PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 6 | 205--232
Tytuł artykułu

Strategie transformacji a doświadczenia wybranych krajów : elementy analizy porównawczej

Warianty tytułu
Transformation Strategies vs the Experience of Selected Countries : a Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym problemem podjętym w artykule jest pytanie o strategie transformacji gospodarczej. Celem artykułu jest przedstawienie kryterium podziału strategii transformacji, argumentów, które je wspierały i wyników ich realizacji. Na podstawie wyników gospodarczych analizowanych krajów podjęta zostanie również próba oceny efektywności wybranych strategii transformacji. Analiza oparta została na doświadczeniach wybranych państwa Europy Środkowej: Czechosłowacji (a po jej rozpadzie Czech), Polski i Węgier. Zakres czasowy analizy to lata 1990-1999. (fragment tekstu)
EN
Political changes in Communist countries in the second half of the 1980s led to the possibility of systemic transformations. The objective of the undertaken systemic reforms was to introduce a democratic system and a free market economy. An analysis of the experience of selected Central European countries: Czechoslovakia (after its collapse - the Czech Republic), Poland and Hungary, indicates that the results of the economic transformation were affected by the transformation strategy. Apart from the greatest economic difficulties as compared with the other transformed countries, Poland decided to carry out the most radical reforms. Hungary embarked on gradual changes, while the Czech Republic chose an indirect method. Considering the fact that the Polish transformation programme, the most radical one, was implemented in the most difficult conditions, while its macroeconomic results were the best, it may be concluded that the concept of shock transformation, based on overall and radical changes, turned out to be an effective method for "implementing" systemic and economic changes.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
205--232
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ahrens J., The Transition to a Market Economy: Are There Useful Lessons from History? [w:] The Economics of Transformation. Theory and Practice in the New Market Economies, ed. by A. Schipke, A.M. Taylor, Springer-Verlag, Berlin 1994.
 • Antowska-Bartosiewicz I., Małecki W., Zadłużenie i kapitał zagraniczny a stabilizacja i transformacja [w:] Polityka finansowa, stabilizacja, transformacja, pod red. G.W. Kołodki, Instytut Finansów, Warszawa 1991.
 • Åslund A., Building Capitalism. The Transformation of the Former Soviet Bloc, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Åslund A., The Myth of Output Collapse after Communism, Carnegie Endowment for International Peace, Post-Soviet Economies Project, Russian and Eurasian Program, Working Papers 18, 2001.
 • Åslund A., Boone P., Johnson S., How to Stabilize: Lessons from Post-communist Countries, Brookings Papers on Economic Activity 1, 1996.
 • Backe P., Disinflation in Central and Eastern European EU Accession Countries, artykuł na konferencję NBP nt. "Economic Policy Directions in the OECD Countries and Emerging Markets: Analysing the Experiences", Warszawa, 21-22 marca 2002.
 • Balcerowicz L., Democracy Is No Substitute for Capitalism, "Eastern European Economics" 1994, March-April.
 • Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Balicki W., Makroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
 • Bałtowski M., Dziedzictwo socjalizmu jako czynnik determinujący przebieg i efekty transformacji gospodarczej w Polsce, referat nadesłany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30 listopada 2007, Warszawa.
 • Berg A., Measurement and Mismeasurement of Economic Activity during Transition to the Market [w:] Eastern Europe in Transition: from Recession to Growth?, ed. by M.I. Blejer, G.A. Calvo, F. Coricelli, A.H. Gelb, The World Bank, Discussion Papers 196, Washington 1993.
 • Berg A., Borensztein E.R., Sahay R., Zettelmeyer J., The Evolution of Output in Transition Economies: Explaining the Differences, International Monetary Fund, Working Paper 73, 1999.
 • Blanchard O.J., Assesment of the Economic Transition in Central and Eastern Europe - Theoretical Aspects of Transition, "American Economic Review" 1996, vol. 2.
 • Blanchard O.J., Kremer M., Disorganization, "Quarterly Journal of Economics" 1997, November.
 • Bratkowski A., The Shock of Transformation or the Transformation of Shock? The Big Bang in Poland and Official Statistics, "Communist Economies and Economic Transformation" 1993, nr 1.
 • Chołaj H., Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
 • Calvo G.A., Coricelli F., Output Collapse in Eastern Europe: The Role of Credit [w:] Eastern Europe in Transition: from Recession to Growth?, ed. by M.I. Blejer, G.A. Calvo, F. Coricelli, A.H. Gelb, The World Bank, Discussion Papers 196, Washington 1993.
 • Csaba L., The Capitalist Revolution in Eastern Europe. A Contribution to the Economic Theory of Systemic Change, Edward Elgar, Aldershot 1995.
 • Dąbrowski M., Ten Years of Polish Economic Transition, 1989-1990 [w:] Transition. The First Decade, ed. by M.I. Blejer, M. Škreb, MIT Press, London 2002.
 • Dewatripont M., Roland G., The Design of Reform Packages under Uncertainty, "American Economic Review" 1995, vol. 5.
 • Dewatripont M., Roland G., Transition as a Process of Large-scale Institutional Change, "Economics of Transition" 1996, vol. 4.
 • Dhanji F., Milanovic B., Privatization [w:] The Transition to a Market Economy, ed. by P. Marer, S. Zecchini, Vol. 2, Special issues, OECD, Paris 1991.
 • Dornbusch R., Strategies and Priorities for Reform [w:] The Transition to a Market Economy, ed. by P. Marer, S. Zecchini, Vol. 1, The broad issues, OECD, Paris 1991.
 • Fiedor B., Nowa ekonomia instytucjonalna vs. ekonomia głównego nurtu a proces transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, referat nadesłany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30 listopada 2007, Warszawa.
 • Fischer S., Gelb A., Issues in the Reform of Socialist Economies [w:] Reforming Central and Eastern European Economies: Initial Results and Challenges, ed. by V. Corbo, F. Coricelli, J. Bossak, The World Bank, Washington 1991.
 • Fischer S., Gelb A., The Process of Socialist Economic Transformation, "Journal of Economic Perspectives" 1991, vol. 4.
 • Frydman R., Rapaczynski A., Markets and Institutions in Large-scale Privatization: An Approach to Economic and Social Transformation in Eastern Europe [w:] Reforming Central and Eastern European Economies: Initial Results and Challenges, ed. by V. Corbo, F. Coricelli, J. Bossak, The World Bank, Washington 1991.
 • Funke N., Timing and Sequencing of Reforms: Competing Views and the Role of Credibility, "Kyklos" 1993, vol. 3.
 • Gaidar Y., The Legacy of the Socialist Economy: The Macro- and Microeconomic Consequences of Soft Budget Constraints [w:] Transition. The First Decade, ed. by M.I. Blejer, M. Škreb, MIT Press, London 2002.
 • Gelb A.H., Gray C., The Transformation of Economies in Central and Eastern Europe. Issues, Progress, and Prospects, The World Bank, Policy, Research, and External Affairs, Policy and Research Series 17, Washington 1991.
 • Gotz-Kozierkiwicz D., Kołodko G.W., Fiscal Adjustment and Stabilization Policies in Eastern Europe, Institute of Finance, Working Papers 24, Warsaw 1991.
 • Gruszecki T, Problemy transformacji krajów postkomunistycznych - na przykładzie Polski (1989-99) [w:] Od socjalizmu do gospodarki rynkowej, Verba, Lublin 2000.
 • Guitián M., The Process of Adjustment and Economic Reform: Real and Apparent Differences between East and West [w:] Rebuilding Capitalism. Alternative Roads after Socialism and Dirigisme, ed. by A. Solimano, O. Sunkel, M.I. Blejer, University of Michigan Press 1994.
 • Islam S., Conclusion: Problems of Planning a Market Economy [w:] Making Markets. Economic Transformation in Eastern Europe and the Post-soviet States, ed. by S. Islam, M. Mandelbaum, Council on Foreign Relations Press, New York 1993.
 • Jagas J., Nowa ekonomia instytucjonalna a polska transformacja, referat nadesłany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30 listopada 2007, Warszawa.
 • Jakóbik W., Zmiana systemowa a struktura gospodarki w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kołodko G.W., From Output Collapse to Sustainable Growth in Transition Economies. The Fiscal Implications, International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, December 1992.
 • Kołodko G.W., Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1993.
 • Kołodko G.W., Od szoku do terapii: ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 • Kołodko G.W., Stabilizacja inflacji i rynkowa transformacja. Doświadczenia Polski [w:] Polityka finansowa, stabilizacja, transformacja, pod red. G.W. Kołodki, Instytut Finansów, Warszawa 1991.
 • Kornai J., Droga do wolnej gospodarki, Fundacja Polska Praca, Warszawa 1991.
 • Kornai J., The Affinity between Ownership Forms and Coordination Mechanisms: The Common Experience of Reform in Socialist Countries, "Journal of Economic Perspectives" 1990, vol. 3.
 • Kornai J., The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems, AEA Papers and Proceedings 2, 1992.
 • Kornai J., The Socialist System. The Political Economy of Communism, Clarendon Press, Oxford 1992.
 • Kostro K., Hayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 • Kowalik T., Polska transformacja a nurty liberalne, referat nadesłany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30 listopada 2007, Warszawa.
 • Kuczyński W., Nasz przyrost naturalny (bezrobocia), "Gazeta Wyborcza" z 6.06.2003.
 • Lavigne M., The Economics of Transition. From Socialist Economy to Market Economy, Macmillan Press, London 1999.
 • Levcik F., The Place of Convertibility in the Transformation Process [w:] Currency Convertibility in Eastern Europe, Institute for International Economics, Washington 1991.
 • Lindgren C.J., Baliño T.J.T., Enoch Ch., Gulde A.M., Quintyn M., Teo L., Financial Sector Crisis and Restructuring. Lessons from Asia, International Monetary Fund, Occasional Paper 188, Washington 1999.
 • Lissowska M., Ewolucja instytucji. Znaczenie analizy procesu transformacji do gospodarki rynkowej, referat nadesłany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30 listopada 2007, Warszawa.
 • Lutkowski K., Transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
 • Łaski K., Transition from Command to Market Economies in Central and Eastern Europe: First Experiences and Questions, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Wien 1992.
 • Łukawer E., Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej, "Ekonomista" 1994, nr 6.
 • Łukawer E., Z historii polskiej myśli ekonomicznej 1945-1995, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa 1997.
 • Melo M. de , Denizer C, Gelb A., Tenev S., Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies, The World Bank, Development Research Group, Policy Research Working Paper 1866, 1997.
 • Misala J., Bukowski S., Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji, "Ekonomista" 2003, nr 5.
 • Murrell P., What is Shock Therapy? What Did It Do in Poland and Russia? [w:] Transition to the Market Economy. Critical Perspectives on the World Economy, ed. by P.G. Hare, J.R. Davis, Vol. 1, Routledge, London-New York 1997.
 • Nowa Europa. Raport z transformacji, pod kier. D. Rosatiego, XII Forum Ekonomiczne, Krynica 5-7 września 2002, Instytut Wschodni, CASE, Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich, Warszawa 2002.
 • Polszakiewicz B., Transformacja podstawowych składników struktury systemu gospodarki narodowej [w:] Wybrane problemy ekonomii. Transformacja systemowa polskiej gospodarki, pod red. B. Polszakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1995.
 • Portes R., From Central Planning to a Market Economy [w:] Making Markets. Economic Transformation in Eastern Europe and the Post-soviet States, ed. by S. Islam, M. Mandelbaum, Council on Foreign Relations Press, New York 1993.
 • Purfield C., Fiscal Adjustment in Transition Countries: Evidence from the 1990s, International Monetary Fund, Working Papers 36, 2003.
 • Ratajczak M., Nurt instytucjonalny we współczesnej myśli ekonomicznej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1994, nr 1.
 • Roland G., Political Constraints and the Transition Experience [w:] Lessons from the Economic Transition. Central and Eastern Europe in the 1990s, ed. by S. Zecchini, Kluwer Academic Publishers, OECD, London 1997.
 • Roland G., Transition and Economics. Politics, Markets, and Firms, MIT Press, Cambridge, Mass., London 2000.
 • Sachs J.D., Reforms in Eastern Europe and the Former Soviet Union in Light of the East Asian Experiences, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper Series, Working Paper 5404.
 • Sachs J.D., Woo W.T., Understanding China's Economic Performance, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper Series, Working Paper 5935, Cambridge, MA 1997.
 • Schipke A., The Political Economy of Privatization [w:] The Economics of Transformation. Theory and Practice in the New Market Economies, ed. by A. Schipke, A.M. Taylor, Springer-Verlag, Berlin 1994.
 • Schmidt K.M., Schnitzer M., Privatization and Management Incentives in the Transition Period in Eastern Europe, "Journal of Comparative Economics" 1993, vol. 17.
 • Staehr K., Reforms and Economic Growth in Transition Economies: Complementarity, Sequencing and Speed, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition BOFIT, Discussion Papers 1, 2003.
 • Tardos M., Sequencing the Reform [w:] The Transition to a Market Economy, Vol. 1, The broad issues, ed. by P. Marer, S. Zecchini, OECD, Paris 1991.
 • Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2002.
 • Transition Report 1999, European Bank for Reconstruction and Development, London 1999.
 • Transition Report 2000, European Bank for Reconstruction and Development, London 2000.
 • Transition Report 2001, European Bank for Reconstruction and Development, London 2001.
 • Transition - the First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union, The World Bank, Washington 2002.
 • Wei S.J., Gradualism versus Big Bang: Speed and Sustainability of Reforms, "Canadian Journal of Economics" 1997, vol. 4b.
 • Wilczyński W., Warianty polityki transformacyjnej, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Williamson J., From Reform Agenda to Damaged Brand Name. A Short History of the Washington Consensus and Suggestions for What to Do Next, "Finance&Development" 2003, September.
 • Williamson J., The Washington Consensus as Policy Prescription for Development, wykład wygłoszony w ramach cyklu "Practitioners of Development", 13.01.2004, http://www. iie.com, 13.05.2004.
 • Williamson J., What Should the Bank Think about the Washington Consensus, artykuł przygotowany jako materiał do opracowania Banku Światowego World Development Report 2000, http://www.iie.com/publications/papers/williamson0799.htm, 13.05.2004.
 • Williamson J., What Washington Means by Policy Reform [w:] Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, ed. by J. Williamson, http://www.iie.com/publications/papers/williamson1102-2.htm, 13.05.2004.
 • Winiecki J., Formalne i nieformalne reguły postępowania w warunkach postkomunistycznej transformacji [w:] Gospodarka w okresie przemian, pod red. E. Adamowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
 • Winiecki J., The Inevitability of a Fall in Output in the Early Stages of Transition to the Market: Theoretical Underpinnings, "Soviet Studies" 1991, nr 4.
 • Wojtyna A., Neoliberalne poglądy ekonomiczne w Polsce i ich wpływ na model transformacji, "Ekonomista" 1995, nr 5-6.
 • Zecchini S., Transition Approaches in Retrospect [w:] Lessons from the Economic Transition. Central and Eastern Europe in the 1990s, ed. by S. Zecchini, Kluwer Academic Publishers, OECD, London 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168996770

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.