PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 9 | 187
Tytuł artykułu

Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym : (na przykładzie województwa podkarpackiego)

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań, a zarazem celem niniejszego opracowania jest analiza związków integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym, ich różnorodnych form występujących w województwie podkarpackim oraz ukazanie możliwości i perspektyw ich rozwoju. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN. Warszawa 2000.
 • Adamczyk G., Tarant Sz., Rozwój instytucji handlu hurtowego na rynku rolnym w Polsce [w:] Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z UE, V Kongres SERiA, t. 1, Wroclaw-Polanica Zdrój-Praga 1998.
 • Badania marketingowe - teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska. PWN, Warszawa 2005.
 • Bak J.. Integracja produkcji w polskim drobiarstwie, "Wieś i Rolnictwo" 2005. nr 3 (128).
 • Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa 1976.
 • Bazarnik J., Grahiński T., Kąciak E., Mynarski S.. Sagan A.. Badania marketingowe - metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools, Wyd. AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 • Bąk E., Znaczenie związków integracyjnych rolnictwa z otoczeniem instytucjonalnym na rynku wołowiny i cielęciny, "Roczniki Naukowe SERIA", t. 1. z. 2, Rzeszów 1999.
 • Brandt S., Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN, Warszawa 1998.
 • Chechelski P., Morkis G., Powiązania integracyjne przemyślą spożywczego z otoczeniem rynkowym, " Studia i Monografie", nr 90, Wyd. lERiGŻ, Warszawa 1999. Chorób R., Marketing w procesach integracyjnych rolnictwa z przemysłem przetwórczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2", 2003. nr 20.
 • Coto-Millan P., Utility and Production. Theory and Aplications, Wyd. SPRINGER. Warszawa 2002.
 • Cramer G. L., Jensen C. W., Agricultural Economics and Agribusiness, J. Wiley & Sons, Inc. New York 1991.
 • Cyrek M., Wykształcenie jako czynnik różnicujący pozycją na rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C. Hales, Wyd. UR, Rzeszów 2008.
 • Cyrek P., Cyrek M., Innowacyjność determinantą konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, red. S. Makarski, Wyd. UR, Rzeszów 2007.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Czyżewski A., Intenvencjonizm w polityce rolnej krajów wysokorozwiniętych [w:] Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym, red. A. Czyżewski. Wyd. AE w Poznaniu. Poznań 2003.
 • Czyżewski A., Proces globalizacji oraz jego wpływ na wewnętrzną i zewnętrzną integrację rolnictwa [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, red. A. Czudec , 1.1, Wyd. UR, Rzeszów 2003.
 • Doszyń M., Gnat S.. Zastosowanie zbiorów rozmytych do klasyfikacji województw ze względu na zjawisko niepełnosprawności [w:] Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych, cz. 2, red. M. Gazińska, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2004.
 • Ekonometria, red. M. Krzysztofiak. PWE, Warszawa 1984.
 • Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Wyd. 1. Warszawa 1998.
 • Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, PWRiL, Warszawa 1984.
 • Fabiańska K., Rokita J., Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Funkcja. Powiązania. Przemiany, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1991.
 • Famieiec J., Układy kooperacyjne w przemyśle, Wyd. AE w Krakowie. Kraków 1988.
 • Fic T., Kolasa M., Kot A., Murawski K., Rubaszek M.. Tarnicka M., Model gospodarki polskiej ECMOD. "Materiały i Studia", Zeszyt nr 194. Warszawa 2005.
 • Frenkiel J., Infrastruktura wiejska w układach przestrzennych i jej wpływ na poziom życia mieszkańców wsi [w:] Wpływ infrastruktury wiejskiej na stopę życiową mieszkańców, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 • Gębska M., Filipiak T., Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 • Gierlicki P., Warunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w wojewódzkie podkarpackim [w:] Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską, cz. I, Konferencja Naukowa, Rzeszów 1999.
 • Golębiewska B.. Powiązania indywidualnych gospodarstw rolniczych z rynkiem, ich organizacja i wyniki ekonomiczne Cna podstawie wybranych województw Polski południowo-wschodniej), "Roczniki Naukowe SERiA", t. I, z. l, Rzeszów 1999.
 • Golębiewska B., Tendencje zmian w gospodarstwach rolniczych w ujęciu przestrzennym [w:] Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, red. B. Klepacki, Wyd. SGGW, "Wieś Jutra", Warszawa 2005.
 • Gospodarcza aktywizacja wsi, rozwój rynku rolnego i integracji z Unią Europejską w województwie podkarpackim. Wyd. FAPA. Iwonicz 1999.
 • Grabiński T., Wydymus S.. Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
 • Gradziuk P., Energetyczne wykorzystanie biomasy - przyszłościowa sfera agrobiznesu [w:] Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia do Unii Europejskiej, red. S. Urban. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Grontkowska A.. Klepacki B.. Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, Wyd. Format-AB. Warszawa 2006.
 • Guzik C.. Rolnicze użytkowanie ziemi. Przyroda, człowiek i jego działalność, UJ. Kraków 1995.
 • Hague P. N., Jackson P., Badania rynku - zrób to sam, Wyd. ZNAK-Signum. Kraków 1994.
 • Hayes R. M., Pollack A. M., Nordhaus S., The application of the Cobb-Dougtas model to the association ofresearch libraries, "Library and Information Science Research" 1983. nr 5 (3).
 • Hellwig Z.. Kontrowersyjne problemy ekonometrii, "Przegląd Statystyczny" 1993. z. 3-4.
 • Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predyktant, "Przegląd Statystyczny" 1969, nr 3-4.
 • Homa S.. Diagnoza stanu rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim [w:] Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską, cz. I, Konferencja Naukowa. Rzeszów 1999.
 • Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. Wyd. FAPA. Warszawa 1998.
 • Integracja Europejska, red. A. Marszałek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Wyd. II. Łódź 2000.
 • Jastrzębska W.. Dybka S., Problemy rolnictwa województwa podkarpackiego a wizerunek integracji z UE w świadomości rolników [w:] Regionalne uwarunkowania rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy, red. A. Czudec. G. Ślusarz. Wyd. UR. Państwowy Uniwersytet Rolnic/y we Lwowie-Dublanach, Rzeszów 2003.
 • Jaśkiewicz B., Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji zbóż jakościowych w różnych regionach Polski, Pamiętnik Puławski. Zeszyt 137, Puławy 2004.
 • Józwiak W.. Przewagi komparatywne polskich gospodarstw rolnych, Wyd. lERiGŻ, Warszawa 2003.
 • Józwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa 1992.
 • Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE. Warszawa 2002.
 • Kapusta F., Agrobiznes i uwarunkowania jego rozwoju w Polsce [w:] Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia do Unii Europejskiej, red. S. Urban. Wyd. AE, Wrocław 2000.
 • Kapusta F.. Teoria agrobiznesu, cz. 1. Wyd. AE we Wrocławiu. Wrocław 1998.
 • Kendall M. G., Stuart A., The Advanced Theory of Statistics. t. 2, Inference and Relationship, Griffin, London 1981.
 • Klepacki B.. Wykształcenie jako determinanta zachowań produkcyjnych rolników w okresie przemian gospodarczych w Polsce, ..Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1997. nr 1.
 • Kłodziński M.. Rosner A.. Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego. IRWiR PAN. Warszawa 1996.
 • Kolbusz F., Podstawy marketingu rolnego, Wyd. AE w Krakowie. Kraków 1994.
 • Kotala A.. Czynniki rozwoju produkcji rolniczej w drobnych gospodarstwach ludności dwuzawo-dowej, Wyd. AR w Krakowie, Kraków 1991.
 • Krasiński Z., Mruk H., Szulce H., Ceny a rynek, PWE. Warszawa 1985.
 • Krasowicz S., Kuś J., Czynniki decydujące o wykorzystaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1998. nr 1.
 • Krasowicz S., Możliwości dostosowania produkcji roślinnej w różnych regionach Polski do wymogów Unii Europejskiej. "Roczniki Naukowe SERiA", t. VIII. z. 4, Warszawa 2005.
 • Król M. J., Chudy K., Charakterystyka obszarów wiejskich Podkarpacia w ujęciu taksonomicznym [w:] Regionalne uwarunkowania rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy, red. A. Czudec, G. Ślusarz. Wyd. UR. Państwowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie-Dublanach. Rzeszów 2003.
 • Królikowski Z., Pałasz L., Zastosowanie Internetu w rolnictwie a rozwiązywanie problemów obszarów wiejskich (Zarys koncepcji), "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 4.
 • Kubica J., Rozmieszczenie i kierunki rozwoju produkcji rolniczej na terenie ziem górskich polu-dniowej Polski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.
 • Kuś J., Krasowicz S., Stan aktualny i perspektywy produkcji zbóż w Polsce w świetle badań środowiskowych i technologicznych, ..Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2004, nr 3.
 • Łącka I., Uwarunkowania powodzenia aliansów strategicznych w przetwórstwie spożywczym [w:] Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, red. L. Pałasz . AR w Szczecinie. Politechnika Koszalińska. Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., Szczecin 2002.
 • Majewski E.. Kierunki rozwoju rolnictwa w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce w kontekście integracji gospodarczej. Biała Księga. Seria: Gospodarka. Zeszyt nr 4. Warszawa 1993.
 • MałyszJ., Integracja pionowa a agrobiznes, "Przemysł Spożywczy" 1996, nr 11.
 • Małysz J., Integracja w agrobiznesie [w:] Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Wyd. l. Warszawa 1998.
 • Małysz J., Procesy integracyjne w agrobiznesie (ABC integracji), CDiEwR. Poznań 1996.
 • Małysz J., Procesy integracyjne w agrobiznesie. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 1996.
 • Małysz J., Procesy integracyjne w agrobiznesie, SGH. Warszawa 1996.
 • Małysz J., Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne (cz. I), "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 4.
 • Małysz J., Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne (cz. II). "Wieś i Rolnictwo'" 2002. nr 1.
 • Manteuffel R., Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, PWRiL. Warszawa 1981.
 • Mączka L., Konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec Unii Europejskiej [w:] Transformacja systemowa w Polsce. Oceny i perspektywy, red. Z. Szymla. Konferencja Naukowa AE w Krakowie, Krynica 2000.
 • Mączka L., Próba kwantyflkacji różnic w poziomie rozwoju rolnictwa w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, Wyd. AE w Krakowie. Kraków 1999.
 • Meeusen W., Broeck J. van den, Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error, "International Economic Review" 1977, nr 8.
 • Nasiłowski Z., Firmy agrobiznesu na Giełdzie Warszawskiej [w:] Przedsiębiorstwo w agrobiznesie, Konferencja Naukowa, SGH w Warszawie, Warszawa 1999.
 • Niewiadomski K., Agrobiznes -podstawowe zagadnienia z elementami marketingu. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.
 • O'Keeffe M., The relationship between Primary Producers and the Processing Sector. A Case m the Australian grain industry, Seminar on: From Farmer to Consumer, 1991.
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 • Osiewalski J., Osiewalska A.. Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych. Konferencja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Chełmie. Chełm-Okuninka 2002.
 • Ostromęcki A., Czynniki warunkujące rozwój integracji pionowej w rolnictwie górskim regionu karpackiego. Wyd. AR w Krakowie, Kraków 2001.
 • Otoliński E., Przemiany struktury agrarnej i organizacja produkcji rolniczej w województwie małopolskim w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, "Zeszyty Naukowe", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie, 2005, nr 3.
 • Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Wyd. V, Warszawa 1980.
 • Pelczar M., Zadania identyfikacji modeli matematycznych w korzeniu systemu wspomagania decyzji, Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki, Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych, Szczecin 2003.
 • Piwowar J., System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce, Politechnika Radomska, Radom 1996.
 • Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, red. J. Wilkin. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
 • Problemy rolnictwa światowego, t. XI, cz. I i II, Wyd. SGGW w Warszawie. Warszawa 2004. Prusek A., Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego woj. podkarpackiego [w:] Strategia rozwoju regionu podkarpackiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki, red. A. Prusek, "Studia Mieleckie" 2001, nr 1.
 • Prusek A., Warunki działania a poziom rozwoju polskiego rolnictwa w układach regionalnych. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1989.
 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stroną wsi wielofunkcyjnej, red. K. Duczkowska-Małysz. IRWiR PAN, Warszawa 1993.
 • Przedsiębiorstwa i instytucje rynku rolnego, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 1997.
 • Przygodzka R., Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2006.
 • Publicewicz M., GOOL-biblioteka metodą optymalizacji globalnej, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 • Rachunek ekonomiczny i analiza finansowa w przedsiębiorstwie rolniczym, red. W. Ziętara, Brwinów 1994.
 • Reimer J. J., Vertical Integration in the Pork Industry, "American Journal of Agricultural Economics 2006", nr 2.
 • Rolnicza przestrzeń produkcyjna Polski w liczbach, red. T. Witek, IUNiG w Puławach, Puławy 1975.
 • Rowiński J., Koszty i korzyści członkostwa Polski w UE (rolnictwo) [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań. Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 • Rowiński J., Miejsce rolnictwa polskiego w rolnictwie europejskim [w:] Perspektywy rolniczej Polski w Unii Europejskiej-25, red. T. Hunek , "Wieś Jutra'", Warszawa 2006.
 • Saccomandi V., Agricultural Market Economies. A neo-Institutional Analysis of the Exchange, Circulation and Distribution of Agricultural Products, European Perspectives on Rural De-velopment. Van Gorcum, Assen 1998.
 • Sawicka E. M., Związki integracyjne rolnictwa z przemysłem spożywczym i handlem rolniczym (charakter, istota, znaczenie), "Roczniki Naukowe SERiA". t. l, z. 2, Rzeszów 1999.
 • Siekierski J., Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską [w:] Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, red. Z. Dach, WSPiM. Chrzanów 1999.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1993.
 • Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I., Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1999 roku, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2000. nr 4-5.
 • Słodowa-Hełpa M., Konkurencyjność - główne wyzwanie dla polskiego sektora rolno-żywnościowego w zintegrowanej Europie [w:] Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, red. Z. W. Puślecki i M. Walkowski, Wyd. Naukowe INPiD UAM, Poznań 2004.
 • Słownik wyrazów obcych, PIW, Warszawa 1967.
 • Smoleń M., Górniak E., Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.
 • Sobczyk M., Statystyka -podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
 • Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 1996.
 • Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2000.
 • Sporleder T. L., Accessing Vertical Strategic Alliances by Agribusiness, "Canadian Journal of Agricultural Economies" 1962, nr 4.
 • Sporleder T. L., Strategic Alliances as a Tactic for Enhancing Vertical Coordination in Agricultural Marketing Channels, Forthcoming in Proceedings of the International Agribusiness Management Association. San Francisco, C. A. May 1993.
 • Stachak S., Ekonomika agrofirmy, PWN, Warszawa 1998.
 • Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin 1987.
 • Staniec I., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i wybranych metod statystycznych do wspomagania decyzji kredytowych [w:] Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych II, StatSoft Polska, Kraków 2003.
 • Stávková J., Turčinková J., Badania marketingowe. Poznajemy rynek, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Steczkowski J., Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, PWN, Warszawa-Kraków 1995.
 • Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wyd. AE w Krakowie. Kraków 1997.
 • Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006, Rzeszów 2000.
 • Sudman S., Applied Sampling, Orlando Academics Press 1976.
 • Szczepaniak I., Wigier M., Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA", t. II. z. 3, Zamość 2000.
 • Tomczak F., Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH, Warszawa 2004.
 • Tomczak F., Procesy dostosowawcze rodzinnych gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, "Prace i Materiały", nr 43. Warszawa 1994.
 • Unia Europejska - Słownik encyklopedyczny, red. W. Gluch, Wyd. Europa, Wrocław 2003.
 • Urban R., Udział rolnika w cenie żywności. "Biuletyn Informacyjny ARR" 1991, nr 6.
 • Urban R., Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego w okresie długim. Wyd. lERiGŻ, Warszawa 1996.
 • Wacławowicz S., Zieliński K., Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1988. nr 273.
 • Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, red. T. Witek, lUNiG w Puławach, Puławy 1996.
 • Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1995.
 • Wigier M., Szczepaniak I., Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego czynnikiem równoważącym rozwój gospodarczy i społeczny regionów [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - uwarunkowania ekonomiczne, red. M. G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów 2003.
 • Wilkin J., Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju, Wyd. lERiGŻ, IRWiR PAN. SGH, Warszawa 2002.
 • Wilkin J., Interwencjonizm państwowy w rolnictwie - dlaczego był, jest i będzie [w:] Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, red. A. Kowalski. Wyd. ARR-IERiGŻ-SGH. Warszawa 2003.
 • Witek T., Górski T., Przyrodnicza bonitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, ILJNiG w Puławach, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1977.
 • Witek T., Wartość i przydatność rolnicza gleb w świetle 35-letnich badań, lUNiG w Puławach. Puławy 1979.
 • Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Witzke H. von, Rynki i instytucje: rola rządu w rolno-spożywczym sektorze ekonomii rynkowej [w:] Marketing i instytucje rynkowe w polskim przemyśle rolno-spożywczym, OECD iMRiGŻ. Poznań 1994.
 • Woś A., Udział rolnictwa w tworzeniu produktu społecznego i zatrudnienie rolnicze, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2000, nr 2-3.
 • Wyrzykowska B., Rodzaje powiązań integracyjnych w agrobiznesie. ..Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie". Seria: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Warszawa 2004. nr 53.
 • Yule G. U., Kendall M. G., Wstąp do teorii statystyki, PWN. Warszawa 1966.
 • Zalewski A., Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce, PWN, Warszawa 1989.
 • Zamojska-Adamczak A., Halikowska Z., Efektywność aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w latach 1995-2003 [w:] Uwarunkowania rozwoju i wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego". Sopot 2004. nr 2.
 • Zegar J. S., Dochody rolników w 2005 roku [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku, Wyd. IERiGŻ-PIB. Warszawa 2006.
 • Zegar J. S., Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej), Wyd. IE-RiGŻ, Warszawa 2004.
 • Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne - teoria, przykłady, zadania, PWN. Warszawa 2003.
 • Zeliaś A.. Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.
 • Zeliaś A., Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny" 1970, nr 2.
 • Zieliński K., Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, red. Z. Szymla, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 2003, nr 617.
 • Zieliński K., Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce, red. Z. Szymla, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie". Kraków 2005, nr 669.
 • Zieliński K., Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń v produkcji polskiego rolnictwa, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2004, nr 1015.
 • Zieliński K., Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Zieliński K., Ocena wpływu niektórych czynników na terytorialne zróżnicowanie produktywności ziemi w rolnictwie polskim, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1992, nr 387.
 • Zięba S., Przemyśl spożywczy w aspekcie rozwoju regionalnego kraju [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, red. J. Chojka, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2002.
 • Ziggers G., Vertical Coordination in Agribusiness and Food Industry: The Challenge of Developing Successful Partnership [w:] Vertical relationships and coordination in the food system, G. Galizzi. L. Yenturini (eds.), Heidelberg-New York 1999.
 • Akty prawne
 • Dz.U. nr 59 z 1990 roku, póz. 223 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku O izbach rolniczych, Dz.U. z dnia 4 stycznia 1996 roku.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku O ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1993 roku. Nr 71. póz. 342 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 roku O uruchomieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dz.U. z 1994 roku. nr 1, póz. 2 z późn. zm.
 • Źródła internetowe
 • Gołębiewska B., Klepacki B., Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych - http://wwv.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt7/42_GoIebievvska_Klepacki.pdf.
 • Podkarpacki Serwis Gospodarczy - http://www.rze.pl/ (stan w dniu 28.12.2004 r.).
 • Unia Europejska dla Rolnika - http://www.rolnik.info.pl/3_1.htm (stan w dniu 20.01.2005 r.).
 • Wikipedia Polska - http://pl.wikipedia.org/wiki/potencja%C5%82 (stan w dniu 22.02.2007 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169610503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.