PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 753 | 340
Tytuł artykułu

Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań

Warianty tytułu
New Information and Communication Technologies in the Marketing of Companies Operating on a Network Relation Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zanalizowano związek między informacją a marketingiem w nowej rzeczywistości rynkowej, silnie zdeterminowanej przez technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym przez systemy informacyjne przedsiębiorstw, Internet oraz telefonię komórkową. Powiązanie zagadnień zarządzania przedsiębiorstwem z marketingiem i informatyką może dać odpowiedź na pytanie, jak NTIK wpływają na marketing przedsiębiorstwa, relacje z jego dostawcami i nabywcami, aby w konsekwencji budować partnerskie związki. Podstawowym celem pracy jest rozpoznanie i ocena sposobu, w jaki nowe technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniają paradygmat marketingu z klasycznego na sieciowy, tym samym urzeczywistniając ideę tworzenia partnerskich relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. W rozprawie jako główną przyjęto następującą hipotezę: wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych determinuje skuteczność marketingu, a tym samym wpływa na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Zakres i sposób wykorzystania NTIK jest natomiast zdeterminowany rodzajem samej oferty oraz charakterem sieciowych powiązań rynkowych. Na potrzeby szerszej oceny opisywanych zjawisk rynkowych, w szczególności związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa w nowym środowisku technologicznym, wykorzystano również literaturę z zakresu socjologii, politologii i filozofii. (fragment tekstu)
EN
The book analyses the relation between information and marketing in a new market reality, which is strongly dominated by new information and communication technologies (ICT), including IT systems of enterprises, the Interne! and mobile telephony. The author aims to identify and evaluate the way in which new technologies change the paradigm of marketing from classical marketing to network marketing and how the idea of creating partner relations between an enterprise and its business environment is accomplished. Assuming that this aim is achieved, answers to the following questions should be given: Do new technologies contribute to the creation, communication and added value for the enterprise, its customers and suppliers and how? What kind of risk to they generate? To what extent can they be used to manage this risk? Following literature and empirical studies conducted on the basis of the case analysis method a hypothesis has been advanced that the use of new technologies determines the effectiveness of marketing and affects the competitive position of the enterprise. On the other hand the extent and method of using ICT are determined by the type of offer and the character of network market relations. A model of marketing relations in a virtual business environment has been developed. The aims and hypotheses defined above are described in seven chapters, of which six chapters are theoretical. They are based on the analysis of books, articles, both Polish and foreign, on computer technology, economics, management and marketing. Literature on sociology, politology and philosophy has also been used to more broadly describe the market phenomena under analysis, in particular those related with the building of a modern society, i.e. information society. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
340
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abell A., Oxbrow N., Competing with Knowledge. The Information Professional in the Knowledge Management Age, Library Association Publishing, London 2001.
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Afuah A., Tucci Ch.L,, Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Allaire Y., Firisotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Alter S., Information Systems. A Management Perspective, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Menlo Park 1996.
 • Altkorn J., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1995.
 • Ambler Т., Marketing od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Ami t R., Zott Ch., Value Creation in E-Business, "Strategic Management Journal" 2001, June-July.
 • Antoszkiewicz J. D., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie w celu wzrostu jego wartości, w: Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Badania marketingowe. Metody, nowe technologie, obszary aplikacji, red. K. Mazurek--Łopacińska, PWE, Warszawa 2008.
 • Badania marketingowe w Internecie, red. K. Karcz, A. Bajdak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 • Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Lopacińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994.
 • Badoc M., Lavayssiere В., Сорт E., E-Marketing de la banąue et de l'assurance, Edition d'Organisation, Paris 1999.
 • Barański K., Bezrobocie strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie zachodniopomorskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Bartosik-Purgat M., Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Bartusik K., Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 652, Kraków 2004.
 • Basso R, Modern Times, Ancient Hours. Working Lives in the Twenty-First Century, Verso, London-New York 2003.
 • Batorski D., Internet a nierówności społeczne, "Studia Socjologiczne" 2005, nr 2.
 • Bazarnik J., Znaczenie systemów informatycznych w tworzeniu wartości dla klienta, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubata, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • Bernstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa 1997.
 • Bettencourt L.A., Ulwick A.W., Mapa potencjalnych innowacji, "Harward Business Review" 2008, październik.
 • Beyon-Davies P., Systemy baz danych, WNT, Warszawa 2000.
 • Białas A,, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa 2006.
 • Bielecki I., Innowacje technologiczne a jakość oferty, "Problemy Jakości" 2005, nr 6.
 • Birski A., Telepraca -formy organizacyjne i możliwości rozwoju, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 2.
 • Bizon-Górecka J., Zarządzanie ryzykiem a sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 50, Poznań 2004.
 • Bolton R., Linking Marketing to Financial Performance and Firm Value, "Journal of Marketing" 2004, vol. 68, nr 4.
 • Brandy D., Klienci równi i równiejsi, "BusinessWeek" 2000, nr 12.
 • Brants K., Frissen V., Inclusion and Exclusion in the Information Society, w: Media, Technology and Everyday Life in Europe. From Information to Communication, red. R. Silver-stone, Hants, Ash gate 2005.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 2000.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Broschart J., Proste jest piękne, "Forum" 2005, nr 30.
 • Bucharowski R, E-partnerstwo w łańcuchu dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2006, nr 2.
 • Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Cabała R, Walas-Trębacz J., Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu firmą, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 652, Kraków 2004.
 • Cameron R., Historia gospodarcza świata, KiW, Warszawa 1996.
 • Carr N., It doesn't Matter, "Harvard Business Review" 2003, May.
 • Castells M., The Internet Galaxy. Reflection on the Internet, Business, and Society, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Castells M., The Rise of the Network Society, Blackwell Publishing, Maiden 2000.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Castenow D., Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 • Cellary W., Sieciowe organizacje wirtualne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w: Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, red. P. Adamczewski, J. Stefanowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.
 • Cellary W., Techniki internetowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Cenker E.M., Public relations. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.
 • Chakravorti В., Со zrobić, aby innowacja podbiła rynek: nowa filozofia działania, "Harward Business Review Polska" 2005, marzec.
 • Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, "Harvard Business Review Polska" 2005, lipiec-sierpień.
 • Chen Y.H., Su С.Т., A Kano-CKM Model for Customer Knowledge Discovery, "Total Quality Management" vol. 17, nr 5, June 2006.
 • Chmura R., Internetowe akronimy i emotikony, w: Internet -fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
 • Chrisidu-Budnik A., Państwo sieciowe. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1184, Wrocław 2007.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyn D., Relationship Marketing. Creating Stakeholder Value, Butteworth Heinemann, Oxford 2002.
 • Cochoy F.,L'Histoire du marketing, Edition La Decouverle, Paris 1999.
 • Cottam A., Mudie P., Usługi. Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Coursey D., Norris D.F., Models of E-Government: Arc they Correct? An Empirical Assessment, "Public Administration Review" 2008, May-June, nr 68, 3.
 • Customer Knowledge Management, "Knowledge Management" 2000, October, White Paper.
 • Cwalina W., Generacja Y- ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, w: Internet -fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
 • Cygler J., Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M, Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9.
 • Czakon W., Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 • Czakon W., Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9.
 • Czakon W., Sieci międzyorganizacyjne a niepewność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 84, Poznań 2007.
 • Czekaj J., Nośniki wartości dodanej w procesie informacyjnym, "Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 2.
 • Czuba T., Skurczyński M., Zintegrowane bazy danych klienta, w. Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 • Darroch J., Miles M.P., Cooke E.F., The 2004 AMA Definition of Marketing and its Relationship to a Market Orientation: An Extention of Cooke, Rayburb &Abercrombie (1992), "Journal of Marketing" 2004, Fall.
 • Davenport Т.Н., Harris G.J., Kohli A.K., How do they Know their Customers so Well? "MIT Sloan Management Review" 2001, Winter.
 • Denis J., La Combinaison des out Us de communication a I "interface de la relation-client dans les TPE, "Reseaux" 2003, nr 121, vol. 21.
 • Descusa K.C., Awazu Y, What do they Know, "Business Strategy Review" 2005, Spring.
 • Dholakia R.R., Kshetri N., Factors Impacting the Adoption of the Internet Among SMEs, "Small Business Economics" 2004, nr 23.
 • Dietl J., Czy ekspansja marketingu może spowodować jego unicestwienie? W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1985.
 • DiMaggio P., Hargittai E., Neuman W.R., Robinson J.P., Social Implication of the Internet, "Annual Review Sociologique" 2001, nr 27.
 • Dobiegała-Korona В., Doligalski Т., Korona В., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004.
 • Dokurno Z., Kowalczyk A., Zarządzanie w warunkach niepewności na podstawie metod: technokratycznej, politycznej i strukturalnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1049, Wrocław 2004.
 • Dominiak R, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Drucker P., Myśli przewodnie Dmckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.
 • DruckerR, The Effective Decision, "Harvard Business Review' 1967, January-February.
 • Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000.
 • Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Dutta S., De Meyer A., Jain A., Richter G., The Information Society in an Enlarged Europe, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2006.
 • Dutton W.H., Kahin В., O'Callaghan R., Wyckoff A.W., Transforming Enterprise. The Economic and Social Implications of Information Technology, MIT Press, Cambridge, London 2005.
 • Dyche J., CRM. Relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002.
 • Dyczkowski M., Ocena przedsięwzięć informatycznych w małych i średnich przed-siębiorstwach, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Nie-dzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1134, Wrocław 2006.
 • Dyczkowski M., Zarządzanie projektami informatycznymi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyniki badania wstępnego, w: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia przedsiębiorczości, red. M. Przybyła, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1020, Wrocław 2004. Dziekoński M., Kozielski R., Analiza ryzyka w marketingu, "Marketing w Praktyce" 2004, nr 20.
 • Dziuba D.T., Kilka rozważań o informacji i kapitale informacyjnym, red. M. Rószkiewicz, E. Wędrowska, Monografie i Opracowania SGH nr 540, Warszawa 2005.
 • Dziuba D.T., Nurt ekonomiczny w badaniach społeczeństwa informacyjnego, "Ekonomia" 2001, nr 1.
 • Dziuba D.T., Transformacje struktur rynkowych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne. Rynki elektroniczne, "Transformacje" 1998, nr 1-4.
 • Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005.
 • Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogorzelska, PWE, Warszawa 2000.
 • Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja "Innowacja", Warszawa 1995.
 • Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 • Falisek K., Internet jako nowy czynnik integracji i izolacji społecznej, w: Internet w społeczeństwie informacyjnym. Internet w systemach zarządzania, red. A. Grzywak, WNT', Warszawa 2004.
 • Fjałkowska D., Systemy wczesnego ostrzegania w controlling strategicznym, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004, nr 4.
 • Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007.
 • Fołtyn H., Sieć jako forma minimalizacji ryzyka. Ryzyko menedżerskie - determinanty osobowościowe i sytuacyjne (ryzykanci, hazardziści, asekuranci), w: Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R, Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im, H. Chodkowskiej, Warszawa 2007.
 • Frąckiewicz E., Adaptacja innowacji technologicznych przez klientów indywidualnych, w: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, red. J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Frąckiewicz E., E-marketing bezwzględna konieczność, "Marketing w Praktyce" 2000, nr 7-8.
 • Frąckiewicz E., Informacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji marketingowych, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 3.
 • Frąckiewicz E., innowacje marketingowe w procesie tworzenia wartości dla klienta, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1030, Wrocław 2004.
 • Frąckiewicz E., Innowacje technologiczne w działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Folia Oeconomica 179, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Frąckiewicz E., Konsument nowoczesnych usług, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 2.
 • Frąckiewicz E., Krytyczne spojrzenie na Customer Relationship Management, w: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
 • Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Frąckiewicz E., Możliwości i ograniczenia zarządzania ryzykiem w marketingu, "Marketing i Rynek" 2008, nr 5.
 • Frąckiewicz E., Natura problemów marketingowych, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 4.
 • Frąckiewicz E., Nowe technologie w procesie kreowania wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, w: Współczesny marketing. Trendy, działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008.
 • Frąckiewicz E., Ryzyko cyfrowe nabywcy - pojęcie i znaczenie, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Niepewność i zaufania a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Frąckiewicz E., Ryzyko marketingowe i jego determinanty, "Marketing i Rynek" 2008, nr 3.
 • Frąckiewicz E., Sektor usług informacvjno-telekomunikacyjnych w ujęciu makroekonomicznym, "Firma i Rynek" 2006, nr 1.
 • Frąckiewicz E., Teoretyczne przesłanki segmentacji klientów online i ich empiryczna weryfikacja, w: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B, Sokin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Frąckiewicz E., The Influence of the Internet on the Activity of Senior Citizens from the Point of View of the 120 JO Strategy For the Building of the Information Society, w druku,
 • Frąckiewicz E., Wykorzystanie Internetu w budowaniu relacji business, to business, w: Marketing relacji na rynku business to business, red. M. Mitręga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska E., Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
 • Frąckiewicz E., Markowicz L, Ilościowe a jakościowe badania opinii i postaw klientów wobec produktów innowacyjnych, w; Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, red. J. Garczarczyk, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Frąckiewicz E., Rudawska E., CUM as a Marketing Too! of Improving the Quality of Customer Service: Theory and Practice of Polish Companies, w: Society and Consumption: Economic - Managerial and Social-Cultural Factors, Vilnus University, Kaunas 2004.
 • Frąckiewicz E., Rudawska E., CRM jako narządzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecin, Szczecin 2005.
 • Frąckiewicz E., Rudawska E., Identyfikacja charakteru relacji pomiędzy podmiotami rynku regionalnego -podejście modelowe, w: Marketing a aktywność regionów, red. J. Karwowski, Wydawnictwo Printshop Artur Piskała, Szczecin 2006.
 • Frąckiewicz E., Rudawska E., Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem koncepcji Customer Relationship Management, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 7-8.
 • Galewski T., Człowiek wobec rozwoju nowych technologii teleinformatycznych i globalizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1007, Wrocław 2003.
 • Gamdzyk M., Ziemiński A., Telefon wszechstronnie marketingowy, "Marketing w Praktyce" 2005, nr 5.
 • Garbarski L., Wpływ pozyskiwania i utrzymywania nabywców na efektywność marketingu, w: Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005.
 • Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001.
 • Gensollen M., Economie non rivale et communaites d'information, "Reseaux" 2004, vol. 22, nr 124.
 • Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2000.
 • Gilmore J.H., Pine II B.J., The Four Faces of Customization, "Harvard Business Review" 1997, January-February, vol. 75.
 • Gliński B., Kuc B.R., Fołtyn H., Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 • Golka M., Czym jest społeczeństwo informacyjne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 2005, nr 4.
 • Golka M,, Nierówności i niedostatki społeczeństwa informacyjnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, nr 3.
 • Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 • Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998.
 • Gorczyński S., Z informacją na bakier, Wydawnictwo 1WZZ, Warszawa 1984.
 • Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 • Gościński .1., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 • Gourieoux Ch., Jasiak J., The Econometrics of Individual Risk, Credit, Insurance and Marketing, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2007.
 • Greene M.R., Market Risk - an Analytical Framework, "Journal of Marketing" 1968, vol. 32, April.
 • Gregor B., Stawiszyński M., E-commerce, Oficyna Wydawnicza Brania, Bydgoszcz-Łódź 2002.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 • Gruszecki T, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hagberg J.-E., Old People, New and Old Artefacts - Technology for Later Life, w: Changing Worlds and Ageing Subject, red. B.M. Oberg, A.L. Narvanen, E. Nasman, E, Olsson, Ashgate, Burlimgton 2004.
 • Hammer M., Dusza nowej organizacji, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckard, Business Press, Warszawa 1998.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Haus В., Zmiana i stabilizacja działalności przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 963, Wrocław 2002.
 • Herzenstein M., Posavac S.S., Brakus J.J., Adoption of New and Really New Products: The Effects of Self-Regulation Systems and Risk Salience, "Journal of Marketing Research" 2007, May, vol. XLIV.
 • Hetmański M., Wiedza i informacja w społeczeństwie obywatelskim, w: Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
 • Hoetker G., Swaminathan A., Mitchell W., Modularity and the Impact of Buyer-Supplier Relationship an the Survival of Suppliers, "Management Science" vol. 53, nr 2, February 2007.
 • Hoffman D.L., Novak T.P., Marketing in Hypermadia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, "Journal of Marketing" 1996, July, vol. 60.
 • Hsu Ch.R, Lin S.J., mCRM's New Opportunities of Customer Satisfaction, "Proceedings of Word Academy of Science, Engineering and Technology" 2008, July, vol. 30.
 • Hubert A., Caramier В., Democracy and the Information Society in Europe, Kogan Pages, London 2000.
 • Hunek J.K., Systemy wczesnego ostrzegania, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 5.
 • Husing T., Gareis K., ICorte W.B., The Impact of ICT on Social Cohesion. Looking Beyond the Digital Divide, w: S. Dutta, A. de Meyer, A. Jain, G. Richler, The Information Society in an Enlarged Europe, Springer-Verlag, Berlin 2006.
 • Informacyjne przeciążenie menedżerów, "Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 7.
 • Informatyka ekonomiczna, red. E. Niedzielska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Internet w społeczeństwie informacyjnym. Internet w systemach zarządzania, red. A. Grzywak, WNT, Warszawa 2004.
 • Jach K., Ewolucja podejścia marketingowego przedsiębiorstw w dobie Internetu, Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej nr 71, Wrocław 2001.
 • Jagoda H., Lichtarski J., Kilka uwag o stanie i tendencjach w zakresie współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 963, Wrocław 2002.
 • Jak znajdować innowacje, "Zarządzanie na Świecie" 2004, nr 8,
 • Janasz W,, Innowacyjność w modelu działalności przedsiębiorstw, w: Innowacyjność, struktury, modele i strategie rozwoju przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 355, Szczecin 2003.
 • Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.
 • Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Jashpara A., Zarządzanie wiedzą, PWB, Warszawa 2006.
 • Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Jasiński A.H., Innowacje technologiczne a działalność marketingowa. Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 1998.
 • Jasiński A.H., Marketingowe uwarunkowania innowacji technicznych, w: Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, red. A.H. Jasiński i M. Kruk, t. l, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 • Jasiński 1.Н., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992.
 • Juchacz P.W., Demokracja, deliberacja, partycypacja: szkice z demokracji ateńskiej i współczesne, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
 • Kaczmarczyk S., Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem jako ilustracja rozwiniętej koncepcji zarządzania procesowego, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Kaczmarek B., Współpraca przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Kaczmarek T.T. Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 • Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
 • Kaku M., Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
 • Kalaignanam K., Shankar Y, Varadarajan R., Asymetric New Product Development Alliances: Win-Win or Win-Lose Partnership, "Managing Science" 2007, vol. 53, nr 3.
 • Kalyanam K., Mclntyre S., The E-Marketing Mix: A Contribution of the E-Tailing Wars, "Journal of the Academy of Marketing Science'1 2002, vol. 30, nr 4.
 • Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Kapliński O., Klasyfikacja ryzyka w zarządzaniu według Andreasa Klinkego i Ortwina Ranna, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 5.
 • Karcz K., Proces dyfuzji innowacji. Podejście marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997.
 • Karcz K., Wartość relacji przedsiębiorstwo-interesariusze (podstawy teoretyczne, metody pomiaru), w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • Karolak J., Czy nowe technologie same obsłużą klienta? "Modern Marketing" 2002, nr 3-4.
 • Katz J.E., Rice R.E., Social Consequences of Internet Use. Access, Involvement, and Social Interaction, MiT Press, Cambridge, London 2002.
 • Kądziela S., Struktura organiczna, organizacja wirtualna a sieciowa struktura organizacyjna - różnice i podobieństwa definicji na podstawie porównawczej analizy pojęciowej, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 3 (129).
 • Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 • Kelley T., Sztuka innowacji, MT Biznes, Warszawa 2003.
 • Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WICi-Press, Warszawa 2001.
 • Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber, Warszawa 2000.
 • Kenny D., Marshall J.F., Contextual Marketing: The Real Business of the Internet, w: The Digital Enterprise, red. N.G. Carr, Harward Business School Publication, Harward 2001.
 • KieszkowskaA., Potrzeby ludzi starszych i ich plany życiowe, w: The Third Age Without the Ald Age, red. E. Trafiałek, Kielce 2000.
 • Kim W.Ch., Mauborgne R., Jak rozpoznać czy przedsięwzięcie ma szansę na sukces, "Harward Business Review Polska" 2005, listopad.
 • Kisielnicki J., Systemy informatyczne w zarządzaniu, Infor, Warszawa 2002, nr 29.
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 • Kłosiński K., Unia Europejska - społeczeństwo informacyjne, "Handel Wewnętrzny" 2001, nr 6.
 • Kolbusz E., Nowakowski A., Informacja w zarządzaniu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999.
 • Konieczna-Woźniak R., Seniorzy w społeczeństwie wiedzy i informacji, w: Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, red. A. Fabiś, Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec 2005.
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Kośmicki E., Janik W.L., Gospodarka u schylku ery pełnego zatrudnienia w teoretycznej perspektywie kontekstu społeczno-ekonomicznego, w: Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 42, Poznań 2004.
 • Kotler Ph., Kotler o marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V, Marketing. Podręcznik europejski, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kowal W., Dylematy ewolucji koncepcji marketingowej w kontekście starej i nowej ekonomii, w: Ekspansja czy regres marketingu? red. H. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Kramer Т., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2000.
 • Kratochvil M., Carson Ch., Growing Modular, Mass Customization of Complex Products, Services and Software, Springer, Berlin-Heidelberg 2005.
 • Krawiec F., Marketing w firmie przyszłości, Difin, Warszawa 2005.
 • Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
 • Krejner-Nowecka A., Jakość partnerstwa a sukces outsourcing'u w przedsiębiorstwie, w: Przedsiębiorstwa partnerskie, red. M. Romanowska., M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Krupa M., W poszukiwaniu doskonałości organizacyjnej, Antykwa, Kraków 1999.
 • Krusiński P., Telepraca nadal bez entuzjazmu, "Teleinfo" 2008, nr 9-10.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Kuc B.R., Kontrola menedżerska. Przełamywanie barier, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2001.
 • Kuc B.R., Kontrola strategiczna -jak minimalizować ryzyko, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr l.
 • Kuc B.R., Ryzyko menedżerskie - determinanty osobowościowe i sytuacyjne (ryzykanci, hazardziści, asekuranci), w: Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2007.
 • Kulińska E., Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, "Logistyka" 2007, nr l.
 • Kumar S., Thondikulam G., Knowledge Management in a Colaborative Business Framework, "Information Knowledge Systems Management" 2005/2006, nr 5.
 • Kurowski G., Wiśniewska K., Dwa światy e-marketingu, "Marketing w Praktyce" 2006, nr 1.
 • Kwiecińska D., Problemy zastosowania teleinformatyki w przemyśle Polski w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 539, Kraków 2000.
 • Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Lampel J., Mintzberg H., Customizing Customization, "MIT Sloan Management Review" 1996, Fall, nr 38(1).
 • Langlois M., Trocquer G., Marketing des services. Le défi relationnel, Gaëtan Morin Editeur, Québec 1992.
 • LaSalle D., Britton T.A., Turning Ordinary Products into Extraordinary Experience, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 • Laskowska A., Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
 • Lawrence T.B., Dyck B., Maitlis S., Mauws M.K., The Underlying Structure of Continuous Change, "MIT Sloan Management Review" 2006, Summer.
 • Layne K., Lee J., Developping Fully E-Government: A Four Stage Model, "Government Information Quaertly" 2001, nr 18 (2).
 • Lee J.N., Kim Y.G., Effect of Quality on IS Outsourcing Success: Conceptual Framework and Empirical Validation, "Journal of Managements Systems" 1999, Spring.
 • Lem S., Fiałkowski T, Świat na krawędzi, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2000.
 • Leppaniemi M., Sinisalo J., Karjaluolo H., A Review of Mobile Marketing Research, "International Journal of Mobile Marketing" 2006, June, vol. I, nr 1.
 • Levy P., Cyberdémocratie, Edition Odile Jacob, Paris 2002.
 • Li H., Townsend L., Mobile Research in Marketing: Design and Implementation Issues, "International Journal of Mobile Marketing" 2008, June, vol. 3, nr 1.
 • Li S., Kinman R., Duan Y., Edwards J.S., Computer-Based Support for Marketing Strategy Development, "European Journal of Marketing" 2000, vol. 34, nr 5/6.
 • Lider przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Bezkliard, Business Press, Warszawa 1997.
 • Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Lisiecki M., Ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, w: Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2007.
 • Loewe P., Williamson R, Wood R. Ch., Five Styles of Strategy Innovation and How to Use Them, "European Management Journal'1 2001, nr 2, April.
 • Lotko A., Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2002.
 • Lucey T., Management Information Systems, DP Publications Ltd, London 1995.
 • Lula P., Woloszyn J., Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa, w: System informacji strategicznej, red. R. Borowiecki, M. Roma-nowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Luszczuk M., Elektroniczna demokracja czy wirtualna biurokracja? Wykorzystanie Internetu w działalności Unii Europejskiej, w: Internet, Fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
 • Machoj-Zajda L., Telepraca - omówienie raportu "eWork 2000", "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2002, nr 2.
 • Maciejewski J., Salak K., Zintegrowane informacyjnie zarządzanie z wykorzystaniem technologii informatycznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie nr 2, Warszawa 2003.
 • Maciejowski T., Firma w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Mącik R., Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 • Makin P., Cooper С., Сох Ch., Organizacja a kontakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Malara Z., Doskonalenie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane problemy, Wydawnictwo Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 • Marcon Ch., Moinet N., L'Intelligence economique, Dunod, Paris 2006.
 • Marczuk M., Krótka charakterystyka Nowej Gospodarki, w; Internet fenomen .społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Edycja Świętego Pawia, Częstochowa 2001.
 • Marketing - przełom wieków, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, t. l, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Akademia Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Martyniak Z., Przejawy niesprawności informacyjnej i kryteria oceny jakości informacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 534, Kraków 2000.
 • Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • May Ch., The Information Society a Sceptical View, Cambridge 2002.
 • Mazur A.D., Jaworska K., CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami. Wydawnictwo Madar, Zabrze 2001.
 • Mazurek G., Błogi i wirtualne społeczności, Wolters Kluwer Polska, Kraków 200S.
 • Mazurek G,, Eksperyment on-line, "Modem Marketing" 2001, nr 5.
 • Mazurek-Łopacińska K., Tendencje i kierunki w badaniach marketingowych, w; Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 • McDonald M., Christopher M., Knox S., Payne A., Creating a Company for Customers, Prentice Hall, New Jersey 2000.
 • McKenzie R.B., Digital Economics, Praeger, London 2003.
 • McPerson P.K., Accounting for the Value of Information, "Aslib Proceedings" 1994, 46 (9).
 • Media, komunikowanie, biznes elektroniczny, red. B. Jung, Difin, Warszawa 2001.
 • Meuter M.L., A.L. Ostrom, R.I. Roundtree, MJ. Bitner, Self-Service Technologies: Understanding Customer Satisfaction with Technology-Based Service Encounters, "Journal of Marketing" 2000, July.
 • Michalak J., Refleksje nad pojęciem ryzyka, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, nr 1.
 • Mikuła B,, Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 • Miles M.В., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000.
 • Miller D., Kameleon w całej okazałości, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M, Goldsmith, R. Beckard, Business Press, Warszawa 1998.
 • Misiąg F., Marginalizacja marketingi/, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Misiąg R, Marketing w transformowanej gospodarce, w: Marketing - przełom wieków, t. I, red. K.. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Mitchell A., Do You Really Want to Understand Your Customer? "Journal of Consumer Behaviour" 2002, vol. 2, 1.
 • Morawski W., Luddyści, anly-luddyści i reszta mająca rację, w: Kreowanie Nowego, red. M. Grajewska-Rychlik, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2002.
 • Moreau C.P, Lehmann D.R., Markman А.В., Entrenched Knowledge Structures and Consumer Response to New Products, "Journal oi'Marketing Research" 2001, February.
 • Moreau C.P., Markman А.В., Lehmann D.R., What Is it Categorization Flexibility and Consumers' Responses to Really New Product, "Journal of Consumer Research" 2001, March, vol. 27, nr 4.
 • Moroz M., Wdrażanie rozwiązań e-biznesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 4.
 • Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja miedzy ludźmi Motywacja, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne - tło ekonomiczne, w: Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWF,, Warszawa 2005.
 • Mruk II., Kierunki rozwoju marketingu w perspektywie XXI wieku, "Marketing i Rynek" 1995, nr 12.
 • Nagar V., Rajan M.V., Measuring Customer Relationship: The Case of the Retail Banking Industry, "Management Science" vol. 51, nr 6, June 2005.
 • Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Warszawa 1997.
 • Najder K., Przez duszę do kieszeni, "Marketing Serwis" 1999, nr 6.
 • Najder K., Ryzyko w percepcji konsumentów - niedoceniany czynnik sukcesu lub porażki innowacyjnych produktów, "Harvard Business Review Polska" 2005, luty.
 • Nevens T.M., Summe G.L., Uttal B., Commercializing Technology. What the Best Companies Do, "Harvard Business Review" 1990, nr 60.
 • Nie przeceniać informatyki jako źródła atutów konkurencyjnych, "Zarządzanie na Świecie" 2004, nr 9.
 • Nie ulegać półprawdom o innowacjach, "Zarządzanie na Świecie" 2005, nr 7-8.
 • Niepsujewicz-Misiek В., Problemy i zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjnej w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1051, Wrocław 2004.
 • Niestrój R., Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
 • Nilles J.M., Telepraca. Strategia kierowania wirtualną załogą, WNT, Warszawa 2003.
 • Ninan J.A., Siddique Z., Internet-Based Framework to Support Integration of the Customer in the Design of Customizable Products, Proceeding of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, "Engineering Manufacture" 2007, March, vol. 221, Issue 3.
 • Nosal Cz., Psychologia myślenia i działania menedżera, Akade, Wrocław 2001.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1997.
 • Nowak M., Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007.
 • Nowakowski M.K., Rzemieniak M.L., Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin, Warszawa 2003.
 • Nylen D. W., Marketing Decision Making Handbook, Prentice Hall, New Jersey 1990.
 • O'Callaghan R., Technological Innovation in Organizations and their Ecosystems, w: Transforming Enterprise. The Economic and Social Implications of Information Technology, MIT Press, Cambridge, London 2005.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Obłój K., Strategie sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
 • Obłój K.., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 • Ogawa S., Filler I F.T., Reducing the Risk of New Product Development, "MIT Sloan Management Review 2006, Winter.
 • Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 • Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
 • Ordanini A., Information Technology and Small Business, Edward Elgar Publishing, Northampton MA 2006.
 • Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckard, Business Press. Warszawa 1998.
 • Orna E., Valuing Information: Problems and Opportunities, w: The Fourth Resource: Information and its Management, red. D.P. Best, Aslib/Gower, Vermont 1996.
 • Otto J., CRM- dobre relacje z klientem, "Marketing w Praktyce" 2001, nr 8.
 • Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Otto J., Relacje z klientem a wartość przedsiębiorstwa, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • Otto J., Wykorzystanie baz danych we współczesnym marketingu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2000, nr 11.
 • Pacho wieź P., Technologie teleinformatyczne w rękach człowieka. Bomba z opóźnionym zapłonem czy katalizator rozwoju? w: Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. W. Januszek, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 42, Poznań 2004.
 • Palmeiro G., Information, Power, Effociency: The Case of Small and Medium Size Italian Firms, w: S. Urban, C. Nanopoulos, Information and Management. Utilization of Technology - Structural and Cultural Impact, Gabler, Wiesbaden 1998.
 • Pańkowska M., Ochrona informacji w globalnych systemach informatycznych bankowości, "Bank i Kredyt 1998, nr 7 -8.
 • Pańkowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
 • Partnerstwo pomiędzy podmiotami w regionie zachodniopomorskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Parvatiyar A., Sheth J.N., Customer Relationship Management: Emerging Practice, Process, and Discipline, "Journal of Economic and Social Research" 2001, nr 3 (2).
 • Patton E., Appelbaum S., The Case Studies in Management Research, "Management Research News" 2003, vol. 26, nr 5.
 • Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 • Реnс J., Innowacje i zmiany w firmie: transformacje i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Penc J., Przedsiębiorcza strategia rynkowa, "Marketing i Rynek" 1998, nr 10.
 • Penc J., Strategiczny system informacji, "Przegląd Organizacji" 1992, nr 12.
 • Penc J., Strategiczny system zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001.
 • Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Penc J., Zarządzanie w warunkach niepewności, "Przegląd Organizacji" 1993, nr 5.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Perechuda K., Edukacja klienta jako instrument wyrównywania poziomów wiedzy przedsiębiorstwa i otoczenia rynkowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, Wrocław 2004.
 • Perechuda K., Poszerzone łańcuchy wiedzy jako podstawa współpracy między firmą a klientem, w: Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, red. A. Binsztok, K. Perechuda, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1132, Wrocław 2006.
 • Реrrу С., Processes of a Case Study Methodology for Postgraduate Research in Marketing, "European Journal of Marketing" 1998, vol. 32, nr 9/10.
 • Piatier A., Barters to Innovations, Frances Pinter Ltd, Brussels-Luxembourg 1984.
 • Piątkowski M., Wpływ technologii informacyjnych na wzrost gospodarczy i wydajność pracy w Polsce w latach 1995-2000, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr l -2.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1970.
 • Pine B.J., Gilmore J.H., The Experience Economy, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 • Pluta-Zaremba A., Wpływ handlu elektronicznego na budowanie długookresowych relacji partnerskich między podmiotami gospodarczymi, w: Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach (w warunkach wejścia do UE), red. A. Sosnowska, Materiały Instytutu Gospodarki Narodowej t. 89, SGH, Warszawa 2004.
 • Podejmowanie i urzeczywistnianie decyzji, "Zarządzanie na Świecie" 1999, nr 10.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Popiołek W., Customer Loyalty Center- Call Center XXI wieku, "Modern Marketing" 2000, lipiec-sierpień.
 • Porter A.L., Zmiany w zatrudnieniu, czyli o " odtrudnieniu", w: Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, red. L. Zacher, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa 1997.
 • Porter M.E., Strategy and the Internet, "Harward Business Review" 2001, March.
 • Poznańska K., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1996, nr 10.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S., The New Meaning of Quality in the Information Age, "Harward Business Review" 1999, September-October.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-opting Customer Competence, "Harvard Business Review" 2000, January-February.
 • Prahalad С.К., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 • Projektowanie systemów informatycznych, red. E. Niedzielska, M. Skwarnik, PWE, Warszawa 1993.
 • Przedsiębiorstwa partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Przekuwanie potrzeb klientów w innowacje, debata redakcyjna, "Harward Business Review Polska" 2008, październik.
 • Przybyła M., Wielkość jako wymiar różnicujący przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia przedsiębiorczości, red. M. Przybyła, Prace Naukowe Ekonomii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1020, Wrocław 2004.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Quah D., Digital Goods and the New Economy, Discussion Paper nr 3846, Center For Economics Policy Research, London School of Economics, London 2003.
 • Rathmell J.M., What is Mean by Services, "Journal of Marketing" 1966, vol. 30, nr 4.
 • Rayport J.F., Sviokla J.J., Managing in the Markeespace, "Harward Business Review" 1994, November-Dec ember.
 • Rechenmann J.J., L'Internet et le Marketing, Editions d'Organisation, Paris 2000.
 • Ries A., Trout J., 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa 1996.
 • Ries A., Trout J., Positioning: the Battle for Your Mind, McGraw-Hill, New York 1986.
 • Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 • Ritchie В., Brindley C., ICT Adoption by SMEs: Implications for Relationship and Management, "New Technology, Work And Employment" 2005, 20:3.
 • Robinson S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Rogoziński K., Samoobsługa czy usługa? Albo o wpływie nowoczesnych technologii na usługi, Materiały Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 4, Katedra Usług, Poznań 2001.
 • Rogoziński K., Usługi pod presją technologii, "Marketing i Rynek" 2001, nr 7.
 • Romanowska M., Alianse strategiczne w świetle koncepcji zasobowej., w: Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Rouach D., La veille technologiqite et l'intelligence economique, Presses Universitaires de France, Paris 1996.
 • Roussel J., Vers I'entreprise numérique, Ciualiano Editeur, Paris 2005.
 • Rudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.
 • Rudawska E., Pomiar wartości klienta jako podstawa alokacji zasobów przedsiębiorstwa, w: Badania marketingowe. Metody, nowe technologie, obszary aplikacji, red. K. Mazurek-Łopacińska, PWE, Warszawa 2008.
 • Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 • Rutkowski 1.Р., System informacji marketingowej - wartość i koszt informacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 444, Kraków 1994.
 • Rutkowski K., Producent i detalista w zintegrowanym łańcuchu dostaw, w: Przedsiębiorstwa partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002
 • . Saaksjarvi M., Consumer Adaptation of Technological Innovations, "European Journal of Innovation Management" 2003, nr 2.
 • Sagan A., Teoretyczne podstawy marketingu - 50 lat poszukiwań, "Marketing i Rynek" 2005, nr 7.
 • Salomann H., Dous M., Kolbe L., Brenner W., Advancing CRM Initiatives with Knowledge Management, "Journal of Information Science and Technology" 2006, nr 3 (2).
 • Sankowska A., Wańtuchowicz M., Koncepcja organizacji wirtualnej jako formy współpracy między przedsiębiorstwami i jej praktyczne implikacje w polskich przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 3 (129).
 • Saykiewicz J.N., Uwagi na temat rozwoju myśli i koncepcji marketingu, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Schostack G.L., How to Design a Service, "European Journal of Marketing" 1982, vol. 16 (1).
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Senge P.M., Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Serriere F., Évolution de la consummation f асе аи vieillissement de la population: nous som-mes à un tournant, "Revue Économique et Sociale" 2005, Juin, nr 2. É Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, red. K. Poznańska, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2001.
 • Shapiro C., Varian H.R., Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 • Shapiro C, Varian H.R., Versioning: The Smart Way to Sell Information, "Harvard Business Review" 1998, November-December.
 • Shim J.K., Siegel J.G., Chi R., Technologia informacyjna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Sieja Z., Przedsiębiorstwo inteligentne, w; Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Sikorski A., Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2006, nr l.
 • Simon A.R., Shaffer S.L., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Simon H.A., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe mirty, PWE, Warszawa S982.
 • Skat-Rørdam P., Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Skwarnik M., Organizacja procesu projektowania systemu, w: Projektowania systemów informatycznych, red. E. Niedzielska, M. Skwarnik, PWE, Warszawa 1993.
 • Słowikowski P., Nowe wyzwania dla hurtowni danych, "PCkurier 2001", nr 24.
 • Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Slywotzky J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
 • Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, implikacje, Difin, Warszawa 2005.
 • Sobczak M., Technologie mobilne i bezprzewodowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, red. P. Adamczewski, J. Stefanowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.
 • Sobocińska M., Badania jakościowe on-line, w: Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu II, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2003.
 • Sojkin B., Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa 2009.
 • Sone M., Bond A., Blake E., Marketing bezpośredni i interaktywny, PWE, Warszawa 2007.
 • Sopińska A., Model systemu informacji strategicznej w przedsiębiorstwie, w: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Sosnowska A., Formy powiązań sfery b + r ze sferą produkcji, w: Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, red. K. Poznańska, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2001.
 • Sosnowska A., Transfer wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw, w: Czynnik ludzki w procesie zarządzania innowacjami, red. A. Sosonowska, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2003.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 • Srinivasan R., Lilien G.L., Rangaswamy A., Technological Opportunism and Radical Technology Adoption: An Application to E-Business, "Journal of Marketing" 2002, July, vol. 66.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Stachowicz-Stanusch A., Potęga wartości, Helion, Gliwice 2007.
 • Stalk G., Time - the Next Source of Competitive Advantage, "Harward Business Review" 1988, July-August.
 • Stanusch M., Stachowicz-Stanusch A., Kontrahent w bazie danych, "Marketing w Praktyce" 2005, nr 2.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Stefanowicz B., Informacja jako zasób strategiczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 7.
 • Stefanowicz B., Informacja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
 • Stiglitz J.E., Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii (część druga), "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 4.
 • Stiglitz J.E., Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii (część pierwsza), "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 • Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 • Streb P., Ohisson A.V., The Art of Making Smart Big Moves, "MIT Sloan Mangcmenl Review" 2006, Winter.
 • Stroińska E., Społeczeństwo informacyjne a hipoteza o "końcu pracy", w: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość, red. L.H. Haber, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.
 • Strużycki M., Kooperacja w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Marketingowe strategie budowania przedsiębiorstwa, red. A. Czubata, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • Strużycki M., Partnerstwo przemysłu i handlu w procesach globalizacji, w: Partnerstwo uczestników rynku artykułów żywnościowych w warunkach nasilającej się konkurencji, IRWiK i IPMiT, Warszawa 1999.
 • Styś A., Informacja w systemie badań marketingowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1004, Wrocław 2003.
 • Styś A., Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opcja marketingowa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 861, Wrocław 2003.
 • Styś A., Styś S., Marketing jako orientacja kierownicza, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Supernata J., Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław 2000.
 • Swatowska K., Self Contact Center, Co-Sourcitng or Outsourcing, "Brief 2002, nr 34.
 • Swiatowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Systemy informatyczne zarządzania, red. T. Wierzbicki, PWE, Warszawa ! 985.
 • Szapiro T., Ciemniak R., Internet- nowa strategia firmy, Difin, Warszawa 1999.
 • Szmit M., Informatyka w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2003.
 • Szumilak J., W sprawie naukowego statusu marketingu, "Marketing i Rynek" 2005, nr 8.
 • Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 • Szymura-Tyc M., Wartość dla klienta jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, w: Marketing -przełom wieków, t. l, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Taranko T., Wpływ zjawiska niepewności na efektywność marketingu, w: Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.
 • Teczke J., Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, PAN Oddziat w Krakowie, Kraków 1996.
 • The Fourth Resource: Information and its Management, red. D.P. Best, Aslib/Gower, Vermont 1996.
 • The Network Society. A Cross-Cultural Perspective, red. M. Castell, Edward Elgar, Chetenham, Northampton 2004.
 • The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies, red. R. Mansell, Ch. Avgerou, D. Quah, R. Silverstone, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Thomke S., Hippel E. von, Customers as Innovators. A New Way to Create Value, "Harvard Business Review" 2002, April.
 • Tien J.M., Data Mining Requirements for Customized Goods and Services, "International Journal of Information Technology & Decision Making" 2006, vol. 5, nr 4.
 • Todman C., Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Warszawa 2003.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Warszawa 1999.
 • Trocki M., Architektura biznesu - nowe struktury działalności gospodarczej, w: Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Tuomi I., Networks of Innovation. Change and Meaning in the Age of the Internet, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Unold J., Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006.
 • Urban S., Nanopoulos C., Information and Management. Utilization of Technology -Structural and Cultural Impact, Gabler, Wiesbaden 1998.
 • Urbaniak M., Współpraca przedsiębiorstwa z dostawcami w ramach marketingu partnerskiego, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2000, nr 5.
 • Uwarunkowania determinujące możliwości funkcjonowania i rozwoju firm województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Uwarunkowania i obszary współpracy w krajowych przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Venables A.J., Geography and International Inequalities: the Impact of New Technology Center for Economic Performance, London School of Economics, Discussion Paper 507, September 2001.
 • Venkatesh V., Morris M.G., Davis G.B., Davis F.D., User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View, "MIS Quarterly" 2003, vol. 27, nr 3.
 • Venkatesh V., Speier Ch., Morris M.G., User Acceptance Enablers in Individual Decision Making about Technology: Toward an Integrated Model, "Decision Science" 2002, Spring 33, 2.
 • Verhoef P.C., Langerak F., Eleven Misconceptions about Customer Relationship Management, "Business Strategy Review" 2002, vol. 13, issue 4.
 • W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Wawrzyniak B., Przedsiębiorstwo jako organizacja służąca otoczeniu, w; Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
 • Webster F.E. jr.. Mailer A.J., Ganesan S., The Decline and Dispersion of Marketing Competence, "MIT Sloan Management Review" 2005, Summer.
 • Wertime K., Fenwick I., Dig/Marketing, Wiley Publishing Inc., Singapore 2008.
 • Wescot C., E-Government in the Asia Pacific Region, "Asian Journal of Politycal Science" 2001, nr 9 (2).
 • Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw a-Wrocław 2000.
 • Wiktor J. W., Promocja: system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Windham L., Orion K., Dusza nowego konsumenta, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Wit B. De, Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1997.
 • Wrzosek W., Spór o paradygmat marketingu, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2002.
 • Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, red. E. Zeman-Miszewska, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Kalowice 2005.
 • Yi M.Y., Fiedler K.D., Park J.S., Understanding the Role of Individual Innovativeness in the Acceptance of IT-Based Innovations: Cooperative Analyses of Models and Measures, "Decision Sciences" vol. 37, nr 3, August 2006.
 • Zacher L.W., Transformacje gospodarek - od sektora informacyjnego do gospodarki opartej na wiedzy, red. M. Rószkiewicz, E. Wędrowska, Monografie i Opracowania SGH nr 540, Warszawa 2005.
 • Zalewska J., Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 788, Wrocław 1998.
 • Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie marketingowe: koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, red. T. Żabińska, L. Żabiński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltexl, Warszawa 1999.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Zelek A., Zarządzanie strategiczne: diagnozy, decyzje, strategie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2000.
 • Zeyl A., Dayan A., Force de vente, Edition d'Organisations, Paris 1999.
 • Zureik E., Mowshowitz A., Consumer Power in the Digital Society, "Communications of Ihe ACM" 2005, October, vol. 48, issue 10.
 • Zych A., Człowiek wobec starości, Interart, Warszawa 1995.
 • Żabiński L., Obrazy marketingu w jego paradygmatach, w: Marketing - przełom wieków, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, t. l, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Żabiński L., Paradygmaty współczesnego marketingu. O niektórych aspektach identyfikacyjnych, w: Marketing u progu XXI wieku, red. A. Czubata, J.W. Wiktor, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Żabiński L., Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study/research, w: Zarządzanie marketingowe, koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, red. T. Żabińska, L. Żabiński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Żabiński L., Zarys metodyki case research na cele badań zachowań marketingowych, w: Badania marketingowe. Metody, nowe technologie, obszary aplikacji, red. K. Mazurek-Łopacińska, PWE, Warszawa 2008.
 • Źródła internetowe A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Person 2004, www.whglibdoc.who.int, dostęp 25.01.2007 r.
 • Bangemann M., Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European Council, www.ukie.gov.pl, dostęp 6.12.2008 r.
 • Elektroniczna gospodarka w Polsce, Raport 2004, red. M. Kraska, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004, www.ilim.poznan.pl, dostęp 12.10.2005 r.
 • ePolska -plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lala 2001-2006, www.kbn.gov.pl, dostęp 16.01.2006 r.
 • Europe's Digital Competitiveness Report, i20IO-ICT Country Profiles 2009, vol. 2, www.epp.eurostat.eu, dostęp 21.10.2009 r,
 • Glossary of Statistical Terms, www.stals.oecd.org, dostęp 08.01.2009 r.
 • Golzfried A., High Technology: Enterprises and Trade, Services, "Statistics in Focus" 2005, nr 9, www.epp.eurostat.ec.eu, dostęp 3.09.2008 r.
 • Households Who Have Internet Access at Home, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 23.10.2009r.
 • Individuals Regu/ary Using the Internet, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 23.10.2009 r.
 • Innobarometer. Executive Summary, Flash Eurobarometer 144, Taylor Nelson Sofres/EOS Gallup Europe, February 2004, www.cordis.lu, dostęp 13.08.2008 r.
 • Interent Usage by Individuals and Enterprises 2004, www.eurostat.eu, dostęp 20.02.2006 r.
 • Internet 2004. Polska, Europa i świat, Raport strategiczny IAB Polska, Warszawa 2005, www.brief.pl, dostęp. 10.08.2005 r.
 • Key Indicators on the Competitiveness of EU's ICT Industry, European Commission, www.europa.eu.int, dostęp 06.01.2006 r.
 • Komfortowe funkcjonowanie osób starszvch w społeczeństwie informacyjnym, www.eur-lex. europa.eu, dostęp 27.09.2007 r.
 • Kubat A., Pozytywnie o zniesieniu zakazu reklamy dla prawników, www.lex.corn.pl, dostęp 10.12.2008r.
 • Loof A., Internet Usage in 2008 - Households and Individidas, "Data in Focus" 2008, nr 46, s. 3, www.epp.eurostal.ec.europa.eu, dostęp 23.10.2009 r.
 • Meri Т., High-tech Knowledge-Intensive Services, "Statistics in Focus" 2008, nr 18, www.epp.eurostat.ec.eu, dostęp 15.12.2008 r.
 • Mobile Phone Subscriptions (per 100 Inhabitants), www.epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 22.10.2009r.
 • Piątkowski M., Rola ICT w rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego, materiały konferencyjne, www.mnii.gov.pl, dostęp 26.04.2005 r.
 • Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, red. W. Cellary, www.kti.ae.poznan.pl, dostęp 29.12.2006 r.
 • Rose R., Language, Soft Power and Asymmetrical Internet Communication, Oxford Internet Institute, Research Report no 7, April 2005, www.oii.ox.ac.uk, dostęp 10.06.2009 r.
 • Schmiemann M., Enterprises by Size Class - Overview of Smes in the EU, "Statistics in Focus" 2008. nr 31, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 28.07.2008 r.
 • Seniors on Line the Picture is Changing, www.emarketer.com, dostęp 6.12.2005 r.
 • Smihily M., Internet Usage in 2007. Households and Individuals, "Data in Focus" 2007, nr 23, www. www.epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 25.02.2008 r.
 • Smihily M., Internet Usage in 2007. Households and Individuals, "Euroslat Data in Focus11 2007, nr 23, www.epp.curostal.ec.europa.eu, dostęp 25.02.2008 r.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007, Warszawa 2008, www.stat.gov.pl, dostęp 16.09.2008 r.
 • Storm H., Smihily M., 1CT Usage by Enterprises 2008, "Data in Focus" nr 48, 2008, www.epp.euroslat.eu, dostęp 21.10.2009 r.
 • The ICTActivity Index, European Commission, www.europa.eu.int, dostęp 6.01.2006 r.
 • Wirthmann A., Smihily M., Internet Usage by Enterprises 2007, "Eurostat Data in Focus" 2007, nr 25, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 25.02.2008 r.
 • www.c-i-a.com, dostęp 2.10.2006 r.
 • www.e-deklaracje.gov.pl, dostęp 30.08.2009 r.
 • www.epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 3.10,2007, 27.12.2008 r.
 • www.ilim.pl, dostęp 7.04.2008 r.
 • www.www.census.gov, dostęp 25.10.2009 r.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2005 r., raport GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 20.01.2006 r.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 r., raport GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 22.04.2005 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169628567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.