PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 29 O wielowymiarowości badań religioznawczych | 59--69
Tytuł artykułu

Wkład chrześcijaństwa w formowanie idei jedności europejskiej oraz udział Kościoła w procesach eurointegracyjnych : współczesny stan i kierunki naukowych badań problemu

Warianty tytułu
The Contribution of Christianity to Building an Idea of the European Unity and the Role of the Church in the Integration Processes - the Contemporary Condition and Directions of Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wbrew oczekiwaniom wielu badaczy religii, na początku XXI wieku organizacje wyznaniowe nadal pozostają aktywnymi uczestnikami procesów społecznych w państwach Starego Świata. Liderzy Kościołów w Europie coraz głośniej wyrażają swój stosunek do różnorodnych aktualnych problemów społeczno-politycznych, a politykom europejskim częściej wypada stykać się z pytaniami dotyczącymi roli i miejsca religii oraz instytucji religijnych. Współcześnie wzmożone przywiązywanie wagi do religii w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach pretendujących do członkostwa, jest uwarunkowane, przede wszystkim, procesem formowania nowej tożsamości europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The participation of the Church in the formation of the idea of European unity and in the evolution of European integration, as well as in the process of becoming a multinational UE, is studied by scholars from several perspectives. Theologians study this problem from the point of view of Catholic social teaching. The principles of international politics of Vatican - including international relations between Vatican and individual members of the EU as well as the EU as a whole - as outlined in the Catholic doctrine, contain peculiar social ethics, a Catholic approach to human rights and peace missions and to the functioning of a democratic society. A slightly different kind of analysis of direct initiatives taken by the Holy See has been made from the point of view of political science. Political scientists talk about political significance and objectives of the Catholic Church in a united Europe, as well as about the conception of ecumenism. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Adornato F., Karol Wojtyła: jedyny (ostatni ?) filozof moralista naszego czasu, "ETHOS" 2002, nr 3-4 (59-60).
 • Balicki J., Kulturowa tożsamość Europy jako wyzwanie dla Kościoła i państwa w obliczu secularyzacji i kryzysu demograficznego, w: Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, Bołoz W., Höver G.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.
 • Bokwa I., Dialog wiary i kultury w polskiej teologii w kontekście zjednoczenia Europy, w: Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, Bołoz W., Höver G.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.
 • Fürst W., Duszpasterstwo dla Europy? Perspektywy działania duszpasterskiego i społecznego zaangażowania Kościoła (Kościołów) w pluralistyczno-demokratycznej Europie, w: Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, Bołoz W., Höver G.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.
 • Gawski Z., O duchowe oblicze Europy, w: Chrześcijańska Europa. Wykłady wygłoszone w Studium Duchowości Europejskiej przy Centrum Kultury Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w latach 1999-2002. Praca zbiorowa, Urbański S. ks. prof.(red. nauk.), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska "Ecclesia in Europa" do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic oraz wszystkich wiernych o Jezusie Chrystusie, który żyje w kościele jako źródło nadziei dla Europy, Wydawnictwo "M", Kraków 2003.
 • Jan Paweł II, Etyka globalizacji musi być etyką solidarności (fragmenty przemówień do uczestników VII i VIII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych), "ETHOS" 2002, nr 3-4 (59-60).
 • Kałużny J.C. (red.), Europejczyk wobec sacrum. Wczoraj i dziś. Materiały z sesji naukowej, 25 listopada, 2005, Wydawnictwo Naukowe Polskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2005
 • Krukowski J., Religia i wolność religijna w Polsce w procesie integracji europejskiej, w: Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej konferencji na temat "Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej". Lublin, 1-2 września 2003, Krukowski J.(red.), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004.
 • Krukowski J., Stanowisko Kościoła katoickiego wobec projektu Traktatu konstrukcyjnego Unii Europejskiej, w: Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej konferencji na temat "Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej". Lublin, 1-2 września 2003, Krukowski J.(red.), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004.
 • Lepa A. bp., Dusza jednoczącej się Europy wyzwaniem dla Kościoła, w: Chrześcijańska Europa. Wykłady wygłoszone w Studium Duchowości Europejskiej przy Centrum Kultury Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w latach 1999-2002. Praca zbiorowa, Urbański S. ks. prof.(red. nauk.), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.
 • List apostolski "Egregiae virtutis" z okazji ogłoszenia świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy [w:] Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy, Wydawnictwo "M", Kraków 2003.
 • Majka J., Socialnoe yčenie katoličeskoj cerkvi. Opyt istoričeskogo analiza, Izdatel'stvo Cviatogo Kresta, Rim - Lublin 1994.
 • Marguccio A., Badilla L., Nauczanie papieskie o Europie: Benedykt XVI (cz. 1), "Kościół w Europie. Biuletyn Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE" nr 31, wrzesień 2007.
 • Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji, Instytut Europejski, Łódź 2000.
 • Marszałek A., Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji europejskiej. Przewodnik dla studentów i wykładowców, Instytut Europejski, Łódź 2001.
 • Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Nowak-Far A., Integracja europejska. Prawo i instytucje. Stan prawny na 31 maja 2001 roku, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2001.
 • Pieńkowski M. ks., Wizja Europy Jana Pawła II [w:] Integracja europejska z perspektywy chrześcijańskiej. Materiały z seminariów Dzieła Kolpinga w Polsce zrealizowanych w listopadzie 2001 roku, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków 2001.
 • Robbers G., W sprawei "artykułu kościelnego" w Układzie Europejskim - Maastricht II, w: Europa i Kościół, Juros H.(red. nauk.), Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.
 • Rynkowski M., Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004.
 • Sowiński S., R. Zenderowski, Europa drogą kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, Wrocław - Warszawa - Kraków 2003.
 • Tauran J.L. abp., Stolica Apostolska i budowanie Europy [w:] Modernizacja i wiara. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo "Wokół nas", Gliwice 2002.
 • Traktat z Maastricht. Tekst angielski. Tłumaczenie polskie, S. Krajski (wstęp i komentarz), Agencja SGK, Warszawa 1998.
 • Urbański S. ks., Duchowa jedność Europy w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Chrześcijańska Europa. Wykłady wygłoszone w Studium Duchowości Europejskiej przy Centrum Kultury Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w latach 1999-2002. Praca zbiorowa, Urbański S. ks. prof.(red. nauk.), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.
 • Urlich L., Problema jednosti cerkvi v perspektyvi sučasnogo ekumeničnogo onovlennia, "Sopryčastia" 1996, nr 3/4.
 • Zwoliński A., Kościół wobec globalizacji, w: Globalopolis. Kosmiczna wioska: szanse i zagrożenia, Borkowski R.(red.), Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2003.
 • Życiński J. abp., Europejska wspólnota ducha. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II, ATK, Warszawa 1998.
 • Алексеев Д.В., Православие и парламентска демократия. Европейска межпарламентская ассамблея православия в современной политическом пространствие, Международный Фонд единства православных народов, Москва 2002.
 • Андреевна И.С., Вековая мечта человечества, w: Трактаты о вечном мире, Ф.В. Константинов, И.С. Андреева, А.В. Гулыга, Соцэкгиз, Москва 1963.
 • Букалов О., Скільки берст бід першого Риму до мремього? "День" 2001.''
 • Бодак В., Miжкoнфесiйний діалог церков як діалог култур, "Науковы записки НПУ ім. М.П. Драгоманова" 2004, nr 14.
 • Бондаренко Д., Релiгiя та створення нової Європи, "Дзеркало тихня" 2003, nr 37, 27 вересня 3 жовтня.
 • Головащенко С., Історія християнства, Лібідь, Киïв 1999.
 • Борхорд К., Европейский Союз. Прошлое, настоящее, будущее, Международная издательская группа "Право", Москва 1996.
 • Де Ружмон Дени, Європа у грі, w: Де Ружмон Дени, Європа у грі. Шанс для Європи. Відкритий лист до європейців. Європа і європейці, Центр гуманітарних досліджень Львівского держуніверситету ім. І. Франка, Львів 1998.
 • Де Ружмон Дени, Шанс для Європи, w: Де Ружмон Дени, Європа у грі. Шанс для Європи. Відкритий лист до європейців. Європа і європейці, Центр гуманітарних досліджень Львівского держуніверситету ім. І. Франка, Львів 1998.
 • Документы Другого Ватиканского Собору. Конституциі, декрети, декларавиі, Свічало, Львів 1996.
 • Зіллер Ж., Політикоадміністративні системи краін ЄС. Порівняний аналіз, Основи, Киів 1996.
 • Європейский Союз: пишемо, розповідаемо, показуємо. Практичний посібник для журналістов, Представництво Європейскоі Комісиі в Украині, Киів 2006.
 • Григулевич Й.П., Папство. Століття ХХ, Видавництво політичноï літератури Украіни, Киів 1988.
 • Гьофнер Й., Христянске суспильне вчення, Свічадо, Львів 2002.
 • Иоанн Павел ІІ, Мысли о земном, Новости, Москва 1992.
 • Кавальский Н.А., Иванова И.М., Католицизм и международные отношения, Изд-во "Международные отношения", Москва 1989.
 • Картунов О., Лаптаєв С., Західні теоріі єкономічноі та політічноі інтеграциі: спроби стислово аналізу, Зовнішня торгівля 1999, нр. 3-4.
 • Копійка В.В., Теоретичный та практучний виміры позширення Європейского Союза 2004 року. Автореферат дисертациі доктора політичних наукЧ 23.00.04, Киів. Нац. Ун-т им. Т. Шевченка, Киів 2004.
 • Копійка В.В., Школа "первинного позширення" ма іі місце в европейскій інтеграцийній теориі "Актуальні проблеми міжнародних відносин" 2000, Віп.17 (ч.ІІ).
 • Копійка В.В., Шинкаренко Т., Європейський Союз: заснування і етапи цтановлення, Видавничуй Дім "Ін Юре", Киів 2001.
 • Maйка Ю., Социальное учение католической церкви. Опыт исторического анализа, Издательство Святого Креста, Рим-Люблин 1994.
 • Пустиайнен К., Теории интеграции и памки омтношений ЕС - РФ, Посийско-Европейский Центр экономической политики, Москва 2004.
 • Юраш А., Папа Іоанн Павло ІІ, Форіо, Харків 2005.
 • Энциклики Его Святейшества Папы Римского 1891,1981, 1991 годов, Институт праксеологии, Киев 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.