PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 211
Tytuł artykułu

Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono charakterystykę danych statystycznych, na podstawie których dokonano weryfikacji metod badawczych oraz ogólną charakterystykę województwa śląskiego. Omówiono metodologiczne aspekty stosowania metod ilościowych w badaniach demograficzno-społecznych. Zaprezentowano analizę zróżnicowania rozwoju demograficznego województwa śląskiego na tle pozostałych województw, a następnie teoretyczne podstawy badań nad migracjami. Zanalizowano procesy migracyjne w województwie śląskim w latach 1990-2001. Oszacowano modele czynników determinujących przemieszczenia migracyjne ludności województwa śląskiego. Podjęto także próbę analizy ilościowej związku między rozwojem społeczno-gospodarczym i migracjami ludności.
Rocznik
Strony
211
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abrahamowicz M. (1985). Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych. AE, Kraków (rozprawa doktorska).
 • Antolin P., Bover O. (1993). Regional Migration in Spain The Effect of Personal Characteristics and of Unemployment, Wage and House Price Differentials Using Pooled Cross-Section. Nuffield College, Oxford.
 • Baran A., Panek T., Pustala E. (1987). Powiązania procesów demograficznych i społeczno-ekonomicznych w wybranych krajach europejskich w latach 1950-1980. Monografie i Opracowania. SGPiS, Warszawa.
 • Bartel A.P. (1990). The Migration Decision: What Role Does Job Mobility Play? W: The Economics of Migration. Vol. I. Red. K.F. Zimmermann, T. Bauer. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 • Bartosiewicz S. (1976). Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych. Prace Naukowe. AE, Wrocław, nr 84.
 • Chłoń A., Grabowski M. (2000). Wpływ bezrobocia na migracje regionalne w Polsce - analiza danych przekrojowych. W: Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce. "Polska Regionów". Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk, nr 25.
 • Chojnicki Z. (1966). Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Studia. Tom XIV. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, PAN, Warszawa.
 • Cieślak M. (1974). Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określenia potrzeb na kadry kwalifikowane. "Przegląd Statystyczny", nr 1.
 • Cieślak M. (1984). Demografia. Metody analizy i prognozowania. PWN, Warszawa.
 • Cieślak M. (1985). Rozwój demograficzny. Zarys koncepcji i zasad pomiaru. "Studia Demograficzne", nr 1.
 • Cieślak M. (1987). Rozwój modelowania demograficzno-ekonomicznego. "Ekonomista", nr 1.
 • Cieślak M. (1990). Zagadnienie "ruchomego celu" w wielowymiarowej analizie porównawczej. "Przegląd Statystyczny", z. 1-2.
 • Cieślak M. (1997). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa.
 • Creamer D.C. (1935). Migration and Planes of Living. Universitet Of Pensylvania Press, Philadelphia.
 • Czaja S., Kowerski M. (1982). Próba ekonometrycznego określenia społeczno--ekonomicznych determinant ruchów migracyjnych i salda migracji. "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 • Dziembała L. (2003). Małżeństwa i rozwody w województwie śląskim i jego wybranych miastach w latach 1990-2001. W: Procesy demograficzne na Górnym Śląsku w okresie transformacji ustrojowej. Pod kier. L. Dziemba-ły. AE, Katowice (maszynopis).
 • Dziewoński K, Korcelli P. (1981). Migracje w Polsce: przemiany i polityka. W: Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce. "Prace Geograficzne". IGiPZ, PAN, Warszawa, nr 140.
 • Eberhardt P. (1987). Obszary depopulacyjne w Polsce. IGiPZ, PAN, Warszawa.
 • Eberhardt P. (1989). Regiony wyludniające się w Polsce. IGiPZ, PAN, Warszawa, nr 114.
 • Estymacja modeli ekonometrycznych. (1990). Red. S. Bartosiewicz. PWE, Warszawa.
 • Frąckiewicz L. (2003). Rozwój demograficzny ludności województwa śląskiego. W: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. PWE, Warszawa.
 • Gatnar E. (1995). Klasyfikacja danych za pomocą pakietu statystycznego SPSS for Windows. PLJ, Warszawa.
 • Gatnar E., Walesiak M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. AE, Wrocław.
 • Gawryszewski A. (1974). Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami do pracy oraz czynniki przemieszczeń ludności. Prace Geograficzne. PAN, Warszawa, nr 109.
 • Gawryszewski A. (1981). Rozkłady odległości migracji międzywojewódzkich w ostatnim trzydziestoleciu. W: Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce. Red. K. Dziewoński, P. Korecelli. Prace Geograficzne. IGiPZ, PAN, Warszawa, nr 140.
 • Gawryszewski A., Kupiszewski M. (1990). Modele migracji II. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej. IGiPZ, PAN, Warszawa, z. 2.
 • Goldberger A.S. (1975). Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa.
 • Grabiński T. (1984). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe. AE, Kraków, nr 61.
 • Grabiński T. (1989). Metody taksonometrii. AE, Kraków.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa.
 • Górny A., Kaczmarczyk P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Seria: Prace Migracyjne. Ośrodek Badań nad Migracjami Instytut Studiów Społecznych, UW, Warszawa, nr 49.
 • Gruszczyński M. (2001). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. OW SGH, Warszawa.
 • Hanusik K. (1992). Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury lecznictwa w Polsce w latach 1980-1989. Studia i Monografie. WSP, Opole, nr 201.
 • Heffner K. (1998). Górny Śląsk. Imigracja jako następstwo procesów emigracji. W: Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. D. Szymańska. UMK, Toruń.
 • Hellwig Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 • Hellwig Z. (1969). Problem optymalnego wyboru predyktant. "Przegląd Statystyczny", z. 1.
 • Hellwig Z. (1981). Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. W: Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. Red. W. Welfe. PWE, Warszawa.
 • Henry L. (1972). Demographie. Analyse et modeles. Larousse, Paris.
 • Holzer J.Z., Kotowska I. (1998). Nowe potrzeby statystyki wobec konieczności oceny przemian demograficznych zachodzących w Polsce. "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 • Holzer J.Z. (2003). Demografia. PWE, Warszawa.
 • Hughes G, McCormick B. (1994). Did Migration in the 1980s Narrow the North-South Divide? "Economica", No. 61.
 • Iglicka K. (1995). Migracje zagraniczne w świetle najnowszych ujęć teoretycznych. "Studia Demograficzne", nr 3 (121).
 • Jackman R., Savouri S. (1992). Regional Migration In Britain: An Analysis of Gross Floks Using NHS Central Register Data. "The Economic Journal", nr 102.
 • Jajuga K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. PWN, Warszawa.
 • Jerczyński M. (1998). Ruchliwość przestrzenna ludności - formy i procesy. W: Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. D. Szymańska. UMK, Toruń.
 • Jóźwiak J. (1983). Agregacja w wieloregionalnym modelu Rogersa. "Studia Demograficzne", nr 1.
 • Jóźwiak J. (1985). Matematyczne modele ludności. Monografie i Opracowania. SGPiS, Warszawa, nr 176.
 • Kędelski M. (1981). Wielostrumieniowe tablice trwania życia ludności Polski w przekroju miasto-wieś. "Studia Demograficzne", nr 2.
 • Kędelski M., Paradysz J. (2006). Demografia. AE, Poznań. Kirk D. (1944). Population Changes and the Postwar World. "American Sociological Review", No. 9.
 • Klaassen L.H., Paelinck J.H.P., Wagenaar S. (1982). Systemy przestrzenne. PWN, Warszawa.
 • Kot S.M., Zając K. (1991). Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych. Zeszyty Naukowe. AE, Kraków, nr 342.
 • Kotowska I. (1985). Modele demoekonomiczne i ich użyteczność. "Studia Demograficzne", nr 4.
 • Kotowska I. (1999). Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania. W: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90-tych w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. SGH, Warszawa.
 • Kowaleski J.T (2001). Mobilność przestrzenna. W: Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa.
 • Kowerski M. (1988). Przyczyny odpływu ludności ze wsi zamojskiej. "Studia Demograficzne", nr 1.
 • Kowerski M. (1994). Wpływ recesji gospodarczej na procesy migracyjne w regionach rolniczych. "Studia Demograficzne", nr 1-2.
 • Kudrycka I. (1984). Problemy i metody modelowania ekonometrycznego. PWN, Warszawa.
 • Kupiszewski M. (1987). Polskie doświadczenia zastosowania modelu Rogersa do badania zmian rozmieszczenia i struktury ludności. "Studia Demograficzne", nr 1.
 • Kupiszewski M. (1990). Model łańcuchów Markowa w modelowaniu migracji. Zastosowania i problemy badawcze. W: Modele migracji II. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej. IGiPZ, PAN, Warszawa, nr 2.
 • Kupiszewski M. (2002). Modelowanie dynamiki przemian ludnościowych w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych. Prace Geograficzne. IGiPZ, PAN, Warszawa, nr 181.
 • Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K. (1991). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego. SGH, Warszawa.
 • Kuropka I., Radzikowska B. (1989). Rozwój demograficzny wybranych krajów europejskich. "Studia Demograficzne", nr 2.
 • Latuch M. (1985). Demografia społeczno-ekonomiczna. PWE, Warszawa.
 • Lee E.S. (1969). A Theory of Migration. W: Migration. Red. J.A. Jackson. University Press, Cambridge.
 • Lee E.S. (1972). Teoria migracji. W: Modele migracji. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej. IGiPZ, PAN, Warszawa, nr 3/4.
 • Lee E.S. (1996). A Theory of Migration. W: Theories of Migration. Red. R. Cohen. Cheltenham, UK, Brookfield, US.
 • Lovgren E. (1972). Geograficzna mobilność siły roboczej. Studium migracji. W: Modele migracji. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej. IGiPZ, PAN, Warszawa, nr 3/4.
 • Maksimowicz A., Pułaska-Turyna B., Rószkiewicz M. (1990). Rodowód i ewolucja teorii przejścia demograficznego. W: Teoria przejścia demograficznego. Red. M. Okólski. PWE, Warszawa.
 • Malarska A., Mikulska H., Mikulski H. (1983). Próba oceny przydatności miary syntetycznej do typologicznego podziału Polski na grupy demograficznie jednorodne. "Studia Demograficzne", nr 4.
 • Malina A., Zeliaś A. (1997). O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Taksonomia. AE, Wrocław, nr 4.
 • Mazurkiewicz L. (1966). Teoretyczne podstawy modeli przestrzennego oddziaływania. IGiPZ, PAN, Warszawa.
 • Melich-Iwanek K. (2003). Modelowanie rynku pracy. W: Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI. W: Red. A.S. Barczak i Cz. Fijałkowska. AE, Katowice.
 • Metody statystyki międzynarodowej. (1988). Red. A. Zeliaś. PWE, Warszawa.
 • Mielecka-Kubień Z. (1990). Statystyczno-matematyczna analiza płodności kobiet w mikroregionach województwa katowickiego o najmniejszym i największym stopniu zagrożenia ekologicznego i demograficznego. W: Statystyczno-matematyczne modelowanie zjawisk demograficznych w rejonie kraju ekologicznie zagrożonym. Pod kier. L. Dziembały. AE, Katowice (maszynopis).
 • Mielecka-Kubień Z. (2003). Statystyczna analiza umieralności w województwie śląskim w latach 1990-2001. W: Procesy demograficzne na Górnym Śląsku w okresie transformacji ustrojowej. Pod kier. L. Dziembały. AE, Katowice (maszynopis).
 • Migracje długookresowe ludności w latach 1989-2002 na podstawie Ankiety Migracyjnej 2002. (2004). GUS, Warszawa.
 • Migration and Labour Market Adjustment. (1989). Red. J. Van Dijk, H. Folmer, H. Herzog, A. Scholtman. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holandia.
 • Migration Theory. (2000). Red. C.B. Brettell, J.F Hollifield. Routledge, New York, London. Nowak E. (1984). Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno--gospodarczych. PWE, Warszawa.
 • Nowak E. (1994). Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań. PWN, Warszawa.
 • Okólski M. (1990). Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne. W: Teoria przejścia demograficznego. Red. M. Okólski. PWE, Warszawa.
 • Okólski M. (1996). Czynniki zmian mobilności siły roboczej. W: Studia nad reformowaną gospodarką. Aspekty instytucjonalne. PWN, Warszawa.
 • Okólski M. (2004). Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Scholar, Warszawa.
 • Paelinck J.H.P, Klaassen L.H. (1983). Ekonometria przestrzenna. PWN, Warszawa.
 • Paradysz J. (1982). Wykorzystanie modelu Rogersa-Willekensa w badaniu rozwoju populacji w czasie i w przestrzeni. W: Informatyka w badaniach naukowych i dydaktyce. AE, Poznań.
 • Paradysz J. (1985). Wielowymiarowa analiza reprodukcji ludności. AE, Poznań.
 • Paradysz J. (1987). Demografia wielowymiarowa w Polsce. "Studia Demograficzne", nr 2.
 • Paradysz J. (1990). Reprodukcja ludności w Polsce. Studium metodologiczno--poznawcze. SGPiS, Warszawa.
 • Paradysz J. (1991). Some Remarks on Demometrics. W: Usefulness of Demographic Modelling. SGH, Warszawa.
 • Pawłowski Z. (1972). Ekonometria. PWN, Warszawa.
 • Pawłowski Z. (1980). A Demoeconometric Model of Poland and its Application to Counterfactual Simulations, RR-80-35. International Institute for Applied Systems Analysis, Luksemburg-Austria.
 • Pissarides CH.A., Wadsworth J. (1995). Unemployment and The Inter-Regional Mobility of Labour. W: The Economics of Migration. Vol. I. Red. K.F. Zimmermann, T. Bauer. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 • Pluta W. (1977). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa.
 • Pociecha J. (1990). Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwoju demograficznego krajów europejskich. "Studia Demograficzne", nr 4.
 • Praszałowicz D. (2002). Teoretyczne koncepcje procesów migracji. "Studia Polonijne", nr 4.
 • Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. (2003). Red. Z. Strzelecki. PWE, Warszawa.
 • Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997. (1999). Red. M. Cieślak. AE, Wrocław.
 • Rauziński R. (2001). Problemy zatrudnienia i bezrobocia na Śląsku Opolskim w świetle prac nad bilansem ludności i zasobów pracy do 2010 roku. "Przegląd Statystyczny Śląska Dolnego i Opolskiego", nr 6.
 • Rauziński R., Słodczyk J. (2002). Obraz demograficzny Śląska Opolskiego w świetle procesów migracyjnych. "Biuletyn Geograficzny", nr 1.
 • Ravenstein E.G. (1972). The Laws of Migration. PZLG IG PAN, Warszawa, z. 3-4.
 • Rokicka E., Starosta P. (2000). Mobilność zawodowa i edukacyjna. W: Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa.
 • Rogers A. (1968). Matrix Analysis of Interregional Population Growth and Distribution. University of California Press, Berkeley.
 • Rogers A. (1975). Introduction to Multitrgional Mathematical Demography. John Wiley and Sons, New York.
 • Rogers A. (1980). Migration Patterns and Population Redistribution. IIASA, Laxenburg. Rozwój demograficzny - analiza i prognoza. (1990). Red. M. Cieślak. Monografie i Opracowania. SGPiS, Warszawa, nr 12.
 • Rynek pracy w województwie śląskim. (Nowe metody koordynacji kształcenia i zatrudnienia wobec restrukturyzacji gospodarki). Projekt celowy nr PCZ 011-18 (2001). Pod kier. A.S. Barczaka. AE, GIG, Katowice.
 • Simicevic V., Gigola M. (2005). Demometric Migration Models. "Migracijskie i etniećke teme", Vol. 21, No 4.
 • Sojka E. (1984). Próba budowy demoekonometrycznego modelu gospodarki Polski. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1.
 • Sojka E. (1986). Demoekonometryczny model gospodarki Polski. Katowice (praca doktorska).
 • Sojka E. (1990). Modelowanie płodności kobiet województwa katowickiego w oparciu o szeregi czasowe za lata 1976-1986. W: Statystyczno-matematyczne modelowanie zjawisk demograficznych w rejonie kraju ekologicznie zagrożonym. Pod kier. L. Dziembały. AE, Katowice (maszynopis).
 • Sojka E. (1995). Demometryczne modele umieralności ludności województwa katowickiego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4.
 • Sojka E. (1995). Modelowanie umieralności ludności województwa katowickiego w oparciu o szeregi czasowe. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice, nr 131.
 • Sojka E. (2002). Procesy migracyjne w regionie śląskim. "Wiadomości Statystyczne", z. 10.
 • Sojka E. (2002). Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice, nr 21.
 • Sojka E. (2003a). Rozkłady odległości migracji ludności województwa śląskiego. "Wiadomości Statystyczne", z. 5.
 • Sojka E. (2003b). Migracje wewnętrzne a rynek pracy w Polsce. Studia Ekonomiczne. AE, Katowice, z. 29.
 • Sojka E. (2003c). Analiza rodności i płodności kobiet w województwie śląskim i wybranych jego miastach w latach 1990-2001. W: Procesy demograficzne na Górnym Śląsku w okresie transformacji ustrojowej. Pod kier. L. Dziembały. AE, Katowice (maszynopis).
 • Sojka E. (2004). Społeczno-ekonomiczne determinanty odpływu ludności z województwa śląskiego. "Studia Demograficzne", nr 2.
 • Sojka E. (2005). Płodność kobiet w niektórych miastach województwa śląskiego. "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 • Sojka E. (2005). Rozwój społeczno-gospodarczy a procesy migracji - analiza taksonomiczna powiatów województwa śląskiego. "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 4.
 • Sokołowski A., Zając K. (1987). Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy. PWE, Warszawa.
 • Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI w. (2003). Red. A.S. Barczak, Cz. Fijałkowska. AE, Katowice.
 • Stokowski F. (1977). Regionalizacja demograficzna Polski. PWN, Warszawa.
 • Stouffer S.A. (1972). Intervening Opportunities: A Theory Relations Mobility and Distance. "American Sociological Review" Vol. 5, 1940, December. W: Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej. IGiPZ, PAN, Warszawa, z. 3-4.
 • Strahl D. (1978). Propozycja konstrukcji miary syntetycznej. "Przegląd Statystyczny", nr 2.
 • Strahl D. (1998). Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. AE, Wrocław.
 • Strahl D. (1980). Modelowanie zjawisk złożonych. Modele infrastruktury społecznej. Prace Naukowe. AE, Wrocław, nr 158.
 • Statystyczne metody analizy danych. (1998). Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław.
 • Szajnowska-Wysocka A. (1980). Przemieszczanie ludności między miastami konurbacji górnośląskiej. PWN, Warszawa.
 • Szajnowska A., Wysoki Z., (1981). Czynniki ruchu migracyjnego ludności w konurbacji górnośląskiej. Geographia. Studia et dissertationes. US, Katowice, t. 4.
 • Szajnowska-Wysocka A. (1999). Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. US, Katowice.
 • Szajnowska-Wysocka A. (2000). Aspekty i walory metodologiczne zjawiska migracji. W: Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. D. Szymańska. UMK, Toruń.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. (2000). Red. A. Zeliaś. AE, Kraków.
 • Teoria przejścia demograficznego. (1990). Red. M. Okólski. PWE, Warszawa.
 • The Economics of Migration. Vol. I. (1990). Red. K.F. Zimmermann, T. Bauer. An Elgar Reference Collection, Cheltenham UK.
 • Theil H. (1979). Zasady ekonometrii. PWN, Warszawa.
 • Theories of Migration, The International Library of Studies on Migration. (1996). Red. R. Cohen. Cheltenham, UK, Brookfield, US.
 • Thomas B. (1972). Migration and Urban Development. Methuen & Co LTD, London.
 • Wallerstein I. (1974). The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century. Academic Press, New York.
 • Walesiak M. (2002). Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. AE, Wrocław.
 • Wielka encyklopedia powszechna. (1987). PWN, Warszawa.
 • Wieniecki I.G. (1981). Metody statystyczne w demografii. PWE, Warszawa.
 • Wieniecki I.G (1986). Metody probabilistyczne w demografii. PWE, Warszawa.
 • Willekens R, Rogers A. (1978). Spatial Population Analysis: Methods and Computer Programs. IIASA, Laxemburg.
 • Witkowski J. (2003). Rozwój ludności a rynek pracy - Polska i Europa. W: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. PWE, Warszawa.
 • Województwa w latach 1995-1999. Wybrane dane. (2001). GUS, Warszawa.
 • Zając K. (1981). Wzajemne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego i demograficznego. "Studia Demograficzne", nr 3.
 • Zarys ekonometrii. (1970). Red. Z. Hellwig. PWE, Warszawa.
 • Zdrojewski E. (2000). Regiony o charakterze napływowym i odpływowym w Polsce. W: Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. D. Szymańska. UMK, Toruń.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003). Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania. PWN, Warszawa.
 • Zelinsky W. (1971). The Hypothesis of the Mobility Transition. "Geographical Review", No. 61.
 • Ziomek A. (2000). Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach regionu Górnego Śląska. GSH, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169699721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.