PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 9 | 115--134
Tytuł artykułu

Stawki podatku od wartości dodanej w świetle przepisów prawa wspólnotowego

Autorzy
Warianty tytułu
Value Added Tax Rates in the Light of Community Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest analiza przepisów prawa wspólnotowego w zakresie stawek w podatku od wartości dodanej. W pierwszej części opracowania przedstawiono zmiany regulacji dotyczących stawek VAT oraz działania, jakie dotychczas podejmowane były przez organy Wspólnoty w celu zbliżania ich poziomu. Następnie omówiono unormowania odnoszące się do zasad stosowania stawek podstawowych i obniżonych przez poszczególne państwa członkowskie, przy czym, z uwagi na projektowane zmiany w zakresie stosowania stawek obniżonych, szczególną uwagę zwrócono na przepisy tworzące normatywne podstawy stosowania tego rodzaju preferencji. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses on the current Community legislation concerning the value added tax rates. The fundamental point of this attempt is that the definitive VAT system based on taxation at origin would require a higher degree of harmonization of VAT rates compared to the current system based on taxation at destination. The first part of the paper reviews both amendments to provisions on the tax rates and the policy adopted by Community authorities in order to establish more uniform VAT rates structure. The following parts present a legal framework for the application of standard and reduced VAT rates in Member States. Due to the fact that the European Commission has launched a broad consultation process on the functioning of the current VAT system, including the structure of reduced rates, particular attention is paid to the existing provisions on reduced, super reduced and parking rates. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Farmer P., Lyal R., EC Tax Law. Oxford: Clarendon Press, 1994.
 • Lipniewicz R., Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010.
 • Martini J. (red.), Dyrektywa VAT 2006/112/ WE. Komentarz 2009. Wrocław: Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 2009.
 • Sachs K. (red.), VI Dyrektywa VAT. Komentarz: Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2004.
 • Sachs K., Namysłowski R. (red.), Dyrektywa VAT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2008.
 • Terra B., Kajus J., A Guide to the European VAT Directives. Amsterdam: IBFD, 2007, vol. 1, Introduction to European VAT.
 • Zubrzycki J., Leksykon VAT. Wrocław: Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 2010, t. 1.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.
 • Ustawa z, dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z ustawą budżetową, Dz.U. nr 228, poz. 1578.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 257, poz. 1726.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustany o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 246, poz. 1649.
 • Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC), Dz.U. 71, s. 1301.
 • Szósta Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych -wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC), Dz.Urz. L. 145, s. 1.
 • Dyrektywa Rady 92/77/EWG z dnia 19 października 1992 r. uzupełniająca i zmieniająca system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG (zbliżenie stawek), Dz.Urz. L. 316, s. 1.
 • Dyrektywa Rady 94/5/WE z dnia 14 lutego 1994 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG - przepisy szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, Dz.Urz. L. 60, s. 16.
 • Council Directive 96/95/EC of 20 December 1996 amending with regard to the level of the standard rate of value added tax, Directive 77/388/EEC on common system of value added tax, Dz.Urz. L. 388, s. 89.
 • Dyrektywa Rady 1999/49/ WE z dnia 25 maja 1999 r. zmieniająca, w odniesieniu do poziomu standardowej stawki podatku, dyrektywę 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. L. 139, s. 27.
 • Dyrektywa Rady 2001/4/WE z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniająca szóstą dyrektywę (77/388/EWG) w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej standardowej stopy, Dz.Urz. L. 22, s. 17.
 • Dyrektywa Rady 2005/92/WE z. dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT, Dz.Urz. L. 345, s. 19.
 • Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L nr 347, s. 1, z późn. zm.
 • Dyrektywa Rady 2007/75/ WE z. dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/ WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L. 346, s. 13.
 • Dyrektywa Rady 2009/47/2009 z dnia 5 maja 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/ WE w zakresie stawek obniżanych podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L 116, s. 18.
 • Dyrektywa Rady 2009/ 162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającą niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE 2010, L 10, s. 14.
 • Dyrektywa Rady 2010/88/UE z dnia 7grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej, Dz.Urz. UE L 326, s. 1.
 • Wyrok ETS z dnia 8 maja 2003 r., C-384/01 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Francuska, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2003, s. 1-04395.
 • Wyrok TS z dnia 6 maja 2010 r. Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej, C-94/09, Dz.Urz. UE C 179, s. 11.
 • Wyrok TS z dnia 17 czerwca 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej, C-492/08, Dz.Urz. UE C 221, s. 6.
 • Wyrok TS z dnia 28 października 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, C-49/09, Dz.Urz. EU C 346, s. 9.
 • A Commission staff working document - Main conclusions of the study on reduced VAT rates applied to goods and services in the Member States of the European Union, SEC (2007) 910.
 • Commission staff working document. Accompanying document to the Green Paper of the future of VAT. Towards a simper, more robust and efficient VAT system, SEC (2010) 1455 final, Brussels 1.12.2010 [on-line]. [Dostęp 20.12.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common /consultations/tax/future_vat/sec(2010)14.
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on VAT Rates other than standard VAT rates, COM (2007) 380.
 • Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards reduced rates of value added tax, COM (2008) 428 final, Brussels, 7.7.2008 [on-line], [Dostęp 20.12.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2008:0428:FIN:EN:PDF.
 • Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value addend tax, with regard to the duration of the obligation to respect a minimum standard rate, Brussels 28.06.2010, COM (2010) 331 final [on-line]. [Dostęp 20.12.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://register.consilium.europa.eu/pdf /en/10/st11/st11582.en10.pdf.
 • Proposal for a Council Directive amending Directive 77/388/EEC on the common system of Value Added Tax (level of standard rate), Brussels 20.12.1995, COM (95) 731 final [on-line]. [Dostęp 20.12.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:1995:0731:FIN:EN:PDF.
 • Proposal for a Council Directive Amending with regard to the level of standard rate, Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax, Brussels 30.11.1998, COM (1998) 693 final [on-line]. [Dostęp 20.12.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri= COM:1998:0693: FIN:EN: PDF.
 • Report from the Commission on reduced VAT rates drawn up in accordance with Article 12 (4) of the Sixth Council Directive of May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turn-over taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment, COM (2001) 599 final, Brussels 22.10.2001.
 • Report from the Commission to the Council and to the European Parliament in accordance with Article 12 (4) of the Sixth Council Directive of May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turn-over taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment, COM (1997) 559 final, Brussels 13.11.1997.
 • Report from the Commission to the Council in accordance with Article 12 (4) and 28 (2) (g) of the Sixth Council Directive of May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turn-over taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment, COM (1994) 584 final, Brussels 13.12.1994.
 • Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii, C-441/09, Dz.Urz. UE C 24, s. 27.
 • Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2009 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec, C-453/09, Dz.Urz. UE C 24, s. 32.
 • Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union. Final report, 21 June 2007 [on-line]. [Dostęp 20.12.2010]. Dostępny w World Wide Web:http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources /documents/taxation /vat/ how_vat_works/rates/study_reduced_vat.pdf.
 • Uzasadnienie do wniosku Komisji w sprawie dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę, 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej, COM (2010) 331 final, Brussels 28.6.2010 [on-line]. [Dostęp 20.12.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0331: FIN:PL:PDF.
 • VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. Situation at 1st July 2010, taxud.c.1 (2010) 477911 - EN [on-line]. [Dostęp 25.12.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/ taxation / vat/how_vat_works / rates / vat_rates_en.pdf.
 • VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. Situation at 1st January 2011, taxud.c. 1 (2011) 39295 - EN [on-line]. [Dostęp 20.12.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/ vat/how_vat_works / rates / vat_rates_en.pdf.
 • Zielona księga w sprawie przyszłości podatku VAT. W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT, KOM (2010) 695 wersja ostateczna, Bruksela 1.12.2010 [on-line]. [Dostęp 20.12.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ufl=COM:2010:0695: FIN:PL:PDF.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170955310

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.