PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 12 | 2--8
Tytuł artykułu

O niektórych kontrowersjach w sprawie ustalenia sposobu ustania stosunku pracy

Warianty tytułu
Certain Controversies Over Cessation of Employment Relation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z regulacją kodeksu pracy do ustania umowy o pracę może dojść wskutek jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Do wygaśnięcia umowy dochodzi w przypadkach określonych w kodeksie pracy oraz w przepisach szczególnych. Jednak do ustania stosunku pracy dochodzi również w nietypowych okolicznościach, które nie są uregulowane wprost w przepisach prawa pracy. Powoduje to konieczność ustalenia sposobu ustania stosunku pracy. Na tym tle dochodzi do wielu sporów i kontrowersji. W szczególności, kontrowersyjnym problemem jest możliwość kwalifikowania specyficznych przypadków ustania stosunku pracy, których przepisy nie wymieniają wśród katalogu przyczyn jego wygaśnięcia. Doktryna prawa pracy zajmuje w tej kwestii jednolite stanowisko, przyjmując, że zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy są określone w prawie pracy w sposób wyczerpujący. Odmienne stanowisko zostało zaprezentowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zdaniem Autora, do wygaśnięcia stosunku pracy może dojść wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa pracy. Tym samym należy uznać, że katalog przypadków wygaśnięcia ma charakter wyczerpujący i zamknięty. Z tego powodu należy też wykluczyć możliwość stosowania przepisów kodeksu cywilnego o wygaśnięciu zobowiązań do stosunku pracy. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie konstrukcji dorozumianego rozwiązania stosunku pracy. Podkreślenia wymaga to, że rozstrzygnięcie o sposobie ustania stosunku pracy ma nie tylko charakter teoretyczny. Decyduje to bowiem o wielu podstawowych prawach i obowiązkach stron stosunku pracy (np. o prawie do odprawy pieniężnej) czy o rodzaju ubezpieczenia społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
According to labour code regulations cessation of employment contract may occur as a result of its termination or expiration. Expiration might occur in cases specified by labour code and detailed regulations. However, cessation of employment relation might also occur in untypical circumstances which are not regulated directly in labour law regulations. It provokes the necessity to determine the way of cessation of employment relation. Against this background disputes and controversies arise. Particularly controversial issue is the possibility to quality specific cases of cessation of employment relation which are not mentioned by regulations in the catalogue of causes of its expiration. Labour law doctrine takes a uniform stand concerning this issue, assuming that events causing expiration of labour relation are specified in labour law exhaustively. Different position is presented in judicial decisions of the Supreme Court. In the author's opinion the expiration of employment relation may exclusively occur in cases provided for in regulations of labour law. The solution to this problem is application of implied termination of employment relation. What requires emphasis is the fact that decision about the way of cessation of employment relation is not only of theoretical character since it decides about numerous basic rights and duties of employment relation parties (e.g. the right to severance pay) or national insurance type. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • B. Cudowski, Wielość zatrudnienia pracowniczego u jednego pracodawcy, "Państwo i Prawo" 2005, z. 3.
 • B. Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie, Wolters Kluwer 2007, s. 151-160.
 • B. Cudowski, Przyczyna rozwiązania stosunku pracy a prawo do odprawy pieniężnej (w:) Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, red. Z. Niedbała, Warszawa 2010.
 • L. Florek (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Dom Wydawniczy ABC 2000, s. 364.
 • L. Florek, Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy (w:) Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T Zieliński, Warszawa 2006, s. 169.
 • M. Gersdorf (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 419.
 • E. Hofmańska, Konsekwencje prawne śmierci pracownika, Warszawa 2006, s. 22
 • Z. Kubot, Status ordynatora, "Prawo i Medycyna" 2001, nr 10 (vol. 3), s. 75.
 • T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2006, s. 182.
 • W. Muszalski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2001, s. 232.
 • Prawo Pracy 2003, nr 6, s. 37.
 • W. Sanetra (w:) J. Iwulski, W. Sanetra, Komentarz do kodeksu pracy, Warszawa 2009, s. 256.
 • H. Szewczyk, Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010, s. 159-160 i cytowana tam literatura.
 • W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1976, s. 120 oraz Z. Kubot (w:) Z. Kubot, T Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz, Prawo pracy. Zarys wykładu, Difin 2005, s. 133.
 • A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Tom I. Komentarz do artykułów 1-1891, Warszawa 2004, s. 396.
 • A.M. Świątkowski, (w:) Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, red. Z. Niedbała, Warszawa 2010, s. 407-409.
 • M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 230.
 • B. Wagner, Terminowe umowy o pracę, Warszawa 1980, s. 93, czy Z. Salwa, Wygaśnięcie umowy o pracę, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne"2000, nr 2, s. 18 i n.
 • B. Wagner, Normatywne związki prawa pracy z prawem cywilnym (w:) Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, red. Z. Niedbała, Warszawa 2010.
 • A. Wypych-Żywicka (w:) Zarys systemu prawa pracy. Tom I. Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa 2010, s. 485.
 • T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu. Część II. Prawo stosunku pracy, Warszawa-Kraków 1986, s. 141.
 • T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 141.
 • T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu. Część I. Ogólna, Warszawa-Kraków 1986, s. 142.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169107753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.