PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1 | 379
Tytuł artykułu

Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją : na przykładzie województwa podkarpackiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socio-Economic Study of Rural Areas Development Factors, under the Threat of Marginalisation : (on the Example of Podkarpackie Voivodship)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowane opracowanie stanowi wielokryterialną ocenę stanu oraz potencjalnych możliwości rozwoju obszarów wiejskich zagrożonych marginalizacją, w którym wykorzystanie zróżnicowanych na poziomie lokalnym zasobów przyjmowane jest jako podstawa trwałego rozwoju regionu i podnoszeniu jego spójności. (...) Praca wskazuje potrzeby i ocenia możliwości wykorzystania autonomii jednostek podstawowych - gmin i województw - regionów (samorządów lokalnych i regionalnych) do kreowania rozwoju regionalnego opierającego się na zróżnicowanie endogennych zasobach regionu. (fragment tekstu)
EN
Presented book is a multi-aspect theoretical-cognitive and analytical study of rural areas development threatened by marginalisation. In the theoretical part of the elaboration (first three chapters) the development of rural areas has been presented in context of contemporary developmental processes. In practical/researching part, which consists of the next three chapters, the natural, socio-demographic and economic circumstances of investigated region's development have been presented by an author (the Podkarpackie Voivodship characterised by the lowest level of urbanisation in Poland). The structural transformation taking place on rural areas, along with the conception of local and regional development management as a tool of counteracting the process of marginalisation are the main focus of this paper. The research proved that the transformation taking place on rural areas of the Podkarpackie Voivodship has not reduced the threat of marginalisation. Making use of resources diversified on local level should become a basis for permanent and sustained development of the investigated region. It is connected with the necessity of multi-functional evolution - process in which farming should be developed along with non-farm economic activities (especially SME sector). At the same time, farming should be adjusted to objective and diversified natural conditions. Agriculture, besides its productive functions should have the functions connected with shaping the quality of natural environment (especially in the valuable natural areas of the region). Dynamics of developmental processes will depend to high degree on stimulation and skilful utilisation of local communities' activity, supported by properly understood interventionism. Such an interventionism must be appropriately addressed regarding the objectives and receivers. It must also be transparent in terms of tools of influence and placed in the frames of efforts towards achieving and sustaining dynamics of structural balance. The elaboration proposes an original conception of the Podkarpackie Voivodship's rural areas development, based on coherent areas - three sub-regions, divided in accordance to Ward method of concentration. Local and regional development management that stimulates the developmental processes must been taken on as an antidote for threats of marginalisation. The management must be based on specific character of selected taxonomic units, allowing for development of local specialisation and creation of co-operation network in the form of clusters. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamiak J., Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, praca zbiór, pod red. W. Kosiedowskiego, TNOiK, Toruń 2001.
 • Adamowicz M., Aspekty regionalne w polityce rolnej, "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie" 2001, nr 377, seria "Sesja Naukowa", z. 71.
 • Adamowicz M., Integracja polityki ekologicznej i polityki rolnej, jako droga do zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa - cz. 1, "Zeszyty Naukowe SGGW", "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2000, nr 40.
 • Adamowicz M., Polityka gospodarcza państwa a rolnictwo w perspektywie integracji europejskich, [w:] Rolnictwo polskie na drodze do EWG, materiały konferencji naukowej, RO FAPA w Rzeszowie, Rzeszów 1993.
 • Adamowicz M., Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnoty Europejskiej - implikacje dla transformacji rolnictwa w Polsce, [w:J Rolnictwo polskie na drodze do EWG, materiały konferencji naukowej, RO FAPA w Rzeszowie, Rzeszów 1993.
 • Adamowicz M., Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000, t. 2, z. 1.
 • Adamowicz M., Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa, [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, praca zbiór, pod red. M. Adamowicza, SGGW, Warszawa 2004.
 • Adamowicz M., Gralak A., Kształtowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez wzmacnianie zdolności konkurencyjnej regionów, "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie" 2001, seria "Sesje Naukowe", z. 76.
 • Aldag R.J., Stearns T.M., Management, South-Western Publishing Co, Cincinati, Dallas, Livermore 1991.
 • Ashmare C., Kaszuba K., Przedsiębiorczość i rozwój regionalny, [w:] Czynniki i bariery rozwoju rejonów przygranicznych, praca zbiór, pod red. J. Kitowskiego i Z. Zioły, Filia UMCS, IGPiK, Kraków-Rzeszów-Warszawa 1993.
 • Atkinson G. i inni, Measuring sustainable development - macroeconomics and the environment, E. Elgar Publishing Ltg., Cheltenham, UK 1999.
 • Bagdziński S.L., Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), UMK w Toruniu, Toruń 1994.
 • Bagdziński S.L., Konkel J.A., Instrumenty promowania i wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, praca zbiór, pod red. W. Maika, "Biuletyn KPZK" PAN 1997, z. 177.
 • Bagdziński S.L., Konkel J.A., Model zaspokajania potrzeb jednostki samorządowej, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, praca zbiór, pod red. W. Maika, "Biuletyn KPZK" PAN 1997, z. 177.
 • Baker H.R., Bulding multi-community rural development partnership, [In:] The Structure, Theory and Practice od Partnership In rural Development, pod red. R.C. Rounds, seria ARRG Working Paper Series 1993, nr 5.
 • Bański J., Obszary problemowe w Polsce, [w:] Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, praca zbiór, pod red. T. Markowskiego, "Biuletyn KPZK" PAN 2004, z. 211.
 • Bański J., Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych, [w:] Czynniki bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, praca zbiór, pod red. J. Kitowskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rzeszów 2002.
 • Barnes M., Heady C., Middleton S., Miller J., Papadopoulos F., Room G., Tsakloglou P., Poverty and Social Exclusion in Europe, E. Elgar, Cheltenhan 2002.
 • Basile E., Cecchi C., Formowanie się gospodarki wiejskiej - analiza ekonomiczna, [w:] Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, praca zbiór, pod red. T. Hunka, FAPA, Warszawa 2000.
 • Bednarski M., Szatur-Jaworska B., Wskaźniki społeczne jako narzędzia przemian skuteczności i efektywności polityki społecznej, Wyd. IPiPS, Warszawa 1999.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia - makroekonomia, PWE, Warszawa 1998.
 • Bennis W., Nagus B., Leaders, the Strategies for Taking Charge For The Kaus of Effective Leadership, Harpen and Rów Pablishers, New York 1985.
 • Berezowski S., Geografia gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 1959.
 • Berezowski S., Regionalizacja społeczno-gospodarcza, SGPiS, Warszawa 1988.
 • Blakely E.J., Planning local economic development. Theory and practice, Sage Library and Social Research, London-New York 1989.
 • Boczar K., Przedsiębiorczość i innowacyjność we współczesnej spółdzielczości wiejskiej - istota i podstawowe instrumenty, [w:] Spółdzielczość wiejska w perspektywie integracji z Unią Europejską, materiały międzynarodowej konferencji, "Vademecum Spółdzielczości" nr 8, SIB, Warszawa 1997.
 • Boćwin L., Komparatystyczna analiza euroregionalnych rozwiązań współdziałania transgranicznego Polski : Niemcami na tle doświadczeń zachodnio europejskich, [w:] Euroregiony -most do Europy bez granic, praca zbiór, pod red. W. Malendowskiego, M. Szczepaniaka, Wyd. Elipsa, Warszawa 2000.
 • Bodenstedt A., Rolnictwo Europy - wspólne dziedzictwo czy kość niezgody, [w:] Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku, praca zbiór, pod red. Z.T. Wierzbickiego, A. Kalety, UMK, Toruń 1998.
 • Bojewska B., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy przedsiębiorczości regionalnej, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, praca zbiór, pod red. M. Strużyckiego, PWE, Warszawa 2004.
 • Borowiec J. Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Borys T., Regiony a nowy układ jednostek terytorialnych Polski, [w:] Euroregiony ~ most do Europy bez granic, praca zbiór, pod red. W. Malendowskiego, M. Szczepaniaka, Wyd. Elipsa, Warszawa 2000.
 • Borys T., Wskaźniki ekorozwoju. Ekonomia i środowisko, Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 1999.
 • Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie w rozwoju lokalnym - studium przypadków, praca zbiór, pod red. R. Brola, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Chojnicki Z., Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] Podstawy regionalizacji, praca zbiór, pod red. T. Czyż, Bogucki - Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
 • Chojnicki Z., Terytorialny system społeczny, "Biuletyn KPZK" PAN 1998, z. 138.
 • Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Unia Europejska, PWN, Warszawa 1998.
 • Ciepielewska M., Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa 2002.
 • Ciepielewska M., Kierunki ewolucji wspólnej polityki rolnej EWG, [w:] Problemy integracji rolnictwa polskiego z UE, praca zbiór, pod red. A. Kwiecińskiego, H. Runowskiego, J. Wilkina, Fundacja "Rozwój", Warszawa 1994.
 • Ciepielewska M., Nowy kształt polityki rolnej i wiejskiej. WE: Od CAP do CAPRE? (1), "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 9 (85).
 • Ciepielewska M., Nowy kształt polityki rolnej i wiejskiej. WE: Od CAP do CAPRE (H), "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 10 (86).
 • Ciepielewska M., Polskie rolnictwo a Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, [w:] J. Rowiński i inni, Stowarzyszenie Polski z UE - niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej, IERiGŻ, FAPA Warszawa 1997.
 • Ciepielewska M., Problematyka wiejska w koncepcji funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2000-2006, Problemy integracji rolnictwa, Unia Europejska-Polska, "Biuletyn Informacyjny" nr 4, FAPA, Warszawa 1997.
 • Clark M., Steward J., Local Government and Public Service Orientation: or Does a Public Service Provide for the Public, Local Government Training Board 1985.
 • Colletis G., Gilzy J.P. i inni, Construction territoriale et dynamiąues économiąues, Sciences de la Société 1998, nr 48.
 • Council of the European Communities, On mountain and hill farming on certain less favoured areas (75/268/EEC). Official Journals 1975, vol. 128, No 19.
 • Cybulski L., Edukacja a konkurencyjność regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, praca zbiorowa pod red. M. Klamut, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Czachór Z., Komitet Regionów w procesie poszerzania Unii Europejskiej, [w:] Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, praca zbiór, pod red. P. Buczkowskiego, K., Bondyry, P. Śliwy, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Czerna-Grygiel J., Przedsiębiorczość na wsi i w rolnictwie, [w:] Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej, praca zbiór, pod red. B. Sosnowskiej, "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu" 2003, z. 32.
 • Czternasty W., Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944-1991), "Zeszyty Naukowe", seria "Prace habilitacyjne" nr 134, AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Czternasty W., Systemowe determinanty rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji systemowej, [w:] Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjym, praca zbiór, pod red. A. Czyżewskiego, "Zeszyty Naukowe" nr 30, Wyd. AE w Poznaniu 2003.
 • Czternasty W., Kujaczyński T., Przedsiębiorczość a rozwój obszarów wiejskich, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. K. Łęczyckiego, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce 2000.
 • Czudec A., Niektóre wskaźniki zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, - ,.Zeszyty Naukowe AR w Krakowie" 2001, nr 373, seria "Sesja Naukowa", z. 76.
 • Czudec A., Poziom intensywności a efektywność nakładów w rolnictwie karpackiego regionu górskiego, "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie" 1992, Rozprawa habilitacyjna nr 169.
 • Czudec A., Priorytety zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich, pod red. A. Czudeca, G. Ślusarza, Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie "Klub Integracji z Wiejską Europą", Rzeszów 2004.
 • Czudec A., Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju na szczeblu lokalnym, [w:] Rozwój lokalny w aspekcie procesów integracyjnych z UE, praca zbiór, pod red. A. Czudeca, G. Ślusarza, Rzeszów-Brzozów 2000.
 • Czudec A., Ślusarz G., Kierunki procesów dostosowawczych regionu południowo-wschodniej Polski w aspekcie integracji polskiego rolnictwa z państwami Unii Europejskiej, [w:] Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym, praca zbiór, pod red. B. Kożuch, t. 2, Uniwersytet Białostocki, Białystok 1997.
 • Czykier-Wierzba D., Problemy poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, Problemy integracji rolnictwa Unia Europejska - Polska, "Biuletyn Informacyjny" nr 4, FAPA, Warszawa 1997.
 • Czyszkiewicz R., Wskaźniki rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2 (12).
 • Czyżewski A., Interwencjonizm w polityce rolnej krajów wysoko rozwiniętych w warunkach globalizacji i integracji, [w:] Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w okresie przedakcesyjnym, praca zbiór, pod red. A. Czyżewskiego, "Zeszyty Naukowe" 2003, nr 30.
 • Czyżewski A., Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju rolnictwa, [w:] Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, praca zbiór, pod red. A. Czyżewskiego, "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu" 2001, z. 13.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Systemowe uwarunkowania procesu restrukturyzacji byłych PGR-ów, [w:] Czyżewski A., Grzelak A., Jankowiak J., Transformacja państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogólnej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na rozwój rolnictwa w okresie transformacji, [w:] Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym, praca zbiór, pod red. A. Czyżewskiego, "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu" 2003, z. 30.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Jankowiak J., Transformacja państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogólnej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Czyżewski A., Sapa A., Mechanizmy wymiany rolno-żywnościowej Polski z krajami Unii Europejskiej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Departament of the Environment, MAFF, Rural England, A Nation Commited to a Living Countryside, HMSO, London 1995.
 • Domański R., Geografia Ekonomiczna - ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2004.
 • Domański R., Nowe ujęcia koncepcji endogennego wzrostu regionów szansą dla regionów peryferyjnych, [w:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej U E, praca zbiór, pod red. A. Bołtromiuka, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa 1989, s. 63-99.
 • Domański R., Regionalne zróżnicowanie zagospodarowania i poziomu życia ludności Polski, "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu" 1986, nr 121, seria I, Praca z zakresu gospodarki przestrzennej.
 • Domański R., Scenariusze przestrzennego zagospodarowania kraju z czynnikiem losowym, "Biuletyn KPZK" PAN 1997, z. 177.
 • Domański R., Marciniak A., Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, "Biuletyn KPZK" PAN 2003, Studia, t. CXIII.
 • Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 • DraperN.R., Smith H., Analiza regresji stosowanej, PWN, Warszawa 1973.
 • Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Studia Emka, Warszawa 2004.
 • Duczkowska-Małysz K., Regionalne aspekty polityki obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo" 1996, nr l (90).
 • Duczkowska-Małysz K., Wielofunkcyjny rozwój wsi w regionach o wysokim zaludnieniu - przykład regionów górskich i podgórskich, [w:] Rozwój terenów wiejskich w Polsce południowej, praca zbiór, pod red. J. Żmii, FAPA, AR w Krakowie, Kraków 1996.
 • Duczkowska-Piasecka M., Doświadczenia krajów EU w sferze polityki regionalnej, "Wieś Współczesna" 1996, nr l (90).
 • Duczkowska-Piasecka M., Przedsiębiorczość na wsi, [w:] Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja "Innowacja", Warszawa 1995.
 • Duczkowska-Piasecka M., Rola polityki regionalnej w przekształceniach strukturalnych rolnictwa na przykładzie doświadczeń krajów Unii Europejskiej, [w:] Problemy rolnictwa południowo--wschodniego regionu Polski w procesie integracji z rolnictwem krajów Unii Europejskiej, praca zbiór, pod red. A. Czudeca, G. Ślusarza, FAPA, Rzeszów 1995.
 • Dumolard P., Le koncept de La region: ambiguiles, paradoxes ou contradictions? Trav. Inst. Geogr. Remis 198041/42;
 • DzUNrSSz 13 lipca 2000 r., poz. 685.
 • DzU Nr 124 z 1994 r., poz. 607.
 • Dziemianowicz W., Zróżnicowanie międzyregionalne i wewnątrzregionalne, ich skala i specyfika jako podstawa de/imitacji obszarów problemowych polityki regionalnej państwa w latach 2000-2006, "Biuletyn KPZK" PAN 2000, z. 191.
 • Dziewoński K., Teoria regionu ekonomicznego, "Przegląd Geograficzny" 1967, z. 1.
 • Ekonometria przestrzenna, praca zbiór, pod red. A. Zeliasia, PWN, Warszawa 1991.
 • European Regional Statistics. Changes in the NUTS Classification 1981-1999, Methods and Nomenclatures, Theme l, General Statistics, Eurostat 2002.
 • Europejska Karta Obszarów Wiejskich, "Wieś i Państwo" 1996, nr 2-3.
 • Fabiańska K., Rokita J., Przedsiębiorczość, ryzyko, struktury, "Prace Naukowe" nr 26, t. l, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1991.
 • Fabre N., Salles P., Vidou Y., Program rozwoju "Ziemi Katarów", Rozwój lokalny w Dolinie Strugu, praca zbiór, pod red. A. Czudeca, G. Ślusarza, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" w Tyczynie, Rzeszów 1998.
 • Fajferek A., Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWE, Warszawa 1996.
 • Fajferek A., Regionalna baza ekonomiczna, [w:] Studia rozpoznawcze gospodarczych podstaw regionu, praca zbiór, pod red. A. Fajerka, "Biuletyn KPZK" PAN 1990, z. 145.
 • Falkowski J., Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski w procesie przekształceń systemowych, [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, praca zbiór, pod red. W. Kosiedowskiego, UMK w Toruniu, Toruń 1995.
 • Falkowski J., Rozwój i restrukturyzacja gospodarki rolnej obszarów wiejskich w układach lokalnych, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, praca zbiór, pod red. W. Maika, "Biuletyn KPZK" PAN 1997, z. 177.
 • Faria P.B., Nowe modele rozwojowe obszarów wiejskich, [w:] Rozwój lokalny w Dolinie Strugu, praca zbiór, pod red. A. Czudeca, G. Ślusarza, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" w Tyczynie, Rzeszów 1998.
 • Feldman F. L., Social work and the socially disadvantaged, [w:] Social Work Papers, The School of Social Work, University of California 1964, vol. 11.
 • Feldmann L., Yanderhaegen M., Pirotte H., The UE s SEA Directive: status and links to integration and sustainable development, Env. Impact Assessment Review 2001, 21.
 • Fic M., Problemy społeczne w polityce regionalnej, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, praca zbiór, pod red. E. Bojar, B. Plawgo, Nauka - Edukacja, Warszawa 2000.
 • Fisher F., Tees D.W., Poradnik szkoleniowy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1992.
 • Francik A., Pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracv, Wyd. AE w Krakowie. Kraków 1993.
 • Frankowski Z., Marketing w zarządzaniu gminą, [w:] Działalność marketingowa gmin, Zarys ujęć marketingu terytorialnego, praca zbiór, pod red., Z. Frankowskiego, W. Siemińskiego, T. Toperewskiej, Z. Zuziaka, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów 2000.
 • Frenkel I., Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia sytuacji demograficznej, [w:] Typologia wiejskich obszarów problemowych, praca zbiór, pod red. R. Rosnera, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 • Frenkel I., Zmiany demograficzne ludności wiejskiej w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 1995, nr l.
 • Frenkel I., Rosner A., Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce, [w:] Rynki wiejskie: ziemia, kapitał, praca, PAN, IRWiR, Warszawa 2001.
 • Fundusze Strukturalne UE i przygotowanie do nich w Polsce, Phare Specjalny Program Przygotowawczy do Funduszy Strukturalnych w Polsce, CTC Idee na miarę, Congress & Training Center, Warszawa 2001.
 • Furmankiewicz M., Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1(8).
 • Gajewski J., Aspekty regionalne wiejskiej i rolnej polityki państwa, "Wieś i Rolnictwo" 1996, nr 1.
 • Gałaj D., Od chłopa do rolnika, KAW, Warszawa 1996.
 • Gałecki T., Kierunki rządowego programu reform w gospodarce, "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 11.
 • Garofoli. G., Economic development, organization of production and territory, Revue d' Economie, industrielle 1993, nr 63.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.
 • Głąbicka K., Wybrane elementy rynku pracy, WSP, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2001.
 • Godlewska A., Lokalizacja działalności gospodarczej, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.
 • Gołębiewska B., Klepacki B., Zmienność a równowaga - sprzeczność czy współzależność, .Zeszyty Naukowe AR w Krakowie" 2001, nr 373, seria "Sesja Naukowa", z. 76, s. 13.
 • Gorzelak E., Dochody ludności rolniczej w okresie powojennym ze szczególnym uwzględnieniem lat dziewięćdziesiątych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2002, nr 1.
 • Gorzelak E., Regionalne cechy rolnictwa i rynku żywnościowego w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA" 1999, t. l, z. 1.
 • Gorzelak G., Bieda i zamożność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr l (l 1).
 • Gorzelak G., Opinia o ustawie o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, monitor prawa dla Administracji, Rozwój Regionalny, INFOR 2000.
 • Gorzelak G., Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3 (9).
 • Gorzelak G., Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 • Gorzelak G., Szanse polskich regionów (założenia długofalowej strategii rozwoju Polski), VII Kongres Ekonomistów Polskich, sesja V, z. 14, Warszawa 2001.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Koniunktury gospodarcze i mobilizacja społeczna w gminach '95, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 1996, nr 16 (49).
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr l (1).
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Problematyka społeczna w gospodarce przestrzennej, [w:] Współczesne problemy rozwoju regionalnego, praca zbiór, pod red. T. Marszała, M. Opałło, "Biuletyn KPZK" PAN 1998, z. 180.
 • Gospodarka przestrzenna, Ekonomika regionu, t. 2, praca zbiór, pod red. L. Kupiec, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 1999.
 • Górka K., Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska, [w:] Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, praca zbiór, pod red. K. Górki, B. Poskrobko, W. Radeckiego, PWE, Warszawa 1995.
 • Górka K., Wdrażanie zasady ekorozwoju na szczeblu gminy, [w:] Ekologia wsi, materiały z IV Ogólnopolskiego Forum w Solinie, Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno 1996.
 • Górka K., Wpływ samorządu terytorialnego na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, praca zbiór, pod red. J. Targalskiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Grabiński T., Analiza aksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • Gralak A., Kształtowanie konkurencyjności regionów w aspekcie ich zróżnicowanego rozwoju, "Zeszyty Naukowe SGGW", Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej 2000. nr 41.
 • Gralak A., Rozwój sieci terytorialnych (gron) w aspekcie wzmacniania konkurencyjności regionów, "Roczniki Naukowe SERiA" 2001, t. 3, z. 1.
 • Green Europa: Support for farm in mountain, hill and less- favoured areas, Commissions of the European Communities, 2, 1993.
 • Greif F., Wege żur Gemeindeautonomie - das österreichische System als Modell Eine Arbeitsunterlage für Agrarwirtschaft, Wien 1992.
 • Greif F., Wieś austriacka w obliczy zaniki tradycyjnych społeczności wiejskich, "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie" 1995, nr 295, seria "Sesja Naukowa", z. 43.
 • Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr l (8).
 • Grosse T.G., Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr l (5).
 • Gruba G., Piskorz W., Implikacje reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Gruchman B., Aglomeracyjne czynniki lokalizacji - innowacyjny paradygmat rozwoju regionalnego a zmniejszanie dysproporcji terytorialnych Unii Europejskiej, ,.Zeszyty Naukowe" nr 23, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Wyd. CEDOR, Warszawa 1994.
 • Grzebyk M., Filip P., Smoleń M., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, "Roczniki Naukowe SERiA" 1999, t. l, z. 1.
 • Grzelak A., Rynek, globalizacja, rolnictwo - propedeutyka podstawowych pojęć, [w:] Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w okresie przedakcesyjnym, praca zbiór, pod red. A. Czyżewskiego, "Zeszyty Naukowe" nr 30, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Grzesik A., Możliwości aktywizacji społeczno-zawodowej pracowników byłych PPGR, [w:] Strategia dla rzeszowskiej wsi. Studium Socjologiczne, AWRSP OT w Rzeszowie, Krajowy Urząd Pracy w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów 1997.
 • Grzybek M., Nomenklatura statystyczna NUTS, "Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 6.
 • Grzybek M., Uwarunkowania i rozwój przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie", z. 239, seria "Rozprawy" 1998, s. 16.
 • Halasiewicz A., Europejski ruch odnowy wsi i małych miast, "Wieś Współczesna" 1989, nr l.
 • Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Identyfikacja nowych problemów rozwojowych, "Biuletyn KPZK" PAN 1998, z. 185.
 • Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce. Praca z zakresu gospodarki i administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1998, z. 517.
 • Heffner K., Koncepcja przekształceń wiejskiej sieci osadniczej Śląska Opolskiego w okresie transformacji, [w:] Rolnictwo w gospodarce Opolszczyzny, praca zbiór, pod red. M. Kłodzińskiego i A. Rosnera, SGGW, Warszawa, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Warszawa 1995.
 • Heffner K., Regiony peryferyjne we współczesnej gospodarce, [w:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej UE, praca zbiór, pod red. A. Boltromiuk, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Heffner K., Typologia gmin wiejskich w Polsce pod kątem widzenia układów osadniczych, [w:] Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. A. Rosnera, FAPA, Warszawa 1999.
 • Heller J., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce, [w:] Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią Europejską, praca zbiór, pod red. C. Sobkowa, M. Zarębskiego, UMK w Toruniu, Toruń 2002.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału kraju ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 • Heyerick M., Prawne aspekty trwałego rolnictwa, "Prawo Rolne" 1997, z. 4 (26).
 • Hoover E.M., An Introduction to Regional Economics, Alfred Knopt Inc, New Jork 1971.
 • Hunek T., Dylematy polityki regionalnej rozwoju wsi i rolnictwa, [w:] Rolnictwo i wieś. Wyzwania regionalne i integracja, praca zbiór, pod red. J. Szomburg, IBnGR, Warszawa 2000.
 • Hunek T., Strukturalne projekty polskiego rolnictwa, [w:] Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, praca zbiór, pod red. T. Hunka, FAPA, Warszawa 2000.
 • Hunek T., Transformacja systemowa gospodarki narodowej determinantem modelowania sektora rolnego w Polsce, [w:] Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, FAPA, Warszawa 2000.
 • Hunek T., Zarys teorii międzynarodowej integracji gospodarczej, [w:] Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską, praca zbiór, pod red, A. Kwiecińskiego, H. Runowskiego, J. Wilkina, Fundacja "Rozwój", SGGW, Warszawa 1994.
 • Informacja o działalności OT AWRSP w Rzeszowie za okres do 30.04.1994 r., AWRSP - OT Rzeszów 1994.
 • Informacja o działalności OT AWRSP w Rzeszowie za okres do 31.12.1998 r., AWRSP - OT Rzeszów 1998.
 • Instrumenty polityki rozwoju regionalnego. Raport uzupełniający. Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997.
 • Isard W., Metody analizy regionalnej, PWE, Warszawa 1965.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa 1998.
 • Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? EU - monitoring IV, praca zbiór, pod red. J. Hausnera i M. Marody, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Jałowiecki B., Lokalizm a rozwój, [w:] Problemy rozwoju regionalnego i regionalnego, praca zbiór. B. Jałowieckiego. Studia z gospodarki przestrzennej, Wyd. UW, Warszawa 1988.
 • Jałowiecki B., Polityka restrukturyzacji regionów -doświadczenia europejskie, "Studia Regionalne i Lokalne", UW, Warszawa 1993.
 • Jastrzębska M., Nowy model samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 1-2.
 • Jatoń-Drozdowska E., Niestabilność ekonomiczna, [w:] Kompendium wiedzy o gospodarce, praca zbiór, pod red. E. Cyrsona, PWN, Poznań 1996.
 • Jewtuchowicz A., Budowa konkurencyjności regionów, rozważania na temat dynamiki rozwoju regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna w teorii, praca zbiór, pod red. R. Brola, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2004, nr 1023.
 • Jewtuchowicz A., Problemy powstawania przedsiębiorczości i lokalnych systemów produkcyjnych, [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • Jędrzejczyk L, Miejsce inwestycji w programach rozwoju zrównoważonego, [w:] Finanse ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, praca zbiór, pod red. H. Henzel, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1999.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1998.
 • Justyński J., Podstawy prawne polityk gospodarczych w Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2001.
 • Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, Raport IPiSS, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
 • Kaczor-Pańkow G., Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, W stronę wsi wielofunkcyjnej, praca zbiór, pod red. K. Duczkowskiej-Małysz, IRWiR, PAN, Warszawa 1993.
 • Kaleta A., Europejskie kampanie na rzecz środowisk wiejskich, "Wieś i Rolnictwo" 1990, nr l.
 • Kaleta A., Podstawowe założenia odnowy obszarów wiejskich, [w:] Odnowa wsi - między mitem a nadzieją, praca zbiór, pod red. M. Wieruszewskiej, PAN IRWiR, Warszawa 1992.
 • Kaleta A., Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, UMK w Toruniu. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996.
 • Kamiński W., Polityka regionalna a rozwój obszarów wiejskich (problemy teorii i praktyki), "Roczniki Nauk Rolniczych", seria G - Ekonomika Rolnictwa 1998.
 • Kamiński W., Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi - uwarunkowania przestrzenne, "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie", seria "Sesja Naukowa" 1995, z. 43.
 • Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
 • Kieres L., Europejska Karta Samorządu Regionalnego, [w:] Jaka Europa? Regionalizacja a integracja. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Kistowski M., Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki - Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 • Kitowski J., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce - dokonania, szansę i zagrożenia, [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, 50. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, praca zbiór, pod red. J. Kitowskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rzeszów 2002.
 • Klaasen L.H., Area Economics & Social Redevelopment Organisation for Economic Cooperation & Development, Paris 1965.
 • Klamut M., Innowacje a rozwój lokalny, [w:] Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, praca zbiór, pod red. B. Winiarskiego i L. Patrzałka, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994.
 • Klamut M., Polityka strukturalna, [w:] Polityka gospodarcza, praca zbiór, pod red. B. Winiarskiego, PWN, Warszawa 2002.
 • Klamut M., Passella E., Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, praca zbiorowa pod red. M. Klamut, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Klasik A., Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 1993.
 • Klepacki B., Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania, SGGW, Warszawa 1997.
 • Klepacki B., Zrównoważony rozwój terenów wiejskich - wybrane aspekty teoretyczne, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000, t. 2, z. 1.
 • Kłodziński M., Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, PAN, IRWiR, Centrum Naukowo--Wdrożeniowe SGGW, Warszawa 1999.
 • Kłodziński M., Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 1996.
 • Kłodziński M., Wilkin J., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, FAPA, Warszawa 1998.
 • Kokocińska M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki Polski, "Zeszyty Naukowe", Seria II - "Prace habilitacyjne", z. 133, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Kolbusz F., Hausner J., Polityka ekonomiczna kraju w odniesieniu do terenów wiejskich w Polsce południowej, FAPA, AR w Krakowie, Kraków 1996.
 • Kołodko G., Globalization and Transformation. Illusions and Reality, "Tiger Working Paper Series"2001, no. 1.
 • Kołodziejczyk D., Czynnik ludzki w rozwoju obszarów wiejskich. "Studia i Monografie 89", IERiGŻ, Warszawa 1999.
 • Kołodziejczyk D., Wasilewski A., Lidke D., Rozwój demograficzno-gospodarczy w skali lokalnej, IERiGŻ, Warszawa 1998.
 • Kołodziejski J., Polityka regionalna w świetle prac nad koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 plus", [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, praca zbiór, pod red. W. Kosiedowskiego, UMK Toruń 1995.
 • Kołodziejski J., Polityka regionalna w świetle prac prowadzonych nad koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 plus", [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, praca zbiór, pod red. W. Kosiedowskiego, UMK, Toruń 2000.
 • Kołodziejski J., Rozwój regionalny ekologicznie uwarunkowany. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
 • Kołodziejski J., Strategiczna koncepcja przekształceń polskiej przestrzeni a wyzwania cywilizacyjne XXI wieku, [w:] Współczesne problemy rozwoju regionalnego, praca zbior. pod red. T. Marszała i M. Opałło, "Biuletyn KPZK" PAN 1998, z. 180.
 • Kołodziejski J., Założenia polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 plus", [w:] Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. K. Duczkowskiej--Małysz, M. Kłodzińskiego, C. Siekierskiego, MRiGŻ, FAPA, SGGW, Warszawa 1995.
 • Kompendium wiedzy o gospodarce, praca zbiór, pod red. E. Cyrsona, PWN, Warszawa-Poznań 1996.
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, "Polska 2000 plus". Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 1997.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Kopeć S., Wpływ użytków zielonych i upraw polowych na wypłukiwanie składników mineralnych z gleb, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych" 1987, nr 337.
 • Korelewski K., Zrównoważony rozwój jako perspektywa aktywizacji terenów wiejskich, [w:] Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. J. Kani, AR w Krakowie, Zakład Doradztwa Rolniczego i Promocji, Kraków 1998.
 • Korenik S., Procesy rozwojowe regionów na przełomie wieków, [w:] Od administrowania do zarządzania w gminie i powiecie, praca zbiorowa pod red. A. Kożucha, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001.
 • Korenik S., Region depresji oraz metody jego restrukturyzacji, [w:] Gospodarka w teorii i praktyce, AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Korenik S., Restrukturyzacja regionów depresyjnych (uwarunkowania, metody, zadania), [w:] Problemy rozwoju regionalnego w polityce ekonomicznej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • Korenik S., Rozwój regionalny - nowe tendecje, Gospodarka - Przestrzeń - Rozwój, praca zbiór, pod red. K. Wilk i M. Łyszczak. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", z. 1016, Wrocław 2004.
 • Korenik S., Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Korzystanie z Funduszy Unii Europejskiej. Poradnik, praca zbiór, pod red. J. Hausnera, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Kosiedowski W., Regionalizacja i jej miejsce w badaniach makroekonomicznych, [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, praca zbiór, pod red. W. Kosiedowskiego, 1995.
 • Kostuch R., Użytki zielone a filtracja zanieczyszczeń w środowisku wodnym, "Aura" 1991, nr 8.
 • Kośmicki E., Koncepcja ekorozwoju - próba konceptualizacji i wdrożenia, "Wieś i Rolnictwo" 1997, nr l (94).
 • Kośnicki J., Niektóre doświadczenia w rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich Wielkiej Brytanii, "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie", nr 295, seria "Sesja Naukowa" 1995, z. 43.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Geberthner & S-ka, Warszawa 1994.
 • Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Wyd. Elipsa, Warszawa 1998.
 • Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., Słownik rozwoju regionalnego. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001.
 • Kozłowski M., Polska w zmieniającym się świecie, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 1999.
 • Kozłowski S.. Ekorozwój wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa 2002.
 • Kozłowski S., Rio Szczyt Ziemi - początek ery ekologicznej, "Biblioteka Ery Ekologicznej" nr 2, Akapit Prezes, Łódź 1993.
 • Kożuch A., Gospodarcze i społeczne funkcje organizacji rolników, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 1999.
 • Kożuch B., Region jako system społeczno-gospodarczy, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, praca zbiór, pod red. E. Bojar, B. Plawgo, Nauka - Edukacja, Warszawa 2000.
 • Kożuch B., Rola kapitału ludzkiego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000, t. 2, z. 4.
 • Kożuch B., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, [w:] B. Kożuch, Zmiany w rolnictwie i jego otoczeniu w latach dziewięćdziesiątych, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 • Krzyżanowska Z., Rynek pracy (praca, płaca, bezrobocie), SGGW, Warszawa 1992.
 • Kuciński K., Podstawy teorii regionu ekonomicznego, PWE, Warszawa 1990.
 • Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 • Kudłacz T., Zróżnicowanie w poziomie i dynamice rozwoju regionalnego Polski lat dziewięćdziesiątych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 2003, nr 617.
 • Kulikowski R.. Obszary problemowe rolnictwa w Polsce, "Biuletyn KPZK" PAN 1992, z. 158.
 • Kutkowska B., Możliwości kreowania dochodów w gospodarstwach rodzinnych położonych w rejonie Sudetów, "Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu" 1996, Rozprawy, nr 294.
 • Lach J., Przyrodnicze podstawy gospodarcze województwa przemyskiego, [w:] Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, materiały konferencji naukowej, ODR w Korytnikach, Przemyśl--Korytniki 1995.
 • Latoszek E., Zasady finansowania rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i przewidywane skutki włączenia Polski do polityki regionalnej, [w:] Unia Europejska wobec procesów integracyjnych - wyzwania dla Polski, praca zbiór, pod red. E. Latoszek, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2000.
 • Lechwar M., Rola układu instytucjonalnego w procesach zrównoważonego rozwoju, "Zeszyty Naukowe AR", nr 373, seria "Sesja Naukowa" 2001, nr 76.
 • Leopold A., Bnińska M., Gospodarka rybacka a ekorozwój, [w:] Ekorozwój obszarów wiejskich, "Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych" 1992, z. 401.
 • Leszczyki S., Domański R., Geografia społeczno-ekonomiczna Polski, PWN, Warszawa 1995.
 • Locombe Ph., Polityka rolna Francji ewolucja i perspektywy, "Roczniki Naukowe" 1997, Seria G, t. 87, z. 1.
 • Łojewski S., Ekonomika środowiska. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995.
 • Maik W., Nowe ujęcie kwestii lokalnej w teorii społecznej i praktyce planistycznej, [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, praca zbiór, pod red. W. Kosiedowskiego, UMK w Toruniu, Toruń 1995.
 • Maik W., Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadnictwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1988.
 • Maik W., Parysek J., Wojtasiewicz L., Podstawowe zagadnienia identyfikacji barier wzrostu w gospodarce przestrzennej, "Biuletyn KPZK" PAN 1978, z. 99.
 • Makarski S., Przedsiębiorczość w agrobiznesie, PAN IRWiR, AR w Krakowie, Warszawa 2000.
 • Makarski S., Uwarunkowania i rezultaty rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie, "Roczniki Naukowe SERiA" 1999, t. l, z. 3.
 • Makler F., Maldevelopment and marginality, [w:] Danecki J. (Ed.): Insights into Maldevelopment. Reconsidering the Idea of Progres, The University of Warsaw 1993.
 • Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony Polski krok do integracji, Wyd. Atla 2, Wrocław 2000.
 • Malinowska D., Ekorozwój jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski południowo--wschodniej, [w:] Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku 1997.
 • Małysz J., Procesy integracyjne w agrobiznesie. ABC Integracji, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Małysz J., Wstęp do ekonomiki kompleksu ekonomicznego, SGPiS, Warszawa 1985.
 • Mantaj A., Efektywność nakładów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w województwie podkarpackim, [w:] Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie regionu karpackiego w aspekcie integracji z UE, praca zbiór, pod red. Z. Kryńskiego, M. Mory, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Rzeszów 1999.
 • Markowski D., O warunkach i czynnikach rozwoju środowiska lokalnego, [w:] Szansę i bariery rozwoju gminy, praca zbiór, pod red. Z. Stachowskiego. K. Szczepańskiego, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" w Tyczynie, Tyczyn 1997.
 • Mathieu N., Europa i jej wieś: kilka hipotez i refleksji, [w:] Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku, praca zbiór, pod red. Z.T. Wierzbickiego, A. Kalety, UMKT, Toruń 1998.
 • Meller J., Restrukturyzacja i rozwój gospodarki lokalnej a miejscowy środek pracy, [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, praca zbiór, pod red. W. Kosiedowskiego, UMK w Toruniu, Toruń 1995.
 • Meyer von H., The environment and sustainable development in rura/ Europę, za S. Paszkowski, Rozwój zrównoważony w ujęciu Europejskiej Konferencji ni. rozwoju wiejskiego w Cork "Rural areas" - Future Perspectives, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000. t. 2. z. 4.
 • Mierosławska A., Podział Polski na terytorialne jednostki statystyczne (NTS), Działania dostosowawcze, "Roczniki Naukowe SERiA" 2001, t. 3, z. 2.
 • Model Europejskiej Karty Obszarów Wiejskich, [w:] Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, cz. 2, praca zbiór, pod red. J. Kani, AR w Krakowie, Kraków 1998.
 • Musiał W., Studium prospektywne interwencjonizmu państwowego w rolnictwie terenów górskich na przykładzie Karpat Polskich, "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie" 1998, z. 246, Rozprawy.
 • Musiał W., Kania J., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, [w:] Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. J. Kani, AR w Krakowie, Kraków 1998.
 • Musiał W., Otoliński E., Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych w Austrii, "Wieś i Rolnictwo" 1997, nr 3 (96).
 • Myna A., Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.
 • Namyślak B., Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności regionów na tle rozmieszczenia inwestycji zagranicznych w Polsce, "Biuletyn KPZK" PAN 2004, z. 211.
 • Nietupski T., Opłacalność produkcji rolniczej w Sudetach, "Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu" 1985, nr 152.
 • Nowa encyklopedia powszechna, t. 4, PWN, Warszawa 1997.
 • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 • Nowińska-Łaźniewska E., Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Obrębalski M., Instrumenty i środki oddziaływania władz lokalnych w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, praca zbiór, pod red. M. Obrębalskiego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Odorzyńska E., Rola małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2000, nr 6 (605).
 • Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B., Reforma samorządu terytorialnego. Zagadnienia administracyjno- prawne, t. l, Zachodnie Centrum Administracji, Szczecin-Zielona Góra 1998.
 • Okuniewski J., Zróżnicowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, Problemy integracji rolnictwa Unia Europejska - Polska, "Biuletyn Informacyjny" nr 2, FAPA, Warszawa 1996.
 • Okuniewski J., Runowski H., Ograniczenia możliwości zmian strukturalnych w rolnictwie i na wsi w Polsce, [w:] Przemiany w strukturze agrarnej i zatrudnieniu rolniczym do końca XX w., praca zbiór, pod red. H. Runowskiego, Wyd. SGGW, Warszawa 1997.
 • Olejniczak K., Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2 (12).
 • Ostromęcki A., Integracja pionowa i pozioma w sektorze żywnościowym jako czynnik aktywizacji w środowisku wiejskim, [w:] Rozwój lokalny w aspekcie procesów integracyjnych z Unią Europejską, praca zbiór, pod red. A. Czudeca, G. Ślusarza, Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie, Klub Integracji z Wiejską Europą, Wydział Ekonomii w Rzeszowie AR w Krakowie, Rzeszów-Brzozów 2000.
 • Otoliński E., Rozważania nad problemami wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce, "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie" nr 377, seria "Sesja Naukowa" 2001, z. 78, t. 1.
 • Palonka K.M., Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi, IRWiR PAN, Warszawa 1992.
 • Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. UAM, Poznań 1997.
 • Paszkowski S., Propozycje kierunków transformacji polskiego sektora rolno-spożywczego, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego, FAPA, Warszawa 1998.
 • Paszkowski S., Rozwój zrównoważony w ujęciu Europejskiej Konferencji nt. Rozwoju Wiejskiego w Cork "Rural Europe - Future Perspectivies, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000, t. 2, z. 4.
 • Paszkowski S., Poczta W., Wysocki F., Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego na tle rolnictwa UE, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno--spożywczego, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 1998.
 • Pecqueur B., Le developpement local; puer economie des territories, deuxieme edition revue et auąmenlee, Syros, Paris 2000.
 • Penc J., Strategia zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.
 • Perloff H.S., Regions, Resoutirces and Economie Growth, Baltimore 1996.
 • Pietrzyk I., Sterowanie rozwojem regionalnym we Francji, [w:] Regionalizacja w Polsce w świetle doświadczeń zachodnioeuropejskich, praca zbiór, pod red. Z. Niewiadomskiego. "Biuletyn KPZK" PAN. 1992.
 • Pietrzyk I., Nowa polityka regionalna, [w:] Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, praca zbiór, pod red. R. Domańskiego, "Biuletyn KPZK" PAN 2000, z. 192.
 • Pietrzyk I., Paradygmat rozwoju terytorialnego, [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, praca zbior, pod red. W. Kosiedowskiego, UMK w Toruniu 1995.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna w Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa 2003.
 • Pietrzyk I., Rekonwersja gospodarki regionalnej w świetle nowych koncepcji rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • Pięcek B., Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia infrastruktury, [w:] Typologia wiejskich obszarów problemowych, praca zbiór, pod red. A. Rosnera, PAN, IRWiR, Warszawa 1999.
 • Piore M.J., Sabel H.F., The Second Industrial Div Possibilities for Prosperity, New York, Basic Books 1984.
 • Pióro Z., Ruch społeczności lokalnych w koncepcjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, praca zbiór, pod red. Z.T. Wierzbickiego, Wrocław 1973.
 • Piskorz W., Unia Europejska i jej polityka rolna, Problemy integracji polskiego rolnictwa, FAPA, Warszawa 1995.
 • Piskorz W., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Problemy integracji rolnictwa Unia Europejska - Polska, "Biuletyn Informacyjny" nr l, FAPA, Warszawa 1996.
 • Piwowar J., System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce, "Monografie" nr 24, Politechnika Radomska. Radom 1996.
 • Poczta W., Sytuacja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w aspekcie integracji z UE, "Roczniki Naukowe SERiA" 2001, z. 5. t. 3.
 • Poczta W., Wspólna polityka rolna, [w:] Gospodarstwa rolne Unii Europejskiej, praca zbiór, pod red. M. Markiewicza, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - koszty i korzyści, Warszawa 2001.
 • Podstawy integracji europejskiej w aspekcie obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. J. Kani, cz. 2, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków 1998.
 • Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, praca zbiór, pod red. T. Bajerowskiego, Wyd. UWM, Olsztyn 2003.
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, praca zbiór, pod red. J. Pietrzyk, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998.
 • Polskie Forum Strategii Lizbońskiej Biała Księga, cz. l, Polska wobec Strategii Lizbońskiej. Gdańsk 2003.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., New strategies for inner-city economics development, Economic Development Quarterly 1997, t. 11, no. 1.
 • Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOiK. Centrum Kształtowania i Doskonalenia, Kujawscy, Toruń 2003.
 • Potoczek A., Zarządzenie lokalne i regionalne, [w:] Od administrowania do zarządzania w gminie i powiecie, praca zbior. pod red. A. Kożuch, Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2001.
 • Prawelska-Skrzypek G., Planowanie strategiczne a demokratyzacja życia na wsi, [w:] Strategia rozwoju gmin wiejskich, Materiały II Konferencji AWRSP, FAPA, ARiMR, Ciechocinek 1996.
 • Prusek A., Analiza konkurencyjności województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1999, nr 527.
 • Prusek A., Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, AE w Krakowie, "Secesja", Kraków 1995.
 • Prusek A., Strategia rozwoju regionu na przykładzie woj. tarnowskiego, [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, AE w Krakowie, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, Katedra Gospodarki Regionalnej, Kraków 1996.
 • Ptaszycka-Jackowska D., Nowa sytuacja planowania przestrzennego w warunkach górskich, "Wiadomości Ziem Górskich" 1994, nr 4.
 • Remont A., La region, expace vecu, Paris 1980.
 • Rocznik statystyczny woj. podkarpackiego. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
 • Rocznik statystyczny woj. podkarpackiego, WUS w Rzeszowie, Rzeszów 2003.
 • Romanowska K., Polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, [w:] Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską, Wspólna polityka rolna, Fundusze Strukturalne, FAPA, Warszawa 1998.
 • Romanowska K., Wspólna polityka rolna - cele, zasady, ewolucja, [w:] Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, Wspólna polityka rolna. Fundusze strukturalne, FAPA, Warszawa 1998.
 • Romanowska K., Czykier W., Piskorz W., Ocena funkcjonowania Funduszy strukturalnych w Unii Europejskiej. Wkład w rozwój wsi i rolnictwa FAPA, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR), Warszawa 1996.
 • Rosner R., Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego, [w:] Typologia wiejskich obszarów problemowych, praca zbiór, pod red. R. Rosnera, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 • Rowiński J., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa 2000.
 • Runowski H., Przekształcenia własnościowe w PGR - stan dotychczasowy i perspektywy, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1992, nr 4.
 • Runowski H., Ograniczenia i szansę rolnictwa ekologicznego, SGGW, Warszawa 1996.
 • Runowski H., Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000, t. 2, z. 1.
 • Runowski H., Siekierski C., Regionalne uwarunkowania rolnictwa, [w:] Regionalna polityka w rozwoju obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. K. Duczkowskiej-Małysz, M. Kłodzińskiego, C. Siekierskiego, SGGW 1995.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Secomski K., Zarys teorii rozwoju regionalnego, PWE, Warszawa 1987.
 • Siekierski J., Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 2002.
 • Siemiński J.L., Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w procesie transformacji ustrojowej Polski lat 90., [w:] Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych, praca zbiór, pod red. M. Kozakiewicza, PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1996.
 • Sikorska A., Problemy bezrobocia na wsi, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1993, nr 3.
 • Sikorska-Wolak I., Dyfuzja innowacji rolniczych wiejskiej społeczności lokalnej i jej społeczno- ekonomiczne uwarunkowania, SGGW, Warszawa 2000.
 • "Sikorska-Wolak L, Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. K. Łęczyckiego, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce 2000.
 • Skawińska E., Wstęp do badań nad rolniczymi obszarami problemowymi, Wyd. UMK w Toruniu 1993, Rozprawy.
 • Skinder Z., Łojewski S., Zróżnicowanie przestrzenne obszarów rolniczych i wiejskich w Polsce, [w:] Przyrodnicze i ekonomiczne warunki zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. D. Boreckiej-Jamro, "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie" 2001, nr 373, seria Konferencje, z. 76.
 • Skwarka B., Przekształcenia własnościowe państwowych gospodarstw rolnych, "Wieś i Rolnictwo" 1993, nr 3-4.
 • Słodowa-Hełpa M., Konkurencyjność - główne wyzwania dla polskiego sektora rolno-żywnościowego w zintegrowanej Europie, [w:] Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, praca zbiór, pod red. Z.W. Plisieckiego, M. Walkowskiego, Wyd. UAM w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Słodowa-Hełpa M., Tworzenie strategii rozwoju regionalnego, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1999.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2000.
 • Smoleński Z.. Interwencjonizm w rolnictwie wybranych krajów - opcje dla polityki rolnej w Polsce, "Problemy rolnictwa światowego", t. 4, SGGW, AR, Warszawa 1991.
 • Sobczak E., Klasyfikacja podregionów Polski ze wzglądu na stopień ochrony środowiska, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2003, nr 109, "Gospodarka a Środowisko" nr 1.
 • Sobczyk M., Statystyka, UMCS, Lublin 1998.
 • Sowa K.Z., Lokalizm jako istotny element nowego ładu europejskiego, [w:] Szansę i bariery rozwoju gminy, praca zbiór, pod red. Z. Stachowskiego, K. Szczepańskiego, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" w Tyczynie, Tyczyn 1997.
 • Spójna polityka strukturalna obszarów wiejskich i rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1999.
 • Spółdzielnie wiejskie we Wspólnocie Europejskiej, Materiał szkoleniowy. Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej, Warszawa 1996.
 • Spychalski G., Wielofunkcyjność jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, praca zbiór, pod red. M. Adamowicza, SGGW, Warszawa 2004.
 • Stachak S., Ekonomika agrofirmy, PWN, Warszawa 1998.
 • Stachak S., Wstąp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 • Starkel L., Charakterystyka rzeźby polskich Karpat i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" PAN 1972, z. 10.
 • Starzyńska W., Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa 2000.
 • Stasiak A., Problemy rozwoju polskiego pogranicza wschodniego, [w:] Euroregiony - most do Europy bez granic, praca zbiór, pod red. W. Malendowskiego, M. Szczepaniaka, Wyd. Elipsa, Warszawa 2000.
 • Stasiak A., Przewidywane zmiany w stanie i rozmieszczeniu ludności w Polsce do roku 2010, "Biuletyn KPZK" PAN 1992, z. 158.
 • Stasiak A., Uwarunkowania zagospodarowania przestrzeni wiejskiej na tle koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, [w:] Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. K. Duczkowskiej-Małysz, M. Kłodzińskiego, C. Siekierskiego, MRiGŻ. FAPA, SGGW, Warszawa 1995.
 • Steiffeler F., Rozwój wsi w regionach Europy z dominacją drobnego chłopstwa rozwój modernizacyjny czy endogenny?, [w:] Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku, praca zbiór, pod red. Z.T. Wierzbickiego, A. Kalety, UMK w Toruniu, IRWiR, Toruń-Warszawa 1998.
 • Stola W., Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba merytoryczna, prace habilitacyjne IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław 1987.
 • Stola W., Struktura funkcjonalna wsi polskiej, "Biuletyn KPZK" PAN 1992, z 158.
 • Stola W., Zróżnicowanie funkcjonalne gmin Polski, "Przegląd Geograficzny" 1990, t. 43, z. 34.
 • Stolińska-Janic J., Formy udziału spółdzielczości w wielofunkcyjnym rozwoju wsi - wnioski z doświadczeń zagranicznych, [w:] Materiały z konferencji ni. Spółdzielczość w wielofunkcyjnym rozwoju wsi, SGH, WSGS i FSW, Warszawa 1994.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWN, Warszawa 1997.
 • Strahl D., Równowaga strukturalna regionów, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, praca zbiór, pod red. M. Obrębalskiego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 1997, nr 775.
 • Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, Zespól Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 1996.
 • Strategies for Cities and Counties: Strategic Planning Guide, Washington D.C., Public Technology 1984, Inc. 46.
 • Strużek B., Rola i miejsce spółdzielczości w gospodarce narodowej Polski z początkiem XXI wieku, "Wieś i Państwo" 1995, nr 1.
 • Strużycki M., Przedsiębiorstwo a rynek, PWE, Warszawa 1992.
 • Strużycki M., Znacznie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, praca zbiór, pod red. M. Strużyckiego, PWE, Warszawa 2004.
 • Strzelecki Z., Założenia i zasady polityki regionalnej, [w:] Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. K. Duczkowskiej-Małysz, M. Kłodzińskiego, C. Siekierskiego, SGGW, Warszawa 1995.
 • Styś S., Problematyka konkurencyjności obszarów wiejskich, [w:] Konkurencyjność regionów, praca zbiór, pod red. M. Klamut, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych, Narodowy Spis Powszechny, Spis Rolny, GUS, Warszawa 2003.
 • Szczęsny R., Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa indywidualnego w Polsce, "Biuletyn KPZK" PAN 1992. z. 158.
 • Szczęsny R., Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej 1988-1996, "Biuletyn KPZK" PAN 1999, z. 188.
 • Szlachta J., Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr l (5).
 • Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa 2000.
 • Szomburg J., Strategia Lizbońska szansą dla Europy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1994, www.pf.sl.pl/news.php
 • Szromnik A., Marketing komunalny, Samorząd Terytorialny" 1996, 3/63.
 • Szromnik A., Marketingowa koncepcja stymulacji inwestycji w miastach i regionach, "Samorząd Terytorialny" 1999,4/68.
 • Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Wyd. AE w Krakowie, Ossolineum, Wrocław--Warszawa-Kraków 2000.
 • Szymla Z., Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu, Wyd. AE w Krakowie. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994,
 • Ślusarz G., Aktywizacja społeczności lokalnej jako podstawa przeobrażeń strukturalnych i rozwoju gospodarczego, [w:] Materiały Regionalnego Seminarium Szkoleniowego dla Organizatorów Izb Rolniczych, Kaczarnica 1996.
 • Ślusarz G., Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego. Aspekty teoretyczne, [w:] Regionalne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy, praca zbiór, pod red. A. Czudeca, G. Ślusarza, Uniwersytet Rzeszowski, Państwowy Uniwersytet Agrarny we Lwowie, Rzeszów 2003.
 • Ślusarz G., Dylematy rolnictwa górskiego, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" PAN 1994, z. 34.
 • Ślusarz G., Istota i znaczenia marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Rozwój lokalny w aspekcie procesów integracyjnych z Unią Europejską, Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia w Przemian w Polskim Rolnictwie, Klub Integracji z Wiejską Europą, praca zbiór, pod red. A. Czudeca, G. Ślusarza, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, AR w Krakowie, Rzeszów 2000.
 • Ślusarz G., Lokalne aspekty rozwoju zrównoważonego obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000, t. 2, z. 4.
 • Ślusarz G., Ochrona krajobrazu jako element rozwoju obszarów górskich, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" PAN 1991. z. 34.
 • Ślusarz G., Polityka regionalna a aktywizacja społeczności lokalnej, [w:] Wsparcie regionalnej polityki rolnej w południowo-wschodnim regionie Polski, praca zbiór, pod red. G. Ślusarza. FAPA Rzeszów 1997.
 • Ślusarz G., Polityka regionalna jako podstawa wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, [w:] Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej, praca zbiór, pod red. A. Jarosza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997.
 • Ślusarz G., Problemy związane z przekształceniami własnościowymi państwowego sektora rolnego w woj. krośnieńskim, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" PAN 1997, z. 43.
 • Ślusarz G., Rola i znaczenie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, [w:] Ekonomiczne i prawne podstawy integracji europejskiej w aspekcie kreowania i zarządzania polityką regionalną, ODR Iwonicz 1998.
 • Ślusarz G., Rolnictwo w obszarach chronionych, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" PAN 1999, z. 45.
 • Ślusarz G., Rozwój zrównoważony a konkurencyjność regionów, "Zeszyty Naukowe AR", seria "Sesje Naukowe" 2001, z. 76.
 • Ślusarz G., Społeczne aspekty przekształceń własnościowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, Zakład Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie "Klub Integracji z Wiejską Europą" w Rzeszowie, Rzeszów 1999.
 • Ślusarz G., Tajemnice sukcesów rolnictwa duńskiego, Duńska Rada Rolnictwa, FAPA, Rzeszów 1996.
 • Ślusarz G., Wykorzystanie aktywnych metod pracy na rzecz wyznaczania kierunków rozwoju, [w:] Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie regionu karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską, praca zbiór, pod red. Z. Kryńskiego, M. Mory, cz. 2, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie. Rzeszów 1999.
 • Ślusarz G., Bartnicki T., Mentelski P., Strategie rozwoju gmin w aspekcie aktywizacji społeczności lokalnej i integracji Polski z państwami UE, [w:] Rozwój lokalny w Dolinie Strugu, praca zbiór, pod red. A. Czudeca, G. Ślusarza, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, AR w Krakowie, Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu", Rzeszów 1998.
 • Ślusarz G., Mentelski P., Planowanie strategiczne a rozwój lokalny, aspekty teoretyczne i praktyczne, OPTIMUM "Studia Ekonomiczne", nr 2 (6), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 1999.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, praca zbiór, pod red. A. Zeliasia, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • Taylor P.J., Political geography: world - economy, nation - state and community, Longman, London 1985.
 • The Level of Living Index, Raport nr 4, United Nations Research, Institute for Social Development, Genewa, 1966.
 • Thomas J., Force Field Analysis. A New Way to Evaluate Your Strategy, [w:] Long Range Planning, 1985, vol. 18, nr 6.
 • Tomczak F., Kierunki rozwoju wsi i rolnictwa w Europie 2000 w kontekście doświadczeń światowych, [w:] Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku, praca zbiór, pod red. Z.T. Wierzbickiego, A. Kalety, UMK w Toruniu, Toruń 1998.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 2003.
 • Urban R., Czy i jak prywatyzować, PWN, Warszawa 1993.
 • Urban S., Planowanie strategiczne rozwoju gminy, [w:] Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią Europejską, praca zbiór, pod red. C. Sobkowa, M. Zarębskiego, UMK w Toruniu, Toruń 2002.
 • Urry J., Society, space and locality, Environment and Planning 1987, D. 5.
 • Van der Ploeg D.J., Roep D., Multifunctionality and rural development: the actual situation in Europe, [w:] In Multifunctional Agriculture A New Paradigm for European Agriculture and Rural! Development, Ashgate 2003.
 • Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, praca zbiór, pod red. T. Witka, lUiNG Puławy 1994.
 • Ward N., Rolnictwo i przemiany wsi w Wielkiej Brytanii, "Wieś i Rolnictwo" 1999, nr 4 (105).
 • Wiatrak A.P., Metody badań przestrzennych w rolnictwie, "Roczniki Nauk Rolniczych SERiA" seria D, "Monografie" 1988, t. 213.
 • Wiatrak A.P., Polityka rozwoju regionalnego Polski, "Roczniki Nauk Rolniczych SERiA" 1999, t. l, z. 1.
 • Wiatrak A.P., Założenia i praktyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa, "Zeszyty Naukowe SGGW", Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2000, nr 40 (2000).
 • Wiatrak A.P., Zarządzanie gospodarką regionalną i lokalną, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, praca zbiorowa pod red. E. Bojar, B. Plawgo, Nauka i Edukacja, Warszawa 2000.
 • Wieruszewska M., Ewolucja chłopskiego systemu wartości a ruch odnowy wsi w Europie Zachodniej, [w:] Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją, praca zbiór, pod red. M. Wieruszewskiej, PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1992.
 • Wieruszewska M., Polityka regionalna - pytania i problemy, "Wieś i Rolnictwo" 1996, nr 1, s. 91.
 • Wieruszewska M., Refleksja naukowa o wsi w perspektywie zmieniających się podstaw teoretycznych, [w:] Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych, praca zbiór, pod red. M. Kozakiewicza, PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1996.
 • Wieruszewska M., Wieś polska -konteksty -kontrasty, strategie, PAN IRWiR, Warszawa 1997.
 • Wierzbicki Z.T., Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych i środowiskowych, [w:] Społeczne uwarunkowania demokracji i wolnego rynku na wsi, praca zbiór, pod red. K. Koraba, Wyd. SGGW, Warszawa 1996.
 • Wierzbicki Z.T., Spółdzielczość forma przebrzmiała, czy przyszłościowa?, "Wieś i Rolnictwo" 1997, nr l.
 • Wilczyński R., Europejski program odnowy wsi - wykorzystanie w woj. opolskim doświadczeń Nadrenii -Palatynatu i Dolnej Austrii, "Wieś i Rolnictwo" 1999, nr 3.
 • Wilczyński R., Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Poznaniu. Fundacja "Fundusz Programu Agro-Info" 2003.
 • Wileden A.F., Community development, The Dynamics of Planned Change, Totowa, New Jork 1970.
 • Wilkin J., Obszary wiejskie w polityce rozwoju gospodarczego Polski, [w:] Polityka rolna - elementy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, materiały konferencji naukowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, FAPA, Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Warszawa 1996.
 • Wilkin J., Globalizm i lokalizm we współczesnym rozwoju gospodarczym, [w:] Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym, praca zbiór, pod red. B. Kożuch, Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Ekonomiczny, Białystok 1997.
 • Wilkin J., Przedsiębiorczość na wsi, główne determinanty i uwarunkowania, [w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. S. Makarskiego, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Rzeszów 1997.
 • Wilkin J., Przekształcenia państwowych gospodarstw rolnych -procesy racjonalizacji i marginalizacji, [w:] Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi gospodarze, Warszawa 1997.
 • Wilkin J., Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA" 1999, t. l, z. 3.
 • Wilkin J., Polskie rolnictwo w procesie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000, t. 2, z. 1.
 • Wilkin J., Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji, "Roczniki Naukowe SERiA" 2001, t. 3, z. 1.
 • Wilkin J., Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju, [w:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej UE, praca zbiór, pod red. A. Boltromiuk, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Winiarski B., Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej?, [w:] Konkurencyjność regionów, praca zbiór, pod red. M. Klamut, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Winiarski B., Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • Winiarski B., Polityka regionalna, [w:] Polityka gospodarcza, praca zbiór, pod red. B. Winiarskiego, PWN, Warszawa 2002.
 • Winiarski B., Rozwój regionalny - rozwój lokalny, [w:] Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, praca zbiór, pod red. B. Winiarskiego, L. Patrzałka, Fundusz Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994.
 • Winiarski B., Typologia regionów Polski, [w:] Polityka regionalna, kierunki i instrumentacja, praca zbiór, pod red. B. Winiarskiego, Wrocław 1994.
 • Winiarski B., Winiarska F., Polityka regionalna, [w:] Polityka gospodarcza, praca zbiór, pod red. B. Winiarskiego, PWN, Warszawa 2002.
 • Wojciechowska-Ratajczak B., Przedsiębiorczość na wsi wielkopolskiej w świetle badań ankietowych, [w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. S. Makarskiego, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Rzeszów 1997.
 • Wojciechowski E., Aktualność problematyki zarządzania w samorządzie terytorialnym, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, praca zbiór, pod red. E. Bojar, B. Plawgo, Nauka - Edukacja, Warszawa 2000.
 • Wojtasiewicz, L., Badania regionalne i programowanie rozwoju regionów - nowe koncepcje metodologiczne, [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, praca zbiór, pod red. W. Kosiedowskiego, UMK w Toruniu, Toruń 1995.
 • Wojtasiewicz L., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, [w:] Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, praca zbiór, pod red. J.J. Parysek, Wyd. UAM, Poznań 1996.
 • Wojtasiewicz L., Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcie metodologiczne, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, praca zbiór, pod red. W. Maika, "Biuletyn KPZK" PAN 1997, z. 77.
 • Wojtasiewicz L., O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, R. LXVI, z. 2.
 • Wojtaszek Z., Kierunki rozwoju gospodarczego regionów o niekorzystnych warunkach przyrodniczych dla rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1991, nr 4/5.
 • World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.
 • Woś A., Agrobiznes - mikroekonomia, t. 2, Wyd. KEY TEST, Warszawa 1996.
 • Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995.
 • Woś A., Państwowa gospodarka w rolnictwie w okresie transformacji systemowej, "Wieś i Rolnictwo" 1994, nr 2.
 • Woś A., Polityka środowiskowa, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego, FAPA, Warszawa 1998.
 • Woś A., Polityka wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, FAPA, Warszawa 1998.
 • Woś A., Priorytety naczelne i branżowe w strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego (raport końcowy). Sformułowanie strategii rozwoju, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego, FAPA, Warszawa 1998.
 • Woś A., Rolnictwo w gospodarce narodowej, [w:] Ekonomika rolnictwa - zarys teorii, praca zbiór, pod red. A. Wosia, F. Tomczaka, PWRiL, Warszawa 1979.
 • Woś A., Strategiczne cele rozwoju rolnictwa i jego otoczenia (studium teoretyczne), IBRiGŻ, Warszawa 1996.
 • Woś A., Strategiczne problemy rozwoju wsi i rolnictwa, [w:] Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI w., praca zbiór, pod red. Z.T. Wierzbickiego, A. Kalety UMK w Toruniu, Toruń-Warszawa 1998.
 • Woś A., Szkice o rozwoju rolnictwa w okresie długim - cz. 2, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1990, nr 1/2.
 • Woś A., Warianty strategii rozwoju polskiego rolnictwa, [w:] Polityka rolna - elementy polityki rozwoju gospodarczego Polski, materiały konferencji naukowej, PTE, FAPA, Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Warszawa 1996.
 • Woźniak M.G., Wyznaczniki prowzrostowej strategii ograniczającej nierówności społeczne wynikające z teorii wzrostu, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, praca zbiór, pod red. M.G. Woźniaka, z. 4, Wyd. UR, Rzeszów 2004.
 • Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Woźniak M., Zioło Z., Pozycja województwa podkarpackiego w strukturze regionalnej w Polski, "Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie" 1999, z. 3 (l 1).
 • Wybrane problemy procesów integracyjnych we współczesnej gospodarce światowej, praca zbior. pod red. E. Oziewicz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1995.
 • Wydymus S., Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", seria specjalna "Monografie" nr 62, Kraków 1984.
 • Wysocka E., Koziński J., Strategie rozwoju województw i gmin - teoria i praktyka, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra 1998.
 • Wysocki F., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, "Rozprawy Naukowe", z. 266, "Roczniki AR w Poznaniu", Poznań 1999.
 • Wysokińska Z., Witkowski J., Integracja europejska, PWE, Warszawa 2004.
 • Wyzińska-Ludzian J., Przyczyny i formy interwencjonizmu państwowego w rolnictwie, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 1996.
 • Zabierowski K., Kierunki ożywienia działalności rolniczej w południowo-wschodniej Polsce, [w:] Problemy rolnictwa południowo-wschodniego regionu Polski w procesie integracji z rolnictwem krajów Unii Europejskiej, praca zbiór, pod red. A. Czudeca, G. Ślusarza, FAPA, Rzeszów 1995.
 • Zabierowski K., Specyfika, problemy ziem górskich w Polsce, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" PAN 1991, z. 34.
 • Zabierowski K., Waloryzacja środowiska przyrodniczego dla intensywnej produkcji rolniczej w polskiej części Karpat, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" PAN 1985, z. 26.
 • Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2002.
 • Zawadzki S.M., Podstawy planowania regionalnego, PWE, Warszawa 1969.
 • Zdanowicz A., Środki towarzyszące Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, [w:] Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, praca zbiór, pod red. J. Kani, AR w Krakowie, Zakład Doradztwa Rolniczego i Promocji, Kraków 1998.
 • Zgliński W., Przekształcenia państwowych gospodarstw rolnych ich wpływ na wieś i rolnictwo, "Wieś i Rolnictwo" 1995, nr 3-4.
 • Zgliński W., Przekształcenia restrukturyzacyjno-własnościowe rolnictwa państwowego i ich wpływ na zagospodarowanie wsi i przestrzeni rolniczej, "Biuletyn KPZK" PAN 1999, z. 188.
 • Ziętara W., Polityka państwa w zakresie przekształceń własnościowych w rolnictwie i jego otoczeniu, [w:] Stan i aktualne problemy prywatyzacji rolnictwa, materiały międzynarodowej konferencji naukowej, AWRSP, FAPA, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, Warszawa 1995.
 • Ziętara W., Przekształcenia własnościowe w państwowych gospodarstwach rolnych, "Wieś i Rolnictwo" 1993, nr 3.
 • Ziętara W., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000, t. 2, z. l.
 • Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 2004-2006 - projekt Podstawy Wsparcia Wspólnoty 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 • Zioło Z., Znaczenie koncepcji regionu do budowy strategii rozwoju, [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzenie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, praca zbiór, pod red. H. Sochackiej-Krysiak, SGH w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Żelazny W., Modele integracji europejskiej: nawigacja między Europą państw a Europą regionów, [w:] Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, praca zbiór, pod red. P. Buczkowskiego, K. Bondyry, P. Śliwy, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Żmija J., Kuczek L., Wybrane zagadnienia rynku-żywnościowego, [w:] Zarządzania i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską, praca zbiór, pod red. J. Żmii i L. Strzel-czaka, AR w Krakowie, Zakład Agrobiznesu, 2000.
 • Żylicz T., Polska polityka ochrony środowiska z punku widzenia ekonomisty, "Ekonomia i Środowisko" 1993, nr 1 (3).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169607041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.