PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 840 | 107--128
Tytuł artykułu

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich - wybrane przykłady

Warianty tytułu
Realising the Principle of Subsidiarity in Poland - Selected Examples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba pokazania funkcjonowania zasady subsydiarności nie tylko w kontekście państwo-samorząd terytorialny, ale również jej realizacja w odniesieniu do działalności podmiotów finansowych, np. w sferze polityki licencyjnej i nadzorczej w sektorze bankowym. (fragment tekstu)
EN
Interest in the principle of subsidiarity has risen in recent years. This is the result of, among other things, European integration, the questioning of the concept of the welfare state due to its impoverishing of the public sector, and growth policy. The principle of subsidiarity was put into practice in the European Union by Jacques Delors, and was an expression of his position on criticism leveled at the administration in Brussels. This principle gained in importance in Poland when it was written into the Constitution of the Republic of Poland and invoked in the process of integration with the European Union. The principle of subsidiarity became a subject of interest mainly for legal scholars. The aim of the article is to illustrate how it functions not only in terms of a state-local government unit dichotomy, but also its realisation with respect to the performance of financial entities, for example in the area of licensing and supervision policy in the banking sector. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
 • Druga dyrektywa bankowa Nr 89/646/EEC w sprawie koordynacji prawa, przepisów i procedur administracyjnych związanych z rozpoczynaniem oraz prowadzeniem działalności przez instytucje kredytowe.
 • Dyrektywa 83/349/EEC - Seventh Council Directive of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu z 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607. Oświadczenie rządowe z 14 lipca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczypospolitą Polską Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Dz.U. 1994, nr 124, poz. 608.
 • Finanse samorządowe 2005, red. C. Kosikowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 • Fojcik-Mastalska E., Sokalski J., Dyrektywa 2000/12/EC z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, „Prawo Bankowe” 2002, nr 7-8.
 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 • Gałuszka K., Wpływ procesów globalizacji gospodarki na finanse samorządu terytorialnego, Materiały konferencji naukowej nt. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, t. IV, Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, zorganizowanej przez Katedrę Finansów i Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańską Akademię Bankową, Gdańska Akademia Bankowa i CeDeWu, Gdańsk-Warszawa 2003.
 • Introduction to the OECD Codes of Liberalization, OECD, Paris 1994.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus, www.opoka.org.pl (15.11.2006).
 • Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia życia gospodarczego, red. J. Kupny, S. Fel, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2003.
 • Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Kompendium nauki społecznej Kościoła, Papieska Rada Iustitia Et Pax, Jedność, Kielce 2005.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Majka J., Katolicka nauka społeczna, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1988.
 • Michalkiewicz S., Etyczne aspekty wolności gospodarczej, www.ilk.lublin.pl/semin/mich.htm (15.11.2006).
 • Miemiec W., Kryteria obiektywizacji subwencji w Polsce [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 • Millon-Delsol Ch., Zasada pomocniczości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Mrowicka J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Geneza i podstawowe pojęcia, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2004, nr 3(159).
 • Mrowicka J., Partnerstwo publiczno-prywatne Formy współpracy i bariery prawne, „Nasz Rynek Kapitałowy” (cz. II) 2004, nr 4/5(160/161).
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu, Dz.U. 2006, nr 154, poz. 1107.
 • Oręziak L., Rynek finansowy Unii Europejskiej, Biblioteka Bankowca, Warszawa 1999.
 • Pawłowicz L., Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych UE, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Niebieskie Księgi, 2003 (5).
 • Pierwsza dyrektywa bankowa Nr 77/780/EEC dotycząca koordynacji prawa, przepisów i procedur administracyjnych związanych z rozpoczynaniem oraz prowadzeniem działalności przez instytucje kredytowe.
 • Pius XI, Encyklika „Quadragesimo Anno”, www.opoka.org.pl (15.11.2006).
 • Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1997.
 • Roos L., Zadania państwa w gospodarce [w:] Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia życia gospodarczego, red. J. Kupny, S. Fel, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2003.
 • Ruśkowski E., Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 • Swianiewicz P., Finanse lokalne - teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa 2004.
 • Szewc T., Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Katowice 2006.
 • Szpor A., Państwo a subsydiarności jako zasada prawa UE i w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1-2.
 • Szypulewska-Porczyńska A., Zmiany w zakresie nadzoru nad rynkiem usług bankowych Unii Europejskiej w świetle współczesnych tendencji jego rozwoju, „Bank i Kredyt” 2003, nr 8.
 • Traktat akcesyjny z 30 kwietnia 2004 r., Dz.U. nr 90, poz. 302.
 • Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310, t. 47, 16 grudnia 2004 r.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Ustawa z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. nr 34, poz. 198 z późn. zm.
 • Ustawa z 4 lipca 1992 r. o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonego w Brukseli 16 grudnia 1991 r., Dz.U. nr 60, poz. 302.
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, Dz.U. nr 96, poz. 593 z późn. zm.
 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 • Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa, Dz.U. nr 106, poz. 668 z późn. zm.
 • Ustawa z 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. nr 111, poz. 1195.
 • Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. nr 86, poz. 789 z późn. zm.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. nr 203, poz. 1966.
 • Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.
 • Ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. nr 99, poz. 1001.
 • Waligóra K., Zasada pomocniczości - podstawą ustroju samorządowego, www.ak.diecezja.waw.pl (11.11.2006).
 • Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Twigger, Warszawa 2003.
 • Wuwer A., Zasada pomocniczości, www.opoka.org.pl (15.11.2006).
 • Zagożdżon B., Partnerstwo publiczno-prywatne jako zalecany przez UE system finansowania inwestycji, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 9 (165).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170901749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.