PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 619 | 275
Tytuł artykułu

Podatność młodzieży na oddziaływania grup kultowych

Warianty tytułu
Vulnerability of the Youth to Influence of Cult Groups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Treść pierwszego rozdziału koncentruje się wokół problematyki działalności grup kultowych: definicja operacyjna używana w kontekście całej pracy, typologia, modele wyjaśniające uzależnienie od grup kultowych, metody werbowania oraz ukazanie zagrożeń, jakie niesie uczestnictwo w tego typu grupach. Rozdział drugi prezentuje zagadnienia dotyczące podatności człowieka na manipulacyjne oddziaływania sekt. Badacze problemu w zasadzie są zgodni co do faktu, że każdy człowiek zdrowy psychicznie jest podatny na oddziaływania sekt. Rozdział trzeci przedstawia problematykę i program własnych badań empirycznych. Treścią rozdziału czwartego jest analiza wyników uzyskanych w toku badań. Piąty rozdział zawiera dyskusję uzyskanych wyników oraz wskazania na temat działań profilaktycznych wobec młodzieży zagrożonej uczestnictwem w grupach kultowych. (fragment tekstu)
EN
The key focus of this book is the search for psychosocial conditions of the receptivity of the youth to activities of cult groups. The study covered 230 persons -high school students. The results made it possible to draw conclusions regarding relations under study. The so called Scale of Receptivity to Activities of Cult Groups (SPnDGK) was used to assess the receptivity. The tool enabled to distinguish two extreme groups: of low and high receptivity accordingly. Such a distinction made it possible to identify both correlations and cause-and-effect relationships between variables due to the application of the correlation-regression research strategy. Chapters l and 2 explore the theoretical background of the subject related to the receptivity to activities of the groups concerned. They attempt to explain a problem in terms of the subject (conditions regarding a potential member of the groups concerned) and the object (indication to manipulative nature of cult group activities). Chapter 3 presents the methodology and characteristics of many variables (dependent and independent variables) and the persons under study. This chapter presents also research hypotheses and psychological tools used to verify the hypotheses. Chapter 4 contains the qualitative and quantitative analyses of the outcome results. Specific relations between the receptivity of the youth to the influence of the cult groups and psychosocial conditions are shown. The identified relations deal both with personal traits and environmental conditions (family status), religiousness crises and acknowledged beliefs and realized values. The last chapter 5 is a discussion of the results in the light of the hypotheses and relations that have already been identified and found in publications. The significant section of this chapter is prophylactic suggestions. They form a practical aspect of the issue concerned. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
275
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Allport G.W., Osobowość i religia, Warszawa 1988.
 • Alexiewicz T., Wiara w pigułce, czyli sekty. Rozmowa o destrukcyjnych ruchach religijnych i parareligijnych, Poznań 1998.
 • j AIexiewicz T., Psychomanipulacja w sektach, „Albo albo. Problemy psychologii i kultury. (Sekty i kulty)" 2 (2001), s. 136-143.
 • Amorth G., Egzorcyści i psychiatrzy, Częstochowa 1999.
 • Asanger R., Klahn R., Otto E., Yollmers B., Psychologie. Fuhlen, Denken und Yerhal- ten verstehen, Mannheim-Leipzig 2001.
 • Baer H., Jugendreligionen, w: H. Gasper (red.), J. Miłller, F. Yalentin, Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen. Fakten, Hintergrunde, Klarungen, Freiburg 1994, s. 542-546.
 • Barker E., Nowe ruchy religijne, Kraków 1997. Becker H., Systematic Sociology on the Basis of the Beziehungslehre und Gebildelehre of Leopold von Wiese, New York 1932.
 • Bielecki J., Wybrane zagadnienia z psychologii, Warszawa 1986.
 • Bierhoff B., Organisation und Charakter. Sozialpsychologische Aspekte żur Analyse von Sekten und Psychogruppen, http://www.erichfrom.de/lib_2/bierhoffD4. html (1998).
 • Bierhoff B., Sekten und Psychogruppen als gesellschaftliches und psychosoziales Problem, „Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis" 30 (1998) 4, s. 451-479.
 • Biuro Informacji i Dokumentacji Nowych Ruchów Religijnych i Sekt, „Sekty -wyzwania i zagrożenia", w: A. Krąpiec (red.), Sekty - powab herezji, Toruń 1997,30-45.
 • Braun-Gałkowska M., Patologia i terapia postaw rodzinnych, w: Z. Babska, A. Bielą, T. Witkowski (red.), Wyklady z psychologii w KUL w roku akademickim 1984/85, Lublin 1986, s. 343-360.
 • Braun-Galkowska M., Młodzież w ruchu satanistycznym, Warszawa 1991.
 • Braun-Gałkowska M., Psychologiczne badania młodzieży deklarującej przynależność do ruchu satanistycznego, w: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), „Wykłady z psychologii w KUL", t. 5, Lublin 1991, s. 145-191.
 • Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1980.
 • Brzeziński J., Liniowy model korelacyjno-regresyjny w badaniach psychologicznych. Wybrane zagadnienia, w: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, t. 4, Warszawa 1985, s. 9-38.
 • Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1996.
 • Brzozowski P., Postawy wychowawcze rodziców a struktura systemów wartości ich dzieci, w: K. Pospiszyl (red.), Z badań nad postawami rodzicielskimi, Lublin 1988,5.39-84.
 • Bukalski S., Wpływ postaw rodzicielskich na zjawisko samookaleczania młodzieży. Niepublikowana praca magisterska, Lublin 1999.
 • Bukalski S., Skala Podatności na Działania Grup Kultowych. Podręcznik, Lublin 2003.
 • Bukalski S., Skala Podatności na Działania Grup Kultowych. Treść i opis psychometryczny, w: P. Francuz (red.), P. Oleś, W. Otrębski, „Studia z Psychologii w KUL", t. 11, Lublin 2003, s. 357-379.
 • Bukalski S., Wańka A., Fenomen Satha Sai Baby. Studium religioznawczo-psychologiczne, „Colloąuia Theologica Ottoniana" 2 (2002), s. 96-115.
 • Cammans H.M., Okkultismus - zwischen Suche und Sucht. Beschreibungen und Hilfen żur Auseinandersetzung, Recklinghausen 1990.
 • Cekiera Cz., Formy zagrożeń współczesnej młodzieży, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" 2 (1993), s. 22-31.
 • Cekiera Cz., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin 1993.
 • Cekiera Cz., Ryzyko uzależnień, Lublin 1994.
 • Cekiera Cz., Subkultury młodzieżowe - sataniści, „Problemy Alkoholizmu" 7 (1994), s. 4-7.
 • Cekiera Cz., Sataniści, w: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red.), „Studia z Psychologii w KUL", t. 8 (1996), s. 189-202.
 • Cekiera Cz., U progu trzeciego tysiąclecia: psychospołeczne aspekty patologii spoleci-nych w Polsce, „Problemy Alkoholizmu" l (2001), s. 4-8.
 • Cekiera Cz., Sołtysiak T., Sekty - poszukiwania nowych wartości czy próby likwidowania utrudnień przystosowawczych?, w: T. Sołtysiak, M. Kowalczyk-Jamnicka, Utrudnienia adaptacyjne młodego pokolenia, Bydgoszcz 1999, s. 157-167.
 • Doktor T., Kowalczewska J., Werbanowska J., Uczestnictwo w nowych ruchach religijnych a poczucie sensu życia i poziom niepokoju, „Euhemer - Przegląd Religioznawczy" 4 (1991), s. 133-146.
 • Dowhower R.L., Guidelines for Clergy, w: M.D. Langone, Recovery from cults. Help for Victims of Psychological and Spiritual Abuse, New York-London 1994, s. 251-262.
 • Drozdowicz Z., Sekty religijne w nowożytnej Europie, Poznań 2000.
 • Drwal R.Ł., Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki, Warszawa 1995.
 • Dürholt B., Internationale Gesellschaftfiir Krishna-Bewufltsein (ISKCON), w: B. Durholt, I. Kroił, Streifzug durch den religiösen Supermarkt. Jugendreligionen, Sekten, Gurubewegungen, Psychokulte, Miinchen 1994, s. 12-13.
 • Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2000.
 • Dzieża W., Posacki A., Pyszka S., Katolik wobec sekt, Kraków 1998.
 • Eister A. W., An Outline of the Structural Theory of Cultus, „Journal for the Scientific Study of Religion" 11 (1972), s. 319-334.
 • Ferguson G., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997.
 • Ferrari G., Sekty i kulty sataniczne. Zjawisko satanizmu we współczesnym społeczeństwie, „L'Osservatore Romano", wyd. polskie, 3 (1997), s. 55-57.
 • Filarski M., Zagrożenia ze strony nowych ruchów religijnych. Zarys programu profilaktycznego, w: Cz. Cekiera, I. Niewiadomska, Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka, Lublin 2001, s. 181-204.
 • Filipiak M., Socjologia zachowań dewiacyjnych, w: M. Filipiak, Przestępczość nieletnich. Żródla, przejawy, środki zaradcze, Lublin 1997, s. 11-28.
 • Fillaire B., Sekty, Katowice 1999.
 • Fizzotti E., Sekty i kulty sataniczne. Satanizm z punktu widzenia psychologii, „L'Osservatore Romano", wyd. polskie, 7 (1997), s. 59-61.
 • Gajewski M., O przyczynach wstępowania do sekt, w: M. Gajewski (red.), ABC o sektach, Kraków 1999, s. 7-18.
 • Gajewski M., Prezentacja sekt i grup kultowych. Wybrane zagadnienia, w: E. Kosińska, M. Gajewski, Sekty — religijny supermarket. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków 2000, s. 7-95.
 • Gajewski M., Nowe ruchy religijne i sekty - między zbawieniem a destrukcją..., Kraków 2002.
 • Gajewski M., Kosińska E., Sekty — religijny supermarket. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków 2000.
 • Gałkowska A., Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci, Lublin 1999.
 • Gasper H., Sekty i nowe ruchy religijne w Niemczech, „Communio" 3 (1991), s. 49-63.
 • Gaś Z., Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych, Warszawa 1994.
 • Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Lublin 2000.
 • Gaś Z., Szkolny program profilaktyki, w: pr. zbiór., O godność osoby ludzkiej, Radom 2002, s. 167-180.
 • Glock Ch., Stark R., Religion andSociety in Tension, Chicago 1965.
 • Głaz S., Konstruktywna i destruktywna rola religii w rozwoju jednostki, w: P. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Lublin 1997, s. 203-213.
 • Głaz S., Rodzina a jednostka, Kraków 1998.
 • Gross W., Was fuhrt einen Menschen dazu, sich einer „Sektę" anzuschliessen?, http://www.kirchegt.de/kwbitter/sekten.htm (2001).
 • Grządkowski A., Naukowcy u Sai Baby, „Nieznany Świat" 7 (1993), s. 16-18.
 • Grygielski M., Wybrane aspekty ról rodzicielskich, w: A. Gala (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, Wrocław 1994, s. 17-29.
 • Grzymała-Moszczyńska H., Psychologia religii. Wybrane zagadnienia, Kraków 1991.
 • Grzywa A., Manipulacja. Mechanizmy psychologiczne, Kraśnik 1997.
 • Haack F. W., Scientology- Magie des 20. Jahrhunderts, Miinchen 1982.
 • Hałas E., Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Lublin 1992.
 • Hanausek T., Mikrut G., Ochrona zdrowia psychicznego a psychomanipulacja, „Sekty i Fakty" 8 (2000), s. 31-34.
 • Hanausek T., Mikrut G., Sekty, pieniądze i władza, „Sekty i Fakty" 9 (2001), s. 11-14.
 • Hassan S., Psychomanipulacja w sektach, Łódź 1999.
 • Hassan S., Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie, Łódź 2001.
 • Hauth R., Die nach der Seele greifen. Psychokult und Jugendsekten, Gutersloh 1985.
 • Hauth R., Kleiner Sektenkatechismus, Wuppertal-Ziirich 1992.
 • Hauth R., Zeugen Jehovas, w: B. Durholt, I. Kroił, Streifzug durch den religiösen Supermarkt. Jugendreligionen, Sekten, Gurubewegungen, Psychokulte, Mtinchen 1994,s.20-21.
 • Hemminger H., Manipulation, w: H. Gasper (red.), J. Muller, F. Yalentin, Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschaitungen. Fakten, Hintergrunde, Klarungen, Freiburg 1994, s. 629-632.
 • Hemminger H., Psychotechniken, w: H. Gasper (red.), J- Miiller, F. Yalentin, Lexibn der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen. Fakten, Hintergrunde, Klarungen, Freiburg 1994, s. 854-858.
 • Hemminger H., Keden J., Seele aus zweier Hand. Psychotechniken und Psychokonzerne, Stuttgart 1997.
 • Hierzenberger G., Religion. Was gibt mir das? Ein Jugendlexikon, Innsbruck-Wien 1994.
 • Hoffer E., The True Beliver. Thoughts on the Nature of Mass Movements, New York 1951.
 • Institut fur Angewandte Tiefenpsychologie, Sind Się anfallig fur Sekten?, http://www.sektenberatung.ch/Hilfen/ (1997).
 • Jagieła J., Transakcyjny model psychomanipulacji w nowych destrukcyjnych ruchach religijnych, w: S. Pamuła, A. Margasiński, Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Spolecznej, Częstochowa 2001, s. 113-128.
 • Jagieła J., Psychomanipulacja w sektach w świetle analizy transakcyjnej, w: Sekty ipsychomanipulacja. Międzynarodowa Konferencja, Katowice 2001, s. 48-62.
 • Jarosz J., Skutki społecznej tolerancji zjawiska sekt, w: S. Pamuła, A. Margasiński, Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej, Częstochowa 2001, s. 77-87.
 • Jastrzębska B.D., Wpływ środowiska rodzinnego na powstawanie u dzieci i młodzieży osobowości autodestrukcyjnej (suicydalnej), „Problemy Rodziny" 4 (1992), s. 28-33.
 • Jessor R., A Psychosocial Perspective on Adolescent Substance Use, w: I.F. Litt (red.), Adolescent Substance Use: Report of the 14th Ross Roundtable, Columbus 1983.
 • Jessor R., Jessor S., Theory Testing in Longitudinal Research on Marijuana Use, w: Kandel D.B. (red.), Longitudinal Research on Drug Use: Empirical Findings and Methodological Issues, Washington 1978, s. 41-71.
 • Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i mlodzieży, Gdańsk 1998.
 • Juros A., Oleś P., Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna, w: J. Brzeziński, E. Hornowska (red.), Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej, Poznań 1993, s. 171-201.
 • Kapłan H., Sadock B., Psychiatria kliniczna, Wrocław 1995.
 • Kawiecka K., Skutki oddziaływania destrukcyjnych związków wyznaniowych, „Wychowawca" 10(1997), s. 7-9.
 • Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Kraków-Warszawa 2000.
 • Klosinski G., Psychokulte. Was Sekten fur Jugendliche so attraktiv macht, Miinchen 1996.
 • Kowalak W., Przyczyny powstawanie sekt i ruchów religijnych, w: Nowe religie i sekty wyzwaniem dla Kościoła? Materiały z sesji misyjno-pastoralnej, Pieniężne 1994, s. 152-167.
 • Kowalski W.S., Kwestionariusz Stosunków między Rodzicami i Dziećmi A. Roe i M. Siegelmana. Podręcznik, Warszawa 1983. Kuczkowski S., Psychologia religii, Kraków 1993.
 • Kulik A., Problemy emocjonalne młodzieży zajmującej się astrologią, „Roczniki Psychologiczne" t. l (1998), s. 131-146.
 • Kuncewicz D., Przyczyny przynależności do grup kultowych. Niepublikowana praca magisterska, Lublin 1999.
 • Kuncewicz D., Opolska T., Wasiak M., Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożeń, Warszawa 2000.
 • Kuncewicz D., Czynniki podmiotowe i środowiskowe sprzyjające przynależności do kontrowersyjnych grup religijnych, w: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 2002,
 • s. 154-155. Langel H., Żur Frage der Attraktivitdt und Pathogenitdt von Jugendsekten, „Nervena- rzt"51 (1980), s. 183-187.
 • Langel H., Destruktive Kulte und Sekten. Eine kritische Einfuhrung, Miinchen 1995.
 • Langone M.D., Helping Cult Yictims: Historical Background, w: M.D. Langone, Recovery from Cults. Help for l/ictims of Psychological and Spiritual Abuse, New York-London 1994, s. 22-47.
 • Langone M.D., Psychiatric and Mental Health Congress in New York City, „Cultic Studies Journal" 11 (1995), s. 16-19.
 • Langone M.D., Clinical Update on Cults, „Psychiatric Times" 6 (1996), s. 1-3.
 • Langone M.D., Psychiatric and Mental Health Congress Clinical Update on Cults, „Cult Observer" 13 (1996), s. 1-3.
 • Libiszowska-Żółtkowska M., Kościół Zjednoczeniowy - Sun Myung Moon i jego polscy wyznawcy, w: T. Doktor (red.), Ruchy pogranicza religii i nauki jako zjawisko socjopsychologiczne, t. 5, Warszawa 1996, s. 78-116.
 • Łuczyńska J., Manipulacja w sektach, w: M. Gajewski (red.), ABC o sektach, Kraków 1999, s. 55-70.
 • Łobaczewska A., Romańczuk H., Zawal J., Młodzież a destrukcyjne kulty, Lublin 1999. Makselon J., Psychologiczna atrakcyjność „nowych religii", w: S. Dobrzanowski (red.), New Agę. Pseudoreligia, Kraków 1994, s. 57-69.
 • Makselon J., Jednostka w grupie, w: J. Makselon (red.), Psychologia dla teologów, Kraków 1995, s. 233-254.
 • Makselon J., Optymalny model poradnictwa psychologiczno-religijnego?. w: J. Makselon (red.), Poradnictwo psychologiczno-religijne. Teoria i praktyka, Kraków 2001,s.59-69.
 • Malinoski P.T., Langone M.D., Lynn S.J., Psychological Distress in Farmer Members of the International Churches of Christ and Noncultic Groups, „Cultic Studies Journal" l (1999), s. 33-51.
 • Mann W.E., Seck, Church, and Cultin Alberta, Toronto 1955.
 • Manstead A., Hewstone M., Encyklopedia Blackwella. Psychologia Społeczna, Warszawa 1996.
 • Marguardt M., Rodzinne uwarunkowania podatności na wpływ destrukcyjnych grup możliwości wczesnej profilaktyki, w: Kulty i sekty. Zagrożenia i profilaktyka. Ogólnopolska konferencja szkoleniowa, Katowice 2000, s. 35-39.
 • Marzec Z., Metody działania i przyczyny sukcesów Świadków Jehowy, Kraków 2000.
 • Masiak E., Wybrane korelaty przynależności do grup religijnych. Niepublikowana praca magisterska, Lublin 1999.
 • Matusewicz Cz., Psychologia wartości, Warszawa 1975.
 • McDowell J., Steward D., Oszukani. W co wierzą kulty i jak przyciągają wyznawców?, Lublin 1994.
 • Miller-Szafrańska E., Sekty a prawo, w: M. Gajewski (red.), ABC o sektach, Kraków 1999,s.71-80.
 • Musti L., Aspekty prawno-karne satanizmu, „L'Osservatore Romano", wyd. polskie, 8-9 (1997), s. 55-56.
 • Nordhausen F., Psycho-Sekten. Die Praktiken der Seelenfanger, Frankfurt am Main 1999.
 • Nowaczyk M., Nowe ruchy religijne, „Euhemer - Przegląd Religioznawczy" 4 (1991), s. 7-21.
 • Nowak A.J., Satanizm, Wrocław 1995.
 • Nowak A.J., Psychospołeczny aspekt manipulacji, w: Sekty i psychomanipulacja. Międzynarodowa Konferencja, Katowice 2001, s. 9-17.
 • Nowak W., Sekty a młodzież. Przewodnik, Olsztyn 1995.
 • Nowakowski P.T., Sekty. Co każdy powinien wiedzieć, Tychy 1999.
 • Nowakowski P.T., Sekty. Oblicza werbunku, Tychy 2001.
 • Obuchowska I., Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców, Warszawa 1996.
 • Oleś P., Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badania empiryczne, Lublin 1989.
 • Oleś P., Kryzys wartości u współczesnej młodzieży, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" 2(1993), s. 32-42.
 • Oleś P., Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu. Podręcznik, Warszawa 1998.
 • Olson D.H., Commentary: Three-dimensional (3-D) Circumplex Model Andrevised Scoring ofFACES III, „Family Process" 30 (1991), s. 74-79.
 • Olson D.H., Russell C.S., Sprenkle D.H., Circumplex Model VI: Theoretical Update, „Family Process" 22 (1983), s. 69-83.
 • Pacwa M., Katolicy wobec New Agę, Kraków 1997.
 • Paleczny T., Sekty. W poszukiwaniu utraconego raju, Kraków 1998.
 • Pawłowicz Z., Człowiek a Świadkowie Jehowy, Gdańsk 1991.
 • Pawłowicz Z., Kościół i sekty w Polsce, w: Nowe religie i sekty wyzwaniem dla Kościoła? Materiały z sesji misyjno-pastoralnej, Pieniężno 1994, s. 111—151.
 • Pawłowicz Z., ABC o sektach, Gdańsk 2000.
 • Pawłowicz Z., Stanowisko Kościoła wobec sekt i nowych ruchów religijnych, w: H. Zimoń (red.), Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, Lublin 2000, s. 563-582.
 • Pecyna M.B., Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej, Warszawa 1998.
 • Persaud R., Pozostać przy zdrowych zmysłach, Warszawa 1998.
 • Pervin L.A., Psychologia osobowości, Gdańsk 2002.
 • Pietrek D., Wczesna interwencja i profilaktyka w praktyce działania Biura Informacji o Sektach i Nowych Ruchach, w: Kulty i sekty. Zagrożenia i profilaktyka. Ogólnopolska konferencja szkoleniowa, Katowice 2000, s. 56-103.
 • Płużek Z., Psychologia pastoralna, Kraków 1994.
 • Poling T., Kenny F., The Hare Krishna Character Type: a Study in Sensate Personality, New York 1986.
 • Poręba P., Psychologiczne uwarunkowania życia rodzinnego, Warszawa 1981.
 • Posacki A., Sekty, nowe ruchy religijne, psychokulty - geneza, definicja, typologia, w: M. Renkielska, Sekty, sekty..., Kielce 1997, s. 7-31.
 • Posacki A., Definicja okultyzmu, w: M. Gajewski (red.), ABC o sektach, Kraków 1999, s. 81-96.
 • Powałka D., Psychologiczna charakterystyka uczestników wybranych ruchów religijnych, w: T. Doktor (red.), Ruchy pogranicza religii i nauki jako zjawisko socjo-psychologiczne, t. 5, Warszawa 1996, s. 217-270.
 • Prężyna W., Skala Postaw Religijnych, „Roczniki Filozoficzne" 4 (1968), s. 75-89.
 • Prężyna W., Kryzys religijny a cechy osobowości, „Roczniki Filozoficzne" 4 (1971), s. 155-165.
 • Prężyna W., Intensywność postawy religijnej a osobowość, Lublin 1973.
 • Prężyna W., Motywacyjne korelaty centralności przedmiotu postawy religijnej, „Roczniki Filozoficzne" 4 (1977).
 • Prężyna W., Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981.
 • Prokop J., Uwaga rodzice! - sekty, Warszawa 1999.
 • Prokosz M., Dorastająca młodzież a sekty, w: S. Pamuła, A. Margasiński, Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej, Częstochowa 2000,s. 143-159.
 • Przełącznikowa M., Psychologia wychowania, w: M. Przełącznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa 1979, s. 307-607.
 • Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, t. 2, Warszawa 1994.
 • Pużyńska E., Depresje i choroby afektywne u dzieci i młodzieży, w: S. Płużyński (red.), Depresje, Warszawa 1988, s. 311-327.
 • Pyszka S., Kościół katolicki a sekty, Kraków 1994.
 • Pytlak M., Rozpoznać sektę. Kryteriologia sekt, Lublin 2002.
 • Radochoński M., Choroba a rodzina, Rzeszów 1987.
 • Raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP: O Stanie Bezpieczeństwa Państwa z 1995 r.
 • Raport Cottrella w sprawie działalności pewnych „nowych ruchów religijnych" na terenie państw Wspólnoty Europejskiej (Dok. 1-47/84 z dn. 2.04.1984 r.), w: Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty, Warszawa 1984, s. 247-258.
 • Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, opracowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przygotowany przez Międzyresortowy Zespól do spraw Nowych Ruchów Religijnych (red. K. Wiktor, G. Mikrut), 15.05.2000 r.
 • Raport Watykański: „Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie", za: „L'Osservatore Romano", wyd. polskie 5 (1986), s. 3-6.
 • Raport Watykański: „Sekty i nowe ruchy religijne jako problem duszpasterski", za: „L'Osservatore Romano", wyd. polskie 7 (1991), s. 12-16.
 • Raport Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dotyczący sekt i nowych ruchów religijnych (Raport Hunta - Dokument SADOC 6535 z dnia 29.11.1991 r.).
 • Reber A., Słownik psychologii, Warszawa 2000.
 • Reller H., KieBig M., Tschoerner H., Religióse Gemeinschaften. Freikirchen, Sondergemeinschaften, Sekten, Weltanschauungen, Missionierende Religionen des Ostens, Neureligionen, Psycho-Organisationen, Giitersloh 1993.
 • Rembowski J., Z problematyki postaw rodzicielskich, „Psychologia Wychowawcza" 3(1970). s. 310-329.
 • Renkielska M. (red.), Sekty, sekty..., Kielce 1997.
 • Richardson J.T., Clinical and Personality Assessment of Participants in New Religions, „The International Journal for the Psychology of Religion" 5 (1995), s. 145-170.
 • Ritchie J., Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994.
 • Rosenhan D.L., Seligmann M.E., Psychopatologia, t. l, Warszawa 1994.
 • Ross J.C., Langone M.D., Cultus. What Parents shouldknow, New York 1988.
 • Rowiński G., W niewoli sekt, Warszawa 2001.
 • Rusecki M., Kościół wobec nowych ruchów religijnych i sekt, w: Nowe religie i sekty wyzwaniem dla Kościola? Materiały z sesji misyjno-pastoralnej. Pieniężne 1994, s. 168-175.
 • Rusecki M., Dlaczego sekty są niebezpieczne?, w: M. Rusecki (red.), Problemy współczesnego Kościoła, Lublin 1997, s. 203-223.
 • Ryś M., Wpływ dzieciństwa na późniejsze życie w małżeństwie i rodzinie. Studium psychologiczne, Warszawa 1992.
 • Ryś M., Ku dojrzałości osobowej, w: K. Ostrowska, M. Ryś, Wychowanie do życia w rodzinie, Warszawa 1999, s. 22-33.
 • Ryś M., Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Warszawa 2001.
 • Sakowicz E., Sekty - wyzwaniem do dialogu?, w: Nowe religie i sekty wyzwaniem dla Kościoła? Materiały z sesji misyjno-pastoralnej, Pieniężne 1994, s. 176-190.
 • Sareło Z., Antropologiczno-kulturowe źródła „atrakcyjności" sekt, „Communio" 3 (1991). s. 100-108.
 • Sargant W., Battle for the Mind. A Physiology of Conversion and Brainwashing. Donbleday and Company, New York 1957.
 • Scholl A., Handbuch Jugendreligionen. Informationen-Anatysen-Alternativen, GieRen 1981
 • . Schulze A., Sekten. Welche Menschen gehen in eine Sektę, http://www.hausarbeiten. de/archiv/politologie/pol-sektenl .shtml (1998).
 • Sękowski A., Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkól muzycznych, Warszawa-Wrocław 1989.
 • Sękowski A., Osiągnięcia uczniów zdolnych, Lublin 2000.
 • Siek S., Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 1993.
 • Siek S., Pranie mózgu, Warszawa 1995.
 • Siek S., Charakterystyka procesów prania mózgu, w: A. Grochowska (red.), Elementy prania mózgu w procesie zaglady Żydów, Warszawa 1996, s. 59-115.
 • Singer M.T., Lalich J., Sekten. Wie Menschen ihre Freiheit verlieren wid wiedergewinnen kónnen, Heidelberg 1997.
 • Skórny Z., Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, Warszawa 1992.
 • Sołtysiak T., Działalność satanistów w poprzednich epokach oraz w dobie współczesnej, w: S. Pamula, A. Margasiński, Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej, Częstochowa 2001, s. 57-65.
 • Springer S., Przyczyny powstawania nowych ruchów religijnych we współczesnej Europie, w: Z. Stachowski (red.), Nowe ruchy religijne. Wybrane problemy, Warszawa-Tyczyn 2000, s. 37-45.
 • Steuden S., Psychologiczna analiza reakcji rodziców i ich dzieci w sytuacji rozwodowej, w: E. Januszewska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, Lublin 1996, s. 69-88.
 • Steuden S., Kuncewicz D., Uwarunkowania przynależności do kontrowersyjnych grup religijnych i parareligijnych, w: O godność osoby ludzkiej, pr. zbiór., Radom 2002, s.72-115.
 • Stowarzyszenie Civitas Christiana, Uwaga sekty, Łódź 1995.
 • Stowarzyszenie Ruch Obrony Rodziny i Jednostki [broszura informacyjna], Warszawa 1997.
 • Strauli D., Sekten - Schutz durch Erziehung, http://www.infosekta.ch/is5/texte /straeuli/ 1998 2.html.
 • Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. l i 2, Gdańsk 2000.
 • Szmyd J., Myślenie i zachowania irracjonalne (Studia z psychologii irracjonalizmu), Kraków 1993.
 • Szostak M., Sekty destrukcyjne. Studium metodologiczno-kryminalistyczne, Zakamycze 2001.
 • Sztumski J., Sekta w świetle socjologii, w: J. Sztumski (red.), Sekty. Studium socjologiczno-historyczne, Kielce 1993, s. 9-18.
 • Sztumski J., Wybrane problemy socjologii dewiacji, w: S. Kawula, H. Machela, Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, Toruń 2000, s. 9-13.
 • Sztumski J., Związki religijne a sekty, w: J. Sztumski (red.), Sekty i związki wyznaniowe. Studia wybranych ugrupowań religijnych, Kielce 2000, s. 9-23.
 • Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000.
 • Śledziński W., Lekarz psychiatra wobec zagadnień związanych z oddziaływaniem sekt, w: M. Renkielska (red.), Sekty, sekty..., Kielce 1997, s. 32-38.
 • Taran M., Socjopsychologiczne uwarunkowania podatności na manipulację w sektach, w: Kulty i sekty. Zagrożenia i profilaktyka. Ogólnopolska konferencja szkoleniowa. Katowice 2000, s. 104-109.
 • Trempała J., Rozumowanie moralne i odporność dzieci na pokusę oszustwa, Bydgoszcz 1992. Trocchi C.G., Nowe ruchy religijne, Kraków 2002.
 • Urban J., Sekty dramatem współczesnej rodziny, w: S. Pamuła, A. Margasiński, Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w UJ RP. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej, Częstochowa 2001, s. 89-101.
 • Urbaniak J., Sekty, czyli uwodzenie umysłu i gra na emocjach, w: W. Szewczyk, Świat ludzkich uczuć, Tarnów 1997, s. 131-147.
 • Yalentin F., Sektę, w: H. Gasper (red.), J. Miiller, F. Yalentin, Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen. Fakten, Hintergrunde, Klarungen, Freiburg 1994,5.973-978.
 • Yernette J., Sekty, Warszawa 1998.
 • Wach T., Współczesne strategie profilaktyczne, w: M. Filipiak (red.), Przestępczość nieletnich. Źródła, przejawy, środki zaradcze, Lublin 1997, s. 119-125.
 • Weber M., Dynamika grupowa. Psychotechniki, programowa walka z cywilizacją i kościołem, Warszawa 2000.
 • Weidenbach J., Für immer gefangen? Warum es so schwer ist, sich aus einer Sektę zu lósen, „Psychologie heute" 11 (1997), s. 38-39.
 • Weiss A., Comprey, Personality Characteristics of Hare Krishna, „Journal of Persona-lity Assessment" 51 (1987), s. 399-413.
 • Wejroch M., Ruchy kultowe w świetle typologii organizacji hierokratycznych, w: T. Doktor (red.). Ruchy pogranicza religii i nauki jako zjawisko socjopsychologiczne, t. l, Warszawa 1984, s. 61-92.
 • Wilson B.R., Typologia sekt. Ujęcie dynamiczne i porównawcze, w: W. Piwowarski (red.), Socjologia religii. Antologia tekstów, Kraków 1998.
 • Witkowski T., Psychomanipulacje, Wrocław 2000.
 • Wojciszke B., Psychologia miłości, Gdańsk 1995.
 • Wójcik J. W., Od hipisów do satanistów, Kraków 1992.
 • Zajączkowski K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń 1997.
 • Zajączkowski K., Profilaktyka uzależnień a wartości. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Kielce 2002.
 • Zarębska-Piotrowska D., Sekty - stare czy nowe znaki zapytania, w: M. Renkielska (red.), Sekty, sekty..., Kielce 1997, s. 39-62.
 • Ziarek E., Obraz siebie nastoletnich dziewcząt różnie oceniających bilans życiowy matek a ryzyko podatności na psychomanipulację, w: E. Narecka, E. Ziarek, Psychomanipulacja a młodzież. Zjawisko - zagrożenie -pomoc, Lublin 2002, s. 17-26.
 • Ziemska M., Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, w: M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Warszawa 1980, s. 155-197.
 • Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Warszawa 1996.
 • Zimbardo P.G., Jeder kann von einer Sekte verfuhrt werden, „Psychologie heute" 11 (1997), s. 34-37.
 • Zwoliński A., Anatomia sekty, Kraków 1996.
 • Zwoliński A., By uchronić przed sektami, w: A. Krąpiec (red.), Sekty - powab herezji, Toruń 1997, s. 10-30.
 • Zwoliński A., Pranie mózgu, „Wychowawca" 10 (1997), s. 15-18.
 • Zwoliński A., Drogami sekt, Kraków 1998.
 • Zwoliński A., Sekty... Dlaczego?, Warszawa 1998.
 • Zwoliński A., Sekty polityczne, „Sekty i Fakty" 13 (2002), s. 4-7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171026630

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.