PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 199
Tytuł artykułu

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono teoretyczne rozważania na temat istoty podatku od wartości dodanej. Zaprezentowano zagadnienia harmonizacji podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej. Przedstawiono ocenę zgodności podatku od towarów i usług, jako polskiej wersji podatku od wartości dodanej, z wymogami unijnymi. Dokonano porównania elementów podatku: przedmiotu, podmiotu, podstawy, stawki, ulg i zwolnień. Omówiono także ekonomiczne funkcje podatku od wartości dodanej. Znaczenie podatku od wartości dodanej jako dochodu publicznego oceniono na podstawie danych 27 krajów członkowskich UE.
Rocznik
Strony
199
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Pozycje zwarte i artykuły
 • Adam L.: Podatki i opłaty w kapitalizmie. PWE, Warszawa 1962.
 • Barnes I., Barnes P.M.: The Enlarged European Union. Longman Group U.K. Limited, British 1995.
 • Bącal A., Arnold M.: Podatek od towarów i usług w orzecznictwie sądowym. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 1999.
 • Bernatek A., Żurowski P.: Ustawa o VAT- niewykorzystane możliwości. "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 9.
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difm, Warszawa 2005.
 • Biernacki K.: Praktyczne konsekwencje przyjętej metody harmonizacji podatków pośrednich w Unii Europejskiej na przykładzie podatku od towarów i usług. W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska. Difin, Warszawa 2007.
 • Bolkowiak I.: Reforma systemu podatkowego w okresie transformacji. W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji. Część I. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansowych. Ameliówka 18-20października 1996 roku. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1996.
 • Bolkowiak I., Kuzińska H., Majewicz M.: Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych w latach 1995-1996. Instytut Finansów, Warszawa 1998.
 • Bolkowiak L, Kuzińska H., Majewicz M.: Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych w latach 1995-1997. Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2000.
 • Bolkowiak I., Kuzińska H., Majewicz M.: Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych w latach 1997-1998. "Studia Finansowe" 2001, nr 58.
 • Bolkowiak I., Kuzińska H., Majewicz M.: Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych w latach 1994-1999. "Zeszyty Naukowe Instytutu Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza w Warszawie" 2003, nr 8.
 • Bolkowiak I., Kuzińska H., Majewicz M., Maliszewski C, Neneman J.: Obciążenia podatkowe gospodarstw domowych. Instytut Finansów, Warszawa 1996.
 • Bouvier M.: Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. Biblioteka Przeglądu Podatkowego, Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000.
 • Brzeziński B.: Wstęp do nauki prawa podatkowego. "Dom Organizatora", Toruń 2003.
 • Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C: Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski. PWE, Warszawa 1998.
 • Brzeziński B., Kalinowski M.: Europejskie prawo podatkowe w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. ODiDK, Gdańsk 2001.
 • Brzeziński B., Kalinowski M.: Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej. ODiDK, Gdańsk 2005.
 • Cabaj J.: Droższe posiłki to mniej turystów. "Rzeczpospolita" z 9.07.2007.
 • Cieślukowski M.: Budżet Unii Europejskiej. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
 • Ciupek B.: Zasada sprawiedliwości wobec fiskalnej funkcji podatku. W: O nowy ład podatkowy w Polsce. Red. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa 2007.
 • Cnossen S.: Economies and Politics of Exciese Taxation. W: Theory and Practise of Exciese Taxation. Ed. by S. Cnossen. Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Denek E.: Podatki w gospodarce samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej. W: Finanse. Red. B. Pietrzak. SGH, Warszawa 2005.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J.: Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Egret G.: The Value Added Tax in France. W: The Value Added Tax; the U.K. Position and the European Experience. Basil Backwell, Oxford 1969.
 • Famulska T.: Doskonalszy instrument. "Życie Gospodarcze" 1988, nr 27.
 • Famulska T.: Funkcje i zasady podatkowe - wybrane problemy. W: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych. Red. T. Juja, J. Kotlińska. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2007, nr 90.
 • Famulska T.: Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • Famulska T.: Podatki pośrednie w ocenie gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W: Obciążenia fiskalne w Polsce na podstawie badań. Red. T. Famulska, K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Famulska T.: Powrót do akcyzy. "Wektory Gospodarki" 1989, nr 11-12.
 • Famulska T.: VAT - podatek neutralny. "Przegląd Organizacji" 1991, nr 6.
 • Famulska T.: VAT - skutki harmonizacji z rozwiązaniami Unii Europejskiej dla podmiotów gospodarczych. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse publiczne. Tom I. Red. S. Owsiak. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Famulska T.: Zdolność podatkowa i podatki pośrednie. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. Tom I. Red. K. Jajuga, M. Łyszczak. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2001, nr 899.
 • Famulska T.: Zdolność podatkowa w ocenie przedsiębiorstwa. W: Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa. Red. E. Czerwińska. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1994.
 • Fedorowicz Z.: Podstawy teorii finansów. Poltext, Warszawa 1991.
 • Financing the European Union. Commission Raport on the Operation of the Own Resources System. European Commission, Brussels 1998.
 • Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. E. Ruśkowski. Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2002.
 • Fiszer J. M.: Unia Europejska a Polska - dziś i jutro. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • Frej Ohlsson L.: Tax Revenue in EU Member States. " Statistic in Focus. Economy and Finance" 2005, nr 3 (www.ec.europa.eu/eurostat).
 • Friedlaendler A.F.: Indirect Taxes and Relative Prices. "The Quarterly Journal of Economics" 1967, nr 1.
 • Gajl N.: Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową. PWE, Warszawa 1988.
 • Gajl N.: Modele podatkowe. Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 • Gajl N: Teorie podatkowe w świecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Gaudemet P.M.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 1990.
 • Gaudemet P.M., Molinier J.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2000.
 • Głuchowski J.: Harmonizacja podatku od towarów i usług (cz. III). "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1998, nr 1.
 • Głuchowski J.: Podatki ekologiczne. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Głuchowski J.: Polskie prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2006.
 • Gomułowicz A.: Pośredni charakter podatku obrotowego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1985, nr 3.
 • Gomułowicz A.: Zasada sprawiedliwości podatkowej. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 • Gomułowicz A.: Zasady podatkowe wczoraj i dziś. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Gotz-Kozierkiewicz D.: Ocena funkcjonowania podatku od wartości dodanej z punktu widzenia możliwości jego wprowadzenia w Polsce. "Studia Finansowe" 1987, nr 37.
 • Grabowska A.: Kaucja dyskryminuje przedsiębiorców rozpoczynających handel z Unią. "Rzeczpospolita" z 27/28.01.2007.
 • Grabowska A.: VAT nie powinna płacić gmina ani użytkownik wieczysty. "Rzeczpospolita" z 7.02.2007.
 • Grapperhaus F.H.M.: Opowieści podatkowe Drugiego Millenium. Dom Organizatora, Toruń 2000.
 • Gzyl K.: Handel elektroniczny - analiza uregulowań podatkowych w Unii Europejskiej i Polsce. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Finanse przedsiębiorstw. Finanse publiczne i podatki. Tom II. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Hamaekers H., Holmes K., Głuchowski J., Kardach T., Nykiel W.: Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Ickiewicz J.: Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw. SGH, Warszawa 1998.
 • Indirect Tax Reporting in the New Environment. Findings from a Global Survey. Ernst & Young 2006 (www.ey.com).
 • Jaśkiewiczowa J.: Prawo finansowe. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1990.
 • Juja T.: Tryb i terminy uiszczania podatku od towarów i usług a opóźnienia i zatory płatnicze. W: Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa. Red. E. Czerwińska. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1994.
 • Kędzior J., Bator M.: Zasada neutralności podatku od wartości dodanej. VAT w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (2). "Przegląd Podatkowy" 2003, nr 6.
 • Komar A.: Aspekty reformy polskiego systemu podatkowego na tle postanowień konstytucyjnych i dyrektyw Unii Europejskiej. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 1997, nr 1-2.
 • Komar A.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 1994.
 • Komar A.: Problematyka podatku od wartości dodanej. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1988, nr 1.
 • Komar A.: Systemy podatkowe krajów Wspólnot Europejskich. PWE, Warszawa 1989.
 • Kosacka-Lędzewicz D.: Oficjalne interpretacje Ministerstwa Finansów. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Tom II. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Kosikowski C: Podatki. Problem władzy publicznej i podatników. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Kosikowski C: Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Krajewska A.: Podatki. Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie. PWE, Warszawa 2004.
 • Leśniak G.L.: Firmy czekają na nową klasyfikacją statystyczną. "Rzeczpospolita" z 12.09.2007.
 • Lipowski T.; Opodatkowanie handlu elektronicznego w Unii Europejskiej. "Przegląd Podatkowy" 2001, nr 11.
 • Litwińczuk H.: Prawo podatkowe przedsiębiorców. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Ładyka S.: Z teorii integracji gospodarczej. Teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej. SGH, Warszawa 2001.
 • Majchrzycka-Guzowska A.: Finanse i prawo finansowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Małecki J.: Refleksje o tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego. W: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych. Red. T. Juja, J. Kotlińska. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2007, nr 90.
 • Martini J., Karpiesiuk Ł.: VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Martini J., Skorupa P.: Kontrowersje związane z przepisami dotyczącymi miejsca świadczenia usług. "Przegląd Podatkowy" 2005, nr 9.
 • Maruchin W.: Nowe uregulowania z zakresu VAT. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Messere K., Norregard J.: Comsumption Taxes in OECD Countries over the Last Two Decades. International Bureau of Fiscal Documentation, June 1989.
 • Metcalf G.E.: Value Added Taxation: A Tax Whose Time Has Come? "Journal of Economic Perspectives" 1995, nr 1.
 • Michalik T.: Rozporządzenie unijne do bezpośredniego stosowania (cz. 1). "Fiskus" 2007, nr 3.
 • Michalik T.: Rozporządzenie unijne do bezpośredniego stosowania (cz. 2). "Fiskus" 2007, nr 4.
 • Michalik T.: VAT-Komentarz. Rok 2005. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Mik C: Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Tom I. C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Milewska K.: Wznowić negocjacje. "Rzeczpospolita" z 2.04.2002.
 • Modzelewski W.: VAT od użytkowania wieczystego przyczyną sporów. "Rzeczpospolita" z 6.02.2007.
 • Modzelewski W., Baran K.: Wybrane problemy przebudowy polskiego podatku od towarów i usług w związku z integracją z Unią Europejską. W: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka. Red. A. Pomorska. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Modzelewski Z., Mularczyk G.: Ustawa o VAT. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Nicodeme G.: Corporate Tax Competition and Coordination in the European Union: What are we Know? Where do we Stand? European Commission, Brussels 2006.
 • Ofiarski Z.: Ewolucja funkcji pozafiskalnej podatków w Polsce po roku 1990. W: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Red. A. Pomorska. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Oręziak L.: Finanse Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Oręziak L.: Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2007.
 • Osiatyński J.: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Ostaszewski J., Russel P.: Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju przedsiębiorczości oraz pożądane metody aktywizacji życia gospodarczego w Polsce. W: Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski. Red. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa 2002.
 • Ostaszewski J., Russel P., Pasternak-Malicka M.: Fiskalizm w Polsce na tle innych państw. W: O nowy ład podatkowy w Polsce. Red. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa 2007.
 • Otachel B.: Stan negocjacji państw kandydujących w obszarze "podatki". "Biuletyn Analiz UKIE" 2002 (http://www.doc.ukie.gov.pl).
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Owsiak S.: Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa 2002.
 • Pietrewicz M.: Polityka fiskalna. Poltext, Warszawa 1996.
 • Pietrewicz M.: Programy naprawy finansów publicznych w Polsce w latach 1994-2005. "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" SGH, Warszawa 2006, z. 72.
 • Piłat K.: Prawo unijne. Czy można odliczać VAT z błędnej faktury. "Rzeczpospolita" z 27.08.2007.
 • Piotrowska-Marczak K.: Kierunki doskonalenia systemu budżetowego. W: Strukturalne reformy finansów publicznych w Polsce i w Europie. Red. J. Węcławski. "Studia i Prace Naukowe". Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Łódź 2007, z. 1.
 • Piwowarczyk Ł.: Zle długi w nowelizacji ustawy o VAT. "Przegląd Podatkowy" 2005, nr 5.
 • Pomorska A.: Funkcjonowanie podatku akcyzowego w Polsce - próba oceny. W: Reforma dochodów publicznych w Polsce. Red. A. Pomorska, M. Pypeć. Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2003.
 • Radzikowski K. : Reguły i procedury przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. "Przegląd Podatkowy" 2003, nr 6.
 • Raport from the Commission to the Council and the European Parliament on the Use of Administrative Cooperation Arrangements in the Fight Against VAT Fraud. European Commission, Brussels 2004.
 • Rothbard M.N.: Man, Economy and State. A Treatise on Economic Principles. Mises Institute, Auburn 2001.
 • Sachs K., Namysłowski R.: Czy nowa ustawa o VAT jest zgodna z regulacjami unijnymi? "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 5.
 • Samojlik B.: System podatkowy - kierunki ewolucji. W: Finanse publiczne. Red. A. Pomorska. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Skorupa P., Wojda M.: Praktyczne aspekty nieodpłatnego świadczenia usług. "Przegląd Podatkowy" 2006, nr 6.
 • Słojewska A.: Kompromis w sprawie VAT zależy od decyzji Polski. "Rzeczpospolita" z 31.01.2006.
 • Słownik wyrazów obcych. Red. J. Tokarski. PWN, Warszawa 1980.
 • Sobiech J.: Harmonizacja i konkurencja podatkowa w Unii Europejskiej. W: Finanse w dobie integracji europejskiej. Red. R.N. Hanisz, K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Sobiech L: Wzajemne powiązania pomiędzy opodatkowaniem bezpośrednim a opodatkowaniem pośrednim. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Materiały konferencyjne Poznań, 14-17 września 2000 roku. Tom VI. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
 • Sochacka-Krysiak H.: Finanse publiczne. Analiza porównawcza. Poltext, Warszawa 1997.
 • Sokołowski J.: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska. Difin, Warszawa 2007.
 • Sokołowski J.: Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1991.
 • Sokołowski J.: Zarządzanie przez podatki. PWN, Warszawa 1995.
 • Sorensen P.B.: Company Tax Reform in the European Union. University of Copenhagen, Copenhagen 2003.
 • Sorensen P.B.: Tax Coordination in the European Union: What are the Issues? University of Copenhagen, Copenhagen 2001.
 • Sorensen P.B.: Tax Harmonization in the European Community. Problems and Prospects. University of Copenhagen, Copenhagen 1990.
 • Stępniak A.: Dostosowanie polskiego prawa podatkowego do prawa Unii Europejskiej. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002, nr 7.
 • Stiglitz J.E.: Ekonomika sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej. Red. S. Owsiak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Szczęsny W.: Firma w otoczeniu fiskalnym. Difin, Warszawa 2001.
 • Szczęsny W.: Wydajność fiskalna przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 1999.
 • Szczodrowski G: Polski system podatkowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Szołno-Koguc J.: Podstawowe determinanty kształtowania systemu podatkowego. "Zamojskie Studia i Materiały" 2000, nr 2.
 • Tait A.: Value Added Tax. International Practise and Problems. International Monetary Fund, Washington D.C. 1988.
 • Tax Systems and Tax Reforms in New EU Members. Ed. by L. Bernardi, M.W.S. Chandler, L. Gandulia. Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2005.
 • Taxation and Customs Union. Taxes in Europe. Data Base. European Commission (http://ec.europa.eu/taxation).
 • Taxation Trends in the European Union. Statistical Books. Eurostat, European Commission, Luxembourg 2007.
 • Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierszyński. Difin, Warszawa 2004.
 • The Growing Burden? The Impact of VAT/GST Around the World. Ernst & Young 2005 (www.ey.com).
 • Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec. DCiCHZ, Warszawa 1997.
 • VAT Fraud - Frequently Asked Questions. European Commission, Brussels 19.07.2001 (MEMO/01/230), (http://ec.europa.eu/taxation).
 • VAT Rates Applied in the Member States of the European Community. European Commission Brussels 2007 (DOC/2137/2007 - EN).
 • VAT Reduced Rates. European Commission, Brussels 5.07.2007 (IP/07/1017), (http://ec.europa.eu/taxation).
 • VAT w Europie Środkowej. 1 maja 2006. Raport Ernst & Young (www.ey.com).
 • Wach K.: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Walasik A.: Ekonomiczne i prawne aspekty podziału władztwa podatkowego między państwo i władze lokalne. W: Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej. Red. L. Patrzałek. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2006, nr 1148.
 • Walczak B.: Kierunki harmonizacji podatku od towarów i usług w Polsce z rozwiązaniami obowiązującymi w krajach unii Europejskiej. W: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Red. A. Pomorska. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Wierzba R.: Proces zbliżenia polskiego systemu podatkowego do systemów podatkowych Wspólnoty Europejskiej. W: Polityka pieniężna i fiskalna w procesie urynkowienia gospodarki. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 1993, nr 666.
 • Wozowczyk M., Paternoster A.: Tax Revenue in the EU. "Statistic in Focus. Economy and Finance" 2007, nr 31 (www.ec.europa.eu/eurostat).
 • Wyrzykowska A.: Optymalizacja VAT. Jak obniżać swoje obciążenia podatkowe. ODiDK, Gdańsk 2006.
 • Zajda J.: Zysk, oprocentowanie, podatek obrotowy. PTE, Poznań 1966.
 • Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Red. W. Wojtowicz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Red. W. Wojtowicz. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
 • Ziółkowska W.: Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005.
 • Znaniecka K.: Zasady podatkowe w gospodarce rynkowej. W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Funkcje. Powiązania. Przemiany. Red. K. Fabiańska, J. Rokita. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1991.
 • Zodrow G.R.: Tax Competition and Tax Coordination in the European Union. "International Tax and Public Finance" 2003, nr 10.
 • Zubrzycki J.: VAT2006. Tom I. UNIMEX, Wrocław 2006.
 • VI Dyrektywa VAT. Red. K. Sachs. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • AKTY NORMATYWNE
 • Rozporządzenie Rady z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EEC w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1777/2005/EC).
 • I Dyrektywa Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC).
 • II Dyrektywa Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych - struktura i procedury wdrożenia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (67/228/EEC).
 • III Dyrektywa Rady z dnia 9 grudnia 1969 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych - wprowadzenie podatku od wartości dodanej w Państwach Członkowskich (69/463/EEC).
 • IV Dyrektywa Rady z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych - wprowadzenie podatku od wartości dodanej we Włoszech (71/401/EEC).
 • V Dyrektywa Rady z dnia 4 lipca 1972 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wprowadzenie podatku od wartości dodanej we Włoszech (72/250/EEC).
 • VI Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC).
 • VIII Dyrektywa Rady z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych - zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju (79/1072/EEC).
 • IX Dyrektywa Rady z dnia 26 czerwca 1978 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych (78/583/EEC).
 • X Dyrektywa Rady z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych, zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC - zastosowanie podatku od wartości dodanej do najmu rzeczy ruchomych (84/386/EEC).
 • XIII Dyrektywa Rady z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (86/560/EEC).
 • XV Dyrektywa Rady z dnia 19 grudnia 1983 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - odroczenie terminu wprowadzenia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w Republice Greckiej (83/648/EEC).
 • XVII Dyrektywa Rady z dnia 16 lipca 1985 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - zwolnienie z opodatkowania odprawy czasowej towarów innych niż środki transportu (85/362/EEC).
 • XX Dyrektywa Rady z dnia 16 lipca 1985 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - derogacje w związku ze specjalną pomocą udzielaną niektórym rolnikom w celu zrekompensowania wycofania odszkodowań pieniężnych w zakresie niektórych produktów rolnych (85/361/EEC).
 • XXI Dyrektywa Rady z dnia 16 czerwca 1986 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - odroczenie terminu wprowadzenia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w Republice Greckiej (86/247/EEC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w celu zniesienia granic podatkowych (91/680/EEC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 19 października 1992 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC (określenie stawek podatku od wartości dodanej) (92/77/EEC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 14 grudnia 1992 r. zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC i wprowadzająca środki uproszczone w zakresie podatku od wartości dodanej (92/111/EEC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 14 lutego 1994 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC - specjalne zasady dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (94/5/EC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 10 kwietnia 1995 r. zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC i wprowadzająca nowe środki uproszczone w zakresie podatku od wartości dodanej - zakres niektórych zwolnień i praktyczne zasady ich wprowadzania (95/7/EC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie wysokości stawki podstawowej (96/95/EC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 12 października 1998 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC -specjalne zasady dotyczące złota dewizowego (98/80/EC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 25 maja 1999 r. zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie wysokości stawki podstawowej (1999/49/EC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 30 marca 2000 r. zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przepisy przejściowe obowiązujące w Republice Austrii i Republice Portugalii (2000/17/EC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie długości okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (2001/4/EC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT (2005/92/EC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w odniesieniu do stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (2006/18/EC).
 • Dyrektywa Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006/112/EC).
 • Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. upoważniająca niektóre Państwa Członkowskie do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 Dyrektywy 77/388/EC, (2006/774/EC).
 • Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Rumunię do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, o których mowa w art. 106 Dyrektywy 2006/112/EC, (2007/50/EC).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. "Dziennik Ustaw" 1991, nr 9, poz. 31, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • "Dziennik Ustaw" 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. "Dziennik Ustaw" 1992, nr 21, poz. 86, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. "Dziennik Ustaw" 1993, nr 11, poz. 50, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. "Dziennik Ustaw" 1997, nr 137, poz. 926, zpóźn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. "Dziennik Ustaw" 2002, nr 19, poz. 185.
 • Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy. "Dziennik Ustaw" 2002, nr 213, poz. 1803.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. "Dziennik Ustaw" 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. "Dziennik Ustaw" 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw. "Dziennik Ustaw" 2005, nr 90, poz. 756.
 • Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. "Dziennik Ustaw" 2007, nr 15, poz. 90.
 • Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. "Dziennik Ustaw" 2007, nr 192, poz. 1382.
 • Umowa między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej sporządzona w Warszawie 19 września 1989 r. "Dziennik Ustaw" 1990, nr 38, poz. 214.
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 29 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej sporządzonej w Warszawie 19 września 1989 r. "Dziennik Ustaw" 1990, nr 38, poz. 215.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). "Dziennik Ustaw" 1997, nr 2, poz. 264, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). "Dziennik Ustaw" 2004, nr 88, poz. 844, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. "Dziennik Ustaw" 2004, nr 89, poz. 846, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. "Dziennik Ustaw" 2004, nr 97, poz. 970, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. "Dziennik Ustaw" 2005, nr 95, poz. 798, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. "Dziennik Ustaw" 2005, nr 185, poz. 1545.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów. "Dziennik Ustaw" 2005, nr 201, poz. 1665, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. "Dziennik Ustaw" 2006, nr 172, poz. 1235.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. "Dziennik Urzędowy GUS" 2002, nr 12, poz. 87, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169699689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.