PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 621 | 75
Tytuł artykułu

O finansowej istocie kapitału : esej

Warianty tytułu
Vom Finanziellen Wesen des Kapitals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ogólnym celem pracy jest podkreślenie finansowej istoty kapitału przez wskazanie na jego definicje i strukturę oraz uwypuklenie jako kategorii finansowej. Jest to spowodowane tematem eseju, z którego wynika, że kapitał jest kategorią finansową, a to wynika zarówno z teorii finansów przedsiębiorstw jak i alokacji kapitału przez przedsiębiorstwa. W pierwszym rozdziale poczyniono uwagi teoretyczno-metodologiczne. Zaprezentowano w nim definicje kapitału, które pozwoliły na określenie pojęcia kapitał na tle istoty kategorii finansowych. Drugi rozdział poświęcono strukturze kapitału w celu ukazania jego wnętrza. Wychodząc od teorii struktury kapitału, wskazano na jego znaczenie w kształtowaniu wartości firmy. Na tym tle strukturę kapitału odniesiono do podatkowych rozwiązań systemowych. Metodologiczne koncepcje z obszaru filozofii nauki, które pozwoliły na uzasadnienie poprawności teorii finansowej kapitału, zaprezentowano w trzecim rozdziale rozprawy. Prace zamykają wnioski końcowe, w których na podstawie przeprowadzonych badań literatury udowodniono tezę rozprawy, że o istocie kapitału decyduje jego finansowy charakter. Przedstawiona struktura rozprawy miała dwa wyznaczniki: po pierwsze -prawidłową i konsekwentną realizację podstawowego celu rozprawy, oraz po drugie - przyjętą w teorii ekonomii procedurę metodologiczną, postulującą uzupełnienie abstrakcji o stopniową konkretyzację i weryfikację. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
75
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ackoff R.L.: Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. PWN, Warszawa 1969.
 • Ashton D.J.: Corporate financial policy. American analytics and U.K. taxation. "Journal of Business Finance and Accounting" 1991, nr 4.
 • Auerbach A.J.: Real determinants of corporate leverage. W: Corporate capital structures in the U.S. University of Chicago Press, Chicago 1985.
 • Auerbach A.J.: The theory of excess burden and optimal taxation. W: Handbook of public economics. Red. A.J. Auerbach, M. Feldstein. North-Holland, Amsterdam, New York, Oxford 1985.
 • Backhouse R.E.: A methodological appraisal of Keynesian economics. W: M. Belka, A. Wojtyna: Współczesny Keynesizm. Studia i Materiały nr 42. Poltext, Warszawa 1993.
 • Backhouse R.E.: The rhetoric and methodology of modern macroeconomics. W: Reflections on the development of modern macroeconomics. Red. B. Snowdon, H.R. Vane. Edward Elgar, Cheltenham 1997.
 • Backhouse R.E.: Truth and progress in economic knowledge. Edward Elgar, Cheltenham 1997.
 • Belka M.: Doktryna ekonomiczno-społeczna Miliona Friedmana. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986.
 • Bernstein P.L.: Przeciw bogom. Niezwykle dzieje ryzyka. Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1997.
 • Bernstein L.A., Wild J.J.: Analysis of financial statements. McGraw-Hill, New York 2000.
 • Bhattacharya G.M.: Corporate finance and the legacy of Miller and Modigliani. "Journal of Economic Perspectives" 1988, nr 4.
 • Bień W.: Zarządzenie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 1998.
 • Blaug M.: Metodologia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Brealey R.A., Myers S.C.: Principles of corporate finance. McGraw-Hill, New York 1991.
 • Cadwell B.: Clarifying Popper. "Journal of Economic Literature" 1997, nr 1.
 • Capra F.: Punkt zwrotny. PIW, Warszawa 1987.
 • Chick V.: Macroeconomics after Keynes. Philip Allan, Oxford 1983.
 • Copeland T., Weston J.F.: Financial theory and corporate policy. Addison-Wesley, Reaging 1988.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Dalton H.: Zasady skarbowości. Wydawnictwo K. Rutski, Łódź 1948.
 • Dammon R.M., Senbet L.W.: The effect of taxes and depreciation on corporate investment and financial leverage. "Journal of Finance" 1988, nr 43.
 • Deane P.: The evolution of economic ideas. Cambridge University Press, Cambridge 1978.
 • DeAngelo H., Masulis R.W.: Optimal capital structure under corporate and personal taxation. "Journal of Financial Economics" 1980, nr 8.
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.: Praktyczne zarządzanie kapitałem firmy. PAANPOL, Poznań 1992.
 • Dobija M.: Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza. W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce. Red. S. Sojak. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2003.
 • Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Donaldson G.: Corporate debt capacity. A study of corporate debt policy and the determinants of corporate debt capacity, division of research. Harvard Graduate School of Business Administration, Boston 1961.
 • Dotan A., Ravid S.A.: On the interaction of real and financial decision of the firm under uncertainty. "Journal of Finance" 1988, nr 40.
 • Dow S.C.: Macroeconomic thought. A methodological approach. Blackwell, Oxford 1985.
 • Duliniec A.: Struktura i koszt kapitalu w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Durand D.: Costs of debt and equity funds for business. Trends and problems of measurement. Conference on Research in Business Finance. National Bureau of Economic Research, New York 1952.
 • Emery D.R., Finnerty J.D.: Principles of finance with corporate applications. West Publishing Company 1991.
 • Encyklopedia biznesu. Red. W. Pomykało. T. I. Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 • Fedorowicz Z.: Finanse przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa 1998.
 • Finanse przedsiębiorstwa. Red. L. Szyszko. P WE, Warszawa 2000.
 • Fisher I.: The nature of capital and income. Macmillan, New York 1996.
 • Flejterski S.: Eklektyczny paradygmat współczesnych finansów. Wnioski i rekomendacje dla nauki i praktyki. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Red. K. Znaniecka. T. 2. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 • Flejterski S.: Kapitał a mikro-, mezzo-, makro- i megafinanse. Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe Twój Kapitał 2001. Szczecin 2001.
 • Foster J.: Evolutionary macroeconomics. Allen and Unwin, London 1987.
 • Fraassen B.C. van: Laws and symmetry. Clarendon Press, Oxford 1989.
 • Friedman M.: From Galbraith to economic freedom. The Institute of Economic Affairs. Occasional Paper nr 49. London 1977.
 • Gajdka J., Wolińska E.: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. T. 2. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P.: Rachunkowość dla menedżerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Gonedez N.J.: Evidence on the tax effects of inflation under historical cost accounting methods. "Journal of Business" 1981, nr 54.
 • Grądalski F.: Kierunki racjonalizacji systemu finansów publicznych w Polsce. "Ekonomista" 2002, nr 2.
 • Hamada R.S.: Financial theory and taxation in an inflationary world: some public policy issues. "Journal of Finance" 1985, nr 40.
 • Hausman D.M.: Kuhn, lakatos and the character of economics. W: New Directions in Economic Methodology. Red. R.E. Backhouse. Routledge, London 1994.
 • Hendriksen E.A., Breda M.F. van: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Holis M., Nell E.J.: Rational economic man. A philosophical critique of neo-classical economics. Cambridge 1975.
 • Iwin J.: Theory of irrelevance of capital structure versus depreciation tax shield. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 305, Folia Oeconomica Stetinensia nr 7. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Jajuga K.: Merton Miller a rozwój współczesnych finansów. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Prace Naukowe nr 894. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Jakubczyc J.: Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • Janssen M.C.W.: What is this thing called microfoundations? "History of Political Eco-nomy" 1991, nr 4.
 • Jensen M.C., Meckling W.H.: Theory of firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. "Journal of Financial Economics" 1976, october, nr 3.
 • Jerzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Karę D.D., Price D.L: Market structure and financial leverage: does market power affect debt and equity decisions. "Akron Business and Economic Review" 1990, nr 2.
 • Klamer A.: Conversations with economists. Rowman and Allanheld, Totowa 1984.
 • Komar Z.: Szkoła inwestowania. PRĘT, Warszawa 1994.
 • Kretlow W.J.: Contemporary financial management. West Publishing Company, StPaul 1992.
 • Kuchlewska M.: Ryzyko przedsiębiorstwa w polityce podatkowej państwa. W: Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Kuhn T.S.: Struktura rewolucji naukowych. PWN, Warszawa 1968.
 • Lakatos L: Pisma z filozofii nauk empirycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Landreth H., Colander D.C.: Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Leśkiewicz L, Leśkiewicz Z.: Zarys metodologii ekonomii. Cz. II. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Lumby S.: Investment appraisal and financing decisions. Chapman and Hali, London 1991.
 • Malewicz A.: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach. Cz. I. Sprawozdawczość i analiza finansowa. Zarządzanie kapitałem. Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego ORGMASZ, Warszawa 1993.
 • Mandelker G.N., Rhee S.G.: The impact of the degree of operating and leverage on systematic risk of common stock. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1984, nr 19.
 • Marsden K.: Links between taxes and economics growth same empirical evidence. Washington 1983.
 • Matin J.D., Cox S.H., McMinn R.D.: The theory of finance. Evidence and applications. The Dryden Press, Chicago 1988.
 • Mayer T.: Prawda kontra precyzja w ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. McCloskey D.N.: How to do a rhetorical analysis, and why. W: New directions in economic methodology. Red. R.E. Kackhouse. Routlange, London 1994.
 • Merton R.C.: Influence of mathematical models in finance on practice past, present and future. W: S.D. Howison, F.P. Kelly, P. Wilmott: Mathematical models in finance. Chapman and Hali, London 1975.
 • Między filozofią nauki a filozofią historii. Red. J. Mrozek. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Miller M.H.: Debt and taxes. "Journal of Finance" 1977, nr 32.
 • Miller M.H.: The Modiglian-Miller propositions after thirty years. "Journal of Economic Perspectives" 1988, nr 4.
 • Modigliani F.: MM - past, present, future. "Journal of Economic Perspectives" 1988, nr 4.
 • Modigliani F., Miller M.H.: Corporate income taxes and the cost of capital. A correction. "American Economic Review" 1963, nr 53.
 • Modigliani F., Miller M.H.: The cost of capital, corporation finance and theory Of investment. "American Economic Review" 1958, nr 48.
 • Moyer R.Ch., McGuigan J.R., Kretlow W.J.: Contemporary financial management. West Publishing, St Paul 1992.
 • Myers S.C.: Capital structure puzzle. "Journal of Finance" 1984, nr 39.
 • Myers S.C.: Merton H. Miller s contribution to financial economics. Bibliography of Merton H. Miller s publications 1948-1990. "Scandinavian Journal of Economics" 1991, nr 93.
 • Myers S.C., Majluf N.S.: Corporate financing and investment decision when firms have Information that investors do not have. "Journal of Financial Economics" 1984, July, vol. 13, nr 3.
 • Olzacka B., Połczyńska-Gościniak R.: Leksykon zarządzania finansami. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998.
 • Orłowski T: Nowy leksykon ekonomiczny. Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 1998.
 • Penc J.: Leksykon biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 • Petty J.W., Keown A.J., Scott D.F., Martin J.D.: Basic financial management. Prentice--Hałl, Englewood Cliffs 1993.
 • Pikę R., Neale B.: Corporate finance and investment. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1993.
 • Pluta W.: Określenie optymalnej struktury kapitałowej firmy za pomocą zdyskontowanych przepływów gotówkowych. "Bank i Kredyt" 1995, nr 3.
 • Pluta W., Jajuga T.: Inwestycje. Fundacja rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 • Popper K.R.: Droga do wiedzy. Domysły i refutacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Popper K.R.: Logika odkrycia naukowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977.
 • Popper K.R.: Nędza historycyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Rabushka A.: Tax policy and economic growth in advanced developing nations U.S. Agency for International Development 1987.
 • Rorty R.: Filozofia a zwierciadło natury. Spacja-Aletheia, Warszawa 1994.
 • Ross S. A., Westerfield R. W., Jaffe J.: Corporate finance. Fifth edition. McGraw-Hill, New York 1999.
 • Schall L.D., Haley Ch.W.: Introduction to financial management. McGraw-Hill International Editions, New York 1991.
 • Schmidt R.H., Terberger E.: Grundzuge der Investitions- und Finanzierungstheorie. Verlag Gabler, Wiesbaden 1997.
 • Sener R.: An empirical test of the DeAngelo-Masulis tax shield and tax rate hypotheses with industry and inflation effects. "Journal of Business, Mid-Atlantic" 1989, nr 26.
 • Shapiro A.C.: Modern corporate finance. McMillan Publishing Company, New York 1990.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Ks. V, cz. II. PWN, Warszawa 1954.
 • Snowdon B., Vane H.R., Wynarczyk P.: Współczesne nurty w teorii makroekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Snowdon B., Vane H.R.: Conversations with leading economists. interpreting modern macroeconomics. Edward Elgar, Cheltenham 1999.
 • Solomon E.: The management of corporate capital. Free Press, New York 1959.
 • Spinoza B.: Etyka. PWN, Warszawa 1954.
 • Swatler L.: Zjawiska, kategorie i instrumenty finansowe a nauka finansów (próba systematyki)..W: Prace z zakresu finansów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1985.
 • Jarski A.: Logic, semantics, metamathematics. Oxford 1956.
 • Tarski A.: Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki. W: Pisma logiczno--filozoficzne. T. 1. Prawda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Titman S., Wessels R.: The determinants of capital structure choice. "Journal of Finance" 1988, nr 43.
 • Weinberg S.: Sen o teorii ostatecznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Weston J.F., Copeland T.E.: Managerial finance. Cassell 1992.
 • Wilber C.K., Harisson R.S.: The methodological basis of institutional economics. Pattern model, storytelling and holism. "Journal of Economic Issues" 1983, nr 12.
 • Wittenstein L.: Tractatus logiko-philosophicus. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Wojtyna A.: Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Wstęp do metodologii ekonomii. Red. O. Tenzer. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1979.
 • Żurawicki S.: Metody i techniki badań ekonomicznych. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne. P WE, Warszawa 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170722837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.