal of Economics and Business" 2001, December.
 • Romer D., Advanced Macroeconomics, McGraw Hill, New York 1996.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Socha M.W., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Solow R.M., Another Possible Source of Wage Stickiness, "Journal of Macroeconomics" 1979, Winter.
 • Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1956, February.
 • Summers L.H., Relative Wages, Efficiency Wages, and Keynesian Unemployment, "American Economic Review" 1988, May.
 • System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 1: Podstawowa metodologia, pod red. B. Sucheckiego, Studia i Materiały RCSS, t. 11, Warszawa 2003.
 • Tokarski T., Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Tokarski T., Efekty skali a akumulacja kapitału i wzrost zatrudnienia, "Ekonomista" 2007, nr 5.
 • Tokarski T., Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Tokarski T., Optymalne stopy inwestycji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 9.
 • Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005.
 • Tokarski T., Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Tokarski T., Wzrost gospodarczy a rynek pracy w neoklasycznych modelach wzrostu, "Studia Ekonomiczne INE PAN" 2003, nr 3.
 • Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Materiały pokonferencyjne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, pod red. S. Krajewskiego, L. Kucharskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, pod red. S. Krajewskiego, L. Kucharskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168978731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.