PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 171
Tytuł artykułu

Zarządzanie przez controlling w sieci wartości

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono kierunki ewolucji struktur organizacji gospodarczej. Przedstawiono opis dylematów zarządzania organizacjami sieciowymi oraz zarys kierunków ich rozwiązywania. Zaprezentowano interpretację systemu controllingu w organizacji sieciowej, systematyzację i ocenę wielowymiarowej przestrzeni metod podnoszenia wartości dodanej organizacji sieciowej, a także wybrane obszary aplikacji instrumentarium wspomagającego proces zarządzania w sieci wartości.
Rocznik
Strony
171
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aderhold J., Wetzel R.: Netzwerk Moderation. "Zeitschriften für Organisation" 2005, nr 1, s. 18.
 • Aldag R.J., Stearns M.: Management. South-Western Publishing Co, Ohio 1987.
 • Allaire Y., Firsirotu M.E: Myślenie strategiczne. PWN, Warszawa 2000.
 • Antoszewski A.: Leksykon politologii. Atla 2, Wrocław 1995.
 • Andrews P.P., Hahn J.: Transforming Supply Chains Into Value Webs. "Strategy&Leadership" 1998, July/August.
 • Ansoff H.J.: Strategie Management. Mac Milian, New York 2001.
 • Bańka J.: Ontologia bytu aktualnego. Próba zbudowania ontologii opartej na założeniach recentywizmu. US, Katowice 1986.
 • Bernstein P.L.: Intelektualna historia Wall Street. WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Bielski M.: Organizacja. Istota. Struktury. Procesy. UŁ, Łódź 1992.
 • Bleicher A.: Integrative Management in a Time of Transformation. "Long Range Planning" 1994, Vol. 27.
 • Bramsemann R.: Controlling we wskaźnikach - czy jest to również model dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce? W: Controlling - możliwości nowoczesnego zarządzania. Red. M. Błoch. Eurocon, Katowice 2004.
 • Bratnicki M., Austen A.: Celowość zastosowania koncepcji opcji realnych w działalności przedsiębiorczej. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Celowość, skuteczność, efektywność. Red. H. Jagoda i J. Lichtarski. AE, Wrocław 2006.
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 • Bratnicki M.: Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. WSB, Dąbrowa Górnicza 2000.
 • Bratnicki M.: Transformacja przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1998.
 • Bratnicki M.: W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej. "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 4.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Child J.D., Faulkner D.: Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures. Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Clarkson M.: A Risk Based Model of Stakeholder Theory. Second Toronto Conference on Stakeholder Theory. Centre for Corporate Social Performance and Ethics. University of Toronto, Toronto 1994.
 • Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2004.
 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. J. Duraj. UŁ, Łódź-Spała 2001.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Cwynar A.: Systemy motywacyjne związane z koncepcją EVA. W: "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 4.
 • Czakon W.: Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9.
 • Czubakowska K.: Budżetowanie w controllingu. ODDK, Gdańsk 2004.
 • Dess G.G., Miller A.: Strategie Management. Mc Graw-Hill, Inc., New York 1993.
 • Doskonalenie strategii. Helion, Gliwice 2006.
 • Doskonalenie systemu informacyjnego w obiekcie gospodarczym. Procesy. Modele. Zastosowania. Red. A. Nowicki. AE, Wrocław 1987.
 • Drucker P.: The Emerging Theory of Manufacturing. "Harvard Business Review" 1990, No. 3.
 • Drucker P.: Za dwadzieścia parę lat... "Forum" 2001, nr 52.
 • Drucker P.F.: Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa 2000.
 • Duncan M.: Characteristics of Organizational Environments and Perceived Institutional Influence on Scanning Behavior. "Administrative Science Quarterly" 1972, Vol. 2.
 • Eisenhardt K.M., Sull D.N.: Strategia jako zbiór prostych reguł. W: Doskonalenie strategii. Helion, Gliwice 2006.
 • Elastyczność organizacji. Red. J. Rokita i W. Grudzewski. GWSH, Katowice 2005.
 • Fiévez J., Zaya R., Levant Y., Chabanas C: La Revue Fiduciare Comptable. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 7-9.
 • Fisher M.: Controlling im Wandel der Zeit-Zukünftige Herausforderungen aus der Sicht des Unternehmensberaters. "Kostenrechnungspraxis" 1996, nr 4.
 • Freeman R.E.: Strategie Management: A Stakeholder Approach. Pitnam, Boston 1984.
 • Godłów-Legiędź J.: Doktryna społeczno-ekonomiczna F. Hayeka. PWN, Warszawa 1992.
 • Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. AE, Katowice 2005.
 • Greenberg P.: CRM at the Speed of Light: Capturing and Keeping Customers in Internet real Time. McGraw-Hill, Berkeley 2002.
 • Hahn D.: Tendencje rozwoju controllingu w Niemczech. W: Nowoczesne tendencje w nauce i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Red. J. Kortan. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1997.
 • Hall E.: Le language sinencieux. Le Seuil, Paris 1994.
 • Hamel G., Prahalad K.: Competing for the Future. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1994.
 • Hammer M.: Reinżynieria i jej następstwa. PWN, Warszawa 1999.
 • Hess T., Schumann M.: Ansatzpunkte für ein Controlling von Unternehmens-Netzwerken. 61 Wissenschaftliche Jahrestatung. VHB, Bamberg 1999.
 • Hope J., Fraser R.: Tool of Repression and Barrier to Change. "Financial Times" z 18.05.1999.
 • Hope J., Fraser R.: Trash the Budget. "Optimize Magazine" 2003, luty.
 • Horvath P.: Das Controlling Konzept. Horvath & Partners, München 2003.
 • Jagoda H., Lichtarski J.: O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 1.
 • Januszewski A.: Zakres prac objętych procesem wdrażania systemu budżetowania kosztów. W: Finanse. Dodatek do "Serwisu Finansowo-Księgowego" nr 51-52 (401-402) z 21-28.12.2002.
 • Jarillo C: On Strategic Networks. "Strategic Management Journal" 1988, nr 9.
 • Jaruga A., Nowak A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Absolwent, Łódź 1999.
 • Jerzemowska M.: Nadzór korporacyjny. PWE, Warszawa 2002.
 • Jeżak J.: Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego. "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 3.
 • Jędralska K.: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. AE, Katowice 2003.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1998.
 • Jędralska K, Woźniak-Sobczak B.: Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem. AE, Katowice 2001.
 • Jędralska K.: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. AE, Katowice 1992.
 • Jordan J.A., Michel F.J.: The Lean Company. Making the Right Choices, Society of Manufacturing Engineers. Dearborn, Michigan 2001.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. CIM, Warszawa 2001.
 • Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWN, Warszawa 1996.
 • Kim W.Ch., Mauborgne R.: Strategia błękitnego oceanu. MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Klimczak B.: Etyka gospodarcza. AE, Wrocław 1999.
 • Knop W., Sawicki K.: Controlling a rachunkowość. "Rachunkowość" 1994, nr 3.
 • Kozielecki J.: Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Wydawnictwo Żak, Warszawa 2004.
 • Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji. PWN, Warszawa 1977.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. PWE, Warszawa 2004.
 • Krawiec K.: Strategiczne myślenie w firmie. Difin, Warszawa 2003.
 • Laszczak M.: Zarządzanie strategiczne w warunkach zmian jakościowych w otoczeniu przedsiębiorstwa. PŁ, Bielsko-Biała 1999.
 • Lewis J.D.: Strategieesche Allianzen. Informelle Kooperationen, Minderheitsbeteilungen, Joint Ventures, Strategieesche Netze. Campus Verlag, Frankfurt/New York 1991.
 • Lichtarski J., Nowosielski S.: Modele controllingu dla małych i średnich przedsiębiorstw. "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 2.
 • Liedtka J.: Linking Strategic Thinking with Strategic Planning. "Strategy and Leadership" 1998, nr 1.
 • Liedtka J.M.: Strategic Thinking: Can it be Taught. "Long Range Planning" 1998, nr 31.
 • Lozano-Platonoff A., Sysko-Romańczuk S.: Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa. "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 2.
 • Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. PWN, Warszawa 1998.
 • Mann R., Meyer E.: Controlling w twojej firmie. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992.
 • Marciniak S.: Controlling. Filozofia, projektowanie. Difin, Warszawa 2004.
 • Marciniak Z.: Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. SGH, Warszawa 2001.
 • Martyniak Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania. AE, Kraków 2002.
 • Masłyk-Musiał E.: Potencjał młodości organizacji w ruchu. "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 1.
 • Mayer C, Sussman O.: A New Test of Capital Structure. Said Business School, University of Oxford. Oxford 2002.
 • Mesjasz Cz.: Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych. "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 4.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Difin, Warszawa 2002.
 • Morgan G.: Wyobraźnia organizacyjna. PWN, Warszawa 2001.
 • Nelson B., Economy P.: Zarządzanie. Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.
 • Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 1995.
 • Nonaka J.: Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000.
 • Nosal Cz.: Psychologia myślenia i działania menedżera. Akade, Kraków 2001.
 • Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Celowość, skuteczność, efektywność. Red. H. Jagoda i J. Lichtarski. AE, Wrocław 2006.
 • Nowosielski S.: Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie. AE, Wrocław 2001.
 • Nowosielski S.: Controlling w literaturze i praktyce. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 12.
 • Nowosielski S.: Controlling w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. IŁ, Łódź 1998.
 • Nowosielski S.: Metodyczne problemy wprowadzania koncepcji zarządzania do przedsiębiorstwa. W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna. Red. K. Zimniewicz. AE, Poznań 2006.
 • Obłój K: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 • Osbert-Pociecha G.: Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany. "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 2 (116).
 • Parolini C: The Value Net. A Tool for Competitive Strategy. John Wiley & Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester 1999.
 • Penc J.: Strategiczny system zarządzania. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2001.
 • Piercy N.: Marketing. Strategiczna reorientacja firmy. Feiberg SJA, Warszawa 2003.
 • Podstawy controllingu. Red. E. Nowak. AE, Wrocław 1996.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. AE, Wrocław 1999.
 • Porter M.E.: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Helion, Gliwice 2006.
 • Preißler P.R.: Controlling. Lehrbuch und Intensivkurs. Oldenbourg Verlag, München-Wien 1992.
 • Przedsiębiorczość a zarządzanie korporacjami. Red. J. Rokita i W.M. Grudzewski. GWSH, Katowice 2004.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa 2000.
 • Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji. Red. W. Szymański. SGH, Warszawa 2002.
 • Rappaport A.: Creating Shareholder Value. New York 1986.
 • Robinson F.: A Practical Guide to Target Costing. CIMA, London 1999.
 • Rokita J.: Organizacja ucząca się. AE, Katowice 2003.
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 • Rudny W.: Elastyczność decyzyjna, a wartość strategii konkurencyjnych. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 2006, z. 37.
 • Rządca R.: Negocjacje w interesach. PWE, Warszawa 2003.
 • Sekuła Z.: Istota controllingu. "Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 3.
 • Senge P. M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. ABC, Warszawa 1998.
 • Simons R.: The Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal. Harvard Business School Press, Boston 1995.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
 • Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2003.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa 1954.
 • Snow CC, Miles R.E., Coleman H.J.: Managing 21st Century Network Organizations, organizational Dynamics" 1992, nr 20(3).
 • Sopińska A.: Problem przewag konkurencyjnych we współczesnej gospodarce. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998, nr 6.
 • Stonehouse G., Hamill J., Cambell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Felberg S JA, Warszawa 2001.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1999.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1994.
 • Strategiczna adaptacyjność jako nowa kompetencja obrony firmy przed starzeniem się strategii, spadkiem zyskowności i utratą płynności. "Harvard Business Review Polska" z 28.09.2006.
 • Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej. GWSH, Katowice 2005.
 • Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. Red. M. Pankowska i W. Sroka. AE, Katowice 2002.
 • Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2005.
 • Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa. Business Press, Warszawa 1998.
 • Thurow L.C: Przyszłość kapitalizmu. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Tyszka T.: Psychologia ekonomiczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Wacławikowie B. i L.: Controlle de gestion - czyli francuski controlling. "Przegląd Organizacji" 1993, nr 4.
 • Warnecke H-J.: Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. PWN, Warszawa 1999.
 • Weber J.: Wprowadzenie do controlligu. Profit, Katowice 2001.
 • Weber J., Deyhle A., Horvath P.: Controllership versus Controlling. "Controlling" 1997, nr 3.
 • Williamson O.E.: Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. The Free Press, New York 1975.
 • Wolniak R.: Gemba - japońska technika zarządzania. "Przegląd Organizacji" 2003, 7-8.
 • Woźniak-Sobczak B.: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. AE, Katowice 2005.
 • Współczesne systemy komunikowania. Red. B. Dobek-Ostrowska. UW, Wrocław 1998.
 • Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie. Kontrola. Zarządzanie. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1993.
 • Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 • Zaliwski A.: Korporacyjne bazy wiedzy. PWE, Warszawa 2000.
 • Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji. T. 1. Red. J. Lewandowski. Politechnika Łódzka, Łódź 2000.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. PWE, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe. Red. R. Krupski. WWSZiP, Wałbrzych 2006.
 • Zarządzanie wartością firmy. Red. A. Herman, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 1999.
 • Żorska A.: Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.