PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 9 | 161--176
Tytuł artykułu

Zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych : teoria a orzecznictwo

Autorzy
Warianty tytułu
The Principle of Tax Proceedings Conduct Arousing Confidence in Tax Bodies : Theory and Judicature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest wskazanie, że zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych ma charakter normatywny. Tym samym jako norma prawna mająca charakter powszechnie obowiązujący rodzi odpowiednie skutki proceduralne dla organów podatkowych, a jej naruszenie może doprowadzić do uchylenia lub stwierdzenia nieważności indywidualnego aktu administracyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the publication is to point out that the principle of tax proceedings conduct arousing confidence in tax bodies has prescriptive character. All the same, as a legal norm to be universally binding, it has particular procedural effects for the tax bodies, and its contravention may lead to the cassation or invalidity allegation of an individual administrative act. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
161--176
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brzeziński B., Budowa zaufania za pieniądze podatnika. Fiskus 2006, nr 19.
 • Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego. Gdańsk: Wydaw. ODDK, 2008.
 • Brzeziński B. i in., Komentarz do Ordynacji podatkowej. Gdańsk: Wydaw. ODDK, 2003.
 • Brzeziński B., Masternak M., Dokument sporządzony w języku obcym jako dowód w postępowaniu podatkowym. Przegląd Podatkowy 2005, nr 5.
 • Chróścielewski W., Nykiel W., Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2000.
 • Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi. Warszawa: Wydaw. LexisNexis, 2009.
 • Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2010.
 • Dębowska-Romanowska T., Zdanie odrębne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002 r., sygn. akt P. 7/2000, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Duniewska Z., Ignorantia iuris w prawie administracyjnym. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1998.
 • Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2008. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2008.
 • Gomułowicz A., Moralność podatkowa - uwarunkowania i zasadnicze dylematy. [w:] Gomułowicz A., Małecki J. (red. nauk.), Ex iniuria non oritur ius. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Wydaw. LexisNexis, 2010.
 • Jaśkowska M., Wróbel A., Komentarz bieżący do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, System Informacji Prawnej "Lex".
 • Kmieciak Z., Ochrona zaufania w prawie administracyjnym. Ustalenia teoretyczne i doświadczenia praktyki. Samorząd Terytorialny 1997, nr 11.
 • Koperkiewicz-Mordel K., Chróścielewski W., Nykiel W., Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydaw. Difin, 2006.
 • Mariański A., Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym a tendencje orzecznicze. Kwartalnik Prawa Podatkowego 2004, nr 3.
 • Mariański A., Ulgi i zwolnienia podatkowe w orzecznictwie sądowym. Glosa 2004, nr 4.
 • Mariański A. (red.), Strzelec D., Miłek T., Kubiak S., Podatnik w postępowaniu podatkowym. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2006.
 • Maruchin W., Czy wypełniać luki w prawie podatkowym na korzyść podatnika. Prawo i Podatki 2008, nr 7-8.
 • Mastalski R., Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. [w:] Weralski M. (red. nauk.), System instytucji prawno-finansowych PRL. Wrocław: Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1985, t. III Instytucje budżetowe, cz. II, Dochody i wydatki budżetu.
 • Mastalski R., Postępowanie podatkowe. [w:] Weralski M. (red. nauk.), System instytucji prawno-finansowych PRL. Wrocław: Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1985, t. III Instytucje budżetowe, cz. II, Dochody i wydatki budżetu.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe - część ogólna. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 1998.
 • Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 1995.
 • Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz Toruń: Wydaw. TNOiK "Dom Organizatora", 2002.
 • Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Warszawa: Wydaw. Difin, 2008.
 • Rozmaryn S., O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego. Państwo i Prawo 1961, nr 12.
 • Strzelec D., Czynny udział strony w postępowaniu dowodowym - nieprawidłowości w praktyce organów podatkowych. Prawo i Podatki 2007, nr 7.
 • Strzelec D., Rola zasad ogólnych w procesie wykładni przepisów normujących postępowanie podatkowe i ochronę praw podatnika. Prawo i Podatki, wyd. specjalne nr 4.
 • Tarno J.P., Zasady ogólne k.p.a. w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Studia Prawno-Ekonomiczne 1986, t. XXXVI.
 • Wróblewski J., Zagadnienia procesowe modelu sądowego stosowania prawa. Studia Prawnicze 1986, nr 1-2.
 • Ziemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego. Poznań: Wydaw. UAM, 1989.
 • Ustawa z, dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60, z późn. zm.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 1988 r., sygn. akt K 1/88, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/33AlF2D176.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 1989 r., sygn. Akt K 3/88, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69A62F61AC.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1994 r., sygn. akt K 1/94, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F7825A7D17.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2001 r., sygn. akt K. 24/00, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 2001, z. 3, poz. 51.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2002 r., sygn. akt III SA 3390/00 Monitor Podatkowy 2002, nr 9.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2003 r., sygn. akt I SA/Gd 661/03, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2006 r., sygn. akt II FSK 563/05, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A0AC9FF85.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2007 r., sygn. akt I OSK 763/06, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7F98CD10D0.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. akt II OSK 284/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81943DA967.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. akt II FSK 395/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/lBB211C049.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2004 r., sygn. akt III SA 2197/03, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 3151/05, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1055/06, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 października 2006 r., sygn. akt II SA/Łd 527/06, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EB315CDE3C.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1585/06, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 2284/06, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DBA2F7DB9F.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2007 r., sygn. akt VIII SA/Wa 135/07, Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych 2008, nr 10, poz. 85.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 259/07, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2008 r., sygn. akt III SA/G1 696/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3889649DlA.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2008 r., sygn. akt III SA/G1 699/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/089BE36278.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 463/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C70FB4705C.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2291/08, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/G1 1236/08, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2505/08, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 924/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/78CD0040E5.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 274/09, System Informacji Prawnej "Lex".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt III SA/Po 60/09, System Informacji Prawnej "Lex".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/G1 868/09, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1037/09, System Informacji Prawnej "Lex".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1504/09, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 listopada 2009 r., sygn. akt II SA/Op 277/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CF2112C629.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1024/09, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Po 649/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B0B4C5E9AF.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 135/09, System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 lipca 2010 r., sygn. akt II SA/Op 255/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7F0FA078D0.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Ol 587/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/878B26356E.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 959/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/11DB831AE4.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 października 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 466/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/83E4DAE725.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt II SA/G1 571/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ 3FF096C1FC.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2010 r, sygn. akt II SA/Rz 709/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B34B78E861.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/G1 631/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4859CE5B72.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/G1 630/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0E31468398.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Ol 916/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AE95F16557.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 1115/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/200A5F1627.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170959231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.