PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 720 | 264
Tytuł artykułu

Turystyka w procesie przekształceń systemowych w Polsce

Warianty tytułu
Tourismus im Systemumgestaltungsprozess in Polen
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reformy systemowe zawsze są w jakimś sensie wyjątkowe dla kraju, który je wprowadza, ale poszukiwanie docelowej wizji transformacji w warunkach polskich musi zawierać - i zawiera - wątki komparatystyczne w tworzeniu teoretycznych podstaw tego procesu. Ten aspekt znalazł więc również odzwierciedlenie w doborze problemów badawczych związanych z transformacją turystyki na tle przeobrażeń systemowych w Polsce oraz - co za tym następuje - w konstrukcji całej pracy. Problemy powyższe przedstawiono w pierwszej części pracy, tj. w rozdziałach I i II.
Drugi stopień struktury pracy jest tworzony przez empiryczny wymiar transformacji, sprowadzony tutaj do opisu i analizy wpływu otoczenia zewnętrznego (systemu powiązań międzynarodowych) oraz wewnętrznych procesów, zjawisk i faktów na przebieg transformacji w Polsce. Są to uwarunkowania polityczno-ekonomiczne, w których dokonują się przekształcenia systemowe. Wydarzenia polityczne na świecie, a także stan gospodarki globalnej na początku lat 90. są swoistym otoczeniem dla tych wszystkich zdarzeń, które dokonały się wewnątrz kraju i dotknęły polską gospodarkę, społeczeństwo i politykę (system polityczny). Bardzo ważnym elementem zewnętrznego otoczenia transformacji w Polsce była ideologia, rozumiana jako system poglądów, idei i ocen wyrażanych w formie teorii ekonomicznych Zachodu. Ta część pracy (rozdział III) jest więc ściśle powiązana z częścią poprzednią, a obydwie części są podstawą analizy problemów transformacji gospodarki turystycznej, zawartych w części trzeciej (rozdziały IV i V).
Trzeci stopień struktury pracy, obejmujący rozdziały IV i V, dotyczy turystyki. Zmiany, które nastąpiły w turystyce w omawianym okresie, są ściśle związane z przebiegiem transformacji systemu polityczno-gospodarczego w Polsce. Dotyczy to nie tylko makroekonomicznych kierunków rozwoju turystyki, ale również mikroekonomicznych przystosowań podmiotów gospodarki turystycznej. Na tym tle pojawiają się bardzo interesujące aspekty transformacji turystyki w Polsce, dotyczące znaczenia systemu politycznego w tym procesie. Polityczne aspekty przekształceń gospodarki turystycznej dotyczą m.in. zmiany funkcji przypisywanych turystyce przed 1989 r. i po tej cenzurze czasowej, miejsca turystyki w dokumentach programowych polskich partii politycznych, a także roli państwa w strategii rozwoju tej dziedziny gospodarki. (fragment tekstu)
Bibliografia
 • A Policy of Free Exchange. Essays by Various Waiters on the Economical and Social Aspects of Free Exchange and Kindred Subjects. Ed. by T. Mackay. London: J. Murray 1894, XX, 292.
 • Akehurst G., Bland N., Nevin M.: Tourism Polices in the European Community Member States. "International Journal of Hospitality Management", vol. 12. 1993, Ho 1.
 • Althuster L., Balibar E.: Czytanie 'Kapitału'. Warszawa: PIW 1975.
 • Antoszewski A., Herbut R., Jednaka W.: Partie i system partyjny w Polsce. Pierwsza faza przejścia ku demokracji. Wrocław: Wyd. UWr. 1993.
 • Archer B.: The Impact of Domestic Tourism. Banger University of Wales 1973.
 • Balcerowicz L.: 800 dni. Szok kontrolowany. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza 'BGW' 1992.
 • Balcerowicz L.: Wieś, rolnictwo, wolny rynek. Warszawa: Fund. im. M. Rataja 1993.
 • Barlik E.: Zajazdy, hotele, Hiltony... (cz. I i II). "Rzeczpospolita" 1993 nr 14 i 15, dodatek "Ekonomia i Rynek".
 • Barro R., Grilli V.: European Macroeconomics. Basingstoke: Macmillan 1994, VIII, 483.
 • Barry N.P.: An Introduction to modern the Political Theory. Second Edition. London: Macmillan 1989.
 • Bartoszewicz W.: Cele, motywy i formy przyjazdów do Polski. Warszawa: Instytut Turystyki 1993.
 • Baumol W.J.: Economics. Dynamics. London 1970.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. T. 2. Warszawa: PWE 1992.
 • Belka M.: Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana. Warszawa: PWN 1986.
 • Belka M.: Główne nurty współczesnej teorii ekonomii. "Ekonomista" 1992, nr 3.
 • Bell D.: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. [Tłum. z ang.]. Warszawa: PWN 1994.
 • Białecki I.: Sami ze sobą, czyli kapitalizm projektowany. "Nowa Respublica" 1993, nr 2.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN. 1994.
 • Błotny J.: Rozmieszczenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski w I połowie 1992 roku. Poznań: Instytut Turystyki 1992.
 • Bosiacki S.: Turystyka polska w latach 1991-1992. Poznań: Instytut Turystyki 1992.
 • Böventer E. v: Ökonomische Theorie des Tourismus. Frankfurt-New York: Campus Verlag 1989.
 • Braun-Moser U. (ed): Europäische Tourismuspolitik. Sindelfingen: Libertas-Verlag 1990.
 • Bródy A.: Zwolnienie wzrostu. O globalnych schorzeniach gospodarczych. Warszawa: PWE, 1991.
 • Brus W., Łaski K.: Od Marksa do rynku. Warszawa: PWN 1992.
 • Buchanan J., Tullock G.: The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. New York: Harper and Row 1962.
 • Buczak T.: Biura podróży w Polsce. Warszawa: Instytut Turystyki 1992.
 • Burgin M.S.: Metodologiczna analiza pojęcia 'transformacja'. "Transformacja" 1994, nr 3 - 4.
 • Buttiglione R.: Chrześcijanie a demokracja. Lublin: TN KUL 1993.
 • Bywalec Cz.: Dramaty wyboru. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 19.
 • Cairncross F.: Costing the Earth. The Challenge for Governments, the Opportunities for Business. Boston, MA: Harvard Business School 1993, XXVI.
 • Clement H.G.: The Future of Tourism in the Pacific and Far East. 1961.
 • Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z.: Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Białystok-Kraków: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 1993.
 • Czy Polska będzie państwem regionalnymi Red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki. Warszawa; UW 1993. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 9(42).
 • Dahrendorf R.: Pfade aus Utopie, München 1974.
 • Dahiendorf R.: Reflections on the Revolution in Europe. London 1991.
 • Dąbrowski J.M., Dworzecki Z., Gawlikowska-Hueckel K., Wyżnikiewicz В.: Mapa ryzyka inwestycyjnego. "Rzeczpospolita" 1994, nr 40.
 • Definitions and Classifications Applicate to Tourism Statistics. World Tourism Organization, 1992.
 • Demsetz H.: Economic, Legal and Political Dimensions of Competition. Amsterdam-New York- Oxford 1982.
 • Dolny Śląsk i Ziemia Opolska. Regionalny Produkt Turystyczny. Program Phare "Tourin I". Warszawa: UKFiT 1993.
 • Domańska E.: Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1992.
 • Dornbusch R., Edwards S.: The Macroeconomics of Populism in Latin America. London 1991.
 • Doyal I., Gough I.: A Theory of Human Need. Basingstoke: Macmillan 1991, XVI.
 • Doyule P.: Market Planning in the Multiproduct Firm. "Industrial Marketing Management" No 4, 1975.
 • Drucker P.E.: The Post-Capitalism Society. New York 1992.
 • Easton D.: A Approach to the Analysis of Political Systems. [w:] World Politics. New York 1957.
 • Edwards S.: The International Monetary Fund and the Developing Countries: a Critical Evaluation. NBER 1990, No 1387.
 • Elity. Demokracja. Wybory. [Aut.] D. Beetham [i in.]. Wybór i opracowanie J. Szczupaczyński. [Tłum. z ang.]. Warszawa: Scholar 1993.
 • Feinstein Ch.: Wtóry przemian ekonomicznych. Warszawa 1993.
 • Ficowski S.: Miejsce na peryferiach. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 44.
 • Fiscal Problems in the Single - Market Europe. Ed. by M. Baldassarri, P. Roberti. Basingstoke: Macmillan 1994. Central Issues in Contemporary Economic Theory and Policy.
 • Fisher R.M.: The Logic of Economic Discovery. Neoclassical Economics and the Marginal Revolution. New York: Univ. 1986.
 • Frederick W.C., Davis K., Post J.E.: Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy. Ethics. 6th ed. New York: McGraw-Hill 1988, XXVII, 626.
 • Frey B.S.: Democratic Economic Policy. A Theoretical Introduction. Oxford: Basil Blackwell Ltd, Ox4 1JF, 1985.
 • Freyer W.: Tourismus-Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie. München-Wien 1988.
 • Fukuyama F.: Koniec historii? "Konfrontacje" 1991, nr 13.
 • Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa: PWE 1991.
 • Galbraith J.K.: Namawiamy Europę Wschodnią na taki kapitalizm, który sami odrzuciliśmy. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 18.
 • Gałecki R., Gołembski G.: Ekonomika turystyki. Poznań: AE 1980.
 • Gass J.R., Melvyn P.: Towards a Competitive Society in Central and Eastern Europe: Social Dimensions. International Expert Meeting, 20- 22 September 1992, Kellikoski, Finland. "Eurosocial" 1993, No 61/62.
 • Gaworecki W.W.: Turystyka. Warszawa: PWE 1994.
 • Giffen R.: The Growth of Capital. London: G. Bell and Sons 1889.
 • Gilder G.: Keynes Vs. Say. "Economic Impact", 1981, No 3.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
 • Gołembski G.: Warunki zastosowania marketingu w turystyce w gospodarce centralnie planowanej. Poznań: AE 1980.
 • Gomułka S.: Growth, Innovation and Reform in Eastern Europe. London: Harverster Press 1986.
 • Gorzelak G., Jałowiecki В.: Optymistyczny scenariusz rozwoju Polski do roku 2005. "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 3.
 • Gospodarka turystyczna w Polsce. Założenia rozwoju. Warszawa: UKFiT 1992.
 • Gray J.: Liberalizm. [Tłum. z ang.]. Kraków: SIW "Znak" 1994.
 • Grimm K.: Neoclassical Economics in the Transformation Process in Central and Eastern Europe - Some Methodological Remarks. [w:] Transformation Processes in Eastern Europe: Western Perspectives and the Polish Experience. Ed. by J. Hausner, G. Masur. Kraków: Friedrich Ebert Stiftung, 1993.
 • Grimm K.: Socjalna gospodarka rynkowa w RFN. Koncepcja - rozwój - problematyka. Warszawa: Fundacja im. F. Eberta w Polsce 1992.
 • Gronkiewicz-Waltz H.: Bank centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1992.
 • Grundlagen des Tourismus. Deutsches Seminar für Fremdenverkehr. Berlin 1991.
 • Guidelines for Tourism Statistics. Madrid: WTO 1988.
 • Guzek M.: Ekonomia przejścia. Od kolektywizmu do systemu przyszłości. Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego 1990.
 • Gwiazda A.: Ekonomia podaży, czyli redivivus neoliberalizmu. "Wektory" 1986, nr 2.
 • Hankiss E.: East European Alternatives. Oxford: Clarenidon Press 1990.
 • Haselbach D.: Autoritärer Liberalismus und Soziale Marktwirtschaft. Gesellschaft und Politik im Ordoliberalismus. Baden-Baden 1991.
 • Hausner J., Owsiak S.: Kryzys finansowy państwa w procesie systemowej transformacji na przykładzie Polski. Warszawa: Fundacja Friedricha Eberta w Polsce. 1992.
 • Hausner J.: Populistyczne zagrożenia w procesie transformacji społeczeństwa socjalistycznego. Warszawa 1992. Fundacja im. F. Eberta, z. 29.
 • Hausner J.: W drodze do systemu negocjacyjnego. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 42.
 • Heilbroner R.L.: Wielcу ekonomiści. Czasy, życie, idee. [Tłum. z ang.]. Warszawa: PWE 1993.
 • Hirschmann K.: Internationalisierung, Außenhandelstruktur und technologischer Wandel im Transformationsprozess osteuropäischer Reformstaaten - des Beispiel Polen. [w:] Diskussionsbeiträge des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaft der Universität-GH-Duisburg 1993, Nr. 186.
 • Hoeffe O.: Etyka prawa i państwa. [Tłum. z niem.] Kraków: Znak 1992.
 • Hoover K.D.: The New Classical Macroeconomics. Oxford: Basil Blackwell 1988.
 • Huntington P.S.: Clash of. Civilizations.- "Foreign Affairs", Summer 1993.
 • Hübner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z.: Koniunktura gospodarcza. Warszawa: PWE 1994.
 • Hübner D.: Polska recesja transformacyjna. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 7-8.
 • Jacoby N.H., Howell J.E.: European Economics East and West: Convergence of Five European Countries and the United States, Cleveland: World Publishing 1967.
 • Jakóbik W.: Kontynuacja czy przełom - dylemat nowego ładu gospodarczego. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 8-9.
 • Jasiński P. (S.J.): Z powrotem do kapitalizmu. Problemy przekształceń systemowych i własnościowych. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Wyd. Nauk. PWN 1994.
 • Jedlińska M., Szubert-Zarzeczny U.: Gospodarka turystyczna. Wrocław: Wyd. AE 1992.
 • Kaleta J.: Droga do rynku. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnictwo Ludowe 1990.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" 1991.
 • Kamiński W.: Współczesna teoria dobrobytu. Warszawa: PWE 1980.
 • Kaspar C.: Die Fremdenverkehrslehre im Grundriss. 3. Aufl. Reihe Fremdenverkehr Band 1. Bern-Stuttgart 1986.
 • Kaspar C.: Einführung in des touristische Management. Bern-Stuttgart Paul Haupt 1990. Tłum. polskie: ODK Orbis, Warszawa 1992.
 • Keller P.: Bericht der Deutschsprachigen Arbeitsgruppe. International Association of Scientific Experts in Tourism. "Zeitschrift für Fremdenverkehr" 1993, Nr. 4.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWN 1985.
 • Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii. Red. B. Fiedor. Wroclaw: Wyd. AE 1991 (skrypt).
 • Kierzkowski H., Phels E., Zoega G.: Mechanisms of Economic Collapse and Growth in Eastern Europe. Warsaw; 1994. Warsaw Univ., Polish Policy Research Group. PPRG Discussion Papers No 30.
 • Kiss K.: Western Prescriptions for Eastern Transition. A Comparative Analysis of the Different Economic Schools and Issues. Budapest Inst, for World Economy. Hungarian Scientific Council for World Economy. Trends in World Economy". 1993, No 72.
 • Klimczak В.: Mikroekonomia. Wyd. 2. Wrocław: Wyd. AE 1993.
 • Kolarska-Bobińska L.: Rola państwa w procesie transformacji. "Studia Socjologiczne" 1991, nr 3-4.
 • Kołakowski L.: Pochwała niekonsekwencji. Warszawa 1989.
 • Kołodko G., Gotz-Kozierkiewicz D., Skrzeszewska-Paczek E.: Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej. Warszawa: PWE 1991.
 • Kołodko G.: Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu. Warszawa: Poltext 1993.
 • Kołodko G.W., McMahon W.W.: Stagflation and Shortageflation: A Comparative Approach "Kyklos", vol. 40, 1987.
 • Koop M., Nunnekamp P.: Die Thansformationskrise in Mittel- und Osteuropa: Ursachen und Auswage. "Die Weltwirtschaft" 1994. Institut für Weltwirtschaft, Kiel. Heft 1.
 • Kornai J.: Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. Wyd. 2. Warszawa: PWN 1977.
 • Kornai. J.: The Road to a Free Economy. Shifting from a socialist system the example of Hungary. New Jork-London: W.W. Norton and Company 1990.
 • Kornak A.: Ekonomika turystyki. Warszawa: PWN 1978.
 • Kotler Ph.: Marketing Management - Analysis, Planning and Control. New Yersey: Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs 1967.
 • Kovacs J.M.: Reform Economics: The Classification Gap. "Deadalus" 1990, nr 1.
 • Kowalik T.: Rola państwa w procesie transformacji. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4.
 • Koźmiński A.: Po wielkim szoku. Warszawa: PWE 1982.
 • Kramer B.: Freizeit - Politik - Perspektiven. Unter besonderer Berücksichtigung der Konzepte von Parteien. Bern: Bern-Studien zu Freizeit und Tourismus 1990.
 • Krawczak J.: Gastronomia a turystyka w Polsce. Warszawa: Instytut Turystyki 1993.
 • Krencik W.: Problemy zatrudnienia i płac w roku 1992. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 3.
 • Krippendorf J., Zimmer P., Glauber H. (ed.): Für einen anderen Tourismus. Probleme - Perspektiven - Ratschläge. Frankfurt a/M.: Fischer Verlag 1989.
 • Krueger A.O.: Economic Policy Reform in Developing Countries. Oxford UK - Cambridge (USA) 1992.
 • Krzysztofek K.: Cywilizacja kapitalizmu - nowe problemy. "Transformacje" 1994, nr 3-4.
 • Kuroń J., Hausner J.: Strategia negocjacyjna w procesie transformacji gospodarki. Program reformy polityki społecznej. Warszawa 1994.
 • Kurski J., Semka P.: Lewy czerwcowy. Warszawa: Editions - Spotkania 1993.
 • Kuszewska I.: Wpływy dewizowe Polski z turystyki przyjazdowej w 1992 roku. Warszawa: Instytut Turystyki 1993(A).
 • Kuszewska I.: Wydatki turystów zagranicznych w Polsce w 1992 r. Warszawa Instytut Turystyki 1993(B).
 • Kuszewska I.: Wpływy dewizowe Polski z turystyki przyjazdowej w 1993 roku. Warszawa: Instytut Turystyki 1994.
 • Kuziński S.: Doktryny ekonomiczne a polskie realia. "Dziś" 1992, nr 6.
 • Kydlant F., Prescott E.: Rules Rather Than Discretion: The Inconcistency of Optimal Plan. "Journal of Political Economy", vol. 85, 1977, No 3, za: "Życie Gospodarcze" 1994, nr 51.
 • Laureaci nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 1969-1986. Red.: Z. Matkowski Warszawa: SGPiS 1990.
 • Leitfaden für die praktische Tourismusarbeit in der Marktwirtschaft. Bände 1 -4. Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1990.
 • Levinson M.: Nie tylko wolny rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej. Warszawa: PWE 1992.
 • Levis W.A.: Theory of Economic Growth. London 1963.
 • Lipiński J.: Uwagi o polskiej polityce makroekonomicznej. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 4.
 • Łuczak A.: 33 dni premiera Pawlaka. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza "BGW" 1992.
 • Łukawer E.: Transformacja systemowa w Polsce w oczach ekonomistów. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 1-2.
 • Małecki-Tepicht S.: Transformacja i recesja. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 19.
 • Małysz J., Duczkowska-Małysz K.: Kondycja gospodarstw domowych w II kwartale 1993 r. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 27.
 • Mankiw N.G.: Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly. "Quarterly Journal of Economics" 1985, nr 2.
 • Markowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE 1992.
 • Masiukiewicz P.: Kredytowanie small-businessu w 1991 roku. "Hotelarz" 1991, nr 2.
 • Matczak A.: Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne. Łódź: Wyd. UŁ 1992.
 • McEachern W.A.: Economics. A Contemporary Introduction. Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing CO 1988.
 • Meade J.: The New Keynesian Approach to Full Employment. "Lloyds Bank Reviev" London, October 1983.
 • Memorandum rządu polskiego w sprawie reformy gospodarki i średnioterminowych kierunków polityki gospodarczej w latach 1991 - 1993. Urząd Rady Ministrów, Warszawa, 25 marca 1991.
 • Memorandum uczestników konferencji "Trójkąt Trzech Krajów" dla poparcia regionów przygranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Rzeczypospolitej Polskiej. Zittau, 23-25.05.1991 (materiał powielony).
 • Mink G., Szurek J. Ch.: Anciennes et nouvelles elites en Europe centrale et orientale. La Documentation française. Paris 1993.
 • Mink G.: Siła czy rozsądek. Historia społeczna i polityczna Polski (1980-1989). [Tłum. z fr.). Warszawa, Katowice: Spacja - AMP 1992.
 • Misiak M.: W co warto inwestować? Rozmowa z M. Paszuchą, prezesem UKFiT. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 51/52.
 • Moorehead A.: The Russian Revolution. Perennial Library. New York: Harper and Row 1965.
 • Moritain J.: Człowiek i państwo. [Tłum. z an g.]. Krakow: Znak 1993.
 • Mujżel J.: Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1992). Warszawa: Poltext 1993.
 • Neuhaus R.J.: Biznes i Ewangelia. Wyzwania dla chrześcijanina-kapitalisty. [Hum. z ang.]. Poznam Wyd. 'W drodze' 1993.
 • Nilsson R., Kurdycka I.: Business Cycles in Poland. (A Preliminary Analysis). Paris: OECD, Warsaw RCESS 1992. Research Centre for Economic and Statistical Studies.
 • Noga M.: Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej z uwzględnieniem procesu transformacji. Wrocław: Dolnośląska Oficyna Wydawnicza 1994.
 • Nowakowska A.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych. Kraków 1989.
 • Offe C.: After the Democratic Revolution. New Burdens of Proof. 1991 (maszynopis) (A).
 • Offe C.: Kapitalizm jako system demokratyczny? Teoria demokracji w obliczu potrójnego przejścia w Europie Środkowowschodniej. "Social Research" vol. 58 1991 No 4., za: "Studia Socjologiczne" 1992, nr 3-4.
 • Olszewski J.: Przerwana premiera. Warszawa: "Tygodnik Solidarność"1992.
 • Orr R.: Reflections on Totalitarianism: Ideologies of Politics. Ed. A. de Crespigny, J. Cronin. Oxford 1975.
 • Ossowski S.: Dzieła. T. 4. Warszawa: PWN 1967.
 • Otta W.I.: Od gospodarki administrowanej do rynkowej. Teoria i praktyka. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 1.
 • Panek T.: Zmiany w rozkładach dochodów gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, z. 211. Warszawa 1993.
 • Pedersen O.K.: Selling the State or Building the Society. Private Property Reforms in West and East. The Case of Denmark. 1991 (maszynopis).
 • Peters H.R.: Sektorale Strukturpolitik. München-Wien: R. Oldenburg Verlag 1988.
 • Podstawowe definicje i klasyfikacje w statystyce turystyki. Warszawa: Instytut Turystyki 1992.
 • Poland in the Perspective of Global Change. Ed. A. Kukliński. Globality versus Locality, 1. Warsaw: Polish Association for the Club of Rome 1991.
 • Polanyi K.: The Great Transformation - the Political and Economics Origins of Our Time. Boston 1957.
 • Polanyi K.: The Rise of the West. "American Sociological Review" 1985, No 181-95.
 • Politische Ökonomie der Systemtransformation. Gruppeninteressen und Interessenkonflikte im Тrаnsfor- mationsprozess. Duisburg: Th. Apolte Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften 1992.
 • Polityka ekonomiczna. Red. В. Winiarski. Wrocław: Wyd. AE 1992.
 • Polityka finansowa. Stabilizacja. Transformacja. Red. G.W. Kołodko. Warszawa: Instytut Finansów 1991.
 • Polska 2000. "Życie Gospodarcze" 1994, nr 44.
 • Polska panorama polityczna. "Polityka" 1990, nr 30.
 • Polskie przemiany. Transformacja rynkowa. Praca zbiorowa pod red. L. Ciamaga. Warszawa: PWN 1992.
 • Popper K.R.: The Two Faces of Common Sense. [w:] Objective Knowledge. An Evolutionary Approach. London 1973.
 • Popper K.R.: Nędza historycyzmu. Warszawa: PWN 1987.
 • Porozumienie 'Okrągłego Stołu'. Stanowisko w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych. Warszawa 1989 (maszynopis).
 • Prawno-ekonomiczne podstawy przekształceń własnościowych polskiej gospodarki. Pakt o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania. Warszawa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 1993.
 • Privatization in less Developed Countries. Ed. by P. Cook, C. Kirkpatrick, 1988, za: Z. Dobrska: Prywatyzacja w krajach rozwijających się. "Ekonomista" 1993, nr 1.
 • Privatization in Visegrad Countries. Old Principles and New Methods. Proceedings of the International Conference. Ed. by M. Szanyi. Trends in World Economy, No 73. Budapest, December 9-10,1993.
 • Program działań dostosowujących polską gospodarkę do wymagań układu europejskiego. Rada Ministrów. Warszawa 1992.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Ustawy z lipca 1990. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1990.
 • Prywatyzacja. Szanse i zagrożenia. Red. M. Jarosz. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 1993.
 • Przemiany we współczesnej ekonomii burżuazyjnej. Red. J. Górski. Warszawa PWE 1987.
 • Przystosowanie się przedsiębiorstw państwowych do warunków gospodarki rynkowej w Polsce. Red. J. Czarnek. Toruń 1993.
 • Pszczółkowski T.: Ordoliberalism. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN. Warszawa 1990.
 • Rapacki R., Linz S.J.: Instytucjonalne uwarunkowania i bariery prywatyzacji w Polsce. "Ekonomista" 1993, nr 1.
 • Rapacki R.: Społeczno-polityczne uwarunkowania i konsekwencje procesu transformacji systemowej w Polsce. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 1.
 • Regionalism and Interregional Relations. Red. B. Hettne, H. Hreen. Gothenburg: Padrign Papers 1990., za: Dylematy rozwoju. Porównywalność doświadczeń krajów słabiej rozwiniętych i Polski. Red. E. Butkiewicz. Warszawa SGH 1992.
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków. Red. P. Karpuś, J. Węcławski. Lublin 1993.
 • Reykowski J.: Postawy i wartości polityczne Polaków a zmiana ustroju. Warszawa: INP PAN 1994.
 • Riese H.: Bausteine einer Makrotheorie der Tansformation. [w:] Transformation in Mittel- und Osteuropa. Makroökonomische Konzepte und Fallstudiun. Hrsg.: H. Herr, A. Westphal. Frankfurt-New York: Campus Verlag 1993.
 • Robbins L.: An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London 1932.
 • Robinson G.: Tourism and Tourism Policy in the European Community: an Overview. "International Journal of Hospitality Management", vol. 12, 1993, No 1.
 • Rogoziński K.: Usługi rynkowe. Poznań 1993.
 • Rosati D.: Teoria i praktyka programów stabilizacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Warszawa 1990.
 • Rostow W.W.: The Stages of Economics Growth: A Non-Communist Manifesto. New York: Cambridge University Press 1971.
 • Rostow W.W.: Theorists of Economic Growth from David Hume to the Present: With a Perspektive on the Next Century. New York-Oxford-Toronto-Melbourne: Oxford University Press 1990.
 • Sachs J.: Poland's Jump into a Market Economy. Warszawa 1993.
 • Sadurski W.: Neoliberalny system wartości politycznych. Warszawa: PWN 1980.
 • Sadurski W.: Prawica zrzędząca [wywiad], "Rzeczpospolita" 1993, nr 144.
 • Samuelson P.W., Nordhaus W.D.: Volkswirtschaftslehre. Grundlagen der Makro- und Makroökonomie. Band 1, 2. Köln: Bund-Verlag 1987.
 • Sartori G.: Teoria demokracji Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
 • Sawyer J.E.: Why Reaganomics and Keynesian Economics Failed. London: Macmillan Press 1987.
 • Schüller A.: Von der Staatswirtschaft zur Markwirtschaft. Wegmarkierung und Stolpersteine. L.v. Wartenberg [i in.]: Umbruch im Osten. Stuttgart-Berlin-Köln: Verlag W. Kohlhammer 1991.
 • Skarżyński R.: Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 1994.
 • Smolar A.: Polityka po końcu świata. "Nowa Respublika" 1993, nr 9.
 • Solow M.R.: Perspectives on Growth Theory. "Journal of Economics Perspectives", vol. 8, No 1, Winter 1994.
 • Sonntag K.: 'Orbis', czyli rozmowa głuchych. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 13.
 • Soziale Marktwirtschaft im Aufwind. Hrsg. K. Weigell. Herford: Busse Seewald Verlag, 1989.
 • Społeczeństwo polskie: wyzwania i dylematy rozwojowe. Red. J. B. Sobczak. Kraków: Wyd. UJ 1991.
 • Społeczeństwo posttotalitarne. Kierunki przemian. Red. Z. Sadowski. Pol. Tow. Współpr. z Klubem Rzymskim. Warszawa 1991.
 • Staniszkis J.: Dilemmata der Demokratie in Osteuropa. [w:] Demokratischer Umbruch in Osteuropa. Red. R. Deppe. Frankfurt Suhrkamp 1991.
 • Steinle J.: Der Katholizismus als politische Form in Deutschland. Überlegungen zur Metaphorik politischer Diskussion. "Zeitschrift für Politik" 1994. Heft 1. Köln-Berlin-Bonn-München: Carl Heymanns Verlag.
 • Strategia dla Polski [dokument rządowy], "Życie Gospodarcze" 1994, nr 26.
 • Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1. Red. J. Hausner. Kraków: Wyd. AE 1992.
 • Studium podstaw przemysłu turystycznego w Polsce. Raport Tourism Development International, Dublin. Warszawa 1991.
 • Styś A., Olearnik J., Korczyna J.: Ekonomika i organizacja usług. Warszawa: PWE 1980.
 • Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich. Red. A. Antoszewski, R. Herbut Wrocław: Wyd. UWr, 1992.
 • Szczepański J.: Skazani na błędy. "Nowa Europa" 1992, nr 79.
 • Szubert-Zarzeczny U.: Polityka turystyczna państwa i jej wpływ na rozwój usług turystycznych w Polsce w latach 1945-1979. Wrocław: Wyd. AE 1985. Praca doktorska.
 • Szubert-Zarzeczny U.: Polityka turystyczna w Polsce w warunkach przekształceń ustroju polityczno-gospodarczego. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 639. Wrocław 1992.
 • Szubert-Zarzeczny U.: Wpływ polityki turystycznej na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju usług turystycznych w Polsce. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 403. Wrocław 1988.
 • Szukalski S. M.: Wrażliwość koniunkturalna sektora usług gospodarki RFN. "Ekonomista" 1989, nr 5/6.
 • Taylor E.: Wstęp do ekonomiki. Wyd. 2. Gdynia 1947.
 • Theuns H.L.: Government Policies and Tourism Sector Development in Poland, and Implications for the Organization Structure of the NTO. Institutional Strengthening - Working Paper II. Warszawa: Instytut Turystyki 1993.
 • Theuns H.L., Biernacka A.: The Tourism Regions of Poland - A Statistical Analysis. Product Development - Working Paper III. Warszawa: Instytut Turystyki 1994.
 • Tinbergen J.: Economic Policy. Principles and Designs. Amsterdam 1936.
 • Tourismuskonzept Riesengebirge 1994-1999. Schweizerisches Programm für den Tourismus in Polen (material powielany).
 • Toward a Political Economy of Development. A Rational Choice Perspective. Ed. by R.H. Bates. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press 1988.
 • Transformacja systemowa w Polsce. Wybrane problemy. Red. Z. Blok. Poznań-Toruń: Wyd. Adam Marszałek 1993.
 • Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Red. J. Czekaj. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
 • Vogel H.: Transformation in the East: the Gurus and the Mantras. "The World Today" 1993, nr 4.
 • Wernik A.: Jaki wzrost? "Życie Gospodarcze" 1993, nr 28.
 • Wiktor J.W.: Działalność socjalna przedsiębiorstw w okresie przekształceń własnościowych. "Polityka Społeczna" 1993, nr 2.
 • Williamson O.E.: Economics Institutions: Spontaneous and Intentional Governance. Oxford University Press, August 1991 (A).
 • Williamson O.E.: Comparative Economic Organization. The Analysis of Discrete Structural Alternatives. Cornall University, Administrative Science Quarterly, 36 (1991), June 1991 (B).
 • Williamson O.E.: Institutional Aspects of Economic Reform: the Transaction Cost Economics Perspective. Seminar Papers No 19. "Transformation Processes in Eastern Europa - Challenges for Socio-Economics Theory", Cracow, June, 1992.
 • Winiecki J.: Przestrogi dla młodych ekonomistów. "Rzeczpospolita" 1993, nr 236.
 • Wojtyna A.: Czy Polsce potrzebna jest średniookresowa strategia finansowa? Wnioski z doświadczeń brytyjskich. "Ekonomista" 1994, nr 1 (A).
 • Wojtyna A.: Neoliberalne poglądy we współczesnej polskiej myśli ekonomicznej i ich wpływ na kształt modelu transformacji. Carl Menger Research Group. "Zeszyty Naukowe" 4. Warszawa 1994.
 • Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka Warszawa: PWN 1990.
 • Wojtyna A.: Rola państwa we współczesnej ekonomii. "Ekonomista" 1992, nr 3.
 • World Economic Growth. Case Studies of Developed and Developing Nations. Ed. by A.C. Harberger. San Francisco (California): Institute for Contemporary Studies 1984.
 • Wöhler K., Schertier W.: Touristisches Umweltmanagement. Lüneburg: FBV Medien-Verlags GmbH 1993.
 • Wöhler K.: Bedingungen Ökologischer Verhaltenskonversion. Ergebnisse einer empirischen Studie aus institutionstheoretischer Sicht. Universität Lüneburg, 1994.
 • Współczesny keynesizm. Red. M. Belka, A. Wojtyna. Warszawa: Poltext 1993.
 • Zacher L.W.: Od totalitaryzmu do demokracji - czyli zmiana paradygmatu sterowania społecznego. "Transformacje" 1992, nr 1-2.
 • Założenia rozwoju gospodarki turystycznej. Warszawa: UKFiT 1994 (materiał powielany).
 • Zasoby ludzkie, zatrudnienie i rozwój. Warszawa: PWE 1986.
 • Zawadzki M., Gogolewska H., Łaciak J.: Podróże Polaków w latach 1992 i 1993. Warszawa: Instytut Turystyki 1994.
 • Zawadzki M.: Ruch turystyczny w Polsce. Badania, na próbie OBOP Polskiego Radia i Telewizji Warszawa: Instytut Turystyki 1992.
 • Zawadzki M.: Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych. Warszawa: Instytut Turystyki 1993.
 • Zbieć E: Problemy rozwoju polskiej turystyki w związku z integracją zachodnioeuropejskiego rynku turystycznego i układem o stowarzyszeniu Polski z krajami EWG. "Problemy Turystyki" 1992, nr 3.
 • Zbieć E.: W kontekście 'Założeń rozwoju gospodarki tury stycznej'. Materiały UKFiT na posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Warszawa 1994 (maszynopis).
 • Zinowiew A.: Homo sovieticus. London 1984.
 • Zmiany strukturalne a świadomość pracobiorców, konflikty społeczne, ruch związkowy i samorządowy, ekologia. Materiały konferencyjne. Warszawa; SGH, Fundacja im. Friedricha Eberta 1991.
 • Żabiński L.: Polityka rynkowa. Kryzys. Próba reform. Kierunki zmian. Warszawa: PWE 1991.
 • Żmigrodzki M.: Transformacja systemowa w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. "Transformacje" 1994, nr 3-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170967474

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.