PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 852 | 97--136
Tytuł artykułu

"Przewlekłość postępowania sądowego" w prawie polskim a obowiązek państwa dotyczący "dobrego rządzenia" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Warianty tytułu
"Excessive Length of Judicial Proceedings" in Polish Law and the Obligations of the Country on "Good Governance" in the Light of Jurisprudence of the European Court of Human Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problem odpowiedzialności państwa za przewlekłość postępowania sądowego w kontekście "dobrego rządzenia". Oznacza to przeprowadzenie przez państwo wszechstronnych działań w celu zapewnienia jednostce jej konstytucyjnych i wynikających z wiążących Polskę umów międzynarodowych wolności i praw, w trym prawa do „rozsądnego terminu” postępowania (rozpoznania sprawy "bez nieuzasadnionej zwłoki"). Omówiono również okoliczności uzasadniające taką odpowiedzialność (na podstawie konkretnych przykładów na podstawie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych).
EN
The article discusses the problem of state responsibility for the excessive length of proceedings in the context of “good governance”, which means the responsibilities of the state to fully realise its obligation to provide an individual the right to a trial within a “reasonable time” (the hearing of a case “without undue delay”), including the state’s liability for its authority, the court. It provides the reasons for such liability, which were made binding by the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on Civil and Political Rights. The article also discusses the circumstances of justifying such responsibility (on the basis of concrete examples based on the European Court of Human Rights, the Supreme Court and courts of appeal). In this case, “good governance” refers to the creation of all conditions required to achieve the designated law. Thus “good governance” will be manifested primarily by the state’s creating appropriate organisational, staffing, and technical conditions as well as the fast and efficient examining of cases and conducting of proceedings by the courts. Broadly defined “governance” also covers the activities of jurisdictional justice, not just legislative activity, or the exercise of executive power. It is mostly the dysfunctional justice system (judiciary), as a result of faulty application of the law (unproductive activities) or idleness that leads to unnecessary delays in examining cases and, consequently, the undermining of the authority of the state and law, including the court, the authority representing the state. State negligence in providing measures to enable an individual to have his or her case examined “within a reasonable time” has led to Poland’s being in violation of binding international law, and resulting, inter alia, in bearing the responsibility for the transgression being brought before the European Court of Human Rights in Strasbourg. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Artymiak G. i in., Proces karny. Część ogólna, Zakamycze, Kraków 2007.
 • Balcerzak M., Skuteczny środek odwoławczy w prawie krajowym a prawo do rozsądnego czasu postępowania. Sprawa Kudła v. Polsce - wyrok z 28 października 2000 r. [w:] Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, red. T. Jasudowicz, TNOiK, Toruń 2001.
 • Bielasiński J., Prawo do rozsądnego czasu postępowania. Uwagi na podstawie uregulo-wań Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Konstytucji RP oraz nowego kodeksu postępowania karnego [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. V, red. L. Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka), „Państwo i Prawo” 1997, nr 11-12.
 • Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. I, Poznań 1999.
 • Decyzja EKPC z 10 stycznia 1994 r. w sprawie Heinz v. Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Lichtenstein, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy, nr skargi 21090/92, LEX nr 108953.
 • Decyzja EKPC z 20 stycznia 1997 r. w sprawie Leiningen-Westerburg v. Austria, nr skargi 26601/95, LEX nr 1167071.
 • Decyzja ETPC z 1 czerwca 1999 r. w sprawie Skórkiewicz v. Polska, nr skargi 39860/98, LEX nr 41096.
 • Decyzja ETPC z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie 28863/95, LEX nr 42033.
 • Decyzja ETPC z 1 marca 2005 r. w sprawie Woś v. Polska, nr skargi 22860/02, LEX 148861.
 • Decyzja ETPC z 11 czerwca 2002 r. w sprawie Bukowski v. Polska, nr skargi 38665/97, LEX nr 54076.
 • Decyzja ETPC z 18 listopada 1999 r. w sprawie Wojonowicz v. Polska, nr skargi 33082/96, LEX nr 41117.
 • Decyzja ETPC z 2 maja 2007 r. w sprawie A.i B. Behrami i Saramati v. Francja, Niemcy i Norwegia, nr skargi 71412/01, LEX nr 288831.
 • Decyzja ETPC z 7 listopada 2002 r. w sprawie Zawadka v. Polska, nr skargi 48542/89, LEX nr 56779.
 • Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 14 stycznia 1998 r. w sprawie Siemieńska-Kledzik v. Polska, nr skargi 29680/96, LEX nr 41059.
 • Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 14 stycznia 1998 r. w sprawie Głowacki v. Polska, nr skargi 25029/94, LEX nr 41053.
 • Decyzja EKPC z 3 grudnia 1997 r. w sprawie Owczarza v. Polska, nr skargi 27506/95, LEX nr 41049.
 • Decyzja EKPC z 26 lutego 1997 r. w sprawie Krupiński v. Polska, nr skargi 27382/95, LEX nr 41003.
 • Decyzja EKPC z 26 lutego 1997 r., w sprawie Zawoluk v. Polska, nr skargi 27092/95, LEX nr 41002.
 • Dzięgiel W., Sprawa Proszak przeciwko Polsce [w:] Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, red. T. Jasudowicz, TNOiK, Toruń 2001.
 • Ehrlich S., Władza i interesy, PWN, Warszawa 1974.
 • Garlicki L., Implementacja orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ustawodawstwie krajowym (problemy przewlekłości postępowania), „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 2002, nr 2, „Wybór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich”, t. 1.
 • Garlicki L., Przewlekłość postępowania sądowego a kryteria strasburskie (stosowanie ustawy z 2004 r. z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) [w:] Nowe technologie dowodowe a proces karny, red. L. Gardocki et al., Warszawa 2007, s. 30.
 • Gonera K., Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 11-12.
 • Górecki P., Stachowiak S., Wiliński P., Skarga na przewlekłość postępowania sądowego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Gronowska B., Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela [w:] Prawo konstytu¬cyjne, red. Z. Witkowski, TNOiK, Toruń 2006.
 • Gronowska B. et al., Prawa człowieka i ich ochrona, TNOiK, Toruń 2005.
 • Grzegorczyk T., Kodeks posterowania karnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 • Hermeliński W., Skuteczny środek zaskarżenia przewlekłości postępowań sądowych, „Palestra” 2002, nr 3-4.
 • Hofmański P., Konwencja Europejska a prawo karne, TNOiK, Toruń 1995.
 • Jaskiernia J., Sądownictwo powszechne - założenia konstytucyjne i reforma dostosowawcza [w:] Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, red. W. Skrzydło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Józefowicz A., Prawo do skargi na przewlekłość postępowania sądowego, „Jurysta” 2004, nr 10.
 • Kładoczny P., Uwagi dotyczące litery i praktyki stosowania ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” 2004, nr 12.
 • Kłak C.P., Pojecie przewlekłości postępowania sądowego, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 12.
 • Kustra E., Wstęp do nauk o państwie i prawie, TNOiK, Toruń 2000.
 • Lis-Staranowicz D., Konstytucyjne środki ochrony wolności i prawa [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Zakamycze, Kraków 2006.
 • Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Volumen, Katowice 2008.
 • Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, PWN, Warszawa 1994.
 • Nousiainen A., Prawo do rzetelnego procesu w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Koncepcja, doświadczenia fińskie [w:] Standardy praw człowieka a polskie prawo karne, Warszawa 1995.
 • Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (lipiec-wrzesień 2008 r.), „Palestra” 2008, nr 11-12.
 • Nowicki M.A., „Rzetelny proces sądowy w rozsądnym terminie” w prawie europejskim, „Studia Europejskie” 1997, nr 2.
 • Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2002.
 • Nowikowski I., O zasadzie szybkości postępowania w polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane) [w:] Państwo. Prawo. Myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznice, urodzin, Lublin 2003.
 • Nowikowski I., W kwestii skargi na nierozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie w postępowaniu karnym (zagadnienia wybrane) [w:] Współczesne problemy procesu karnego, TNOiK, Toruń 2004.
 • Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25 marca 1999 r. w sprawie Péllissier i Sassi v. Francja, nr skargi 25444/94, „Prokuratura i Prawo” (dodatek „Orzecz-nictwo”) 2009, nr 2.
 • Postanowienie NSA w Warszawie z 24 czerwca 2005 r., I OPP 154/05, „Wokanda” 2005, nr 19.
 • Postanowienie NSA z 23 listopada 2004 r., OPP 52/04, „Wokanda” 2005, nr 7- 8.
 • Postanowienie SA w Katowicach z 11 maja 2005 r., II S 26/05, LEX nr 151808.
 • Postanowienie SA w Katowicach z 15 stycznia 2003 r., II AKz 3/03, „Wokanda” 2004, nr 3 poz. 44.
 • Postanowienie SA w Katowicach z 2 marca 2005 r., II S 10/05, LEX nr 159311.
 • Postanowienie SA w Katowicach z 22 lutego 2006 r., II S 2/06, LEX nr 191773.
 • Postanowienie SA w Katowicach z 8 grudnia 2004 r., II AKo 156/04, KZS 2005, nr 6 poz. 104.
 • Postanowienie SA w Katowicach z 9 lutego 2005 r., II S 5/05, KZS 2005, nr 7-8 poz. 155.
 • Postanowienie SA w Krakowie z 11 grudnia 2007 r., II S 16/07, KZS 2007, nr 12 poz. 66.
 • Postanowienie SA w Krakowie z 12 maja 2004 r., II AKz 151/04, KZS 2004, nr 6 poz. 24.
 • Postanowienie SA w Krakowie z 22 marca 2007 r., II S 1/7, KZS 2007, nr 3 poz. 42.
 • Postanowienie SA w Krakowie z 24 maja 2004 r., II AKz 166/04, KZS 2004, nr 6 poz. 25.
 • Postanowienie SA w Krakowie z 28 września 2005 r., II S 19/05, KZS 2005, nr 11 poz. 39.
 • Postanowienie SA w Krakowie z 8 stycznia 2003 r., II AKz 529/02, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 7-8, poz. 29.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 31 maja 2007 r., II S 2/07, KZS 2007, nr 6 poz. 51.
 • Postanowienie SN z 10 sierpnia 2007 r., III SPP 31/07, OSNP 2008, nr 21-22 poz. 336.
 • Postanowienie SN z 12 maja 2005 r„ III SPP 77/05, OSNP 2005, nr 21 poz. 346.
 • Postanowienie SN z 12 maja 2005 r., III SPP 96/05, OSNP 2005, nr 23 poz. 384.
 • Postanowienie SN z 16 marca 2006 r„ III SPP 10/06, OSNP 2007, nr 7-8 poz. 120.
 • Postanowienie SN z 17 października 2005 r., III SPP 142/05, OSNP 2006, nr 9-10 poz. 167.
 • Postanowienie SN z 2 marca 2005 r., SPK 2/05, niepubl.
 • Postanowienie SN z 21 marca 2006 r., III SPP 13/06, OSNP 2007, nr 7-8 poz. 121.
 • Postanowienie SN z 28 lutego 2008 r., KSP 11/06, LEX nr 323795.
 • Postanowienie NSA z 26 listopada 2004 r., GPP 1/04, ONSA/WSA 2005, nr 5 poz. 97.
 • Postanowienie SN z 29 listopada 2004 r., III SPP 48/04, OSNP 2005, nr 5 poz. 75.
 • Postanowienie SN z 3 czerwca 2005 r., III SPP 109/05, OSNP 2006, nr 1-2 poz. 33.
 • Postanowienie SN z 30 marca 2006 r., KSP 1/06, LEX nr 338507.
 • Postanowienie SN z 6 października 2006 r., II KO 49/06, LEX 202153.
 • Postanowienie SN z 6 stycznia 2006 r., III SPP 154/05, OSNP 2006, nr 21-22 poz. 342.
 • Postanowienie SN z 7 czerwca 2000 r., II KO 105/00, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 11, poz. 4.
 • Postanowienie SN z 8 marca 2005 r., III SPP 34/05, OSNP 2005, nr 20 poz. 327.
 • Postanowienie TK z 30 października 2006 r., S 3/06, OTK A 2006, nr 9 poz. 146.
 • Redelbach A., Prawa naturalne. Prawa człowieka. Wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, TNOiK, Toruń 2000.
 • Redelbach A., Sądy a ochrona praw człowieka, TNOiK, Toruń 1999.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, PWN, Warszawa 1982.
 • Robertson A.H., Human Rights in Europe, Manchester 1973.
 • Romańska M., Skarga na przewlekłość postępowania sądowego, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 11-12.
 • Skoczylas A., Ocena przewlekłości postępowania sądowo administracyjnego w świetle orzecznictwa ETPC i NSA (zagadnienia wybrane), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2005, nr 2-3.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, Kraków 1999.
 • Skrzydło W., Konstytucyjny katalog wolności i praw jednostki [w:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. I, Zasady ogólne, red. M. Chmaj, Zakamycze, Kraków 2002.
 • Słownik języka polskiego, t. I-III, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1983-1984.
 • Sykulska M., Prawo do skutecznego środka odwoławczego na przewlekłość postępowania – skutki wyroku Kudła przeciwko Polsce dla polskiego prawa i praktyki, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. XIII, red. J. Zajadło.
 • Świda Z., Realizacja praw człowieka w kontradyktoryjnym procesie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
 • Świda Z., Jasiński W., Kuźma M., Dyrektywa rozstrzygania sprawy „ w rozsądnym terminie” a realizacja zasady prawdy materialnej w polskim procesie karnym [w:] Zasada prawdy materialnej, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Zakamycze, Kraków 2006.
 • Świda z., Ponikowski R., Posnow W., Postępowanie karne. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Uchwała 7 sedziów SN z 16 listopada 2004 r., III SPP 42/04, OSNP 2005. nr 5 poz. 71.
 • Warzecha K., O prawie do dobrej administracji [w:] Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2006.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Liber, Warszawa 2000.
 • Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1998.
 • Woś T., Czy dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne realizuje konstytucyjną zasadę prawa do sądu? [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, red. J. Filipek, Bielsko-Biała 2003.
 • Wyrok ETPC z 10 października 2000 r. w sprawie Akkoç v. Turcja, nr skargi 22947/93, nr LEX 76726.
 • Wyrok ETPC z 26 lipca 2001 r. w sprawie Jedamski v. Polska, nr skargi 29691/96, „Wybór Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Sprawach Polskich” 2003, nr 1, t. I.
 • Wyrok ETPC z 28 maja 2002 r. w sprawie Gronś v. Polska, nr skargi 29695/96, „Wybór Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Sprawach Pol¬skich” 2003, nr 1, t. I.
 • Wyrok ETPC z 12 października 1992 r. w sprawie Boddaert v. Belgia, www.echr.coe.
 • Wyrok ETPC z 13 lipca 1983 r. w sprawie Zimmerman i Steiner v. Szwajcaria, nr skargi 8737/79, LEX nr 80850.
 • Wyrok ETPC z 13 marca 2007 r. w sprawie Laskowska v. Polska, nr skargi 77765/01, LEX nr 248617.
 • Wyrok ETPC z 14 grudnia 2004 r. w sprawie Młynarczyk v. Polska, nr skargi 51768/99, www.ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 14 listopada 2000 r. w sprawie Antonio di Gussola i inni v. Francja, nr skargi 318/19/96, LEX nr 76559.
 • Wyrok ETPC z 14 stycznia 2003 r. w sprawie W.M. v. Polska, nr skargi 39505/98, „Wybór Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Sprawach Polskich” 2003, nr 2, t. II.
 • Wyrok ETPC z 25 lutego 2003 r. w sprawie Kroenitz v. Polska, nr skargi 77746/01, „Wybór Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Sprawach Polskich” 2003, nr 2, t. II.
 • Wyrok ETPC z 25 marca 2003 r. w sprawie Orzeł v. Polska, nr skargi 74816/01, „Wybór Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Sprawach Polskich” 2003, nr 2, t. II.
 • Wyrok ETPC z 14 października 2003 r. w sprawie D.M. v. Polska, nr skargi 13557/02, LEX nr 81409.
 • Wyrok ETPC z 14 stycznia 2003 r. w sprawie Rawa v. Polska, nr skargi 38804, LEX nr 56775.
 • Wyrok ETPC z 15 listopada 2001 r. w sprawie Olstowski v. Polska, nr skargi 34052/96, LEX nr 49821.
 • Wyrok ETPC z 15 lutego 2005 r. w sprawie Zieliński v. Polska, nr skargi 38497/02, www.ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 16 grudnia 1997 r. w sprawie Proszak v. Polska, nr skargi 25086/94, LEX nr 40780.
 • Wyrok ETPC z 16 kwietnia 2002 r. w sprawie Goc v. Polska, nr skargi 48001, LEX 52125.
 • Wyrok ETPC z 1 lutego 2005 r. w sprawie Kolasiński v. Polska, nr skargi 46243/99, www. ms. gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 2 listopada 2004 r. w sprawie Dojs v. Polska, nr skargi 47402/99, www. ms. gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 21 grudnia 2000 r. w sprawie Wasilewski v. Polska, nr skargi 32734/96, LEX nr 44044.
 • Wyrok ETPC z 21 listopada 2001 r. w sprawie Fogarty v. Wielka Brytania, nr skargi 37112/97, LEX 75881.
 • Wyrok ETPC z 25 czerwca 1987 r. w sprawie Baggetta v. Włochy, nr skargi 10256/83, LEX nr 81018.
 • Wyrok ETPC z 25 czerwca 1987 r. w sprawie Milasi v. Włochy, nr skargi 10527/83, LEX nr 81038.
 • Wyrok ETPC z 25 listopada 2003 r. w sprawie Łobarzewski v. Polska, nr skargi 77757/01, LEX nr 81417.
 • Wyrok ETPC z 25 września 2008 r. w sprawie Mezhido v. Rosja, nr skargi 67326/01.
 • Wyrok ETPC z 26 października 2000 r. w sprawie Kudła v. Polska, nr skargi 30210/96, LEX nr 42804.
 • Wyrok ETPC z 26 października 2004 r. w sprawie Wietrzyk v. Polska, nr skargi 52074/99, www.ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 27 listopada 2008 r. w sprawie Ismailov v. Ukraina, nr skargi 17323/04, LEX nr 465145.
 • Wyrok ETPC z 28 października 1999 r. w sprawie Wille v. Lichtenstein, nr skargi 28396/95, LEX nr 76939.
 • Wyrok ETPC z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie Jagiełło v. Polska, nr skargi 61437/00, LEX nr 52956.
 • Wyrok ETPC z 30 stycznia 2003 r. w sprawie Kubiszyn v. Polska, nr skargi 37437/97, LEX nr 56983.
 • Wyrok ETPC z 31 lipca 2001 r. w sprawie Refah Partii i inni v. Turcja, nr skargi 41340/98, LEX nr 76137.
 • Wyrok ETPC z 31 maja 2007 r. w sprawie Kontrová v. Słowacja, nr skargi 7510/04, LEX nr 288875.
 • Wyrok ETPC z 4 października 2005 r. w sprawie Sibilski v. Polska, nr skargi 64207/01, LEX nr 15761.
 • Wyrok ETPC z 6 lutego 2003 r. w sprawie Mamatkulov i Abdurasulovic v. Turcja, nr skargi 46827/99, LEX nr 78069.
 • Wyrok ETPC z 6 maja 2003 r. w sprawie Majkrzyk v. Polska, nr skargi 52168/99, LEX nr 76830.
 • Wyrok ETPC z 5 października 2004 r. w sprawie Nowak v. Polska, nr skargi 27833/02, www.ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 8 lipca 2004 r. w sprawie Ilaşcu v. Mołdawia i Rosja, nr skargi 48787/99, LEX nr 139363.
 • Wyrok ETPC z 8 lutego 2005 r. w sprawie Miller v. Szwecja, nr skargi 55853/00, LEX 148012.
 • Wyrok ETPC z 3 maja 2007 r. w sprawie Bochan v. Ukraina, nr skargi 7577/02, LEX nr 288735.
 • Wyrok ETPC z dnia 14 października 2003 r. w sprawie Malinowska v. Polska, nr skargi 76446/01, LEX nr 81405.
 • Wyrok pełnego składu TK z 15 października 2008 r., P 32/06, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 2, poz. 48.
 • Wyrok SA w Łodzi z 22 stycznia 2001 r., II AKa 249/00, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 10, poz. 19.
 • Wyrok SA w Warszawie z 13 kwietnia 2006 r., III AUa 35/06, „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych. Sąd Apelacyjny w Warszawie” 2006, nr 4, poz. 16.
 • Wyrok TK z 13 maja 2002 r., SK 32/01, OTK A 2002, nr 3 poz. 31.
 • Wyrok TK z 21 października 2008 r., SK 51/04, OTK A 2008, nr 8 poz. 140.
 • Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 15 października 1999 r. w sprawie Humen v. Polska, nr skargi 266114/95, LEX nr 40788.
 • Wyrok ETPC z 5 października 2005 r. w sprawie Kruk v. Polska, nr skargi 67690/01, www.ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 31 maja 2005 r. w sprawie Hefková v. Słowacja, nr skargi 57237/00, LEX nr 151102.
 • Wyrok ETPC z 14 września 2004 r. w sprawie Marszał v. Polska, nr skargi 63391/00, www.ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 21 grudnia 2004 r. w sprawie Dańczak v. Polska, nr skargi 57468/00, www.ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 28 września 2004 r. w sprawie Durasik v. Polska, nr skargi 6735/03, www. ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 21 września 2000 r. w sprawie Wojnowicz v. Polska, nr skargi 33082, LEX nr 42006.
 • Wyrok ETPC z 11 lipca 2000 r. w sprawie Trzaska v. Polska, nr skargi 25792/94, LEX nr 40798.
 • Wyrok ETPC z 13 lipca 1999 r. w sprawie Gontarska v. Polska, nr skargi 29944/96, LEX nr 41104.
 • Wyrok ETPC z 30 października 1998 r. w sprawie Styranowski v. Polska, nr skargi 28616/95, LEX nr 40785.
 • Wyrok ETPC z 6 maja 2003 r. w sprawie Majkrzyk v. Polska, nr skargi 52168/99, LEX nr 76830.
 • Wyrok ETPC z 6 maja 2003 r. w sprawie Paśniki v. Polska, nr skargi 51429/99, LEX nr 76831.
 • Wyrok ETPC z 21 września 2004 r. w sprawie Kuśmirek v. Polska, nr skargi 10675/02, www.ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 15 lipca 2004 r. w sprawie Bednarska v. Polska, nr skargi 53413/99, www. ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 2 grudnia 2003 r. w sprawie Matwiejczuk v. Polska, nr skargi 37641/97, www.coe.org.pl.
 • Wyrok ETPC z 19 października 2004 r. w sprawie Lipowicz v. Polska, nr skargi 57467/00, www.ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 19 października 2004 r. w sprawie Mejer i Jałoszyńska v. Polska, nr skargi 62109/00, www.ms.gov.pl.
 • Wyrok ETPC z 30 stycznia 2003 r. w sprawie Kubiszyn v. Polska, nr skargi 37437/97, LEX nr 56983.
 • Wyrok ETPC z 21 grudnia 2000 r. w sprawie Jabłoński v. Polska, nr skargi 33492/96, www.coe.org.pl.
 • Wyrok SA w Krakowie z 8 listopada 2006 r., II AKa 157/06, KZS 2006, nr 12 poz. 24.
 • Wyrok ETPC z 2 grudnia 2008 r. w sprawie Juppala v. Finlandia, nr skargi 18620, LEX nr 468387.
 • Zieliński A., Prawo do sądu i organizacja władzy sądowniczej [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171035195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.