PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 624 | 316
Tytuł artykułu

System transportowy : kształtowanie wartości dla interesariusza

Autorzy
Warianty tytułu
Transport System : Creating Value for Stakeholders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest opracowanie koncepcji funkcjonowania systemu transportowego, który zapewnia prawidłowe zdefiniowanie wartości, stymuluje procesy jej tworzenia i dystrybucji. W pracy przyjęto następującą tezę: mechanizm tworzenia wartości w systemie transportowym zmienia się wraz z jego rozwojem, ewoluując w kierunku budowania zależności o charakterze sieciowym. Jako tezy pomocnicze przyjęto: Stopień złożoności procesów realizowanych w transporcie we współczesnych warunkach wymaga identyfikacji, analizy i diagnozy zależności sieciowych na poziomie organizacyjnym, społecznym i infrastrukturalnym. Wiedza sprowadzająca się do umiejętności doboru, konfiguracji, koordynacji i integracji staje się głównym czynnikiem wartościotwórczym. (fragment tekstu)
EN
Issues addressed in this dissertation have been aimed at finding the answer to the following questions: what is value in the context of the transport system fragmentation and globalisation? how value is created in the perspective of the recent changes in the transport system operations? how value is delivered and who are beneficiaries of value? Understanding of value is examined from the perspective of three processes, essential for value creation mechanisms: development of transport infrastructure process provision of transport services process and transport policy formulation and implementation process. Each process has an outcome corresponding to direct value (transport infrastructure has value as a public good, transport service has utility value for customer) or to indirect value (transport policy assures conditions to flawless transport infrastructure development and provision of transport services). The outcome of these processes is utility value for particular group of stakeholders. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
316
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adair Ch.B., Murray B.A.: Radykalna reorganizacja firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Adamczewski P.: Informatyczne wspomaganie łańcuch logistycznego. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001.
 • Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1999.
 • Anderson V., Johnson L.: Systems Thinking Basics: From Concepts to Causal Loops. "Pegasus Communication" 1997, March.
 • Andriof J., Waddock S., Husted B., Rahman S.S.: Unfolding Stakeholder Thinking Theory, Responsibility and Engagement. Greenleaf Publishing Ltd 2002.
 • Ansoff I.: Zarządzanie strategiczne. P WE, Warszawa 1985.
 • Appel W., Behr R.: Towards the Theory of Virtual Organisation: A Description of their Formation and Figure. Arbeitspapiere, Working Paper nr 12. University Maintz, Maintz 1996.
 • Aubert B.A., Yandenbosch B., Mignerat M.: Towards the Measurement of Process Integration. Cirano, Montreal 2003.
 • AusGuidelines, The Logical Framework Approach. Australian Agency for International Development. The Australian Government's Overseas Aid Program 2000.
 • Baker K.A.: Organizational Alliances. Partnerships and Networks, http://www.sc.doe. gov/.
 • Bauer R., Koszegi S.T.: Measuring the Degree of Virtualization: An Empirical Analysis in Two Austrian Industries Report Series SFB. "Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science" 2002, nr 79, November.
 • Bauer R., Marciszewska E.: Konkurencyjność przedsiębiorstw transportowych w aspekcie globalizacji i regionalizacji. W: Strategie konkurowania na rynku transportowym. Ogólnopolska konferencja naukowa Ektra 2000. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 • Bąkowski W.: Podstawy organizacji i zarządzania w transporcie. WKiŁ, Warszawa 1987.
 • Bąkowski W.: Zarządzenie systemowe ciężarowym transportem samochodowym. WKiŁ, Warszawa 1997.
 • Bąkowski W., Cieślicki M., Downar W., Wronka J.: TransLogis - Wzmocnienie regionalnych struktur przestrzennych poprzez inteligentne systemy transportu intermodalnego. Pakiet roboczy WP 300, narzędzia - tworzenie "skrzynki narzędziowej". Raport końcowy. Szczecin 2000.
 • Bąkowski W., Cieślicki M., Downar W., Wronka J.: TransLogis WP 500/600 "Opracowanie, rozwój oraz ocena efektów scenariuszy rozwoju transportu". Raport końcowy. Szczecin 2000.
 • Bąkowski W., Cieślicki M., Downar W., Wronka J.: TransLogis WP 700. Podsumowanie i rekomendacje. Raport końcowy. Szczecin 2000.
 • Bellinger G.: Systems, Understanding the Way, http://www.systems-thinking.org/.
 • Bertalanffy L. von: Ogólna teoria systemów. Warszawa 1984.
 • Biala księga. Europejska polityka transportowa 2010. Czas na podjęcie decyzji. Komisja Wspólnot Europejskich, Szczecin 2002.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Bleicher K.: Das Konzept integriertes Menagement. Campus Verlag, Frankfurt am Main 1991.
 • Bouzdine-Chameeva T., Mandjak T., Durrieu F.: Organizational Learning of Business Relationship Value by Means of Causal Mapping. The Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities, 5-6 April 2002, Athens, Greece, www.alba.edu.gr/.
 • Bowditch J.L., Buono A.F.: A Primer on Organizational Bahavior. John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Bressand A., DistlerC.: La planetę relationnelle. Flammarion 1995.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Bronk H.: Proces globalizacji a przemiany usług transportowych i spedycyjnych. W: System transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja. Konferencja naukowa Translog 2001. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 • Brzeziński M.: Proces uczenia się w nowoczesnej organizacji. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 4.
 • Brzozowska K.: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapituł prywatny na zasadzie project finance. CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Burns J.M., Ash C.B.: Managing Knowledge in an ERP Enabled Virtual Organisation, Innovative Internet Information Systems. II1S-99 Internet-Based Organizational Memory and Knowledge Management Copenhagen, 21-22 June 1999.
 • Cariucci D., Schiuma G.: Managing Knowledge Assets for Business Performance Improvement, www.ofenhandwerk.com.
 • Chwesiuk K., Zalewski P.: Technologia transportu kolejowego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • Ciesielski M.: Ekonomika infrastruktury transportowej. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992.
 • Ciesielski M.: Nowoczesne przedsiębiorstwo transportowe. "Przegląd Komunikacyjny" 2000, nr 1.
 • Ciesielski M., Długosz J. Gołembska E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Cole J.J., EJ. Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Intermodality and Intermodal Freight Transport in the European Union. A System's Approach to Freight Transport. Strategies and Actions to Enhance Efficiency, Services and Sustainability. COM/97/243 finał, 29.05.1997.
 • Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J.: Zarządzanie organizacjami. Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 • Czerniak J.: Informacja i zarządzania. PWE, Warszawa 1978.
 • Dentchev N., Heene A.: Systemic and Competence-Based Perspectives on Corporate Responsibility. 6th International Conference on Computer-Based Management. Lousanne, Switzerland 2002.
 • Diederen P.J.M., Jonkers H.L.: Chain and Network Studies. KLICT Working Paper nr2415,October2001.
 • Donaldson T., Preston L.: The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications. "Academy of Management Review" 1995, nr 20.
 • Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Wyzwania dla przedsiębiorstw. Red. D. Rucińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • Downar W., Niedzielski P.: Upodmiotowienie jako instrument oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie. II konferencja naukowa Przedsiębiorstwo i rynek. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.
 • Doyle P.: Marketing wartości. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Ekonomika transportu. Red. F. Gronowski. WKiŁ, Warszawa 1968.
 • Ekonomika transportu. Red. A. Piskozub. WKiŁ, Warszawa 1979.
 • Elementy finansów publicznych. Red. A. Szewczuk, B. Filipiak-Dylewska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003.
 • Elias A.A., Cavana R.Y.: Stakeholder Analysis for System Thinking and Modelling, www.esc.auckland.ac.nz/.
 • Engelhardt J.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw transportowych. PTE, Szczecin 1994.
 • Fey P.: Logistik-Management und Unternehmenplanung. Verlag Barbara Kirsch, Miinchen 1989.
 • Figge F., Schaltegger S.: What is "Stakeholder Value"7 Developing a CatchphraseInto a Benchmarking Tool. Universitat Liineburg, Lilneburg 2000.
 • Forsstrom B.: A Conceptual Exploration into Value Co-Creation i n the Context of lndustrial Buyer-Seller Relationships. Paper for the 19th Annual IMP Conference 4th-6th September 2003. Lugano, Switzerland 2003.
 • Framework for Managing Process Improvement. Departament of Defense 1994, http://www.c3i.osd.mil/bpr/.
 • Freeman R.E.: Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman Publishing, Boston 1984.
 • Fularz A.: Konkurencja na kolejach. "Transport i Komunikacja" 2004, nr 2-3. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Red. Z. Warzecha. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.
 • Funkcjonowanie rynku usług transportowych. Red. H. Woźniak. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1990.
 • Gawroński R.: Podstawy bioniki w systemach wielkich. Wydawnictwo MON, Warszawa 1975.
 • Głuszek E.: Zasoby przedsiębiorstwa jako baza formułowania strategii. W: Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie na przełomie wieków. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Googman M., Karash R.: Six Steps to Thinking Systematically. "The System Thinker" 1995, Vol. 6, No 2.
 • Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Red. O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Gościński J. W.: Cykl życia organizacji. PWE, Warszawa 1989.
 • Gottinger H.W.: Network Size, Value and Cycles. Working Paper 61. Centre for Studies in Economics and Finance 2001.
 • Grandori A., Soda G.: Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms. "Organization Studies" 1995, nr 16/2.
 • Granovetter M.: Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddness. "American Journal of Sociology" 1985, Vol. 91, No 3.
 • Grant R.M.: Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications. Blackwell Business, Oxford 1998.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 • Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Grzywacz W.: Ekonomiści i systemy ekonomiczne. PTE, Szczecin 2005.
 • Grzywacz W.: Infrastruktura transportu. Charakterystyka, cechy, rozwój. WKiŁ, Warszawa 1982.
 • Grzywacz W.: Polityka społeczno-gospodarcza. PTE, Szczecin 2003.
 • Grzywacz W.: Refleksje nad rozwojem transportu. Maszynopis powielony. Szczecin 2005.
 • Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W.: Polityka transportowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańska 1994.
 • Guaspari J., Crom S.: Ultimately, There is Just One Issue: Value. Leadership Report. Rath & Strong, Lima 1993.
 • Haaf T.W., Bikker H., Adriaanse D.J.: Fundamentals of Business Engineering and Management. A systems Approach to People and Organisations. Delft University Press, Delft 2002.
 • l Hali A.D.: Podstawy techniki systemów. Ogólne zasady projektowania. PWE, Warszawa 1968.
 • Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przyjmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości. Business Press, Warszawa 1999.
 • Hammer M.: Reinżynieria i jej następstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 • Hebel K., Wyszomirski O.: Bariery w integracji zbiorowego transportu lokalnego z transportem regionalnym. Transport Miejski i Regionalny 2004, nr 10.
 • Hensher D.A. Brewer A.M.: Developing a Freight Strategy: The Use of a Collaborative Learning Process to Secure Stakeholder Input. "Transport Policy" 2001, Vol. 8.
 • Holmstrom J., Framling K.: Collaboration Process Re-organization: Efficient Value Creation in Business Networks. TAI Research Center, http://www.tai.fi/netlog.
 • Holst L.: Integrating Discrete-Event Simulation into the Manufacturing System Development Process. A Methodological Framework. Lund University, Lund 2001.
 • http://lgausa.com/logframdoc.htm, http://www.ausaid.gov.au/ausguide/ausguidelines/.
 • http://www.rtcn.org.pl/.
 • http://www.ubb-online.com/.
 • Integration Definition for Function Modeling. Draft Federal Information Processing Standard Publication 183, 21 December 1993.
 • Integration, Integration, Integration... Planning for Sustainable and Integrated Transport Systems in the New Millennium. "Transport Policy" 2000, nr 7.
 • Intermodality and Intermodal Freight Transport in the European Union. A System 'x Approach to Freight Transport Strategies and Actions to Enhance. Efficiency, Services and Sustainability, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM(97)243, 29 May 1997.
 • Jasiński A.H.: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. KiW, Warszawa 1992.
 • Jeżak J.: Koncepcja shareholder value oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Jędralska K.: Koordynacja działań jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa zinternacjonalizowanego. W: Gospodarka w obliczu globalizacji. Przegląd wybranych zagadnień. PTE, Katowice 2003.
 • Jonker J., Foster D.: Stakeholder Excellence? Framing the Evolution and Complaity of a Stakeholder Perspective of the Firm. "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2002, No 9.
 • Karlof B.: Strategia biznesu, Koncepcje i modele -przewodnik. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 • Katzy B.R., Obozinski V.: Value System Redesign, http://portal.cetim.org/file.
 • Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999.
 • Kleiner A.: Twenty First Century Organizations: Four Possible Prospecta. "Global Business Network, MIT" 1995, November.
 • Kollner A., Krisch A.: The Virtual Corporation. Organizational Concepts and Implications. Seminar Advanced Topics in Organization, Winter Term 2001/2002.
 • Department of Organization and Planning. School of Business, Economics, Computer Science, University of Vienna, Vienna 2002.
 • Kordel Z.: Rola transportu samochodowego w łańcuchu dostaw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Kostopoulos K.C., Spanos Y.E., Prastacos G.P.: The Resource-Based View of the Firm and Innovation: Identyfication of Critical Linkages, http://www.sses.com/public/ events/.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1975.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. Koźmiński A.K., Piotrkowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1996.
 • Krawczyk S.: Logistyka w zarządzaniu marketingiem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Krieger D.J.: Operationalizing Self-Organization Theory for Social Science Research. SOEJS Conference. Bielefeld 1998.
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji. PWN, Warszawa 1994.
 • Kubiak B.F., Korowicki A.: Model organizacji wirtualnej i jej kooperacyjne systemy informacyjne. Idea przyszłości czy praktyka na dziś. "Computerworld" 1997, nr 40/308.
 • Kubicki J., Kuriata A.: Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych. WKiŁ. Warszawa 2000.
 • Kurtakko J., Kurtakko M.: Theoretical View to Virtual Organization: Framework and Considerations. Nokia Mobile Phones 1998.
 • Larson A.: Partner Networks: Leveraging External Ties to lmprove Entrepreneurial Performance. "Journal of Business Venturing" 1991, Vol. 6.
 • Lazonick W., O'Sullivan M.: Big Business and Corporate Control. W: International Encyclopedia of Business and Management. T. l. Routledge, London-New York 1996.
 • Lazonick W., O'Sullivan M.: Perspectives on Corporate Governance, Innovation and Economic Performance. The European Institute of Business Administration (INSEAD) 2000.
 • Leszczyński J.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 • Liberadzki B., Transport: popyt, podaż, równowaga. Wyższa Szkoła Ekonomiczno- -Informatyczna w Warszawie, Warszawa 1999.
 • Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie. Red. S. Dziadek, M. Michałowska. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001.
 • Locklin D.Ph.: Economics of Transportation. Richard D. Irwin, Homewood Illinois 1966.
 • Łatuszyńska M.: Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych. Rozprawy i Studia t. (DLXXX) 506. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Łobos K.: Sieć międzyorganizacyjna jako strukturalne narzędzie implementacji strategii. Zależność: typ strategii - aranżacja strukturalna sieci. W: Krytyczna analiza szkól i kierunków zarządzania strategicznego, nowe koncepcje zarządzania. Red. R. Krupski. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Wałbrzych 2004.
 • Madeyski M., Lissowska E.: Badania analityczne transportu samochodowego. WKiŁ, Warszawa 1981.
 • Maessen R., Seters P. van, Rijckevorsel E. van: Circles of Stakeholders. International CSR Conference Managing on the Edge: Shifts in the Relationship Between Responsibility. Governance and Sustainability 25-26 September 2003.
 • Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Red. S. Marciniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Małek P.: Ekonomika transportu. P WE, Warszawa 1977.
 • Mandjak T., Durrieu F.: Understanding the Non-economic Value of Business Relation-ships, www.bath.ac.uk/.
 • Margulis L.: Symbiotyczna planeta. CiS, Warszawa 2000.
 • Mathews J.A.: A Resource-Based View of Schumpeterian Economic Dynamics. "Journal of Evolutionary Economics" 2002, nr 106.
 • May A.D., Roberts M.: The Design of Integrated Transport Strategies. "Transport Policy" 1995, Vol. 2, No 2.
 • Mendel T.: Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 • Miklińska J.: O centrach logistycznych w Europie. "Przegląd Komunikacyjny" 2002, nr 10.
 • Mintzberg H.: Deriving Configurations. Combining the Basic Attributes of Organizations 1992.
 • Mintzberg H.: The Structuring of Organizations. Prentice-Hall, New York 1997.
 • Mintzberg H., Quinn J.B., Ghoshal S.: The Strategy Process. Pearson Education 1999.
 • Mitchell R., Agle B., Wood D.: Towards a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Deftning the Principle of Who and What Really Counts. "Academy of Management Review" 1997, nr 22.
 • Moller K., Svahn S.: Role of Knowledge in the Value Creation in Business Nets, www.cbm. net/papers_2002/.
 • Narodowy Plan Rozwoju na lata 2002-2004 oraz Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Warszawa 2004.
 • Nassimbeni G.: Network Structures and Co-ordination Mechanisms. A Taxonomy. "International Journal of Operations & Production Management" 1998, Vol. 18, No 6.
 • Neider J., Marciniak-Neider D.: Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym. P WE, Warszawa 1995.
 • Niedzielski P.: Polityka innowacyjna w transporcie. Rozprawy i Studia, t. (DXXXVI) 462. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Nielsen B.B.: Synergies in Strategic Alliances: Motivationand Outcomes of Complementary and Synergistic Knowledge Networks, http://econpapers.repec.org/.
 • Nohria N., Eccles R.G.: Networks and Organization: Structure, Form and Action. Harvard Business School Press, Boston 1992.
 • Nonaka 1., Takeuchi H.: The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York 1995.
 • Norman R., Ramirez R.: From Value Chain to Value Constellation: Designing Inter-active Strategy. "Harvard Business Review" 1993, July-August.
 • Olejniczak R.: Aspekty systemowe transportu kolejowego. "Przegląd Komunikacyjny" 2003, nr 12.
 • Omta S.W.F., Trienekens J.H., Beers G.: Chain and Network Science. A Research Framework. "Journal on Chain and Network Science" 2001, Vol. l, No 1.
 • Ossimitz G.: Systems Thinking and Systems Dynamics Modelling: A New Perspective for Math Classes? www.uni-klu.ac.at/.
 • Oyrzanowski B.: Teoretyczne aspekty kształtowania jakości produktów. W: Organizacyjne i ekonomiczne aspekty sterowania jakością. Red. K. Cholewicka-Goździk. Warszawa 1970.
 • Pacuski A., Podręcznik przewozów multimodalnych ONZ oraz Transport towarów. Poradnik zleceniodawcy i przewoźnika. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004.
 • Pajunen K.: A Stakeholder Framework for Analysis of Inter-Organizational Relation-ships in a Crisis Situation: A Historical Case Study Illustration. EBHA Annual Congress, Helsinki 2002.
 • Panasiuk A.: Doskonalenie jakości usług jako instrument przystosowania Poczty Polskiej do potrzeb rynku. Rozprawy i Studia t. (CCCXXVIII) 254. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
 • PerechudaK.: Organizacja wirtualna. Ossolineum, Wrocław 1997.
 • Perechuda K.: Strategie konfigurowania wartości w biznesie sieciowym. W: Krytyczna analiza szkól i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania. Red. R. Krupski. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Wałbrzych 2004.
 • Pilzer P.Z.: Nasz dobrobyt bez granic. Wydawnictwo Medium, Warszawa 1995.
 • Piotrowicz A.: Czynniki określające strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 3.
 • Piskozub A.: Gospodarowanie w transporcie. Podstawy teoretyczne. WKiL, Warszawa 1982.
 • Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2000.
 • Pomykalska B.: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa w procesie Łączenia zasobów komplementarnych. W: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa 2001.
 • Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • Powell W.W.: Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organisation. "Researchin Organisational Behaviour" 2000, Vol. 12.
 • Probst G., Gomez P.: Vernetztes Denken. Unternehmen ganzheitlichen fuhren. Gabler Verlag, Wiesbaden 1989.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk. Difm, Warszawa 2000.
 • Ratajczak W.: Modelowanie sieci transportowych. Seria Geografia nr 60. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 • Ravald A., Gronroos Ch.: The Value Concept and Relationship Marketing. "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30, No 2.
 • Reilly G.P., Reilly R.R.: Using a Measure Network to Understand and Deliver Value. "Journal of Cost Management" 2000, November-December.
 • Rowley J.T.: Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences. "Academy of Management Review" 1997, nr 22.
 • Rucińska D.: Marketingowe kształtowania rynku usług transportowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O.: Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Współczesne problemy polityki transportowej. PWE, Warszawa 1997.
 • Sadowski W.: Podstawy ogólnej teorii systemów. PWN, Warszawa 1978.
 • Sadowski W.: Teoria podejmowania decyzji. Wstęp do badań operacyjnych. PWE, Warszawa 1964.
 • Savage Ch.M.: Fifth Generation Management: Co-Creating throngh Virtual Enterpri sing, Dynamic Teaming, and Knowledge Networking. Butterworth Heinemann 1996.
 • Schilling M.A.: Decades Ahead of Her Time: Advancing Stakeholder Theory Through the Ideas of Mary Parker Follett. "Journal of Management History", Vol. 6, No 5.
 • Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • Schwaab J.A., Thielmann S.: Economic Instruments for Sustainable Road Transport. An Overview for Policy Makers in Developing Countries. "Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH" 2001, December.
 • Sektorowy Program Operacyjny: Transport - Gospodarka Morska na lata 2004-2006 (w ramach Narodowego Planu Rozwoju). Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003.
 • Sharp H., Finkelstein A., Galal G.: Stakeholder Identification in the Reauirements Engineering Process. Proceedings o f the 10th International Workshop on Database & Expert Systems Applications. Washington 1999.
 • Sieci logistyczne. Red. M. Ciesielski. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Skala-Poźniak A.: Koncepcja zrównoważonego wzrostu w transporcie. "Problemy Ekonomiki Transportu" 2001, nr 2.
 • Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. Wersja elektroniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Sołtysik M.: Stosowanie podejścia systemowego w badaniu problemów logistycznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1995, nr 11.
 • Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
 • Sroka S.: Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty. IV konferencja Project Management Zarządzanie przez projekty. Stowarzyszenie Project Management Polska 2001.
 • Stacey R.D.: The Chaos Frontier: Creative Strategic Control for Businesses. Butter-worth Heinmann, London 1991.
 • Starowicz W.: Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym. Rozprawy i Studia t. (CDLXVI) 392. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Sternberg E.: The Stakeholder Concept: A Mistaken Doctrine, 1999. Foundation for Business Responsibilities, London 1999.
 • Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Stonehause G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.L.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001.
 • Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka. Red. B. F. Kubiak. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 • Strategia Rozwoju Infrastruktury Transportu na lata 2004-2006 i lata dalsze do 201 i r. (główne założenia). Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2004.
 • Strategia Rozwoju Sektora Transportu w latach 2004-2006 dla wykorzystania środków z Funduszu Spójności UE. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2002.
 • Studium wykonalności budowy ronda ulic: Ku Słońcu-Derdowskiego-Dworska w Szczecinie. PTE, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2004.
 • Studnicki-Gizbert K.W.: Polska polityka transportowa - przesiania płynące r doświadczeń światowych. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1991, z. 2.
 • Suchorzewski W.: Zastosowanie benchmarkingu w transporcie. "Przegląd Komunikacyjny" 2003, nr 3.
 • Sudarsanam S., Sorwar G., Marr B.: Valuation of Intellectual Capital and Real Option Models. PMA Intellectual Capital Symposium. Cranfield University 2003.
 • Sulejewicz A.: Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. SGH, Warszawa 1997.
 • Svendsen A.C., Boutilier R.G., Abbott R.M., Wheeler D.: Measuring the Business Value of Stakeholder Relationships. The Centre for Innovation in Management, CICA, Toronto 2001.
 • Szałek B.: System transportowy a funkcjonowanie społeczeństwa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1987.
 • Szałucki K.: Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Szegheo O., Andersen B.: Modeling the Extended Enterprise: A Comparison of Different Modeling Approaches. Proceedings of International Enterprise Modelling Conference. Verdal 1999.
 • Szewczuk A.: Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego samochodowego konkurencyjnym otoczeniu. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2001.
 • Tarski I.: Czynnik czasu w procesie transportowym. WKiŁ, Warszawa 1976.
 • Tarski I.: Koordynacja transportu. PWE, Warszawa 1968.
 • Technologia procesów przewozowych w transporcie samochodowym. Red. E. Lissowska. WKiŁ, Warszawa 1975.
 • Tharumarajah A., Wells A.J., Nemes L.: Comparison of Emerging Manufacturing Concepts. W: Systems, Man, and Cybernetics. IEEE International Conference 1998.
 • The New Oxford Dictionary of English. Oxford University Press, Oxford 2000.
 • The World Bank Participation Sourcebook, Appendix I Methods and Tools, http://www.worldbank.org/.
 • The World Bank Participation Sourcebook. Washington 1996, http://www.worldbank.org/.
 • Thorelli H.B.: Networks: Between Markets and Hierarchies. "Strategie Management Journal" 1986, Vol. 7.
 • Toffler A.: Trzecia fala. PIW, Warszawa 1997.
 • Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 • Tomaszewski M.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania infrastruktury technicznej. W: Partnerstwo w regionie. Red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Towards Sustainable Transportation. The Vancouver Conference, Conference High-lights and Overview of Issues. OECD 1996.
 • TransLogis, Interaction of Workpackages and Expected Results from the project. 3rd Management Group Meeting. Berlin 1999.
 • Transport i spedycja międzynarodowa. Red. T. Szczepaniak. PWE, Warszawa 1985.
 • Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Twaróg J.: Proces transportu w świetle reengineeringu. "Problemy Ekonomiki Transportu" 2000, nr 2.
 • Ulieru M., Walker S., Brennan R.: The Holonic Enterprise as a Collaborative Information Ecosystem, www.enel.ucalgary.ca/.
 • Yenkatraman N., Henderson J.C.: The Architecture of Virtual Organizing: Not a Hollow Structure but a Vibrant Strategy. Boston University School of Management. Boston 1997.
 • Vernadat F.: Enterprise Modeling and Integration: Principles and Applications. Chap-man&Hall 1996.
 • Veryard R.: Information Coordination: The Management of Information Models, Systems and Organizations. Prentice-Hall 1993.
 • Waddock S., Graves B.: A Stakeholder Approach to Responsiveness and Accountability in Non-Profit Organisations. "Social Policy Journal of New Zealand" 2001, Issue 17, December.
 • Walczak B.: Ekonomiczne znaczenie jakości usług transportowych w przewozach ładunków. OBET, Szczecin-Warszawa 1984.
 • Wal lin J.: Competence Implications of Different Forms of Value Creation. Sixth International Conference on Competence-Based Management. IM D, Lousanne, Switzerland 2002.
 • Warnecke H.J.: Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Warner M.: Complex Problems... Negotiated Solutions: The Practical Applications of Chaos and Complexity Theory to Community-Based Natural Resource Management. Overseas Development Institut Working Paper 146, May 2001.
 • Wedin T.: Value Creation in Industrial Networks, www.bath.ac.uk/.
 • Weizsacker E.U. von, Lovins A.B., Lovins L.H.: Mnożnik cztery. Podwojony dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Nowy raport dla Klubu Rzymskiego. Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.
 • Whitman L.E., Huff B.L., Presley A.R.: The Need and Issue Associated with Representing and Integrating Multiple Views of the Enterprise. IF1P Conference Proceedings 1998, Vol. 144.
 • Wielądek A.: Czy kolej w Polsce ma przyszłość? "Przegląd Komunikacyjny" 2002, nr 2.
 • Winiarski B.: Polityka gospodarcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. P WE, Warszawa 2003.
 • Wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Przedłużenie linii kolejowej z Ahlbeck Grenze do Świnoujścia Centrum. Świnoujście 2000.
 • Wronka J.: Transport kombinowny w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwija. Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu PP, Warszawa-Szczecin 2002.
 • Wspólczesne technologie transportowe. Red. L. Mundur. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004.
 • www.wspiz.edu.pl.
 • Wyszomirski O.: Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1998.
 • Yevdokimov Y.: The Economics of Transportation Networks. Proceedings of the 30th Atlantic Canada Economic Association Conference, Fredericton 2001, Vol. 30.
 • Yip G.S.: Strategia globalna. PWE, Warszawa 2004.
 • Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A.: Technologia transportu kolejowego. WKiŁ, Warszawa 2004.
 • Załoga E.: Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • Załoga E.: Tendencje zmian preferencji klientów usług transportowych i spedycyjnych. W: Polska Spedycja na przyszłym rynku Unii Europejskiej. Szczecin 1997.
 • Załoga E.: Preferencje indywidualne i społeczne w transporcie. Drugi Europejski Kongres Transportowy Translog 2003. Szczecin 2003.
 • Załoga E., Milewski D.: Spedycja. Procesy i usługi. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Zgorzelecki M.: Hamburgery ze świętej krowy. Szkice o amerykańskiej teorii i praktyce zarządzania. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzania. PWN, Warszawa 1981.
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171025994

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.