PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 202
Tytuł artykułu

Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi : wydanie drugie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest opracowanie modelu zarządzania lokalnymi przedsięwzięciami rozwojowymi, uwzględniającego przede wszystkim aspekt organizacyjny procesu przygotowania i realizacji tych przedsięwzięć. W części pierwszej pracy zdefiniowano pojęcie lokalnego rozwoju, jego uwarunkowania, koncepcje oraz metody programowania i zarządzania lokalnym rozwojem. W części drugiej zaprezentowano ewolucję pojęcia projekt, metod zarządzania projektami, ich oceny, podstawowe rodzaje ryzyka i metody nadzoru w trakcie realizacji. W części trzeciej dokonano próby wykorzystania i adaptacji rozwiązań organizacyjnych stosowanych w projektach inwestycyjnych realizowanych dla potrzeb przemysłu do realizacji lokalnych przedsięwzięć rozwojowych. Zaproponowano model organizacji zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem jego elementów struktur podmiotowych. W części czwartej zawarto propozycję sposobu zastosowania w praktyce opracowanego modelu. Zwrócono szczególną uwagę na trudności związane z aspektem ludzkim i organizacyjnym, jakie mogą wystąpić przy jego wdrażaniu i realizacji w polskich warunkach społeczno-gospodarczych.
Rocznik
Strony
202
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Actes de seminaire internationale. Restructuration des regions industrielles. Analyse comparative des processus realies dans les regions Nord-Pas de Calais, Vestwalie et Haut Silesie. Katowice 1995.
 • AFITEP: Vocabulaire de gestion de projet. AFNOR, Paris 1989.
 • AFNOR: Management de projets. Principes et pratique. AFNOR, Paris 1994.
 • Barański M.: Gmina jako lokalny system polityczny. Polityczne życie lokalne. Praca zbiorowa pod red. J. Wodza. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 • Bartoli A.: Coception et pratique de management dans le secteur public francais. Management public. Institut d'Administration des Entreprises, Akademia Ekonomiczna, Lille-Kraków 2001.
 • Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasability. UNIDO, Warszawa 1993.
 • Bellenger L., Couchaere M-J.: Animer et gerer un projet. ESF, Paris 1994.
 • Belorgey G.: La qualite dans les services publics. BERGER LEVRAULT, Paris 1989.
 • Bijańska J., Sorychta B.: Zarządzanie projektami w gminach - przykłady realizacji. Organizacja i zarządzanie. Zeszyty Naukowe. Politechnika Gliwicka, Gliwice 2000.
 • Biernat S.: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1994.
 • Blakely E.J.: Planning Local Economic Development. Theory Anowe firmy and Practice. London, New Delhi 1994.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 1994.
 • Bocheński T., Gebert S., Służewski J.: Rady Narodowe i organy administracji państwowej. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.
 • Borowicz A.: Project management w poskim sektorze budowlanym. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Boudes Th., Christian D.: Du Reporting au Raconting dans la conduit des projets. "Annales des Mines" 2000, nr 59.
 • Boudes T., Charue-Duboc F., Midler C: Formation et apprentissage collectif dans les entreprise: une experience dans le domaine du management du projet. "Gestion" 1997, Vol. 22, No. 3.
 • Boutinet J-P.: Anthropologie du projet. PUF, Paris 1990.
 • Boyer L.: Le projet d'entreprise. Les Editions d'Organisation, Paris 1986.
 • Bradley K.: Podstawy metodyki PRINCE 2. Centrum rozwiązań menegerskich S.A. Centrum, Warszawa 2002.
 • Brandenburg H.: Prognozowanie strat eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego. Instytut Górnictwa, Katowice 1975, komunikat nr 639.
 • Brandenburg H.: Prawno-finansowe studium porównawcze projektowania zakładów przemysłowych. Zasady sporządzania rachunku efektywności inwestycji. Cz. II. Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowice 1992.
 • Brandenburg H.: Etude economico-juridique des possibilites d'investissements etrangers en Pologne. Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, Valenciennes 1994.
 • Brandenburg H.: Les experiences de la premiere annee de realisation de la formation post-diplóme MASTERE Specialise Modernisation Industrielle et Reconversion. Actes du seminaire Genie des systemes industriels. Fondation France-Pologne. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994.
 • Brandenburg H.: Rola kształcenia podyplomowego w procesie modernizacji przemysłowej i restrukturyzacji regionalnej na Górnym Śląsku. "Wiadomości Górnicze" 1995, nr 10.
 • Brandenburg H.: Doświadczenia francuskie w zakresie walki z bezrobociem w restrukturyzowanych regionach przemysłowych Lotaryngii i Rhone-Alpes. "Wiadomości Górnicze" 1996, nr 3.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie projektem inwestycyjnym. Organizacja prac i zakres kompetencji uczestników projektu. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Materiały konferencyjne. Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1996.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie projektem przemysłowym. Wydawnictwo HAB EX, Gliwice 1996.
 • Brandenburg H.: Doświadczenia hiszpańskie w dziedzinie restrukturyzacji regionów przemysłowych na przykładzie regionu Valencia. W: Społeczna gospodarka rynkowa - aspekty regionalne. Konferencja naukowa. AE, Wisła 1997.
 • Brandenburg H.: Restrukturyzacja regionów przemysłowych. Możliwości zastosowania doświadczeń francuskich i hiszpańskich w warunkach polskich. Politechnika Śląska, Gliwice 1998.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Politechnika Śląska, Gliwice 1999.
 • Brandenburg H.: Projekt przemysłowy, przedsiębiorstwa, rozwoju lokalnego. Różnice i cechy wspólne. W: Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. Konferencja naukowa. TNOiK, PAN Oddział w Katowicach, AE, Politechnika Śląska, Ustroń 1998.
 • Brandenburg H.: Ryzyko w realizacji projektów rozwoju gospodarczego we wspólnotach lokalnych i ich pilotaż. W: Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. Konferencja naukowa. TNOiK, PAN Oddział w Katowicach, AE, Politechnika Śląska, Wisła 1999.
 • Brandenburg H., Sorychta B.: Analiza organizacji zarządzania projektem "Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach". W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1999.
 • Brandenburg H.: Wykorzystanie osłon socjalnych restrukturyzowanego górnictwa węgla kamiennego w Polsce na przykładzie kopalni "X". W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy. Praca zbiorowa pod red. J. Lewandowskiego. ELIPSA, Łódź 2000.
 • Brandenburg H., Coujard J-L.: Rola lokalnych Agencji Inicjatyw Gospodarczych w procesie rozwoju gospodarczego gmin. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 • Brandenburg H.: Projekty rozwoju gospodarczego w samorządach lokalnych. III Konferencja Project management, Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie projektami metodą EARNED VALUE na przykładzie realizacji inwestycji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Bieruniu Starym. W: Nowoczesność przemysłu i usług -uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa pod red. J. Pyki. TNOiK, Katowice 2001.
 • Brandenburg H.: Finansowanie komunalnych projektów z wykorzystaniem emisji obligacji na przykładzie inwestycji "Przebudowa Centrum Sosnowca". W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Praca zbiorowa pod red. J. Lewandowskiego. ELIPSA, Łódź 2001.
 • Bridier M-L., Michailof S.: Guide pratique d'analyse de projets. Analyse economique et financiere de projets dans les pays en voie de developpement. Economica, Paris 1980.
 • Bridier M-L., Michailof S.: Guide pratique d'analyse de projets. Evaluation et choix des projets d'investissement. Economica, Paris 1995.
 • Briner W., Geddes M., Hastings C: Le manager de projet, un leader. AFNOR, Paris 1993.
 • Broszkiewicz R.: Podstawy gospodarki miejskiej. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Bultel J. Perez F.: La reussite economique des Projets. DUNOT, Paris 1991.
 • Bury A.: Możliwość zastosowań rozwiązań francuskich przy reklasyfikacji zawodowej pracowników restrukturyzowanego górnictwa. Politechnika Śląska, Katowice 1999 (praca magisterska).
 • Bury P., Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
 • Celia B., Norma M.: Zarządzanie projektami. Jak to robić w twojej organizacji. ASTRUM, Wrocław 1999.
 • Chadwick L.: Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 • Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne/Montbrison. "Informations Economiques" 1995, nr 207.
 • Chvidchenko I., Chevalier J.: Gestion des grands projets. Cepadues, Paris 1991.
 • Commere B.: Peut-on modeliser la gestion. Gerer et comprendre. "Annales des Mines" 1995, No. 41.
 • Cuaresam M., Pecqueur B.: Mener un projet de developpement local. Les Editions d'Organisation, Paryż 1997.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. PWN, Warszawa 1995.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Czornik M.: Promocja miasta. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Dałgowski B.T.: W trosce o publiczne pieniądze - zarządzanie projektami metodą EARNED VALUE. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Darbelet M., Izard L., Scaramuzza M.: Economie d'entreprise. Les Editions FOUCHER, Paris 1992.
 • Davidson Frame J.: Zarządzanie projektami organizacjach, czyli jak sprostać wymaganiom klienta na czas, nie przekraczając budżetu. Wig-Press, Warszawa 2001.
 • Dąbrowski Z., Tomidajewicz J., Wojtasiewicz L.: Polityka ekonomiczna i planowanie gospodarki narodowej. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1987.
 • Dictionnaire de management de projet francais-anglais. AFNOR, Paris 1992.
 • Domański R.: Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Modelowanie współzależności i rozwoju. Studia KPZK. PAN, Warszawa 1992.
 • Duchene M.: Economie de l'entreprise miniere. Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris, Paris 1993.
 • Duncan W.R.: A Guide to the Project Management body of Knowledge. Project Management Institute, Upper Darby 1996.
 • Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Wydawnictwo AMP, Katowice 1993.
 • Dworatschek S., Griesche D.: Verwaltungsmanagement by Projects - ein Beitrag zur Reform staatlicher Verwaltung. In: A. Büllesbach: Staat in Wandel. Köln 1995.
 • Dziewoński K.: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne. PWN, Warszawa 1981, nr 63.
 • Le petit Larousse illustre. Paris 1996.
 • EVMS - Earned Value Management Systems. NSIA Management Systems Subcommitee, New York 1997.
 • Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Praca zbiorowa pod red. M. Wypycha. ABSOLWENT, Łódź 1999.
 • Fleming Q.W., Hoppelman J.M.: EARNED VALUE Project Management. Project Management Institute, New York 1996.
 • Frame J.D.: Managing Projects in Organizations. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995.
 • Fourquet F., Murard N.: Valeur des services collectifs sociaux. Rapport de recherches edite par Ikerka. Association de recherches economique et social. IUT/Domaine Universitaire, Bayonne 1992.
 • Gałuszka K., Kamiński Z.: Zarządzanie i finansowanie projektów rozwojowych miast na przykładzie planu działania dla modernizacji i rehabilitacji dzielnicy Załęże w Katowicach. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1996.
 • Galetti C: Joinnt venture. De la conception a la realisation. Les Editions d'Organisation, Paris 1991.
 • Garofoli G.: Economic Development, Organisation of Production and Territory. "Revue d'Economie Industrielle" 1993.
 • Gavailles J. et equipe: Methodes de management de programme. TOKNEA, Toulouse, Barcelone, Marseille 1991.
 • Giard V. Gestion de projets. Gestion-economica, Paris 1991.
 • Giard V., Midler Ch.: Pilotages de Projets et Entreprises. Gestion--Economica, Paris 1993.
 • Grodzicki T.: Inwestor zastępczy - project manager. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Grzesiok F. i inni: Problemy bezrobocia w województwie Katowickim. HABEX-UNIVERSUM, Gliwice 1993.
 • Hałas M.: Profesjonalizm i project management. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Haynes M.E.: Project Management. From Idea to Implementation. Kogan Page, London 1990.
 • Henriet B., Boneu F.: Audit de la communication interne. Les Editions d'Organisation, Paris 1991.
 • Hermel Ph.: Le management participatif - Sens, realites, actions. Les Editions d'Organisation, Paris 1988.
 • Hołdyk E.: Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 • Hryniewicz J.T.: Zmiany polityczne i ekonomiczne w społecznościach lokalnych po 1989 roku. W: Polityczne życie lokalne. Praca zbiorowa pod red. J. Wodza. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 • Jamróz B.: Budowa ZUOK Rzeszów - nieudane przedsięwzięcie inwestycyjne. III Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Jawień B., Suchan S.: Projektowanie zakładów górniczych. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1980.
 • Jewtuchowicz A.: Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarki. W : Strategie rozwoju wielkich miast. Praca zbiorowa pod red. R. Domańskiego. Biuletyn KPZK, PAN. Warszawa 1995, z. 169.
 • Joly M. et Muller J-L.: De la gestion de projet au management par projet. AFNOR, Paris 1994.
 • Johnson R.E.: The Economics of Building. John Wiley, New York 1990.
 • King J.A.: Les projets de developpement economique et leur evaluation. DUNOT, Paris 1969.
 • Klasik A.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Praca zbiorowa pod red. F. Kuźnika. Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1996.
 • Klasik A., Kuźnik F.: Konkurencyjny rozwój regionów w przestrzeni europejskiej. V międzynarodowa konferencja naukowa sieci PGV "Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej". Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
 • Klasik A., Kuźnik F.: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy. Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 • Kocher I., Rolland P.: Quand les structures dessinent les produits. La diversite commerciale dans 1'industrie automobile. "Annales de Mines" 1995, No. 30.
 • Kosieradzki W.: Korzyści z metodyki project management w administracji państwowej. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Król-Skowron A.: Ocena organizacji zarządzania projektem inwestycji "Hala targowa" w Tarnowskich Górach. Politechnika Śląska, Katowice 1999 (praca magisterska).
 • Krupiński B.: Zasady projektowania kopalń. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1963.
 • Kuhn A.: L'intercommunalite de projet, un instrument privilegie pour le developpement local du monde rural. DEA GESTION, Paris 1995.
 • Kulesza M.: Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej. Część I. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1982.
 • Kunicki R.: Analiza przebiegu procesu inwestycyjnego "Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110kV BLACHOWNIA" w Polskich sieciach elektroenergetycznych S.A. w latach 1992-96. Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowice 1997 (praca magisterska).
 • Kuźnik F.: Koncepcje stabilnego rozwoju lokalnego (możliwości aplikacji w regionach restrukturyzacji gospodarczej). W: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji. PAN, Warszawa 1998.
 • Laflamme M.: Le projet cooperatif quebecois: un projet social? MORIN, Quebec 1982.
 • Larue de Tournemine Regis: Strategies technologiques et processus d'innovation. Les Editions d'Organisation, Paris 1991.
 • Leclair P.: La structure par projet - Matrice de l'innovation. "Annales des Mines" 1990, No. 20.
 • Le Duff R., Papillon J-C: Gestion public. VUTBERT, Paris 1988.
 • Le Duff R.: Management public ou gestion non-marchande. Management public. Institut d'Administration des Entreprises, Akademia Ekonomiczna, Lille-Kraków 2001.
 • Lewis J.P.: The Project Manager's Desk Reference. McGraw-Hill, New York 2000.
 • Lock D.: Project Management. Gower, Aldershot 1984.
 • Madziar J.B.: Procedury pozwalające na bardziej efektywną realizację procesu inwestycyjnego. Materiały II Konferencji Project Management SPMP. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk 2000.
 • Manual for the preparation of Industrial Feasibility Studies. United Nations Industrial Development Organization, Vienna 1986.
 • Marcinek K.: Metody finansowej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994.
 • Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. PWN, Warszawa 1999.
 • Maylor H.: Project Management. Pitmann Publishing, London 1996.
 • Memoria Actividades y Económica. Borrador sujeto a aprobatión de la Asamblea. CEEI, Alcoy 1996.
 • Meredith J.R., Mantel S.J. Jr.: Project Management A Managerial Approach. John Wiley & Sons, New York 2000.
 • Meyssonnier F.: Etude ce controle de gestion dans les collectivites locales.5eme colloque International de la Revue. "Politiques et Management Public" Lille.
 • Midler C: L'auto qui n'existait pas, management des projets et transformation de l'entreprise. Inter, Paris 1993.
 • Midler Ch., Berty M.: La revolution de la Twingo. Gerer et comprendre. "Annales des Mines" 1993, No. 31.
 • Międzynarodowe warsztaty dotyczące zmian klimatu. Ministerstwo Przemysłu Kanady, Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady, Urząd Miasta w Katowicach, Katowice 2000.
 • Mintzberg H.: Grandeur et decadence de la planification strategique. DUNOD, Paris 1994.
 • Noisette P., Vallerugo F.: Le marketing des villes. Les Editions d'Organisation, Paris 1996.
 • Northcott D.: Capital Investment Decision-Making. Academic Press Ltd., London 1992.
 • Nowakowski R.: Planowanie potrzeb społecznych w krajach Europy Zachodniej na przykładzie Francji. Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowice 1996 (praca magisterska).
 • Nowela z dnia 28 czerwca 1963 do ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych. "Dziennik Ustaw", nr 28, poz. 164.
 • Oset J., Brandenburg H.: Bilansowanie zapotrzebowania kopalń na wyposażenie objęte centralną gospodarką wraz z kontrolą realizacji zamówień. W: Zastosowanie komputerów oraz metod statystyki i ekonometrii w zarządzaniu branżą. Praca zbiorowa pod red. A. Lisowskiego i E. Pawelczyka. Polska Akademia Nauk, Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1977.
 • Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej. Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań 1997.
 • Pannenbacker K.: Management of the Administration by Projects, The Concept for Management of Change in Public Sector. III Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Pawłowski Z.: Ekonometria. PWN, Warszawa 1966.
 • Perroux F.: L'economie du XXe siecle. PUF, Paris 1965.
 • Pietrzak T.: Próg rentowności w analizie efektywności inwestycji. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • PMI Practice Standard for Work Breakdown Structures, Exposure Draft Version. Project Management Institute, 2000.
 • Polityczne życie lokalne. Praca zbiorowa pod red. J. Wodza. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 • Polkinghorne D.: Narrative Knowing and the Human Sciences. Albany: State University of New York Press, New York 1988.
 • Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Popularna encyklopedia powszechna. Oficyna wydawnicza Fogra, Kraków 1996.
 • Prussak W., Wyrwicka M.: Zarządzanie projektami. Zachodnie Centrum Organizacji, Poznań 1997.
 • Ramowe wytyczne w sprawie metodyki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji produkcyjnych, zamierzeń z zakresu postępu technicznego, organizacyjnego, współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z zagranicą oraz zamierzeń, których realizacja opiera się na licencjach zagranicznych. Zbiór przepisów. PWE, Warszawa 1974.
 • Radzikowski W.: Matematyczne techniki zarządzania. PWE, Warszawa 1980.
 • Regulski J.: Planowanie miast. PWE, Warszawa 1986.
 • Regnard J-F.: Lire un bilan c'est simple. F.S.D/TOP, Paris 1993.
 • Savy M., Veltz P.: Les nouveaux espaces de l'entreprise. Edition de l'Aube, Paris 1993.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1994.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1994.
 • Szeworski J.: Analiza i rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.
 • Szlachta J.: Programowanie rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Tom CM. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Szlachta J.: Samorządność terytorialna w Polsce w perspektywie procesu integracji europejskiej (fundusze europejskie). W: Samorządność terytorialna w Polsce - doświadczenia, oczekiwania, perspektywy. Konferencja naukowa. Urząd Wojewódzki, Katowice 2002.
 • Szych J.: Typowe zagrożenia w projektach informatycznych w administracji państwowej. Materiały II Konferencji Project Management, Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk 2000.
 • Szymla Z.: Planowanie regionalne przemysłu. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1990.
 • Tardieu FL, Rochfeld A., Colletti K.: La methode Merise: Demarches et pratique. Tome 2. Editions EO, Paris 1985.
 • Umowa zawarta w dniu 6.12.1995 roku w Tarnowskich Górach w sprawie zasad współdziałania Akcjonariuszy Założycieli Spółki Akcyjnej "Hala Targowa T.G.M" z siedzibą w Tarnowskich Górach. Urząd Miejski, Tarnowskie Góry 1995.
 • Urząd Miejski Gliwice. "Biuletyn Informacyjny" nr 29 z 11.10.2000.
 • Urząd Miejski Gliwice. "Biuletyn Informacyjny" nr 32 z 11.10.2000.
 • Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. "Dziennik Ustaw" nr 14, poz. 130.
 • Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 5, poz. 58. Po nowelizacji jednolity tekst ogłoszono w "Dziennik Ustaw" 1975, nr 26, poz. 139.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 49, poz. 312.
 • Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 47, poz. 276.
 • Ustawa z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 16, poz. 91.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. "Dziennik Ustaw" nr 16, poz. 94.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym. "Dziennik Ustaw" nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. "Dziennik Ustaw" z 18 lipca, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca o samorządzie województwa. "Dziennik Ustaw" z 18 czerwca, poz. 576.
 • Walica H.: Inwestycje przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 • Werner W.A.: Zarządzanie w procesie inwestycyjnym. Politechnika Warszawska, Warszawa 2000.
 • Wiatr T.: Zarządzanie przedsięwzięciami - wchłanianie wiedzy i doświadczeń. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Wielka encyklopedia powszechna. PWN, Warszawa 1967.
 • Więckowski J.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. PWE, Warszawa 1998.
 • Włoszczowski B.: O możliwości przerwania projektów inwestycyjnych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 • Włoszczowski B.: O wpływie przerwania projektu inwestycyjnego na wielkość NPV i ryzyko wyłączne. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1999.
 • Wojtasiewicz L.: Planowanie rozmieszczenia inwestycji. System rachunków. PWE, Warszawa 1972.
 • Wódz J.: Lokalne życie polityczne w Polsce pierwszych lat 90. Refleksja socjologiczna. W: Polityczne życie lokalne. Praca zbiorowa pod red. J. Wodza. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 • Vallet G.: Techniques de planification de projets. DUNOT, Paris 1991.
 • Van der Veen B.: Wstęp do teorii badań operacyjnych. PWN, Warszawa 1970.
 • Ville de Saint-Etienne: Saint-Etienne La reussite n'est jamais le fruit du hasard. Edition Mairie de Saint-Etienne 1995.
 • Villemain Ch.: La planification operationnelle. Objectifs, methodes et metiers de la planification de projet. AFNOR GESTION, Paris 1991.
 • Zabierowski J.: Podstawowe zagadnienia decyzyjne w racjonalnej koncepcji reformowania górnictwa węgla kamiennego. "Przegląd Górniczy" 1992, nr 2.
 • Zadunajska D.: Wspomaganie rozwoju lokalnego na przykładzie emisji obligacji komunalnych w gminie Żory. Politechnika Śląska, Katowice 1999 (praca magisterska).
 • Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26.07.1974 w sprawie zasad oceny ekonomicznej efektywności inwestycji nieprodukcyjnych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169284914

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.