PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 751 | 186
Tytuł artykułu

Rola podatku dochodowego od osób prawnych w kształtowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
The Corporate Income Tax as a Factor of Investment Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego oraz pogorszenie większości wskaźników makroekonomicznych Polski pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku XXI spowodowało ożywienie dyskusji na temat konieczności podjęcia działań zmierzających do poprawy dynamiki PKB. Jednym ze sposobów oddziaływania na wzrost gospodarczy jest stymulowanie działalności inwestycyjnej. W literaturze przedmiotu zwraca się szczególną uwagę na dwa podstawowe aspekty zależności dynamiki PKB i inwestycji. Po pierwsze, oddziaływanie inwestycji na dynamikę PKB w krótkim czasie wiąże się z faktem, iż są one, tak jak konsumpcja, wydatki rządowe i eksport, jednym z głównych składników zagregowanego popytu. W odróżnieniu od pozostałych wymienionych elementów inwestycje, będąc źródłem akumulacji kapitału, są także długoterminowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Długoterminowe oddziaływanie inwestycji na tempo wzrostu PKB przejawia się w ich znaczeniu dla zwiększenia produktywności oraz wydajności pracy, co w konsekwencji w dużym stopniu przesądza o konkurencyjności gospodarki. Powstaje pytanie, czy poziom opodatkowania dochodu faktycznie wpływa na wartość realizowanych przez przedsiębiorstwa inwestycji, a jeśli tak, to czy państwo może wykorzystywać ten instrument jako efektywne narzędzie stymulowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Tematem prowadzonych w niniejszej monografii rozważań jest poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania. Podjęto próbę określenia wpływu podatku dochodowego na poziom inwestycji przedsiębiorstw na tle teorii podatku i teorii inwestycji, jednocześnie uwzględniając metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. (fragment tekstu)
EN
Investment is one of the most important elements of the gross domestic product. It can influence on GDP in two ways. In short term investment is a component of aggregated demand, in long-term investment is a factor of productivity growth. Because of special meaning of investment for the economy governments are interested in stimulating it. For that reason one can ask the question if government can affect investment by using tools of economical policy. Many economists consider that there is a relation between monetary policy and the level of investment. Unfortunately monetary integration of European countries causes that they lose possibility to conduct their own monetary policy. Therefore governments of the EMU countries are searching for new methods to stimulate investment. One of the most popular solutions is to use incentives built-in corporate income taxation. The main aim of the monograph is to check if corporate income taxation can affect the level of investment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
186
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczyk A., Warunki zbieżności wariantów zaktualizowanej wartości netto. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 413, Szczecin 2005.
 • Adamczyk A., Wpływ zmian w opodatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej w latach 1995-2003 na wybór formy opodatkowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 385, Szczecin 2004.
 • Adamczyk A., Zmiana stopy podatku dochodowego a opłacalność inwestycji w rzeczowe aktywa trwale, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Adamczyk A., Iwin J., Podatki a forma organizacyjno-prawna małego przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 2.
 • Adamczyk A., Niemiec A., Istota i znaczenie współczynnika Q Tobina w nowej ekonomii, w: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Auerbach J., Taxation and corporate financial policy, NBER Working Paper nr 8203, Cambridge 2001.
 • Balcerowicz L., Socjalizm-kapitalizm i transformacja, Szkice z przełomu wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 • Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przesyłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
 • Bek-Gaik B., Budżetowanie kapitałowe jako procedura zapewniająca wybór właściwych projektów inwestycyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 902, Wrocław 2001.
 • Bek-Gaik B., Istotne przepływy pieniężne w budżetowaniu kapitałowym, „Controlling i Rachunkowość" 2001, nr 2.
 • Benninga S.Z., Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Bielawska A., Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 • Bielawska A., Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 7.
 • Bieniok H., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1999, cz. I.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1998.
 • Brealey R., Meyers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Budżetowanie kapitałów, red. W. Pluta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • ---
 • Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1995. Burta J., Jankowski A., Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN, Kraków 1999.
 • Chenery H.B., Overcapacity and acceleration principle, "Econometrica" 1952, nr 20.
 • Cherian S., Internal Finance and Investment, Policy Research Working Paper, The World Bank 1996, nr 1663.
 • Cherian S., The Investment Decision, Policy Research Working Paper, The World Bank 1996, nr 1565.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, W1G--Press, Warszawa 1997.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw -podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Czerwińska E., Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1995 (materiały konferencyjne).
 • Davis E. W., Finanse i firma, PWE, Warszawa 1997.
 • Devereux M., Schiantarelli F., Investment, financial factors and Cash FIow, w: Evidence From UK panel data, NBER Working Paper nr 3116, Cambridge 1989.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Uniwersytet Opolski, Opole 1999.
 • Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE SA, Warszawa 2005.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Eisner R., Capital expenditures, profits, and acceleration principle, „Studies in Income and Wealth" no. 28, NBER, Princeton 1964.
 • Fama E.R, Jensen M.C., Organizational form and investment decisions, "Journal of Financial Economics" 1985, no. 14.
 • Famulska T., Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998.
 • Fazzari S., Investment and U.S. Financial Policy In Nineteen-nineties, NBER Working Paper 1993, no. 98.
 • Fazziari S.M., Hubbard R.G., Petersen B.C., Financing Constraints and Corporate lnvestment, Brookings Papers on Economic Activity 1988.
 • Fedorowicz Z., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000.
 • Gail N., Modele podatkowe - podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
 • Gail N., Modele podatkowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 • Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, t. 1.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Gawron H., Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Gertler M., Hubbard R., Corporate Financial policy and macroeconomic risk, NBER Working Paper no. 3902, Cambridge 1991.
 • Gertler M., Hubbard R., Taxation, corporate capital structure, and financial distress, NBER Working Paper no. 3202, Cambridge 1989.
 • Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1996.
 • Gomułowicz A., Malecki J., Podatki i prawo podatkowe, Ars boni et aequi, Poznań 2000.
 • Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo podatkowe, w: W Kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, kom. red. H. Dzwonkowski, J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 • Goolsbee A., Taxes and the quality of capital, NBER Working Paper no. 6731, Cambridge 1998.
 • Goolsbee A., Taxes, organizational form and the deadweight loss of the corporate income tax, NBER Working Paper no. 6173, Cambridge 1997.
 • Grabowski L., Podatki kupieckie, Gospodarczy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1947.
 • Grapperhaus F., Opowieści podatkowe drugiego milenium, TNOiK, Toruń 2000.
 • Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Gugler K., Mueller D.C., Yurtoglu B.B., Marginal Q, Tobin s Q, Cash Flow and Investment, Working Paper no. 2, University of Vienna 2000.
 • Hageman R., Jones B., Montador B., Tax reform in OECD countries, w: Economic rationale and consequences OECD, Working Papers no. 40, Paris 1987.
 • Hali R., RabushkaA., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Hali R.E., Jorgenson D.W., Tax policy and investment behavior, "The American Economic Review" 1967, no. 1.
 • Hali R.E., Taylor J.B., Makroekonomia - teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Harberger A.C., The Incidence of the Corporation income tax, "Journal of Political Eco-nomy" no. 70.
 • Hasset K., Hubbard R., Are investment incentives blunted by changes in prices of capital goods?, NBER Working Paper no. 6676, Cambridge 1998.
 • Hasset K.., Hubbard R., Tax Policy and investment, NBER Working Paper no. 5683, Cambridge 1996.
 • Hirschleifer J., Investment decision under uncertainity - choice theoretic approaches, "The Quaterly Journal of Economics" 1965, t. 74.
 • Hundsdoerfer J., Jamroży M., Wpływ podatków na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa, „Przegląd Podatkowy" 1999, nr 11.
 • Ickiewicz J., Felis P., Wpływ obciążeń finansowych na rozwój przedsiębiorstw - wybrane problemy, w: Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2002.
 • Ickiewicz J., Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998.
 • Ickiewicz J., Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Ickiewicz J., Wpływ zmian w podatkach dochodowych na rozwój przedsiębiorstw w latach 1997-2001, w: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2001, cz. 1.
 • Iwin J., Kapitał amortyzacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • lwin J., Podatkowa tarcza amortyzacyjna a wartość inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Jaffe D., Russel T., Imperfect Information Uncertainty and Credit Rationing, "Quart Journal Economy" 1976, no. 91.
 • Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Janasz W., Zarządzanie kapitałem trwałym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 • Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2000.
 • Jorgenson D. W., Capital Theory and Investment Behavior, "American Economic Review" 1963, no. 2.
 • Jorgenson D. W., Sieberd C.D., A comparison of alternative theories of corporate investment behavior, "The American Economic Review" 1968, no. 4.
 • Joumard I., Tax Systems in European Union Countries, OECD, Paris 2001.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2000.
 • Kaplan S.N., Zingales L., Do financing constrains explain why investment is correlated with cashflow, NBER Working Paper 1995, no. 5267.
 • Kasiewicz S., Cykle działalności przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka, w: Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltex, Warszawa 1999.
 • Kasiewicz S., Możaryn H., Teoria przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Kędzierski L., Rachunek opłacalności inwestycji finansowych jako instrument służący podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 3 (59), Warszawa 2001.
 • King M., Fullerton D., The taxation of income from capital, NBER Working Paper no. 1058, Cambridge 1983.
 • Kiszka J., Neutralność i stabilność opodatkowania w założeniach i praktyce na przykładzie regulacji polskich i Unii Europejskiej, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Kokoszczyński R., Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej, Materiały i Studia, Zeszyt 91, NBP 1999.
 • Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483.
 • Kosiński J., Wpływ struktury i kosztów kapitału na inwestycje, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 4.
 • Koyck L.M., Distributed Lags and Investment Analysis, North-Holland, Amsterdam 1954.
 • Kruschwitz L., Loffler A., WACC and AP revisited (Internet).
 • Krzyżanowski A., Nauka skarbowości, Poznań 1923.
 • Leksykon polityki gospodarczej, red. U. Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna Kraków, Kraków 2005.
 • Löffler A., WACC approach and nonconstant leverage ratio (Internet). Lopez J., Mott 1., Kalecki versus Keynes on the determinant.? of investment, "Review of Political Economy" 1999, no. 3.
 • Lubowicki J., Zasady reformy podatkowej, Warszawa 1928.
 • Luenberger D.G., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Podatki w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1990.
 • Malinowska U., Oddziaływanie otoczenia na rozwój przedsiębiorstwa, referat na konferencję naukową Uniwersytetu Łódzkiego, 19-21 maja 2003 r. Wisła.
 • Mańkowski A., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych, Difin, Warszawa 2002.
 • Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 • Martan L., Wybrane zagadnienia rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1998.
 • Meyer J., Kuh E., The investment decision, Harvard University Press, Cambridge 1957.
 • Miles J.A., Ezzell J.R., The weighted average cost of capital, perfect capital markets, and project life, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", September 1980.
 • Milewski R., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Moyer R.Ch., Mcguigan J.R., Kretlow w.j., Contemporary Financial Management, West Publishing, Minneapolis 1995.
 • Myers S., Capital Structure Puzzle, "Journal of Financial Economics", Cambridge 1984.
 • Myers S., Majluf N., Corporate financing and investment decisions when firms have Information the investors do not have, "Journal of Financial Economics", Cambridge 1984.
 • Nahotko S., Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, AJG Sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz 2003.
 • Newman P., Milgrate M., Eatwell J., The New Palgrave Dictionary of Money & Finance t. 2.
 • Niedzielski P., Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 1997.
 • Niedzielski Z., Adamczyk A., Źródła finansowania a nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, red. Z. Dresler, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Niedzielski Z., Iwin L, Amortyzacja w finansach przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Noga A., Cele przedsiębiorstwa. Kontrowersje teoretyczne, „Ekonomista" 1996, nr 6.
 • Nogalski B., Piwecki M., Projektowanie przedsięwzięć kapitałowych - inwestycje rzeczowe, TNOiK, Bydgoszcz 1999.
 • Nojszewska E., Mikroekonomiczne i makroekonomiczne skutki podatku dochodowego od osób prawnych, „Nowe Życie Gospodarcze" 1995, nr 15.
 • Nowak E., Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Nowak E., Pilichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestycji, PWE, Warszawa 1999.
 • Nowy słownik języka polskiego, red. E. Soból, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Ofiarski Z., Podatek dochodowy od osób fizycznych -propozycje uproszczenia konstrukcji prawnej, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Pacho W., Wpływ inflacji podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 • Parkitna A., Rachunek efektywności inwestycji jako podstawa budżetowania kapitałowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 961, Wrocław 2002.
 • Penc J., Leksykon biznesu i finansów, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa 1998.
 • Pluta W., Jajuga T., Inwestycje. Budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, red. S. Marek, Zrzeszenie Studentów Polskich, Szczecin 1991.
 • Polkowska G., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 1998.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 • Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Rokicka A., Sprawiedliwość fiskalna wyznacznikiem kształtowania polityki podatkowej i jej implikacje dla rozwoju przedsiębiorczości, w: Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, cz. 1.
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Różański J., Czerwiński M., Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1999.
 • Różański J., Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935.
 • Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Biblioteka Bankowca, Warszawa 2000.
 • Salinger M.A., Summers L.H., Tax reform and corporate investment, NBER WP 757, Cambridge 1981.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia l, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Słoński T., Relacja pomiędzy przepływami środków pieniężnych a stopą dyskonta w ocenie efektywności inwestycji (artykuł niepublikowany).
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982, t. 1.
 • Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954, t. II.
 • Sokołowski J., Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego, Wrocław 2000.
 • Sokołowski J., Strategia podatkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Statystyka. Opis statystyczny, red. J. Hozer, Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1998.
 • Stern N., Jaka reforma podatkowa jest potrzebna dla szybkiego wzrostu gospodarczego, Zeszyty BRE Bank-CASE nr 41, Fundacja Naukowa CASE, Warszawa 1999.
 • Stiglitz J., Weiss A., Credit Rationing and Markets with Imperfect Information, "American Economic Review" 1981, no. 71.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo - podstawy nauki o przedsiębiorstwie - teoria i praktyka zarządzania, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999.
 • Sułkowski C., Decyzje inwestycyjne w zarządzaniu finansami firm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
 • Sułkowski C., Tradycyjne i nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 894, Wrocław 2002.
 • Summers L.H., Tax policy and corporate investment, NBER WP 605, Cambridge 1981.
 • Summers L.H., Taxation and corporate investment a Q- Theory approach.
 • Szczęsny W., Firma w otoczeniu fiskalnym, Difin, Warszawa 2004.
 • Szczodrowski G., Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Szychta A., Wybrane problemy budżetowania kapitałowego przy zastosowaniu metod dyskontowych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 46, Warszawa 1998.
 • Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2004.
 • Tobin J., A General Equilibrium Approach to Monetary Policy, "Journal of Money Credit and Banking" 1969, no. 1.
 • Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Ustawa z dnia 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2002, nr 121, poz. 591.
 • Wawryszuk A., Wartość kapitałowa netto a struktura finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 894, Wrocław 2001.
 • Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Wierzbiński M., Porównywanie metody wyceny przedsiębiorstwa wykorzystującej średni ważony koszt kapitału z metodą skorygowanej wartości bieżącej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 974, Wrocław 2003.
 • Winiarska K., Podstawy rachunkowości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 • Wiśniewski T., Mierzenie efektów finansowania zewnętrznego metodą APV, Publikacje Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 974, t. II, Wrocław 2003.
 • Włoszczowski B., Dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych, „Ekonomista" 1997, nr 1.
 • Wójtowicz W., Smoleń P., Podatek dochodowy od osób fizycznych - prorodzinny czy neutralny?, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Zachorowska A., Determinanty procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej, w: Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, red. H. Henzel, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 1994.
 • Zalega T., Leksykon ekonomii, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2001.
 • Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.
 • Znaniecka K., Opodatkowanie dochodów podmiotów gospodarujących, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im K. Adamieckiego w Katowicach nr 129, Katowice 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169686449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.